Copy
Съвременни технологии за минно-кариерната дейност. Доставка на трошачно-пресевни машини, консумативи и резервни части.
Отворете този бюлетин в браузъра
Информационен бюлетин, Октомври 2017 г.
 
В настоящото издание сме акцентирали изцяло върху изключително важната тема за подхода при избор на консумативи за трошачно-пресевни инсталации. Темата считаме за полезна за повечето служители в една добивно-преработваща фирма - от упраляващи, през мениджъри по поддръжка и снабдители до механици и оператори на машини. 

- Засегнати са базисни теоретични познания за видовете трошачно-пресевни машини и техните основни специфики;

- Показани са 10 реални примера от нашата практика за грешки или неправилни решения при работата с трошачни машини;

- Прочетете нашите 10 съвета как да бъдат избегнати или преодолени технологични проблеми в работния процес и как да оптимизирате разходите си

- Какво е важно да се знае при подбора на консумативи за трошачно-пресевни инсталации и кои са най-съществените и широко използвани в практиката консумативи.
За да влезем по-детайлно във въпроса с избора на консумативи за трошачки, най-напред ще се спрем накратко на някои базисни теоретични познания за трошачно-пресевните машини използвани при производството на инертни материали от скали, баластра и при рециклиране на строителни материали.

Трошачни машини
Основните трошачки, познати у нас са челюстните, конусните и роторните. Различните трошачки имат различно предназначение, което се обуславя най-често от размера на входящия материал, размера на крайния продукт и вида (породата) на претрошаваната скалата.
Пресевни машини
Пресевните машини могат да се класифицират по много различни признаци, но сега ще ги разгледаме основно според предназначението им в технологичния процес.

 

Сита за първично пресяване
Първичното пресяване (скалпиране) е процес чрез който най-често се извършва предварително отделяне на замърсяванията (стерила) от скалната маса или баластрата или се използват за предварително фракциониране на материалите за последваща обработка, като отделените фракции се обработват в различни технологични потоци. Обикновено входящия материал е с размери до 600мм, като най-често се използват едно-площни гризли питатели или високоякостни дву-площни сита. Използването на скалпиращи сита е по-ефективния метод, при който се отделят 3 крайни продукти – примерно 0-63 мм (т.нар. стерил) 63-150 (материал готов за вторично трошене и 150-600 мм (напълно чист материал за първично трошене).
Чрез първичното пресяване могат да се постигнат няколко ефекта, но най-вече следните:
- да се изчисти входящия материал от замърсявания, като същевременно да се получи готов продукт за обратен насип с много ниска себестойност;
- да се подготви чист калибриран междинен продукт за последващо вторично трошене, като се елиминира цял трошачен стадий или този продукт да се използва като дренажна фракция;
- да се подготви чист калибриран продукт за първично трошене.
Контролно пресяване след трошене
Контролното пресяване след първичното трошене се извършва обикновено с едно-площни или дву-площни сита. Целта е да се гарантира максималния размер на фракцията, постъпваща за вторично трошене, както и ако е необходимо да се отдели някаква междинна фракция (готов продукт);
Фракциониране
Фракционирането е последната фаза на трошачно-пресевния процес, като обикновено ситата за фракциониране са дву-площни, три-площни и дори четири-площни, като същевременно са и  с по-голяма пресевна площ, което да осигури качественото отделяне на желания размер крайни продукти (фракции).  
 

 


Контролно пресяване след трошене
Контролното пресяване след първичното трошене се извършва обикновено с едно-площни или дву-площни сита. Целта е да се гарантира максималния размер на фракцията, постъпваща за вторично трошене, както и ако е необходимо да се отдели някаква междинна фракция (готов продукт);

Фракциониране
Фракционирането е последната фаза на трошачно-пресевния процес, като обикновено ситата за фракциониране са дву-площни, три-площни и дори четири-площни, като същевременно са и  с по-голяма пресевна площ, което да осигури качественото отделяне на желания размер крайни продукти (фракции).  
 

 

Транспортни и депониращи ленти
Във всеки трошачно-пресевен процес се използват транспортни и депониращи ленти. От съществена важност е лентите да бъдат правилно оразмерени, така че да са съобразени максимално с вида и обема на продуктите, които ще транспортират, както и с размера на машините които ще захранват. При депониращите ленти пък е важно също и да са оразмерени правилно по височина и работен наклон за осигуряване на гладко протичане на работния процес и осигуряване на подходящия депониращ капацитет на крайните фракции.
Консумативите (износващите се работни части) на трошачно-пресевните инсталации са може би най-често подменяните части в експлоатационния процес на всяко едно подобно технологично предприятие – независимо дали това е багер, товарач, трошачна или пресевна машина или конвейрна лента. И докато при някои основни консумативи като горива, филтри или смазочни материали няма съществена разлика в предлаганите на пазара спецификации, нито има голяма разлика в цените, то при така наречените износващи се части (или работни инструменти) на съответната механизация нещата стоят по един доста по-различен начин.
 
Представяме Ви 10 абсолютно реални примера от нашата близо 20 годишна практика, довели до сериозни поражения в трошачните машини:

- Пример 1 - Мобилна роторна трошачка (вторична машина) е преместена от кариера с мек неабразивен материал на кариера с много абразивен материал. Чуковете от мека сплав се износват много по-бързо, понеже не са подходящи за работа с абразивен материал. Операторът поръчва нови, снабдителят е недоволен, че предишните чукове са издържали доста по-дълго, но реално не знае каква е причината за това - Това е нарушена вътрешнофирмена комуникация.

- Пример 2 – Мобилна роторна трошачка работи като първична на кариера със средно-твърд материал, но багеристът започва да зарежда машината без да подбира големината на късовете. Големите късове, с размер над препоръчвания за съответния модел машина трябва да бъдат отделяни настрана и да бъдат обработвани с хидравличен чук, защото попаднали в трошачката могат да доведат счупване на чук, което да доведе до допълнителни поражения в машината. Точно това се случва - Това е небрежност на оператора.

- Пример 3 – Клиентът е поръчал твърди метало-керамични чукове с високо съдържание на хром, понеже са много високоизносоустойчиви. Твърдите чукове обаче са крехки. В материала попада нетрошим предмет, който счупва чуковете след само няколко часа работа. Грешно подбраните чукове са голям риск и не трябва да се правят компромиси при избора на подходяща сплав - Това е грешно решение, породено от незнание или небрежност.

- Пример 4 – Стационарна роторна трошачка работи на средно-твърд материал. Попада голям зъб от багер, който счупва един от чуковете на две. Отчупените големи парчета нанасят поражения върху самия ротор. Проблемът би могъл да се избегне, ако клиентът беше монтирал метал-детектор преди трошачката за установяване на нетрошими предмети. Пораженията в такива случаи са доста по-големи от инвестицията в метал-детектор (или магнитен сепаратор, ако е удачно) - Това е подценяване на проблем и необезпечаване на технологичния процес.

- Пример 5 - Поради неравности в терена на кариерата, мобилна трошачка работи дълго време под наклон, понеже операторът не си прави труда да я нивелира. Поради наклона материалът, който постъпва от питателя в трошачната камера се измества в единия край на машината. Това води съответно до неравномерно износване на работния консуматив и съответно консумативът трябва да се подмени доста по-бързо от обикновено - Това е небрежност на оператора или липса на иструкции за работа или неспазване на инструкциите за експлоатация.

- Пример 6 - Багерист захранва мобилна роторна трошачка, но поради факта, че багера е с по-малка кофа от необходимото (или машинистът работи бавно), но не успява да подава равномерно материал и не може да запълни бункера на машината. Съответно материала постъпва неравномерно в трошачната камера, основно в средата на ротора. В резултат на това се получава неравномерно износване на консуматива в средата и съответно се налага да се сменят по-бързо от обикновено - Това е технологична несъвместимост в параметрите на две машини.

- Пример 7 - Друг подобен случай – багерист захранва мобилна челюстна трошачка, но поради факта, че челюстните плочи са доста износени, изходящия материал след челюстната трошачка е с по-голям габаритен размер отколкото може да поеме последващата конусна трошачка. Съответно материалът, който постъпва за вторично трошене в конусната трошачка не отговаря на параметрите на тази машина и тя не може да го поеме, което води до нежелано задръстване на вторичната трошачка и до пълно спиране на работа на инсталацията - Това отново е технологична несъвместимост в параметрите на две машини, породена от операторска грешка и ненавременна подмяна на работен консуматив.

- Пример 8 – При работа с роторна трошачка операторът вижда, че работния консуматив (чуковете) са износени повече от допустимото. В такъв случай вместо да бъде веднага преустановена работата с трошачката, то машината продължава да работи. В тази хипотеза са се случвали различни по характер щети, като:
   o Износване на самия ротор на машината (Много сериозен разход за възстановяване на ротора или закупуване на нов ротор);
   o Износване на държачите на чуковете, което води до пропадане на някой от чуковете в трошачната камера и счупване на останалите чукове, а често и на отражателните плочи.
Това е недопустимо пренебрегване на правилата за навременна смяна на износен консуматив, което може да е както операторска грешка (породена от ненавременнно установяване на проблема или неговото неглижиране). Възможно е обаче това да е и чисто и мениджърска грешка - случвало се е мениджърът да е бил навреме запознат с проблема и въпреки това да е наредил работата да продължи(поради гонене на срокове, поради липса на средства или поради друга причина). Във всеки случай ненавременна подмяна на работен консуматив винаги води до мултиплициране на бъдещите разходи по поддръжка.

- Пример 9 – При работа с роторна трошачка работния консуматив (чуковете) са износени в двата края. В конкретния случай се оказа, че в трошачната камера има големи количества натрупвания (полепнал материал по краищата на трошачката), което е довело до неравномерно износване на чуковете в краищата. При това положение основната вина е на оператора, който не е проверявал трошачката за натрупвания вътре в трошачката - Това е недопустимо пренебрегване на правилата за своевременен визуален контрол на трошачната камера.

- Пример 10 – Стационарна инсталация с първична челюстна трошачка и вторична роторна трошачка. Преди роторната трошачка е инсталиран метал-детектор за сигнализиране и автоматично изключване на инсталацията при наличие на метал (нетрошим предмет). Операторът от предишната смяна решава да изключи метал-детектора,защото машината временно работи с безопасен входящ материал. Операторът от следващата смяна не знае, че метал детекторът е изключен и продължава работата, мислейки, че метал-детекторът е включен. Попада голям метален предмет, който води до счупване на чуковете - Това е грешка, породена както от небрежност, така и от липса на комуникация между операторите в две различни работни смени.
10 полезни съвета, които ще Ви спестят главоболия и средства:
1. Не купувайте консумативи с неясен произход! Ако се съмнявате, изисквайте сертификат за произход! Напоследък все по-често се срещат недобросъвестни доставчици на консумативи, което се превръща във все по-сериозен проблем. Хора с ниска компетентност и още по-нисък морал предлагат, да ги наречем „азиатски“ консумативи с абсолютно неясен произход и без никакъв сертификат за качество, представяйки ги за Made in EU. Това важи най вече за манганови и хромови отливки, и особено за гумени транспортни ленти.
2. Не се доверявайте на търговци с ниска компетентност или с липса на репутация! Проверете търговеца преди да закупите стоката! В България винаги има кого да попитате - Ваш колега или дори и Ваш конкурент.
3. Ако Ви предлагат цена, която е драстично по-ниска от тази на цената, предложена Ви от реномиран доставчик, това е повече от съмнително. Ниската цена най-вероятно е придружена с ниско качество. Ако се съмнявате, поискайте сертификат за качество!
4. Бъдете информирани, запознайте се поне с базисни принципи в търговията с консумативи и помнете – По-евтиното често излиза по-скъпо!
5. Водете си минимална статистика и си правете елементарни сметки – колко ви издържат качествените консумативи спрямо некачествените? Обикновената калкулация за себестойността на тон произведена продукция ще Ви даде отговора от кой доставчик в крайна сметка Ви е по-изгодно да си набавите необходимите Ви части.
6. Намалете престоите на Вашите машини за сервиз и поддръжка – трошачно-пресевните инсталации са ключов момент в производствената схема на всяка добивна компания. Това са машини, които трудно, а често и невъзможно да бъдат заместени, т.е. при авария на някой възел спира цялото производство на кариерата, включително багери, товарачи, камиони и прочие. Минимизирането на престоите е съществен фактор за минимизиране на загубите.
7. Планирайте доставките си! Това е ключов фактор за да получите по-добра цена и да минимизирате престоите и да редуцирате зачително загубите от престои. Нужен Ви е надежден доставчик на консумативи и резервни части. Ако не сте открили доставчик, от когото да сте изцяло доволни и на когото имате пълно доверие, изпробвайте друг доставчик, докато откриете най-доброто съотношение цена/качество.
8. Оптимизирайте вътрешнофирмената комуникация. Ако е възможно елиминирайте потенциалните порочни практики за неаргументиран избор на доставчик, подплатен от нерегламентирано получаване на средства „под масата“.
8. Винаги, когато е възможно, назначавайте компетентни оператори на трошачно-пресевните машини (Важи и за операторите на всякаква скъпа техника). Ако можехте да измерите точно, щяхте да се учудите колко пари би Ви спестил един качествен оператор. И тук важи с пълна сила правилото, че по-евтиното излиза по-скъпо!
9. Създайте правила, които да задължават операторите да проверяват редовно как се износва работния консуматив на трошачката. Операторите са отговорни за правилния монтаж на консумативите и коректните настройки на машината (затваряне на трошачката, обороти на ротора и т.н.) както и следва да осъществяват редовен визуален контрол на работните инструменти и да реагират адекватно при всякаква забелязана аномалия. Ако бъде забелязано някакво нехарактерно износване, то за това винаги има причина, която може да бъде отстранена своевременно. Ако не сте сигурен на какво се дължи, консултирайте се със специалист.
10. Когато една машина работи с пределно износен работен елемент, това може да доведе до други сериозни поражения в машината и до неимоверно високи последващи разходи по възстановяване на машината.

Помнете, консумативите са сериозно разходно перо. Ако не сте оптимизирали процесите по поддръжка на машините, както и доставките  на резервни части и консумативи, от там ще „изтича“ огромен финансов ресурс.

 

Много пъти при срещи с клиенти сме дискутирали въпросите за вида и качеството на консумативите, които се използват при експлоатацията на трошачно-пресевни машини. Оказва се, че в повечето случаи клиентите сравняват единствено крайната цена на купуваните от тях продукти, без да вземат предвид самите характеристики на продукта или пък без да отчитат конкретното им приложение. Този подход често води до грешен краен избор на консумативи.
Например при подбора на работните елементи на трошачките трябва да се съобразят:
- Вида (породата) на скалата и съответно нейната твърдост и абразивност;
- Максималния входящ размер на материала, както и процента на фин материал (особено при роторни и конусни трошачки);
- Наличието на по-твърди примеси в скалата или опасността от наличие на нетрошими материали;
- Машината снабдена ли е с допълнителна система за предпазване (например хидравлично отваряне на трошачката при досег с нетрошим предмет или метал детектор на входа и т.н.);
- Настройките на първия отражател и втория отражател (при роторни трошачки) спрямо размера на входящия материал и желания размер на изходящия материал;
- Настройките на изходящия размер (На колко милиметра е затворена машината);
От особена важност за консумативите за трошачки е правилно да се подбере най-подходящата сплав, от която да са изработени консумативите. Често клиентите нямат добра представа какво е най-подходящо за тях, но хубавото е, че винаги могат да се консултират, стига да имат желание за това. По-лошото е, когато този който взема решение какъв консуматив би бил най-подходящ няма пълната информация. От нашата практика сме установили, че голяма част от българските производители на инертни материали вземат неинформирани решения. Най-често поради тривиалните финансови причини, т.е. спонтанно избират най-ниската предложена им цена.
Други наши наблюдения показват за наличие на вътрешно-фирмена проблематика, например липсва стройна система за поръчване или пък има нарушена комуникация (или липса на такава) между оператора на машината и снабдителя. Единият има нужда от консуматив, другият поръчва погрешно поради незнание на спецификата.
При подбора на работните елементи на пресевните машини съответно трябва да се съобразят:
- Абразивността на материалите, за подбора на правилните ситови плоскости – пружинна стомана, неръждаема стомана, гума, полиуретан и т.н.;
- Формата на зърната на фракциите (при наличието на пръчки и плочки в материала да се подберат сита с подходящия тип отвори – примерно вместо стандартния квадратен отвор /тип #/ да се поставят тип-ZZ, тип-SS, тип-II, тип –ОО и т.н.);
- Влажността на пресявания материал или склонноста му на заклиняване или пък дори електростатичността на фините фракции и склонността им да „полепват“ към пресевните повърхности и да ги задръстват;
- Вид на процеса – сухо пресяване (скалпиране, фракциониране) или пресяване с миене;
- Вида на ситовия възел, както и начина на монтаж на ситовите плоскости към него – с обтягане (надлъжно или напречно) или без и т.н.;
При подбора на гумени транспортни ленти трябва да се съобразят:
- Физико-механичните и химическите свойства на транспортираните материали, а също Формата, размера, количеството и не на последно място - абразивността на материалите.
- Други фактори това са влажността на материалите, както и тяхната зърнометрия.
- От съществено значение е също вида и конструкцията на конвейра, скоростта му на движение, както и неговите размери – дължина, ширина, както и работния наклон на конвейра
- Вида на ролките, барабаните и лентовите чистачи и т.н.
Консумативи за трошачно-пресевни инсталации според вида на машината
Челюстни трошачки - подвижни и неподвижни челюстни плочи, коленни плочи, петови лагери, клинове, облицовки и др.
Конусни трошачки – вътрешни и външни конуси, втулки, гайки, лепила и др.
Роторни трошачки - чукове, набойни ребра, отражателни плочи, облицовки, протектори и др.
От особена важност при консумативите за трошачки е правилно да се подбере най-подходящата сплав, от която да са изработени консумативите.
Пресевни машини -  всички видове сита - плетени, перфорирани, струнни, арфообразни, палцовидни, тип "Гризли", гумени, полиуретанови, ролки, пружини за сито, демпферни гуми, подложни гуми, обтяжни планки, пръскателни дюзи и др.
Транспортни и депониращи ленти – гумени ленти (гладки или оребрени), ролки, чистачи, барабани и др.
В следващото ни издание ще се спрем изключително подробно върху това:

- кои са съществените фактори при подбора на износващите се части.
- какви породи скали с какви видове трошачки се преработват. 
- от какви сплави са най-подходящите консумативи за трошачки и как да ги подберем според вида на претрошавания материал.
Copyright © 2017 Агремайн ЕООД, All rights reserved.


Искате да промените начина, по който получавате този бюлетин?
Можете да промените Вашите настройки или да се отпишете от нашата листа
www.agremine.com
Email Marketing Powered by Mailchimp

Email Marketing Powered by Mailchimp