Copy


View this email in your browser
Welkom in een nieuw schooljaar!
Voor PLEXS het 2e schooljaar in het officiële bestaan en wij zullen als bestuur ook dit jaar weer de schouders eronder zetten en proberen om de vereniging meer body te geven en de activiteiten en contacten verder uit te breiden. Gelukkig kunnen we ook dit schooljaar weer rekenen op ondersteuning door de regio-contactpersonen en op een actieve houding van de leden. In deze nieuwsbrief lezen jullie over:
  • de plannen voor dit jaar.
  • nieuws vanuit de verschillende betrokken organisaties in de examenketen.
  • werving van nieuwe leden en nieuwe bestuursleden.

Plannen 2015-2016

Dit jaar willen we vooral aandacht besteden aan het verder op poten zetten van goede, inhoudelijke regiobijeenkomsten in het land. Deze bijeenkomsten zullen georganiseerd worden op de maandagmiddag: PLEXS-middag. Nu het schooljaar is gestart, en de meesten van jullie de PTA’s en reglementen aardig op poten hebben (voor zover je daar een rol in speelt), is het een uitgelezen moment om voor de drukte van de eerste toetsweken in de scholen in de regio bij elkaar te komen. De regiocontactpersonen zullen binnenkort (of hebben al) een uitnodiging hiervoor aan jullie sturen. We hopen op een grote opkomst en op een nuttige middag voor iedereen. Heb je ideeën voor een onderwerp of een workshop of iets dergelijks voor in de regiobijeenkomst, schroom niet om dit aan ons of aan de regiocontactpersonen door te geven. PLEXS is immers van, voor en door de examensecretarissen die lid zijn!

Daarnaast zullen we dit jaar aandacht besteden aan het uitbouwen van de contacten die we hebben met de organisaties in de examenketen. We hebben werkgroepen in het leven geroepen waarop al aanmeldingen van leden zijn binnengekomen. Bijvoorbeeld: werkgroep van 6 leden die bij het CvTE meepraat over de komende jaarplanningen van de examens. We hebben een oproep gedaan voor een werkgroep die zich zal bezighouden met de gevolgen van de mogelijke omkering van de eerste en tweede correctie. Ook hebben inmiddels 2 leden zitting in de werkgroep webbeheer. Dankzij de actieve inzet van onze leden merken we dat we nu al kunnen meepraten en dat we serieus genomen worden. Dank dus voor jullie inzet!
De andere 2 pijlers die we als PLEXS nastreven zijn het organiseren van gerichte professionaliseringsactiviteiten voor nieuwe en ervaren examensecretarissen en het positioneren van de examensecretarissen in Nederland. Deze 2 pijlers zullen dit jaar ook aan bod komen, maar leiden mogelijk nog niet gelijk tot concrete opbrengsten dit jaar.
Op maandag 5 oktober vond de regiobijeenkomst plaats van Noord. Ruim 30 PLEXS-leden ontmoetten elkaar. Praktische zaken stonden geagendeerd, waaronder: de rekentoets, informatie uit de Septembermededeling. Vele vragen zijn geïnventariseerd en worden aan de ketenpartners doorgegeven. Regio Noord: "Bedankt en veel succes."

Nieuws van…..

Nieuws van CvTE:
"Het CvTE en PLEXS zijn natuurlijke verwanten, nauw verbonden door het streven een optimale centraal examen afname te verwezenlijken. Niet voor niets is PLEXS tot stand gekomen op initiatief van het CvTE. De examensecretaris vervult een belangrijke spilfunctie in de
examenorganisatie, een spil met een enorme kennis van en invloed op een goed verloop van het centraal examen. Het komend jaar wil het CvTE een geregeld overleg met
PLEXS. Dat kan zijn met (een afvaardiging van) het bestuur, of met een gemandateerde adviescommissies. Eén zo'n commissie start al in het najaar en bekijkt de haken en ogen van het centraal examenrooster. Wat het CvTE betreft volgen er meer - we zien uit naar een geoliede samenwerking!"

Nieuws van Cito:
"De afgelopen examencampagne is op 32 scholen een pilot uitgevoerd met een web-based versie van het programma WOLF. De web based versie van WOLF biedt een aantal voordelen:
  • Je hoeft hiervoor geen programma meer te installeren;
  • Een examinator kan op elke PC/laptop met een internetverbinding het programma gebruiken. Het is geen probleem meer om het invoeren gedeeltelijk op school en gedeeltelijk thuis te doen.
Nieuw is ook dat er expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen: de rol van accountbeheerder en examinator. De rol van accountbeheerder werd op sommige scholen ingevuld door de examensecretaris en op andere scholen door de systeembeheerder. De pilot is in grote lijnen goed verlopen. Een examensecretaris merkte op: "De examinatoren vonden het een verademing en dat al bij de eerste versie van het programma. De problemen die we tegen kwamen, werden snel opgepakt en meteen verbeterd in het programma. Dit vond ik geweldig om mee te maken. Ook volgend jaar willen we zeker weer meedoen met WOLF Online. Op naar volgend jaar." 
Alle begin is moeilijk want - doodzonde bij een online applicatie - was er ook een dag onvoldoende servercapaciteit beschikbaar. Het kostte het ons (Cito) een dag tijd om dat probleem op te lossen.
De pilot was buitengewoon leerzaam en heeft tal van verbeteringssuggesties opgeleverd. Daar gaan we ons voordeel mee doen om volgend jaar een betere versie uit te leveren."
 
Nieuws vanuit de AOC-raad:
"De AOC-raad ziet grote meerwaarde in samenwerking met PLEXS. Het overleg dat de examensecretarissen vanuit de landbouwsector al jaren hebben via de AOC Raad is voornamelijk gericht op de Groene Praktijkvakken, het CSPE. In januari is er een overleg waarin, in de voorbereiding op het CSPE, de puntjes nog eens op de i worden gezet. Daarbij wordt voornamelijk gekeken naar de evaluatie van het vorige examenjaar. In mei wordt vervolgens de afname van het CSPE en de inhoud daarvan geëvalueerd. Een verslag hiervan wordt gemaakt door het CvTE, dat hierbij aanwezig is. De input van deze evaluaties is voor het CvTE en de AOC Raad van groot belang om de kwaliteit van de CSPE’s te verhogen. Via  PLEXS kunnen ook “groene” examensecretarissen elkaar ondersteunen en PLEXS kan dus van grote meerwaarde zijn. Ook de gelegenheid tot netwerken en het opzetten van regio’s is voor alle examensecretarissen belangrijk. Het is dus de kunst om te komen tot een win-win situatie waarbij het goede van het AOC-raad overleg tussen examensecretarissen gecombineerd wordt met het goede van PLEXS."

 
Examenloket:
"Het Examenloket bestaat uit een team van acht medewerkers, waarvan twee wet- en regelgeving specialisten, die telefonisch en per e-mail gestelde vragen afhandelen. Regelmatig is er contact met de werkgroep Examens van de inspectie, met het CvTE, met de afdeling Examendiensten van DUO in Groningen om te informeren hoe iets exact is geregeld of om een vraag over te dragen als er een beslissing moet worden genomen. De scholen weten het Examenloket goed te vinden. Het hele jaar door komen er telefoontjes en e-mails binnen. Uiteraard zijn er ook tijden van topdrukte, m.n. in de maanden april en mei. Afgelopen jaar ging het in april en mei totaal om bijna 2300 vragen (telefoon plus e-mail) per maand. We streven er naar altijd zo snel mogelijk antwoord te geven, maar bij ingewikkelde zaken kan het wat langer duren.
Ook dit schooljaar zal het Examenloket haar best doen u zo adequaat mogelijk te bedienen. Blijf vooral bellen en mailen en houd op www.examenloket.nl de ‘veel gestelde vragen’ in de gaten.
Van de andere betrokken organisaties (DUO, OCW, Inspectie en VO-raad) volgen in een volgende nieuwsbrieven upates. Het bestuur onderhoudt contact met de verschillende contactpersonen bij deze organisaties en zoekt waar mogelijk naar samenwerking."
 
Werving nieuwe leden en bestuursleden:  
"We zijn trots om te melden dat we bijna 700 leden in ons bestand hebben. Toch betekent dit dat er nog genoeg examensecretarissen en andere medewerkers die zich met examens bezig houden zijn, die nog geen lid zijn van PLEXS. We blijven daarom ons best doen om meer leden te werven. We willen ook jullie vragen om aan collega examensecretarissen te blijven vragen of ze al lid zijn van PLEXS.
We zullen dit jaar ook actief zijn in het werven van examensecretarissen uit het Vavo. Een aantal daarvan zijn al lid, maar een heleboel nog niet. Alle examensecretarissen uit het Vavo zullen een apart schrijven van ons krijgen met de vraag om zich bij ons aan te sluiten en samenwerking te zoeken en van elkaar expertise te kunnen leren.
Een ander aandachtspunt met betrekking tot de leden is dat we zien dat 475 leden van PLEXS actief gebruiker zijn van de website. We willen alle leden daarom weer een keer oproepen om de website vooral te bezoeken. Zorg voor een profiel met een foto en up-to-date informatie en deel vooral je kennis en je vragen in het forum. Met z’n allen weten we meer en kunnen we van elkaar leren.


Noemenswaardig in dit kader achten wij dat de regio Zuid op dit moment koploper is met het aantal profielfoto’s op de website! Mogelijk helpt een klein wedstrijdje? De regio die voor op 1 januari 2016 met de meeste bijgewerkte profielen (met foto) heeft, krijgt een verrassing op de ALV. (stand op 9 sept.: Oost 13, N-W 10, Midden 15, Noord 5, West 8, Zuid 19, Z-W 5).

Vind jij nou ook dat PLEXS goed werk doet en zou je je wel meer willen bemoeien met de koers van de vereniging? Na de ALV zijn er 2 vacatures in het bestuur. Wil je meer informatie over de werkzaamheden, de verantwoordelijkheden en/of de vergoeding, mail gerust naar bestuur@plexs.info."

 
Leden gezocht voor adviescommissie: omdraaien 1e en 2e correctie.
Bekijk de website.
 
Tot slot
De belangrijkste datum voor dit schooljaar is maandag 7 maart. Deze
middag organiseren we de 2e ALV (met bestuursverkiezingen) en aansluitend een inhoudelijk congres. Als je voor de ALV of voor het congres ideeën, tips of opmerkingen hebt, laat het ons weten! Andere belangrijke data hoor je binnenkort via jouw regio-contactpersoon. Op de website vind je een overzicht van de namen en e-mailadressen van de regio-contactpersonen.
Ook als je andere vragen, ideeën of opmerkingen voor het bestuur hebt, ben je van harte welkom om te mailen.
Een goed schooljaar gewenst en natuurlijk vriendelijke groeten,

Namens het bestuur, Noortje Schadenberg
Voorzitter PLEXS
Copyright © 2015 PLEXS, Alle rechten voorbehouden.


uitschrijven    update voorkeuren 

Email Marketing Powered by Mailchimp