Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev April 2020
I tisdags, 28 april, hölls TI Sveriges virtuella årsstämma. Även om det krävs lite extra förberedelser inför en virtuell årsstämma kan vi i efterhand konstatera att denna form av möten kan genomföras med bibehållen transparens och möjlighet till interaktion mellan styrelse och medlemmar. En nackdel är dock att det inte går att fysiskt avtacka de som avslutar sina uppdrag.

Jag vill tacka Eva Bennett, Robert Cloarec, Céline Giertta och Michael Falk för deras engagemang och arbete för föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. Ett varmt tack även till de avgående revisorerna Björn Mothander och Karin Rudebeck samt Kristina Simion som varit aktiv i valberedningen.
 
Det kommer allt fler oroande rapporter om hur pandemin och rådande krisläge, förutom allvarlig sjukdom och ett högt antal döda, utnyttjas inom ramen för upphandlingar och stora utbetalningar av stödpengar. Korruption inom hälsosektorn var redan ett känt faktum före pandemin (mer om detta nedan) – det finns tyvärr all anledning att tro att detta förvärras p.g.a. pandemin. TI Sverige följer detta noga men uppmanar redan nu brottsbekämpande myndigheter i samverkan med de myndigheter som ansvarar för stora utbetalningar eller stödpaket att lägga särskilt fokus på detta.

Vi ser också behov av ökad transparens kring upphandlingar inom hälsosektorn samt att berörda myndigheter ges utökade möjligheter att utbyta information om misstänkta transaktioner.
 
Tilliten till offentliga funktioner, med särskilt ansvar för att bekämpa pandemin, är stark enligt flera undersökningar. En viktig faktor är just transparens.
 
Med önskan om en trevlig Valborg och Första Maj-helg!

Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
TI Sveriges styrelse för 2020
Vid ordinarie föreningsstämma den 28 april valdes TI Sveriges styrelse och övriga funktioner för 2020-2021. TI Sverige vill tacka avgående ledamöter och suppleanter i styrelse, revisorer och aktiva i valberedningen för deras engagemang och arbete för föreningens verksamhet och fortsatta utveckling. [Läs mer]
 
Uppdaterade stadgar för TI Sverige
Vid ordinarie föreningsstämma togs ett slutligt beslut om att revidera föreningens stadgar i syfte att bland annat förtydliga medlemskap i föreningen. Juridiska personer kan inte längre ansöka om medlemskap i föreningen, men är fortfarande välkomna att samverka med TI Sverige genom exempelvis föreningens näringslivsforum, Corporate Supporters Forum. [Läs mer]
Medlemsavgifter för individuella medlemmar 2020
Vid föreningsstämman fastslogs att årets medlemsavgifter kvarstår oförändrade. Det betyder att du endast betalar 250 kronor för medlemskap i föreningen TI Sverige. Är du student betalar du 50 kronor. Är du ännu inte medlem? Läs mer här om medlemskap i föreningen. 

Vårens möte i föreningens näringslivsforum
Den 22 april möttes medlemsföretagen i Corporate Supporters Forum för vårens virtuella rundabordsmöte.

Inbjuden talare var Laurie Waddy, CCO för Ericsson, som delade med sig av sina mångåriga och gedigna erfarenheter inom företagsetik men även informerade deltagarna om Ericssons pågående process.

Vill du veta mer om ett engagemang i Corporate Supporters Forum och hur processen för medlemskap i forumet ser ut?

Läs mer här eller kontakta oss för mer information!
TI Sveriges kansli flyttar
Den 30 april flyttar TI Sveriges kansli till The Park, på Magnus Ladulåsgatan i Stockholm. Du når oss via telefon och e-post som vanligt, men uppdaterad postadress finns här.
Korruption i Sverige
Stort mörkertal kring matchfixning
Statskontoret uppger att antalet misstänkt uppgjorda matcher ökade under föregående år, men att det även råder ett stort mörkertal kring matchfixning. Statskontorets tredje delrapport i utvärderingen av den nya spelregleringen visar på en ökning av antalet förundersökningar gällande spelfusk och mutbrott. Rapporten konstaterar att det fortfarande är svårt att utreda och lagföra matchfixning.
 
Falcon Funds åtalade för penningtvätt och mutor
Stockholms tingsrätt har meddelat dom mot de personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det sk "Falcon Fundsmålet". Domarna gäller trolöshet mot huvudman, medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri, grovt penningtvättbrott samt grovt givande resp. tagande av muta.
 
Bristande insyn och risk för jäv vid utdelning av EU-medel
De regionala strukturfondspartnerskapen ska säkerställa regionalt inflytande när EU-medel fördelas. Riksrevisionens granskning visar dock på bristande transparens, otydliga prioriteringar och jävsrisker. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över systemet.
 
Informationsutbyte för att motverka penningtvätt
Polisen och Finansinspektionen ska i större utsträckning än tidigare dela information med varandra i arbetet mot penningtvätt så att man i ett tidigt skede till exempel kan dra in tillståndet för företag som erbjuder finansiella tjänster.
TI Sverige tipsar...
Hur kan de globala målen finansieras?
FN:s arbetsgrupp för finansiering av de globala hållbarhetsmålen lyfter bland annat olagliga penningströmmar, korruption och skatteflykt som hinder för uppfyllelse av de globala målen. Arbetsgruppen efterfrågar bland annat större internationell samverkan och nyttjande av tekniska lösningar som åtgärder för att stärka finansieringsmöjligheterna.
 
Pressfriheten påverkas av pandemin
Reportrar utan gränser konstaterar i årets pressfrihetsindex att länder med svag pressfrihet utnyttjar pandemin för att minska friheten ytterligare. Den pågående pandemin tydliggör och förstärker hoten mot fri, oberoende och trovärdig journalistik. Rapporten lyfter särskilt att auktoritära länder som nu försämrat pressfriheten ytterligare i skuggan av pandemin.
 
Norge toppar listan för 4:e året i rad följt av Finland. Danmark klättrar till 3:e plats. Både Sverige och Nederländerna backar till 4:e respektive 5:e plats. I både länderna handlar tappat om fram för allt ökade hot och trakasserier på sociala medier.

[Bildkälla: Reportrar utan gränser] 
Förebygg maktmissbruk under en global pandemi
Transparency International har identifierat ett antal korruptionsrisker kopplade till hälsosektorn under Covid-19-krisen. Inköp och upphandling, visselblåsning samt forskning och utveckling är några av de områden som löper större risk för korruption.
 
OECD:s arbetsgrupp mot korruption belyser vikten av att arbeta med transparens och ansvarsutkrävande i tider av kris och att de globala ansträngningarna mot Covid-19 inte får undermineras av mutor.
 
Fler filmtips!
Lockdown, karantän eller social distansering - eller bara lite mer tid över? Här kommer fler tips på filmer om visselblåsare (några fler tips gavs i mars månads nyhetsbrev).
Kalendarium
Rättsstaten Sverige - skandaler, kriser, politik
26 maj kl 16-17
Välkommen till ett samtal med Richard Sannerholm.
Läs mer
Twitter
Facebook
Web
E-post
LinkedIn
Copyright © 2020 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Magnus Ladulåsgatan 3 · Stockholm 11865 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp