Copy
22 september 2021
Transparency International Sverige lanserar idag ett nytt forum för investerare

Korruption och bristande regelefterlevnad försvårar all utveckling och är en utmaning för många bolag, då det äventyrar bolagens förmåga att skapa värde och lönsamhet. Det drabbar investerare genom sämre finansiell avkastning på investeringar i bolagen. Det motverkar också alla ansträngningar att utveckla hållbara verksamheter i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål.

För att ytterligare stärka investerares roll som aktiva ägare har Transparency International Sverige (TI Sverige) tillsammans med sex svenska investerare bildat Investors Integrity Forum (IIF). IIF är en plattform där investerare och TI Sverige gemensamt kan driva viktiga frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap och främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande. Utöver det vill medlemmarna i forumet fördjupa analysen av och dialogen med företag som på olika sätt stöter på geografiska eller företagskulturella utmaningar som försvårar en öppen och transparent regelefterlevnad. 

”TI Sverige ser en unik möjlighet att tillsammans med investerare vässa arbetet med affärsetik. Ett robust arbete mot korruption är en investering i hållbarhet och skapar bättre förutsättningar för lönsamma investeringar”, säger Ulrik Åshuvud, ordf. för TI Sverige.

Under de senaste åren har flera svenska företag förknippats med penningtvätt och mutor, och det har stått både företagen och dess ägare dyrt. Korruption kan även ge långtgående negativa konsekvenser för tredje part. Till exempel kan förfalskade intyg och certifikat i vissa branscher bli förödande för både människa och miljö. Investerare har ett ansvar för att säkerställa att företagen gör sitt yttersta för att stävja alla former av korruption och bristande regelefterlevnad genom hela värdekedjan. Fokus är på det förebyggande arbetet och för det behövs både starka processer för regelefterlevnad och en transparent rapportering. Därtill krävs en främjande kultur hos såväl företag som myndigheter.

”Investors Integrity Forum (IIF) är viktigt för att genomföra TI Sveriges strategi 2021-2030 där vi prioriterar nya konkreta samverkansformer kring transparens, integritet och ansvarsutkrävande”, säger Gunnela Hahn, styrelseledamot i TI Sverige och ansvarig för IIF.

TI Sverige har tagit initiativ till Investors Integrity Forum i samverkan med Folksam, Första AP-fonden, SEB Investment Management, Skandia, Svenska kyrkan och Swedfund.

Pressmeddelandet som pdf.

Kontakt
Ulrik Åshuvud, ordförande, TI Sverige, tel: 070-618 71 04
Gunnela Hahn, styrelseledamot och ansvarig för Investors Integrity Forum, TI Sverige, tel: 070-286 29 50
LinkedIn
Twitter
Facebook
Web
E-post
Copyright © 2021 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Magnus Ladulåsgatan 3 · Stockholm 11865 · Sweden