Copy
Transparency International Sverige
Nyhetsbrev Sommar 2019
Transparency International samlar sig för att arbeta fram en vision för 2030 och säkerställa sin framtida styrning och globala närvaro. Det är ett imponerande och ambitiöst arbete där TI Sverige bidrar aktivt, senast på det regionala mötet i Berlin i juni.

I Sverige genomförde vi i Almedalen för femte året i rad ”Tillsammans mot korruption” där hållbarhet och helhetsperspektiv var ett genomgående tema. Juni bjöd också på utländska delegationsbesök och vi anordnade, i samverkan med UD och Institutet mot mutor, ett seminarium om hur man kan hantera korruptionsrisker på komplexa marknader.

TI Sverige laddar nu om batterierna inför en förväntad intensiv höst med bl.a. Årets Visselpipa, spännande CSF-aktiviteter, TI:s globala årsmöte och fördjupad dialog med regeringen kring ett nationellt helhetsperspektiv i arbetet mot korruption.
 
Vi önskar er en riktigt skön sommar!

Ulrik Åshuvud
Ordförande
TI Sverige
Om TI Sverige
TI Sverige i Almedalen – Hållbarhet och Helhet
2019 blev hållbarhet den stora övergripande frågan i Almedalen – från flera olika vinklar och utgångspunkter. Tillsammans Mot Korruptions heldag i Almedalen fokuserade på betydelsen av antikorruption för att uppnå hållbarhetsmålen. [Läs mer]


[Representanter från TI Sverige på plats i Almedalen. Ulrik Åshuvud, ordf. samtalar med Niklas Johansson, statssekreterare]
TI Sverige deltar i TI:s regionala möte
Under tre dagar i juni samlades representanter från europeiska TI-avdelningar i Berlin för att diskutera TI:s Vision 2030 och hur TI:s ledning, styrning och globala närvaro ska utvecklas. TI Sverige representerades av Ulrik Åshuvud.

Det är tydligt att TI är en stark och unik aktör globalt där den europeiska regionen även har en alltmer utmanande EU-dimension att förhålla sig till. Det arbete som nu pågår, gemensamt i samtliga regioner, för att sätta en ny strategi är imponerande och ambitiöst. En viktig milstolpe i arbetet blir TI:s årsmöte i november.


Hur kan man hantera korruptionsrisker på komplexa marknader?
Tillsammans med Utrikesdepartementet och Institutet Mot Mutor bjöd TI Sverige in till ett välbesökt seminarium om hur man kan hantera korruptionsrisker på komplexa marknader. Vid seminariet medverkade bl.a. William Loo från OECD:s arbetsgrupp som poängterade företagsledningens ansvar och ett kontinuerligt förebyggande arbete – ”Varför tas inte detta på allvar förrän en skandal bryter ut?” [Läs mer]

[Ylva Skoogh, TI Sverige; Natali Phalén, IMM; William Loo, OECD och Marie Trogstam, Business Sweden]

Studiebesök från USA och Zimbabwe
Hur hänger korruption och brott mot mänskliga rättigheter ihop? Vilka faktorer bidrar till Sveriges höga placering i TI:s korruptionsindex? Varför är det viktigt att definiera korruption? Detta och mycket mer diskuterades med studenter vid Brigham Young University i USA och med antikorruptionsaktivister från Zimbabwe.

Utbyte med Kazakstan antikorruptionsbyrå
I maj besökte representanter från Kazakstans ”Agency for Civil Service Affairs and Anti-Corruption” TI Sverige för att diskutera och utbyta erfarenheter om förebyggande antikorruptionsarbete på lokal och internationell nivå.

[Olzhas Bektenov och Ulrik Åshuvud]

Stöd vårt arbete - bli medlem!
TI Sverige är en ideell förening vars verksamhet finansieras främst tack vare medlemsavgifter. Är du ännu inte medlem? Läs mer här om medlemskap i föreningen. Årsavgiften för individuella medlemmar är 250 kronor och är du student betalar du endast 50 kronor. 
Korruption i Sverige
Stärkt arbete mot penningtvätt
Regeringen prioriterar nu arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. En proposition föreslår skärpta åtgärder om bland annat ökad kännedom i förhållande till kunder i högriskländer, stärkt skydd för visselblåsare samt ökat samarbete och informationsutbyte mellan internationella tillsynsmyndigheter. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.
 
Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att maxbeloppet för företagsbot höjs från 10 miljoner till 500 miljoner kronor. Bland annat OECD och TI Sverige har länge kritiserat den låga företagsboten. I remissen föreslås även utvidgad domsrätt över vissa internationella mutbrott samt förslag på att företagsbot även kan utdömas i förhållande till offentlig verksamhet som kan jämställas näringsverksamhet.

OECD utvärderar Sveriges efterlevnad av antikorruptionskonventionen
En delegation från OECD har träffat bl.a. justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att diskutera Sveriges efterlevnad av OECD:s konvention om bekämpande av mutor. Delegationen välkomnade förslaget om skärpta sanktioner och framförde att de hoppas se Sverige bli ett av de länder som bäst efterlever konventionen.
 
Genomförande av visselblåsardirektiv
En särskild utredare ska föreslå hur Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (visselblåsardirektivet) ska genomföras i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2020.
TI Sverige i media
Aktuell Hållbarhet: Ulrik Åshuvud, ordförande, TI Sverige: ”Det går inte att korruptionskompensera!”
 
Inköpsrådet: ”Det undangömda och ibland glömda delmålet 16.5 om att väsentligt minska alla former av korruption och mutor är inte lika intressant att diskutera som exempelvis hållbar konsumtion och produktion.” Ulrik Åshuvud, TI Sverige.
 
EFN: ”Bortom reglerna så står man där med sitt goda eller dåliga omdöme” säger Inga Britt-Ahlenius, styrelseledamot i TI Sverige.
TI Sverige kommenterar
Agenda 2030-delegationens slutbetänkande
TI Sverige har i synpunkter på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande efterfrågat dels förslag till aktiva insatser i arbetet mot korruption, dels kommentar till hur Sverige konkret ska bidra till uppfyllandet av delmål 16.5 – väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
TI Sverige tipsar...
Sida utvecklar arbetet med demokrati inom utvecklingssamarbetet
Sida får i uppgift, av regeringen, att se över demokratiarbetet - vad som är effektivt och vad som fungerar bäst i olika länder, vad som kan utvecklas och göras bättre för framtiden. Peter Eriksson, biståndsminister: "Det går att göra mer inom området korruption - till exempel genom att använda ny teknik på ett smartare och mer effektivt sätt i demokratiarbetet".
 
Redovisning av myndighetsnätverket mot korruption
Statskontoret anser att medvetenheten för korruptionsrisken i statsförvaltningen är god men kan bli bättre, till exempel genom systematiskt arbete. En särskild analysmodell för korruptionsrisker föreslås. Regeringens program för myndighetschefer förslås inkludera grundläggande kunskaper om korruption och den statliga värdegrunden.
 
Säg nej till korruption!
Finländska justitieministeriet samordnar en kampanj med syfte att öka kunskapen om korruption och korruptionsbekämpning. Kampanjen uppmuntrar organisationer att förbinda sig till att motarbeta korruption, beakta olika risker för korruption i sin interna kontroll och utarbeta etiska regler för sin verksamhet.
 
Nya OECD-riktlinjer om antikorruption och integritet i statligt ägda företag
Riktlinjerna avser bland annat att hjälpa stater att se till att ägarna betonar integritet, att statligt ägda företag följer goda rutiner och att ansvarsutkrävande är integrerat i alla relevanta sektorer.
 
Dra lärdom av korruptionsskandaler
Även om stora framsteg har gjorts för att öka medvetenheten om korruptionsrisker och för att förändra normer och uppfattningar, så har vi en lång väg kvar att gå. Vi måste lära oss från verkliga händelser. Transparency International har listat tjugofem stora skandaler under de senaste tjugofem åren – vilka alla har på ett eller annat sätt bidragit till förändring.
Kalendarium

TI Sveriges kansli är sommarstängt 11 juli - 7 augusti.
För brådskande ärenden se Kontakt.

8 oktober
Höstens rundabodsmöte
för medlemmar i TI Sveriges
näringslivsforum (CSF).
Copyright © 2019 All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Transparency International Sverige · c/o The Park · Sveavägen 98 · Stockholm 11350 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp