Copy
Bekijk deze email in uw browser
NTS

Nieuwsbrief - juni 2016

De Nederlandse Triage Standaard (NTS) is dé standaard voor triage in de keten acute zorg. Deze nieuwsbrief informeert u over recente ontwikkelingen en initiatieven.

Winnaar 'Beste Triage Idee'


Ben Goosselink, RAV IJsselland, heeft met zijn voorstel hoe de ambulance NTS kan inzetten, de prijs voor het ‘Beste Triage Idee’ in de wacht gesleept. Goosselink stelt voor dat patiënten die niet worden vervoerd, maar door bijvoorbeeld de huisarts moeten worden beoordeeld, door de ambulanceverpleegkundigen beter opnieuw kunnen worden getrieerd met NTS. Op die manier ontstaat een efficiënte en consistente werkwijze.

Bekijk de presentatie van het idee van Ben Goosselink en de andere twee genomineerde ideeën.
 

Onderzoek toename U1 en U2 ritten

Uit het werkveld komt het signaal dat het aantal hoog-urgente zorgverwijzingen toeneemt. Dit zorgt voor extra werkdruk op huisartsenposten en meldkamers. NHG en Ineen hebben de taak opgepakt om gezamenlijk onderzoeken wat mogelijke oorzaken zijn van deze tendens. NTS is ook bij dit traject betrokken en zal - afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek - meedenken over mogelijke oplossingen.

MEWS

Vanuit de SEH ligt er de vraag bij NTS of het ook mogelijk is om de parameters van het Modified Early Warning System, kortweg MEWS, op te nemen bij de fysieke triage in NTS. NTS gaat onderzoeken of dit mogelijk èn wenselijk is. 
 
MEWS is een in Australië ontwikkeld systeem. De vitale functies van een patiënt worden objectief gemeten, waarbij aan de verkregen waarden een cijfer wordt verbonden. Het totaal van de cijfers vormt een getal en aan dat getal zijn vervolgacties gekoppeld. Hoe hoger het getal, hoe slechter de vitale functies en dus hoe hoger de urgentie.


 
Om te bepalen of het wenselijk is deze parameters op te nemen in NTS, organiseert NTS in september een expertmeeting. Tijdens deze bijeenkomst zal gediscussieerd worden over de wenselijkheid van deze aanpassing, maar ook de mogelijke implementatie hiervan. NTS moet immers ook goed te gebruiken blijven voor de fysieke triage op de HAP.
 
Als de experts positief adviseren zullen deze aanpassingen worden uitgewerkt en bij akkoord van de redactieraad worden meegenomen in versie 7.

Versie 7 NTS uitgesteld

De planning was om in het najaar 2016 een nieuwe versie met nieuwe functionaliteiten uit te rollen. Deze versie is uitgesteld tot begin 2017, omdat een aantal gewenste functionaliteiten  eerst verder uitgewerkt moeten worden, voordat tot implementatie kan worden over gegaan.

22 november 2016 - triagistenbijeenkomst

NTS organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor triagisten. Doel: ervaringen bespreken en veranderingen toe lichten. NTS adviseert iedere organisatie om een medewerker af te vaardigen om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn. Vooral de MKA en SEH zijn nog ondervertegenwoordigd. De verslagen zijn na te lezen op het triagistenforum. Inlogs voor dit forum kunnen door triagisten worden aangevraagd via bureauNTS@de-nts.nl.

De volgende triagistenbijeenkomst is gepland op dinsdag 22 november 2016 (12.30 -15.00) in Utrecht. Save the date!

FAQ - buikklachten

Waarom maakt NTS geen verschil in onder- en bovenbuikklachten? Dit is omdat er nauwelijks verschillen in triagecriteria zijn tussen pijn boven- en onder in de buik. Daarnaast is het lastig om aandoeningen te bedenken die duidelijk alleen voorkomen in de onderbuik of bovenbuik. Triage heeft als doel het bepalen van de urgentie en de vervolgactie, niet het maken van een verslag voor het EPD/HIS.  Hoe minder ingangsklachten en triagecriteria, hoe meer overzicht en dus meer betrouwbaarheid en veiligheid. Daarom wordt er in NTS geen verschil geen verschil gemaakt tussen klachten in onder- en bovenbuik.

Personele wisselingen

Na het Triage congres heeft Roeland Drijver zijn functie als voorzitter van de redactieraad neergelegd. Roeland heeft zich met hart en ziel in gezet voor de inhoudelijke verbetering van NTS. Hij heeft de discussie in de keten op gang gebracht en heeft vele bruggen gebouwd. NTS bedankt Roeland voor zijn inzet en gedrevenheid. Zonder hem was NTS niet geworden wat het nu is. Aanspreekpunt voor de redactieraad is op dit moment Tessa Postuma en zij is bereikbaar via het email adres van de redactieraad (redactieraad@de-nts.nl).

Daarnaast is bestuursvoorzitter Tjerk Hiddes per juni opgevolgd door Ype Schat, directeur GGD Gelderland-Midden. Tjerk heeft tijdens zijn bestuursperiode op daadkrachtige manier leiding gegeven aan NTS. Tjerk is doelgericht en heeft zijn stempel gezet op het beleid van NTS. Voor Ype ligt de schone taak om de ingezette lijn voor te zetten. NTS wenst Ype veel succes bij zijn nieuwe functie en bedankt Tjerk voor zijn inzet! 


 

CONTACT

Stichting Nederlandse Triage Standaard
Mercatorlaan 1200
Utrecht, Utrecht 3528 BL
Netherlands

Add us to your address book