Copy
                                          Am@zonews – October/Octobre 2018

 
Voorwoord - Avant-propos

De gemeenteraadsverkiezingen in het Brussels Gewest kunnen worden samengevat aan de hand van twee tegenstrijdige cijfers. Eerst het goede nieuws : 48,8% van de verkozenen zijn vrouwen, een record! En dan het slechte nieuws : van de 19 burgemeesters in Brussel is er maar één vrouw. Van de verkozen vrouwen zijn er trouwens 38,4% in Vlaanderen en 38,60% in Wallonië. Als de cijfers voortdurend toenemen, dan geven de verkiezingen ons toch de indruk een gemiste kans te zijn.Nadat ze verkozen zijn, is het ook belangrijk om te kijken naar welke functies ze toebedeeld krijgen. De vraag stellen, is ze eigenlijk al beantwoorden, maar hoeveel van de toekomstige schepenen zijn belast met Financiën of Urbanisme? Hoeveel werden er verbannen naar het domein van het Jonge Kind? Dit is blijkbaar niet iets wat de krant La Dernière Heure verontrust, aangezien ze zich vooral gebogen heeft over de kwestie van de mannen die geen schepenen zullen zijn omwille van een Waals decreet dat verplicht dat de communautaire raden uit een derde vrouwen moeten bestaan. Zo’n  situaties die een heel kleine minderheid uitmaken, werden in het artikel buiten proportie opgeblazen waarbij (uiteraard) geen aandacht werd besteed aan de veelvuldige discriminaties waar vrouwen die aan politiek doen elke dag mee in contact komen. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat dit decreet democratisch en unaniem door alle partijen werd gestemd en dat dit decreet noodzakelijk is omwille van de patriarchale maatschappij waarin we leven.
In verband hiermee moeten we Ethiopië lof toezwaaien die het beter doet dan ons, want zij zijn er wel in geslaagd om een regering te vormen die gelijk werd verdeeld: 10 vrouwen en 10 mannen. “Vrouwen hebben sleutelposities gekregen, waaronder die van Vrede, van Handel en Industrie en van Defensie”, vertelt de kabinetschef van de Eerste minister, Fitsul Arega, op Twitter. Het is alvast een inspiratiebron voor de federale verkiezingen van 2019…     
 
Laten we echter met een hoopvolle noot eindigen met deze foto die voor de gemeenteraadsverkiezingen werd genomen tijdens de conferentie van Amazone over goede praktijken op het vlak van gender op lokaal niveau. Zoveel vrouwen zien discussiëren op eenzelfde podium, dat verwarmt ons hart!
Consulteer ons verkiezingsdossier 2018 !

 Les élections communales en Région bruxelloise peuvent se résumer en deux chiffres ambivalents. La bonne nouvelle d’abord : 48,8% de femmes élues, un record ! Pour ce qui est de la mauvaise nouvelle : sur les 19 bourgmestres, Bruxelles ne compte qu’une bourgmestre. Les femmes élues sont par ailleurs 38,4% en Flandre et 38.60% en Wallonie. Si les chiffres sont en augmentation constante, les élections nous laissent encore une impression d’opportunité gâchée.


 
D'autant qu'après les avoir élues, il faut aussi s’intéresser aux fonctions qu’on leur attribue. Poser la question, c ’est déjà y répondre, mais combien parmi les futures échevines seront en charge des Finances ou de l’Urbanisme ? Combien seront reléguées à la Petit Enfance ? Ce n’est visiblement pas ce qui préoccupe le journal La Dernière Heure qui a préféré s’intéresser aux hommes qui ne seront pas échevins à cause d’un décret wallon qui impose que les Conseils communaux soient composé à un tiers de femmes.  Ces situations ultra-minoritaires sont montées en épingle dans l’article, qui ne s’intéresse (évidemment) pas aux multiples discriminations que vivent les femmes en politique tous les jours. Faut-il rappeler que ce décret a été voté démocratiquement à l’unanimité de tous les partis et qu’il est nécessaire à cause de la société patriarcale dans laquelle nous vivons ?  
 
A ce sujet, saluons l’Éthiopie qui fait bien mieux que nous en se dotant d’un gouvernement partiaire : 10 femmes et 10 hommes. « Des femmes ont reçu des portefeuilles clés, dont celui de la Paix, du Commerce et de l'Industrie, et de la Défense », a indiqué le chef de cabinet du Premier ministre, Fitsum Arega, sur Twitter. De quoi nous inspirer pour les élections fédérales de 2019…
 
Terminons sur une note d’espoir avec cette photo prise avant les élections communales, lors de la conférence d’Amazone sur les bonnes pratiques locales en matière de genres. Voir autant de femmes discuter politique sur une même estrade, voilà qui nous réchauffe le cœur !
 

Consultez notre dossier sur les élections 2018 !

Niet te missen - À ne pas rater
  'De wetswijziging rond abortus is vooral een gemiste kans'  Manifeste des 343 femmes européennes : "Mon corps, mes droits !"


 
Informatie - Information

   
Sluit je aan bij de oproep tot mobilisatie tegen geweld tegen vrouwen in het kader van 25/11/18 !

 


Rejoignez l’appel à la mobilisation contre les violences faites aux femmes autour du 25/11/18 !

 

   
De nieuwe goodies van Amazone zijn er !

 


Les nouveaux goodies d’Amazone sont arrivés !

 
Foto van de maand - La photo du mois


 

 

Vernissage van de tentoonstelling "Herstellingen". Je kunt de expo nog bezoeken, tot en met 11 december !
-
Vernissage de l'exposition "Réparations". Vous pouvez toujours visiter l'expo, jusqu'au 11 décembre!
 
Evenement van de maand - L'événement du mois


 

Vrouwendag | Feminisme nu voor morgen
Restaurant en congrescentrum - Restaurant et salle de congrès

NL/ Ontdek de nieuwe klantenkaart van ons Amazone restaurant! Bij aankoop van 10 dagschotels, ontvangt u er een gratis!

FR/ Découvrez la nouvelle carte de fidélité du restaurant Amazone ! A l'achat de 10 plats, recevez un plat gratuit ! N'hésitez pas à la demander à notre personnel en salle.
 

NL/ De grote conferentiezaal, die plaats biedt aan maar liefst 100 mensen, beschikt over drie professionele tolkencabines en projectiemateriaal.

FR/ Située au cœur de Bruxelles dans un cadre élégant et professionnel, la grande salle de conférence accueille jusqu’à 100 personnes et dispose de 3 cabines interprétation simultanée ainsi que de matériel de projection de qualité professionnelle.


 
Website
Website
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Email
Email

Am@zonews, uw maandelijkse dosis informatie aan genderlijkheid 


Am@zonews, votre dose mensuelle d'information sur l'égalité de genre 

          

Copyright ©Amazone (2017) - All rights reserved

Notre adresse | Ons adres
asbl Amazone vzw
Rue du Méridien 10 Middaglijnstraat  - Bruxelles 1210 Brussel
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 

Avec le soutien de
| Met de steun van
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Amazone · rue du Méridien, 10 · Bruxelles 1210 · Belgium