Copy
Husk årsmøtet 5. mars kl. 19:00
View this email in your browser

Nyhetsbrev nr 2 mars 2015

 

Vi minner om  OS årsmøte 5. mars 2015 kl. 19:00

 

Vi viser til foreningens web side, og minner med dette om innkallingen til Oslo Seilforenings 129. ordinære årsmøte torsdag 5. mars 2015 kl. 19.00 hos KNS Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo. Full innkalling er lagt ut på foreningens web side og web-Bris kan lastes ned her og styrets forslag kan lastes ned her.

 

Innkalling til det 129. ordinære årsmøte i Oslo Seilforening

Tid: Torsdag 5. mars 2015 kl. 19.00

Sted: KNS, Sal A, Huk Aveny 1, 0287 Oslo

DAGSORDEN:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle foreningens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle foreningens regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.(Blir lagt ut på foreningens web side 14 dager før)

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle foreningens organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlem og 3 varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret

11. Utmerkelser

Rett etter årsmøtet vil det bli avholdt medlemsmøte, med info om kommende sesong, OS mot 2025 prosjektet, langtidsplan for idrett etc.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

Copyright © 2015 Oslo Seilforening, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp