Copy
Facebook
Twitter
Website
Uutiskirje helmikuu 2015
Naisjärjestöjen Keskusliitto
toivottaa hyvää alkanutta vuotta!
Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen varapuheenjohtajat ja jäsenet, jäsenjärjestöjemme puheenjohtajat ja sihteerit, hyvät aktiiviset naiset!

Kirjoitan tätä puheenjohtajan palstaa Ranskan Strasbourgissa Euroopan Neuvoston kokoustauolla. Tämän kokousviikon mielenkiintoisimpia asioita oli lasten huostaanotot Euroopan Neuvoston jäsenmaissa. Asiasta raportin oli laatinut Venäjän duuman kansanedustaja Olga Borozova, joka esitteli raporttinsa tulokset maanantaina.
Kahden vuoden ahkera työ oli tuottanut hyvin kattavan mietinnön, jossa oli tiedot 30 jäsenmaan lasten huostaanottokäytännöistä. Raportissa Suomi mainitaan kolme kertaa: Suomessa huostaan otetuista lapsista vain pieni osa (3 %) sijoitetaan sukulaisperheisiin, biologisten vanhempien taustoja ei tilastoida riittävän tarkasti ja sosiaaliviranomaisten resurssit ovat riittämättömät.  Samoja huomioita tehtiin muistakin jäsenmaista. Suomi on määrällä mitaten huostaanottojen kärkimaita. Eräissä jäsenmaissa jopa 75 % huostaanotoista tapahtui sukulaissijoituksiin. Miksi Suomessa vierastetaan sukulaissijoituksia? Lue koko kirjoitus tästä.
Naisjärjestöjen Keskusliitto luovutti hallitusohjelmatavoitteensa

Naisjärjestöjen Keskusliitto luovutti hallitusohjelmatavoitteensa eduskunnassa 15.1.2015 puolueiden ja eduskuntaryhmien johdolle. Hallituksen tulee laatia naisten ja miesten tasa-arvoa edistävä ohjelma sekä varmistaa resurssit sen toteutumiseen ja seurantaan. Tavoitteissa tulee huomioida Pekingin toiminta-ohjelman osa-alueet.

Naisjärjestöjen Keskusliiton tavoitteet vuosille 2015 - 2019 ovat:

1. Tasa-arvoinen työ- ja perhe-elämä

2. Tasa-arvoinen kasvatus ja koulutus

3. Tyttöjen ja naisten hyvinvointi ja terveys

4. Naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen

5. Tasa-arvoinen päätöksenteko ja julkinen hallinto

Klikkaa tätä lukeaksesi tavoitteiden sisällöt
Tilaisuutta johti NJKL:n puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila. Puolueista mukana olivat: Jouni Backman (SDP), Johanna Karimäki (Vihr.), Kimmo Tiilikainen (Kesk.), Paavo Arhinmäki (Vas.), Sauli Ahvenjärvi (KD), Päivi Storgård (RKP), Arto Satonen (Kok.), Jari Lindström (PS) ja Kike Elomaa (PS).
Naisjärjestöjen Keskusliitto katsoo tulevaan
Naisjärjestöjen Keskusliitto aloitti strategiapäivityksen hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa Porvoossa 30.–31.1.2015. Keskustelu kävi vilkkaana erityisesti siitä mikä naisille on merkityksellistä, miten naisjärjestöt voivat vastata toimintaympäristön muutoshaasteisiin ja mitkä ovat Naisjärjestöjen Keskusliiton tärkeimmät voimavarat yhdessä jäsenjärjestön kanssa.

     

Naisjärjestöt muuttuvassa toimintaympäristössä

Naisjärjestöjen Keskusliitto keräsi jäsenjärjestöjensä ajatuksia kevään aikana toteutettavaan järjestön strategia- ja sääntöpäivitykseen liittyen jo tammikuussa strategiakyselyn muodossa. Kyselyllä kartoitettiin erityisesti yhteiskunnallisten muutosvoimien luonnetta sekä niiden koettua vaikutusta yhtäältä kyseessä olevaan järjestöön itseensä, toisaalta koko Naisjärjestöjen Keskusliittoon. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 18 jäsenjärjestöä. Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita!                 
 
Vastauksissa nousi esille erityisesti taloudellisen taantuman luomat haasteelliset toiminnalliset puitteet, työelämässä, väestörakenteessa ja arvomaailmassa vellovat muutosvoimat sekä globalisaation eteneminen. Tiukka taloudellinen tilanne nähtiin yhteiskunnallista kehitystä jarruttavana voimana sekä yhtenä suurena yleistä epävarmuutta ja turvattomuutta aiheuttavana tekijänä, mutta sen vaikutusten pelättiin nousevan myös hallitseviksi yhteiskunnallisiksi mittapuiksi. Tämä näkyy jo monilla yhteiskunnan eri osa-alueilla jatkuvien leikkausten, lisääntyvän kilpailun sekä yhä hienojakoisemman pirstaleistumisen muodossa. Työmarkkinoilla tämä konkretisoituu muun muassa koulutuksesta karsimisena, pätkätöiden määrän lisääntymisenä sekä työttömyyslukujen kasvuna.

Väestörakenteelliset tekijät, kuten ikärakenteen muuttuminen, nousivat niin ikään vaikuttavaksi yhteiskunnan muutosvoimaksi useissa vastauksissa. Tämä koettiin useissa järjestöissä myös konkreettisena haasteena järjestön tulevassa toiminnassa. Samaan aikaan niin työmarkkinoita kuin muutakin yhteiskunnallista elämää leimaa yhä etenevässä määrin digitalisoituminen ja projektiluontoistuminen. Tämä ilmenee arjessa yhtäältä kasvokkaisten vuorovaikutustilanteiden vähenemisenä. Toisaalta digitalisoituminen nähtiin myös positiivisena voimavarana muun muassa sosiaalisen median mukanaan tuoman uudenlaisen näkyvyyden ja nuoremman jäsenistön tavoittamisen muodossa.

Erityisen huolestuttavina yhteiskunnallisina kehityssuuntina nähtiin lisääntyvä eriarvoistuminen ja turvattomuus, joista jälkimmäinen liitettiin vahvasti kansainvälisiin levottomuuksiin niin Itä-Euroopan lähialueilla kuin globaalistikin.

Kyselyyn vastasivat seuraavat 18 jäsenjärjestöä:

Architecta
Finlands svenska Marthaförbund
Imetyksen tuki
Lastentarhanopettajaliitto
Lyömätön Linja Espoossa
Maanpuolustusnaisten Liitto
Naisjuristit
Naistenkartano
Naistoimittajat
ProMama
Suomalainen Naisliitto
Suomen Akateemisten Naisten Liitto
Suomen Keskustanaiset
Suomen Kätilöliitto
Suomen Naisyhdistys
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto
Suomen Voimisteluliitto
Suomen Yrittäjänaiset
 
     
 
NJKL:n puheenjohtajisto jatkaa vuonna 2015
 
Naisjärjestöjen Keskusliiton kokouksessa Porvoossa nimitettiin vuodelle 2015 seuraavat toimikunnat ja puheenjohtajat:

Naisjärjestöjen Keskusliiton varapuheenjohtajina toimivat Anita Paulig ja Elina Suonio-Peltosalo

Työvaliokunta
Puheenjohtajana toimii Sirkka-Liisa Anttila

Taloustoimikunta
Puheenjohtajana toimii Heli Järvinen

Tasa-arvo- ja kansainvälisten asiain toimikunta
Puheenjohtajana Anita Paulig

Järjestö- ja viestintätoimikunta
Puheenjohtajana toimii Annamaija Eskola
Naisjärjestöjen Keskusliiton lausunto ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomiseksi
Naisjärjestöjen Keskusliitto lausui Sisäministeriölle ihmiskaupan vastaisen toiminnan järjestämisestä valtioneuvostossa ja siihen liittyvästä koordinaatiorakenteen luomisesta.

Naisjärjestöjen Keskusliitto tukee kansalaisjärjestöjen roolin aseman parantamista ja edellyttää järjestöjen vanvempaa roolia järjestelmässä. Naisjärjestöjen Keskusliitto toivoo myös, että koordinaatiorakenteen ehdotuksessa huomioidaan nykyistä paremmin ihmiskaupan uhrien asema ja inhimilliset sosiaaliset kysymykset. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhrien tukemiseksi.

Lue koko lausunto täältä.
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2012-2015 loppuraportti julkaistiin
Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2012-2015 kokosi yhteen keskeisiä hallituksen toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi. Tasa-arvo-ohjelmaan sisältyi tavoitteita ja toimenpiteitä eri teema-alueilla sekä kaikkia ministeriöitä koskevia toimia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi valtioneuvoston päätöksenteossa.

Tasa-arvo-ohjelmaan sisältyi kaikkiaan 66 toimenpidettä. Tammikuussa 2015 julkaistussa loppuraportissa on arvioitu näiden toimenpiteiden toteutumista. Toimenpiteistä 12 on joko toteutettu tai toiminta on vakiinnutettu. Yli 30 toimenpidettä on edennyt hyvin ja koko tavoitteen toteutumisessa on merkittävää kehitystä. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen on edennyt ministeriöissä, mutta valtavirtaistamisen prosessit tarvitsevat edelleen vahvistamista.

Suomen mallin vahvuuksia ja heikkouksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseksi on tarkasteltu STM:n selvityksessä, jonka voit lukea täältä.

 
STM:n ja VM:n selvityksen veropolitiikan vaikutuksista naisten ja miesten väliseen taloudelliseen tasa-arvoon voit lukea täältä.
 
Lue tasa-arvo-ohjelman koko loppuraportti täältä
KOK toivoo IWG-yhteistyön jatkuvan tasa-arvon edistämisessä urheilussa
Kuvassa: Ms Lindsay Glassco (KOK:n yhteiskuntasuhdejohtaja), IWG (International Working Group on Women and Sport) pj. Ruth Maphorisa, varapj. prof. Carole Oglesby, Dominique Niyonizigiye (KOK, tasa-arvoasioista vastaava) ja Terhi Heinilä, (NJKL, pääsihteeri).
 
Kansainvälisen naisliikuntaverkosto IWG:n neuvottelussa Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) kanssa Lausannessa 26. tammikuuta teemoina olivat mm. KOK:n strategiatyö, Olympic Agenda 2020, ja marraskuussa 2014 päätetyt, edelleen luonnosvaiheessa olevat KOK:n 20 + 20 -suositukset. Tasa-arvo on osana suosituksia, mutta käytännön toteutus ja rahoitus strategian kaikkien osa-alueiden suhteen on vielä keskustelussa.

KOK tavoittelee naisten määräksi 50 prosenttia olympialaisissa vuodesta 2020 lähtien. KOK:n ja IWG:n yhteinen synergia naisten urheilun ja tasa-arvokysymysten edistämisessä oli molempien tahojen toiveena.OK:ssa on nimetty syksyllä  22 uutta naista KOK:n komissioihin ja kaksi uutta naispuolista komission puheenjohtajaa. 
 
KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach on useaan otteeseen viime syksyn aikana puheissaan nostanut esiin Helsingin IWG-konferenssin. KOK lupasi neuvottelussa alustavasti olla mukana vuoden 2018 seitsemännen IWG-maailmankonferenssin kumppanina. Seitsemäs IWG-maailmankonferenssi järjestetään toukokuussa 2018 Gaboronessa teemalla ”Determine the future. Be part of the change.” Keskusteluissa oli myös yhteinen vaikuttaminen YK:n Post 2015 -agendaan. 

Syyskuussa Botswanassa käytyjen vaalien jälkeen IWG-puheenjohtaja Ruth Maphorisa on nimetty Botswanan presidentin ja valtion henkilöstöstä vastaavaksi johtajaksi ja IWG-konferenssin suojelija Hon. Dorcas Magkato Malesu Botswanan terveysministeriksi. 

FIFA:n tavoite: Naiset pelaajiksi ja päättäjiksi
Naisjalkapallon huippuvuosi on alkanut – IWG mukana FIFA:n kansainvälisen naistenpäivän seminaarissa

 
IWG-delegaatio kävi neuvottelut Lausannessa 26. tammikuuta myös Kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö Lucas Rachowin kanssa. FIFA:lla on erityisen merkittävä vuosi naisten jalkapallon kehittäjänä. FIFA:n erityisinä tavoitteina on lisätä naisten ja tyttöjen määrää pelaajina ja luoda rakenteita, jotka mahdollistavat pelaamisen. Jalkapallo on eniten lisääntyvä laji naisille maailmassa.

Samoin tavoitteena on lisätä naisten johtajuutta kaikilla tasoilla. FIFA:n hallituksessa on tällä hetkellä ensimmäistä kertaa kolme naista. Kansallisten liittojen puheenjohtajina ja pääsihteereinä ei naisia juurikaan ole, eikä siten esim. FIFA:n kongresseissa naisosallistujia. Tässä linkissä on FIFA:n 2015-2018 naisten jalkapallon kehittämisen periaatteet.
Brighton plus Helsinki -tasa-arvojulistus allekirjoitettiin

Ranskan tasa-arvosta ja urheilusta vastaavat valtiosihteerit Pascale Boistard ja Thierry Braillard ovat allekirjoittaneet viime kesäkuussa Helsingissä hyväksytyn Brighton plus Helsinki -tasa-arvojulistuksen. 
Ranskassa 45 prosenttia tytöistä on urheiluharrastusten ulkopuolella. Valtiosihteeri Braillard on aloittanut neuvottelut urheilujärjestöjen kanssa niiden toiminnan tasa-arvoistamiseksi.
 
Tulevan hallituskauden tasa-arvosta keskusteltiin STM:n tasa-arvoseminaarissa 


STM:n Tasa-arvon tulevaisuutta tehdään nyt -seminaarissa Finlandia-talolla 4.2.2015 keskusteltiin sukupuolten tasa-arvon tämän hetkisestä tilasta ja tulevaisuudesta Suomessa. Puheenaiheina oli muun muassa palkkatasa-arvo, luottamusmiesten tiedonsaantioikeus, työalojen segregaatio, perhevapaiden kustannusten jako, perhepoliittinen kokonaisuudistus sekä naisten työurien lyhyys ja alhaiset eläkkeet.

Seminaarin avasi tasa-arvoasioista vastaava ministeri Susanna Huovinen. Lue Huovisen puhe täältä.

Feminismin roolista tasa-arvotyössä oli puhumassa Feministiskt Initiativ -puolueen puheenjohtaja Gudrun Schyman, jonka mukaan Suomikin tarvitsee feministisen puolueen.


Paikalla paneelikeskustelussa tulevan hallituskauden tasa-arvosta olivat: Paavo Arhinmäki (Vas.), Anna-Maja Henriksson (RKP), Jouko Jääskeläinen (KD), Ville Niinistö (Vihr.), Antti Rinne (SDP), Laura Räty (Kok.), Maria Tolppanen (PS) ja Antti Kaikkonen (Kesk.).
 


      

Peking + 20
-
Luonnos CSW-kokouksen julistukseksi
YK:n Naisten asema-toimikunnan 59. sessio järjestetään 8.-20.3.2015 New Yorkissa. Kokouksen pääteemana on 20 vuotta Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman allekirjoittamisesta ja toteuttamisen nykyiset haasteet.
Tutustu julistuksen luonnostekstiin täältä.
10. kansainvälinen Helsi Sipilä-seminaari CSW:n 59. session yhteydessä

10. kansainvälinen Helvi Sipilä–seminaari järjestetään YK:n Naisten asema-toimikunta CSW:n 59. sessiossa New Yorkissa 12.3.2015. Aiheena: "Gender, power and economy" .
Järjestäjinä Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Suomen UN Women,  Suomen NNKY, NYTKIS ja Naisjärjestöjen Keskusliitto. 

 
Ajankohtaista

Ennakkokutsu Peking+20 -rinnakkaisraportin julkistustilaisuuteen

Naisten oikeudet: Peking - Helsinki - New York

 

- YK:n Naisten asema -toimikunnan 59. istuntoa valmisteleva seminaari
- Peking+20 -rinnakkaisraportin julkistus ja esittely
- Ennakointia YK:n tulevien kehitystavoitteiden toimeenpanosta kotimaassa ja kansainvälisesti

 
Aika: Perjantai 27. helmikuuta kello 12.00-16.15
Paikka: STM, Meritullinkatu 8, Helsinki, kokoushuone: Meritulli

YK:n Naisten asema -toimikunnan 59. istunto järjestetään New Yorkissa 9.-20.3.2015. Istunnon teemana on Pekingin julistuksen ja toimintaohjelman toimeenpanon tilanne. Pekingin julistus ja toimintaohjelma koskevat nimenomaisesti naisten oikeuksia ja asemaa.

Tule kuulemaan, mitkä tällä hetkellä ovat naisten oikeuksien ja sukupuolten välisen tasa-arvon toimeenpanon kansalliset haasteet. Seminaarissa naisjärjestöt luovuttavat Peking+20–rinnakkaisraportin valtionhallinnon edustajille. Seminaarin toisena teemana on YK:n uusien kehitystavoitteiden neuvottelutilanne sekä pohdinta siitä, miten tavoitteet toteutetaan ja millaisia päätöksiä niiden toteutuminen edellyttää Suomelta kotimaassa ja kansainvälisesti.
 
Ohjelma:
 
12.00 Salaattilounas, STM
 
12.30 Avaus, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ulkoministeriö  

Peking+20-rinnakkaisraportin julkistus ja luovutus, Naisjärjestöjen Keskusliitto
 
Naisten oikeuksien toimeenpanon kansalliset haasteet - Peking+20-rinnakkaisraportin esittely
 
Keskustelu
 
14.00 Kahvitarjoilu

14.30
 From Vision to Transformation – Discussion on new Post-2015 Agenda
A debate on the negotiation situation of the Post-2015 Sustainable Development Goals

Following the UN Secretary-General’s synthesis report The Road to Dignity: Ending poverty, transforming all lives and protecting the planet, the official intergovernmental negotiations have now started. These will hopefully culminate in the adoption of new global goals for sustainable development by the UN General Assembly in September. 

Voit seurata tilaisuutta linkin http://videonet.fi/stm/20150227/ kautta.
 
Osallistujat:
Kansalaisjärjestötoimijat
Valtion- ja kunnanhallinnon edustajat
Kaikki teemoista kiinnostuneet
 
Ilmoittautuminen:
Pyydämme ilmoittautumiset tämän linkin kautta 20.2.2015 mennessä. Ilmoittautuminen on pakollista.
 
Järjestäjät:
Sosiaali- ja terveysministeriö, Ulkoministeriö, Naisjärjestöjen Keskusliitto, NYTKIS ry ja YK-liitto
 
Naisjärjestön Keskusliiton koordinoimaa Peking +20 -rinnakkaisraporttia kirjoittivat seuraavat järjestöt ja verkostot: Exit ry, Ihmisoikeusliitto, Kokoomuksen Naisten Liitto, Naisasialiitto Unioni, Naisten Linja Suomessa ry, Naistenkartano, Naistoimittajat ry, NYTKIS ry, Monimuotoiset perheet-hanke, Seta, Suomen Akateemisten Naisten Liitto, Suomen Naisyhdistys, Suomen NNKY-liitto, Suomen UN Women / 1325-verkosto, Vammaisjärjestöjen Naisverkosto, Vasemmistonaiset, Vihreät Naiset ja Zonta International Piiri 20.
 
Lisätietoja:
- ylitarkastaja Hanna Onwen-Huma, etunimi.sukunimi(at)stm.fi
- pääsihteeri Terhi Heinilä, Naisjärjestöjen Keskusliitto, terhi.heinila@naisjarjestot.fi
 
Lämpimästi tervetuloa!

Kansainvälisen naistenpäivän juhla

Tervetuloa viettämään Kansainvälisen naistenpäivän juhlaa Helsingin yliopiston päärakennuksen juhlasaliin perjantaina 6.3.2015 klo 16.00.

Paikka: Helsingin yliopiston päärakennus, Aleksanterinkatu 5, Helsinki.

Naistenpäivän juhlan teemana on 20 vuotta Pekingin julistuksesta ja toimintaohjelmasta. Juhlassa kuullaan Helvi Sipilä -luento, jonka pitää Helvi Sipilän poika, professori emeritus Jorma Sipilä.

Helsingin yliopiston menestyneet tutkijat, päivän kunniaksi kaikki naisia, esittelevät omaa tutkimustaan.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Päivi Mattila luo katsauksen siihen, mitä on tapahtunut naisten oikeuksissa Pekingin julistuksesta 1995 nykyhetkeen.

Tilaisuuden avaa vararehtori Anna Mauranen ja Naisjärjestöjen Keskusliiton tervehdyksen tuo puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila.

Ohjelmassa myös lauluyhtye Shalla Lalla.

Tarjolla on kuohuvaa juomaa, jonka äärellä voimme vaihtaa kuulumisia, verkostoitua ja viihtyä. Ota ystäväsi mukaan! Ovet Helsingin yliopistoon aukeavat kello 15.30.

Tilaisuuden järjestävät Helsingin yliopisto, Helsingin yliopiston alumni ry, Suomen UN Women - Finlands UN Women ry ja Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry.

Lisätietoja juhlasta: maija.roitto@helsinki.fi

NJKL:n kevätkokous ja 
EU, talous ja naiset -keskustelutilaisuus 
Keskiviikko 22.4. kello 16-20, Helsinki (paikka tarkentuu)
 
16.00 Keskustelutilaisuus
EU, talous ja naiset - Miten talouskriisi näkyy naisten kukkarossa?
Järjestäjinä Eurooppanaiset ja Naisjärjestöjen Keskusliitto
 
17.30 valtakirjojen tarkistus
18.00 Naisjärjestöjen Keskusliiton sääntömääräinen kevätkokous
Teemana mm. NJKL:n strategian päivittämistyö
 
Lämpimästi tervetuloa!
 
Jäsenjärjestöissämme tapahtuu

Naistoimittajien Naiset esiin! -seminaari 12.2.

Naistoimittajien Naiset esiin! seminaari järjestetään 12.2.2015 klo 16.30-18.30 Vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. 
Miksi talousasioiden kommentointi mediassa on miesten yksinoikeus? Miksi Suomi on naisjohtajien määrää vertailevassa ILO:n raportissa sijalla 58? Miksi mielikuvaa pätevyydestä dominoivat edelleen pitkät, matalaääniset miehet? Entä miten tilannet korjataan?

Näihin kysymyksiin vastausta etsivät Reetta Meriläinen (Naisten Pankin ohjausryhmän puheenjohtaja, Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja), Mimma Silvennoinen (IMS Talent, Managing Partner) ja Merja Ylä-Anttila (MTV3:n vastaava päätoimittaja).

Osallistumisesi tapahtumaan varmistat maksamalla osallistumismaksun viimeistään 9.2. mennessä. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä. Sitovat ilmoittautumiset ja maksaminen tapahtuvat kätevästi Holvi-palvelussa täältä.
Kalevalanpäivän juhlakonsertti 28.2.

Kalevalainen Nainen juhlii Kalevalanpäivän juhlakonsertissa Finlandia -talolla 28.2.2015 klo 16-21.

"Kantele kaikaa – suomalais-karjalais-tanzanialaisella hurmoksella, Jouhikko raikaa – runolaulu vie hiljaisen haltioitumisen matkalle, Väinämöisen soittoa, tulenloitsua ja hiidenhirven juoksua.  

Kolmentoista soittajan, laulajan ja tanssijan voimin herätetään kalevalaiset tarinat ja myytit henkiin. Konsertissa esiintyvät Duudsoneiden Jarpin ja HP:nlisäksi mm. räppäävä kansanmuusikko Matti Pitkänen, Kalevalan nykyrunonlaulajat sekä Vuoden Nuori Pelimanni -tittelin saanut Lempäälän Helkanuoret."

Lippuja voit ostaa täältä.

Gymnaestrada Helsingissä 12.-18.7.
Kuvat: Gymnaestrada 2011 Lausanne, Sveitsi. Kuvaaja Francois Schweizer
Suomessa ensimmäistä kertaa järjestettävä kansainvälinen voimistelufestivaali Gymnaestrada kerää Helsinkiin 21.000 osallistujaa yli 50 maasta, viidestä eri maanosasta. Heinäkuun 12.–18. järjestettävä tapahtuma on kansainväliseltä osallistujamäärältään suurin Suomessa koskaan järjestetty tapahtuma. Tapahtumaa järjestävät läheisessä yhteistyössä Voimisteluliitto, Helsingin kaupunki ja Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tapahtuma järjestetään tulevana kesänä 15. kertaa. Suomi on tapahtuman suurin osallistujamaadelegaatio, tuoden voimistelufestivaaleille 4000 suomalaisvoimistelijaa yli 140 seurasta.

Tuhansien osallistujien lisäksi tapahtumajärjestelyihin tarvitaan avuksi lähes 4000 vapaaehtoistaIlmoittaudu vapaaehtoiseksi täältäVapaaehtoisena sinulla on ainutkertainen mahdollisuus tutustua ja saada kansainvälisiä ystäviä, nauttia tapahtuman iloisesta ja mukaansatempaavasta tunnelmasta sekä käyttää ja kehittää kielitaitoasi!
Osallistujien ja vapaaehtoisten lisäksi tapahtuma kerää voimistelun ystäviä ja kansainvälisestä suurtapahtumasta kiinnostuneita henkilöitä katsomoihin. Gymnaestradassa on nähtävissä yhteensä yli 200 tuntia voimistelua 15 eri esiintymisareenallaPäätapahtumapaikan Messukeskuksen lisäksi tarjolla on voimisteluelämyksiä Olympiastadionin ympäristössä sekä maksuttomia kaupunkiesityksiä ympäri pääkaupunkiseudun. Festivaalilla on edustettuna kaikki voimistelun upeat lajit erilaisten esitysohjelmien muodossa, aina akrobatiasta tanssiin asti. Valokeilassa on harrastajia ja huippuja rinnakkain kaikista maanosista - milloin estradilla muutaman kymmenen ryhmissä, milloin taas tuhansien joukossa.
Gymnaestradan yleisölipunmyynti on käynnistynyt. Lippuja voi ostaa Lippupalvelun kautta. Myynnissä on sekä yksittäislippuja eri näytöksiin että ns. päivälippuja eri tapahtumapaikoille.

Lisätiedot
Pääsihteeri Maria Laakso, p. 050 5626 226, email:
maria.laakso@wg-2015.com
Lisätietoa ohjelmasta ja lipunmyynnistä www.wg-2015.com ja www.gymnaestrada.fi


Seuraa tapahtumaa myös facebookissa ja twitterissä.
Kalevalaista taidetta Designmuseoon: Kestikartanoista Catwalkeille
Juhlavuoden kunniaksi Designmuseo Arabian Galleriassa pidetään näyttely, jossa tutustutaan Kalevalaisten Naisten Liiton vuosina 1946–1967 pitämän Kestikartanon vanhaan kahvilamiljööseen. Galleriassa on esillä Helsingissä Keskuskatu 7:ssa sijainneen ravintolan huonekaluja ja Arabian astiastoja. Samalla yleisölle esitellään Germund Paaerin Kaleva Korulle suunnittelemia puuesineitä yksityiskokoelmasta.

Perinteet peilautuvat nykypäivään - näyttelyssä on myös Kalevala korun nykytuotantoa, kuten Paola Suhosen Pariisin muotinäytöksessä nähdyt uniikit asut. Galleriayleisöä hemmotellaan kevään aikana kahdella Kestikartano pop up -kahvilalla. Näyttelyn yhteydessä järjestetään myös konsertteja ja muita tapahtumia.
Harvinaisia Kalevala Korun 1940-luvulla valmistamia puuesineitä yksityiskokoelmasta ensimmäistä kertaa esillä.

Designmuseo Arabian Galleria 13.2.-31.5.2015
ke-pe 12-18
la-su 10-16
ma & ti suljettu
Naistenkartanon kevään luento-ohjelmaNaistenkartano ry järjestää naisten näkökulman esiintuovia luentoja syksyisin ja keväisin vaihtuvan teeman mukaisesti. Luennot on tarkoitettu vain naisille.

Kevään 2015 luentosarjan teemana on Nainen ja läheiset ihmissuhteet.

Luentoja järjestetään Helsingissä sekä kysynnän mukaan muualla Suomessa. Keväällä 2015 luentoja järjestetään Helsingin lisäksi Tampereella ja Turussa. Luentojen ajankohdat ja aiheet löytyvät kunkin kaupungin omalta sivulta vasemmasta sivupalkista. Järjestämme luentotilaisuuksia tilauksesta myös ammattilaisille.

Luento-ohjelman voit ladata tästä.

Eurooppanaiset STM:n tasa-arvoyksikössä

   

 

Eurooppanaisten vierailulla Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvo-yksikössä teemoina olivat muun muassa samapalkkaisuus, johtajien urakehityksen tukeminen TASURI- hankkeella sekä EU:n ajankohtaiset tasa-arvoasiat.

Euroopan komissio on tämän vuoden aikana valmistelemassa päivitystä komission tasa-arvostrategiaan. Aiheina ovat tähän mennessä olleet muun muassa työelämän tasa-arvo, naisten taloudellinen itsenäisyys, samapalkkaisuus, taloudellinen ja poliittinen päätöksenteko ja EU:n ulkosuhdepolitiikka. Suomen tavoitteena on tasa-arvon laaja valtavirtaistaminen eri politiikka-alueille. Keskustelussa on myös se, miten tasa-arvotematiikkaa saataisiin lisättyä Eurooppa 2020 -strategiaan. Nyt meneillään olevalla Latvian puheenjohtajakaudella tasa-arvoaisioista esillä on etenkin neuvoston päätelmät naisten ja miesten eläke-eroista.


Mukana STM:stä olivat muun muassa tasa-arvoyksikön johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen, neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, projektipäällikkö Mia Teräsaho ja hallitussihteeri Johanna Hautakorpi.

Valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg Maanpuolustusnaisten Liiton kunniapuheenjohtajaksi

Valtiopäiväneuvos Kaarina Dromberg on kutsuttu Maanpuolustusnaisten Liiton kunniapuheenjohtajaksi. Kutsu tehtiin liiton syys- ja 10-vuotiskokouksessa 25.10.2014 Jyväskylässä.
 
Kaarina Dromberg oli liiton ensimmäinen puheenjohtaja vuosina 2015–2010. Liitto perustettiin marraskuussa 2004, kun Suomen Maanpuolustusnaisten Liitto ja Suomen Naisten Maanpuolustusjärjestö yhdistyivät. Liittoon kuuluu n. 2 500 maanpuolustushenkistä naista ympäri Suomea.
 
Liiton puheenjohtajiston kaudella 2015–2016 muodostavat puheenjohtaja Kaarina Suhonen Lahdesta, 1. varapuheenjohtaja Mervi Liimatainen Pyhtäältä ja 2. varapuheenjohtaja Marja Hirvonen Tampereelta.
 
Lisätiedot: Puheenjohtaja Kaarina Suhonen, p. 044 416 3580
Marttoihin reilut 5000 uutta jäsentä

Marttoihin liittyi vuonna 2014 reilut 5000 uutta jäsentä. Marttoja on nyt 48.000.

Uudenmaan Marttojen jäsenmäärä kasvoi yli kymmenellä prosentilla, uusia marttoja kirjatttiin yli 900. Kasvu on suurinta kivikylissä, Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Muun muassa kasvava kiinnostus ruoanlaittoon ja käsitöihin saattavat piillä Marttojen suuren suosion takana. Myös Marttojen yhteisöllisyys houkuttaa jäseniä. Martat ovat myös onnistuneet tuotteistamaan toimintansa kiitettävästi. Viime vuonna lanseerattiin muun muassa ruokakurssi, jonka nimi on Tanssii tähteiden kanssa. Metropoliasenne näkyy myös Marttojen nimissä. Uudeltamaalta löytyvät Anarkistimartat, Virtuaalimartat ja Asennemartat.

Tutustu Marttojen toimintaan www.martat.fi.
 

Muuta ajankohtaista

Tviittien politiikkaa -seminaari 23.2.
Helsingin Sanomain Säätiö ja Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus (COMET) järjestävät Tviittien politiikkaa - demokratia, edustus ja tasa-arvo politiikan uusissa verkkojulkisuuksissa -projektin tulosten julkaisutilaisuuden maanantaina 23. helmikuuta klo 14. Paikkana toimii Päivälehden museo, Ludviginkatu 2―4, Helsinki.

Tutkimuksessa on seurattu poliittisen eliitin, kuten ministerien, puolueiden puheenjohtajien ja toimittajien Twitterin kautta tuottamaa poliittista julkisuutta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti poliitikkojen ja toimittajien keskinäiset verkostot. Niissä tulevat esiin sekä politiikan ja journalismin muutos että politiikan uudet tulkinnat. Lisäksi tutkimus pureutuu EU-vaaliehdokkaiden kampanjointiin verkossa.

Ohjelma:

14.00 Tilaisuuden avaus
         Yliasiamies Heleena Savela, Helsingin Sanomain Säätiö
14.10 Twitter muokkaavana voimana
         Professori (ma.) Iiris Ruoho
14.20 Politiikan eliitin ja politiikan toimittajien Twitter-verkostot
         Tutkija, FM Eliisa Vainikka
         Tutkija, DI Jukka Huhtamäki
         Politiikan uudet tulkinnat
         Yliopistonlehtori, YTT Jaana Kuusipalo
         EU vaalit 2014 ja Twitter ‒ Visertämällä valtaan
         Erikoistutkija, VTT Erkka Railo
15.00 Kommenttipuheenvuoroja ja keskustelua
         Panelisteina kansanedustajat Tarja Filatov (sdp) ja Antti Kaikkonen (kesk.) sekä 
         toimittaja Janne Zareff, Yle
15.45 Vapaata seurustelua ja pientä tarjottavaa

Vp. 16.2.2015 mennessä sirpa.ikonen@hs.fi

TWITTER: #tviitpol
Onko hoivalla sukupuolta?
- vaalikeskustelu 4.3.

Onko hoivalla sukupuolta? NYTKIS ry ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunta järjestävät yhteisen eduskuntavaali-keskustelun 4.3.2015 klo 16.30-18.30 Annantalolla, Helsingissä (Annankatu 30). Tilaisuus on avoin ja maksuton, eikä ennakkoilmoittautumista tarvita. Ennen varsinaisen ohjelman alkamista on kahvitarjoilu. Aiheina mm. 6+6+6 -vanhempainvapaamalli, hoivan tasa-arvoinen jakaminen, julkisten hoivapalvelujen asema kiristyvässä taloustilanteessa sekä puolueiden tasa-arvotavoitteet tulevalla hallituskaudella.
Puhujina kansanedustajat Tarja Filatov, Outi Alanko-Kahiluoto, lehtori-emerita Raija Julkunen ja professori Heikki Hiilamo.  Paneelissa Paavo Arhinmäki (Vas.), Juho Erola (PS), Niklas Mannfolk (RKP), Ville Niinistö (Vihr.), Leena Rauhala (KD), Laura Räty (Kok.), Annika Saarikko (Kesk.) ja Tytti Tuppurainen (SDP).
Kalevala Koru juhlistaa ystävänpäivää sydänystävä-korulla
Kalevala Koru juhlistaa ystävänpäivää, Pyhän Valentinuksen rakastavaisten ja ystävien juhlapäivää. Päivän tunnukseksi muotoutunut rakkautta ja ystävyyttä kuvaava sydän koristaa Kalevala Korun ystävänpäivä-korua.

Sydänystävä-riipuksessa kaikki sydämet, kaikki meille tärkeät ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa. Kun olemme yhdessä, voimme tehdä mitä vain haluamme.


Kaunis hopeariipus on 45 cm ketjussa ja sen hinta on 69€. Voit tilata omasi täältä.
 


Kehu nainen päivässä! Tue naistoimintaa NJKL:n printtipaidalla!


Kevätale:  20 euroa/kpl.Tiedustelut ja tilaukset:
toimisto@naisjarjestot.fi
p. 050 388 8868
 
Mitä mieltä olet uudesta jäsentiedotteestamme? Anna palautetta tästä!

Copyright © 2014 NJKL Tavoitat meidät osoitteesta:
Naisjärjestöjen Keskusliitto
• Fredrikinkatu 39 C 22, 00120 Helsinki • Tel +358 (9) 494 217

toimisto@naisjärjestot.fi

unsubscribe from this list    update subscription preferences