Copy
View this email in your browser

Research Services

Information

EU:s ramprogram Horisont Europa 2021-2027

Det är två år och mycket pengar kvar att hämta i pågående EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horizon 2020. Det pågår samtidigt ett arbete med det kommande ramprogrammet, Horizon Europe, som börjar år 2021. Detta utskick innehåller en kort sammanfattning av de främsta nyheterna i nästa ramprogram, samt en lägesrapport från de pågående förhandlingarna.

Struktur

Den existerande trepelarstrukturen i ramprogrammet kommer att behållas. Den största delen av budgeten (60%) föreslås läggas i pelare II, vilken är en sammanslagning av den nuvarande pelaren för samhällsutmaningar samt delar av pelaren för industriellt ledarskap. Denna pelare kommer alltjämt att finansiera samverkansprojekt, där det blir allt viktigare att involvera partner från olika områden, både forskning och innovation, såväl från lärosäten som offentlig sektor, privat sektor och slutanvändare

Pillar I: Excellent science
 • European Research Council
 • Marie Skłodowska Curie Actions
 • Research infrastructures 

Pillar II: Global Challenges and European Industrial Competitiveness
 • Health
 • Culture and inclusive society
 • Civil security for society
 • Digital, industry and space
 • Climate, energy and mobility
 • Bioeconomy, food, natural resources, agriculture and environment
 • Joint Research Centre
Pillar III: Innovative Europe
 • European Innovation Council
 • European innovation ecosystems
 • European Institute of Innovation and Technology


 

Part IV: Widening participation and strengthening the European Research Area
 
 

Nyheter


Pelare III: Europeiska innovationsrådet (EIC)
Den tredje pelaren är den som innehåller flest nyheter jämfört med tidigare program. EIC är ett försök att skapa en motsvarighet till ERC för innovatörer, där fokus är på banbrytande innovation. EIC kommer att bestå av två delar: Pathfinder och Accelerator. Emedan Accelerator fokuserar på uppskalning och är främst för SME så finns det möjligheter för forskare inom Pathfinder, vilken inkluderar tidigare utvecklingsstadier såsom proof-of-concept. Pathfinder kommer att bestå av bidragsfinansiering. Att just forskningsaktörer ska ha tillgång till Pathfinder är ett av de ändringsförslag som förts in i lagtexten om HEU.

Inom pelare III kommer EIT att ligga och där planeras för framtida Innovation Communities inom områdena: Security and resilience; Inclusion, integration and migration; Water, marine and maritime; och Cultural and creative industries.

Missions/Uppdrag
En annan nyhet i HEU är de så kallade missions, eller uppdrag. Dessa baseras på det förslag som tagits fram av kommissionens rådgivare Mariana Mazzucato. Dessa ska utformas av kommissionen, medlemsländer och allmänheten. Rådet och parlamentet har enats om följande uppdragsområden:
 • Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation
 • Cancer
 • Healthy oceans, seas, coastal and inland waters
 • Climate-Neutral and Smart Cities
 • Soil Health and food
För vart och ett av dessa områden kommer en mission board (uppdragsstyrelse) tillsättas efter en öppen ansökningsprocess som ska öppnas i april. Till dessa styrelser uppges man söka individer som kan se tio år framåt och ha en bild av vad som kan vara uppnått då. Styrelserna får i uppdrag att formulera ett specifikt uppdrag inom varje område och ge råd om utformningen av arbetsprogram med relevans för uppdragen. Det kommer att finnas någon form av öppet samråd med intressenter om uppdragens framtagande under 2019. Vi uppmanar intresserade och relevanta forskare att dels anmäla sitt intresse för dessa styrelser, och mer allmänt att inkomma med feedback över uppdragens utformning genom samråden.

Det kommer inte att finnas separata program för uppdrag utan utvalda utlysningar framför allt inom andra pelarens kluster kommer att vara flaggade som bidragande till olika uppdrag. Utlysningar inom ERC och MCSA kommer alltjämt att vara helt bottom-up men de projekt som berör ett uppdrag kan komma att användas som bidrag till uppdraget. Det är alltjämt oklart exakt hur detta kommer ske praktiskt. Det har pratats om att runt 10% av budgeten för andra pelaren kommer att vikas åt uppdrags-utlysningar. Det är alltså viktigt att understryka att majoriteten av Horisont Europa kommer inte att gå till uppdrag och ’klassiska’ utlysningar kommer att vara normen i pelare II.
 
Nya partnerskap
Kommissionen har också velat konsolidera det antal institutionaliserade industri-partnerskapsprogram som finns i anslutning till ramprogrammet. Överenskommelsen listar följande områden för partnerskap:
 • Faster development and safer use of health innovations for European patients, and global health
 • Advancing key digital and enabling technologies and their use, including but not limited to novel technologies such as artificial intelligence and quantum technologies
 • European leadership in metrology including an integrated metrology system
 • Accelerate competitiveness, safety and environmental performance of EU air traffic, aviation and rail
 • Sustainable, inclusive and circular bio-based solutions
 • Hydrogen and sustainable energy storage technologies with lower environmental footprint and less energy-intensive production
 • Clean, connected, cooperative, autonomous and automated solutions for future mobility demands of people and goods
 • Innovative and R&D intensive small and medium-sized enterprises

Internationellt samarbete och Brexit
Förhoppningen är att göra nästa ramprogram mycket mer ’öppet mot världen’ där fler tredjeländer associerar sig med programmet. Kommissionens ambition är att 30+ länder ska associera sig med HEU, och dessa förhandlingar kommer att påbörjas så fort det finns ett avtal om ramprogrammet. En rad länder har redan anmält sitt intresse, t.ex. Argentina, Australien, Brasilien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA. Som associerad har ett land full tillgång till programmet och betalar ett bidrag för deltagande. En viktig princip i det nya programmet är att associerade länder måste ge ömsesidig tillgång till sina forskningsprogram för aktörer från EU. Kina kommer att inte bli aktuellt för associering, då landet inte uppfyller det centrala kriteriet att vara en demokrati, men däremot förväntas ett ökat kinesiskt deltagande i delar av HEU, men där de betalar för sig själva.

Det pågår fortfarande förhandlingar mellan EU-institutionerna om internationellt deltagande, t.ex. huruvida hela ramprogrammet ska vara öppet för tredjeländer. T.ex. vill parlamentet begränsa tillgången till ERC och EIC och kommissionen har sagt att tillgång till EIC kommer att bedömas från fall till fall.

Storbritanniens regering har också uttryckt en tydlig intention att associera sig med Horisont Europa, i sin framtida ställning som icke-medlemsland. Dessa förhandlingar kan dock först påbörjas efter att Brexit har skett. Om Storbritannien godkänner utträdesavtalet som förhandlats fram med EU så kommer landet att fortsätta vara en del av Horisont 2020 programtiden ut till 31 december 2020.

Process
EU:s institutioner nådde den 20 mars en partiell politisk överenskommelse om de lagtexter som utgör ramprogrammet – en förordning som täcker deltagarreglerna och ett beslut som täcker innehållet i programmet. Denna täcker allt utom budgeten, internationella associeringsavtal och synergier med övriga EU-program. Överenskommelsen kommer nu att formellt antas av rådet och parlamentet vilket kommer att ske inom de närmaste veckorna innan valet till Europaparlamentet. Budgetaspekterna i HEU är beroende den övergripande överenskommelse om EU:s långtidsbudget och beslut om detta väntas först i slutet av 2019 eller början av 2020. Kommissionen har föreslagit 94 miljarder € för HEU. Parlamentet har begärt 120 miljarder €. (EP måste godkänna budgeten som helhet men har inte makt att ändra individuella utgiftsposter.) Rådet har ännu inte yttrat sig kring vilken storlek man vill se på HEU. EU-kommissionen kommer nu att börja förbereda genomförandet av HEU så att det första utkastet till arbetsprogram kan offentliggöras i tid till det att programmet inleds den 1 januari 2021.

Tidsplan
 • Mars 2019 – Inbjudan att anmäla intresse för medlemskap i European Innovation Council Advisory Board har öppnat
 • April 2019 – Öppnar inbjudan att anmäla intresse för medlemskap i ’mission boards’ (uppdragsstyrelser)
 • Maj/juni 2019 – Öppet samråd om framtagandet av en strategisk plan för HEU
 • 24-26 september 2019 – EU Research & Innovation Days i Bryssel – del av ovan nämnda samrådet
 • Q4 2019/Q1 2020 – troligt beslut om EU:s budget 2021-2027
 • Q1 2020 – Framtagna missions (uppdrag) presenteras av uppdragsstyrelser
 • Q3 2020 – Publicering av arbetsprogrammen 2021-2022 och de första utlysningarna
 
Rickard Eksten
Lärosäten Syd, Brysselrepresentant

Vill du veta mer? 
Välkommen att kontakta Rickard Eksten (rickard.eksten@fsi.lu.se) och Forskningsservice EU-handläggare Sophie Hydén Picasso, John Phillips, Teresia Rindefjäll och Anneli Wiklander
 
Copyright © 2019 Lund University, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp