Copy
Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
44. dvojčíslo
marec - apríl 2016
emn.sk
ec.europa.eu/emn 


PRIPRAVUJEME


V rámci prvého predsedníctva SR v Rade EÚ organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v Bratislave v dňoch 6. - 7. júla 2016 medzinárodnú konferenciu s názvom Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin. Konferencia sa bude venovať súčasnému stavu, politikám, opatreniam a osvedčenej praxi v oblasti návratov a reintegrácií migrantov z krajín mimo EÚ. Téma návratov bude prezentovaná aj v širšom kontexte aktuálnych migračných trendov a situácie v krajinách pôvodu. Na podujatí vystúpia odborníci z inštitúcií a agentúr EÚ, členských štátov EÚ, medzinárodných organizácií, mimovládneho sektora a akademickej obce.

Podujatie je určené najmä tvorcom politík, expertom a odborníkom z praxe, ktorí pôsobia v oblasti návratov a reintegrácií štátnych príslušníkov tretích krajín. 

Viac informácií o konferencii nájdete na webovej stránke emnconference.sk
PUBLIKÁCIE EMN
 

Stanovovanie nedostatku pracovných síl a potrieb pracovnej migrácie z tretích krajín v SR 


Informuje o politike pracovnej migrácie, súčasných verejných a politických diskusiách o pracovnej migrácii v SR či nástrojoch na identifikáciu aktuálneho a budúceho nedostatku pracovných síl a kvalifikácií a predpokladanej potreby pracovnej migrácie v SR. 

čítajte ďalej+

PUBLIKÁCIE EMN


14. číslo Bulletinu EMN

Informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni EÚ a jej členských štátov. Sleduje obdobie od januára do konca marca 2016.

čítajte ďalej+

AD HOC OTÁZKY EMN


Nórsko zaujímalo, či majú členské štáty EÚ (ČŠ) a Nórsko možnosť skontrolovať, či osoba žiadajúca o azyl nemala predtým udelený pobyt resp. občianstvo v inom ČŠ, nakoľko existuje riziko, že niektoré osoby žiadajú o azyl s falošnou identitou. V 17 z 23 odpovedajúcich štátov je možné zistiť, či osoba žiadajúca o azyl nemala predtým udelený pobyt/občianstvo v inom ČŠ, pričom niektoré ČŠ uvádzajú ako zdroj týchto informácií Eurodac. Niektoré štáty využívajú na tento účel aj bilaterálne vzťahy s inými krajinami EÚ.

Európska komisia položila otázku, aké skúsenosti majú členské štáty s využitím systému VIS na účely návratov. Z 24 odpovedí je zrejmé, že 15 ČŠ používa VIS hlavne na verifikáciu údajov o štátnych príslušníkoch tretích krajín. 10 z odpovedajúcich ČŠ využíva VIS na účely návratových procedúr, 5 ČŠ ho primárne využíva na identifikáciu neregulárnych migrantov z tretích krajín alebo na zistenie ich statusu a teda nepriamo aj na prípravu návratov a readmisie. 6 ČŠ odpovedalo, že systematicky využíva VIS pri vonkajších hraničných prechodoch alebo iných kontrolách. 4 ČŠ a Nórsko považujú VIS za užitočný nástroj pri návratových procesoch.

Estónsko sa pýtalo, či ČŠ poskytujú migrantom kurzy prevencie násilia a sexuálnej výchovy. 6 z 21 odpovedajúcich krajín poskytuje kurzy zamerané špecificky na prevenciu násilia alebo sexuálnu výchovu, resp. oboje. 3 štáty poskytujú migrantom informácie v podobe letákov, brožúr alebo mobilných aplikácií. 12 ČŠ neposkytuje kurzy týkajúce sa konkrétne prevencie násilia a sexuálnej výchovy alebo poskytujú iba základné informácie v rámci úvodných orientačných kurzov.

Slovinsko sa pýtalo, či vzhľadom na zvýšené migračné toky zaviedli ČŠ a Nórsko legislatívne zmeny týkajúce sa posilnenia kapacít policajných zložiek a postupu udeľovania medzinárodnej ochrany. 5 z 20 odpovedajúcich krajín iniciovalo legislatívne zmeny týkajúce sa policajných zložiek a 3 krajiny zaviedli v tejto oblasti praktické zmeny. V oblasti medzinárodnej ochrany 13 krajín súhlasilo s potrebou prehodnotenia systému udeľovania medzinárodnej ochrany či už v skrátenom alebo štandardnom procese. V 5 štátoch nevznikla potreba zaviesť legislatívne zmeny v týchto oblastiach.

INÉ PUBLIKÁCIE


Eurostat: Vysvetlenie k štatistikám - azyl (Statistics Explained - Asylum Statistics), marec - apríl 2016.

IOM: Medzinárodná migrácia roč.54, č.2 (International Migration Vol.54, no. 2).

IOM a Euroasylum: Politická prax v oblasti migrácie roč.6, č.1 (Migration Policy Practice, Vol. 6, 1).

MEDMIG: Pohľad na rýchlo sa meniacu situáciu: migračné toky, trasy a trajektórie cez Stredomorie (Research Brief No. 1 - Unpacking a rapidly changing scenario: migration flows, routes and trajectories across the Mediterranean).

Migration Policy Institute (MPI): Bez východiska? Využívanie ďaľších spôsobov migrácie pre utečencov (No Way Out? Making Additional Migration Channels Work for Refugees). 
Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a Nórska. Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Páči sa vám toto číslo E-newslettra EMN? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Viac informácií o EMN sa dozviete tu:
Webová stránka EMN
IOM na facebooku
IOM na YouTube
Copyright © 2016 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR, All rights reserved.


Odhlásiť sa z odoberania E-newslettra EMN
Upraviť nastavenie odoberania


Email Marketing Powered by Mailchimp