Copy
Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
45. dvojčíslo
máj - jún 2016
emn.sk
ec.europa.eu/emn 


USKUTOČNILI SME


Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zorganizovala spoločne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) 1. - 2. júna 2016 tematické stretnutie pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

čítajte ďalej+

AD HOC OTÁZKY EMN


Fínsko zaujímalo, či členské štáty EÚ a Nórsko udeľujú azyl žiadateľom z Líbye na základe všeobecnej bezpečnostnej situácie v krajine, ak nemá žiadateľ individuálne dôvody, ktoré mu zakladajú právo na medzinárodnú ochranu. Z 20 štátov, ktoré na otázku odpovedali, 2 štáty na všeobecnej báze udeľujú žiadateľom z Líbye najmä doplnkovú ochranu, 10 štátov skúma žiadosti prípad od prípadu, 3 štáty odpovedali negatívne a 4 štáty odpovedali, že majú v tejto oblasti príliš málo skúseností .

Španielsko v súvislosti s rezolúciou Európskeho Parlamentu na systematické vyvražďovanie náboženských menšín zaujímalo, či členské štáty EÚ a Nórsko udeľujú status utečenca žiadateľom zo Sýrie a Iraku, ktorí tvrdia, že patria k takýmto menšinám a ak áno, ktoré menšiny berú do úvahy. Z 23 odpovedajúcich štátov udeľuje 6 štátov status utečenca všetkým náboženským menšinám z oblastí kontrolovaných Daíšom, 14 štátov skúma dôvody a pozadie v každom prípade individuálne, 3 štáty udeľujú status utečenca hlavne kresťanskom a jezídom a z toho jeden štát udeľuje status okrem toho aj mandeanskej, šabaksej, alavitskej, sabeánskej a šiítskej menšine.

Luxembursko položilo spoločne s Komisiou otázku, či v členských štátoch EÚ a Nórsku nastali od roku 2015 právne alebo administratívne zmeny v konaní o udelenie statusu osoby bez štátnej príslušnosti. Z 20 odpovedajúcich krajín nastali od roku 2015 legislatívne zmeny v 4 štátoch, v 11 krajinách žiadne zmeny nenastali a 5 krajín uviedlo, že žiadne špeciálne procedúry na zisťovanie statusu osôb bez štátnej príslušnosti nemajú. V 3 krajinách sa legislatívne zmeny v súčasnosti pripravujú.

Poľsko zaujímalo, či majú členské štáty EÚ a Nórsko zavedené postupy obmedzujúce občanov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky na svoj pracovný trh a ak áno ako sú regulované. Všetkých 21 odpovedajúcich krajín uviedlo, že takéto procesy, ktoré by boli špecificky zamerané na občanov KĽDR nemá, a občania KĽDR sú teda považovaní za príslušníkov tretích krajín a podliehajú aj rovnakým podmienkam v prípade zamestnávania ako ostatní príslušníci tretích krajín.

Belgicko sa členských štátov EÚ a Nórska pýtalo, či majú podmienku finančného zabezpečenia pri zlúčení rodiny a či berú do úvahy aj zdroje občana tretej krajiny ktorý o pobyt na účel zlúčenia rodiny žiada. 24 krajín odpovedalo, že takúto podmienku zavedenú má a 1 štát odpovedal síce áno, ale s existujúcimi výnimkami.

INÉ PUBLIKÁCIE


Europol, Interpol: Prevádzačské siete - spoločná správa (Europol and Interpol: Migrant Smuggling Networks).

Inštitút pre ekonomiku a mier: Svetový index mieru (Institute for Economics and Peace: Global Peace Index).

Helsinská komisia v Maďarsku, Čierna skrinka nacionalizmu (Hungarian Helsinki Committee: The Black Box of Nationality).

Metrocosm: Svetová mapa migrácie: (Global Immigration Map).

The Walk Free Foundation: Svetový index otroctva: (Global Slavery Index).

DÁVAME DO POZORNOSTI


Medzinárodná organizácia práce: Petícia za Dohovor o nútenej práci - 50 k slobode, (The International Labour  Organization: Petition on the Protocol on Forced Labour- 50 for Freedom).
Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a Nórska. Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Páči sa vám toto číslo E-newslettra EMN? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Viac informácií o EMN sa dozviete tu:
Webová stránka EMN
IOM na facebooku
IOM na YouTube
Copyright © 2016 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR, All rights reserved.


Odhlásiť sa z odoberania E-newslettra EMN
Upraviť nastavenie odoberania


Email Marketing Powered by Mailchimp