Copy
Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
49. dvojčíslo
január - február 2017

 
emn. sk
ec. europa. eu/ emn 

USKUTOČNILI SME


Dňa 16. a 17. februára 2017 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku koordinačné stretnutie v Piešťanoch. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia Národného kontaktného bodu a jeho Riadiaceho výboru, ako aj mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti migrácie a azylu. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena informácií o aktuálnej alebo plánovanej činnosti, aktivitách a projektoch jednotlivých subjektov v oblasti migrácie a azylu v roku 2017 a 2018, ako aj diskusia o možnej spolupráci, synergii alebo vzájomnom doplnení aktivít.
 

Ďalšie stretnutia EMN

PUBLIKÁCIE EMN
 
Pripravované publikácie v roku 2017:
  • Zlúčenie rodiny štátnych príslušníkov tretích krajín v SR,
  • Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR,
  • Výzvy a prax pri zisťovaní totožnosti žiadateľov v imigračnom konaní,
  • Dopad národných a EÚ pravidiel na efektívnosť návratov v členských štátoch: výzvy a osvedčená prax,
  • Zmena prílevu žiadateľov o azyl do krajín EÚ v rokoch 2015 – 2016: reakcie členských štátov a ponaučenia,
  • Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2016.

AD HOC OTÁZKY EMN


Spojené kráľovstvo položilo otázku týkajúcu sa návratov maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu z Albánska. Zaujímalo sa predovšetkým o rozšírenosť tohto fenoménu v členských štátoch, či členské štáty vykonávajú špecifický program návratov pre albánskych maloletých žiadateľov o azyl bez sprievodu a ako sa členské štáty vysporiadavajú s požiadavkou „adekvátnych a bezpečných podmienok prijatia“. Na otázku odpovedalo 22 členských štátov. 11 členských štátov sa vyjadrilo, že nemá skúsenosti so žiadosťami o azyl albánskych maloletých. Zvyšné krajiny zaznamenali v počte od 1 do 426 takýchto žiadostí. Všetky krajiny, ktoré majú skúsenosť s týmito žiadosťami o azyl uviedli, že nevykonávajú špecifický návratový program pre albánskych maloletých bez sprievodu a využívajú hlavne dobrovoľný návrat. Medzi dôležité predpoklady dodržiavania požiadavky „adekvátnych a bezpečných podmienok prijatia“ štáty uviedli hlavne potrebný kontakt s rodinou, bezpečný návrat, či prevzatie maloletých rodinou.

Holandsko sa pýtalo ostatných členských štátov EÚ, či vykonávajú transfery do Bulharska na základe nariadenia Dublin III a ak áno, či sú niektoré zraniteľné skupiny z týchto transferov vyňaté. Celkovo 14 krajín má skúsenosť s výkonom transferov do Bulharska podľa tohto nariadenia a tieto transfery naďalej vykonáva. Štyri štáty nemajú túto skúsenosť. Tri krajiny odpovedali, že isté skupiny zraniteľných migrantov sú z týchto transferov vyňaté no väčšina štátov (7) posudzuje každý prípad na individuálnej báze. Dve krajiny nezaznamenali doposiaľ žiadny transfer osôb patriacich k zraniteľným skupinám podľa tohto nariadenia.

Grécko zaujímalo, ktorý orgán verejnej správy v jednotlivých členských štátoch EÚ je rozhodujúcim v konaní o udelení občianstva formou naturalizácie a ako je kontrolovaná a zabezpečovaná zákonnosť rozhodovania týchto orgánom vyššími inštanciami. Z odpovedajúcich 19 štátov 5 uviedlo, že konanie o udelení občianstva je decentralizované na úroveň miestnej samosprávy. Dva štáty uviedli, že rozhodovanie má na starosti agentúra podriadená ministerstvu a v jednom štáte je takáto agentúra nezávislá vo svojej činnosti od ústredného orgánu štátnej správy. V 11 štátoch je rozhodovanie v rukách ministra, vlády alebo prezidenta. Štáty, ktorých procedúra je decentralizovaná uviedli, že kontrola zákonnosti činnosti týchto orgánov je zabezpečovaná nadriadenými orgánmi formou prejednávania správ o činnosti, vydávaním príručiek a usmernení, preskúmavaním individuálnych rozhodnutí ako aj všeobecných politík, vybavovaním sťažností. V niektorých štátoch je tiež dohľad nad činnosťou týchto orgánov zabezpečovaný prostredníctvom súdov (podanie odvolania, sťažnosti), ombudsmana alebo disciplinárneho orgánu.

Česká republika sa zaujímala o priemernú dĺžku spracovania žiadostí o pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania. Nie každá krajina disponuje údajmi o priemernej dĺžke konaní a teda v tomto prípade uviedli zákonom stanovenú maximálnu dĺžku trvania konania. Konanie v šiestich krajinách býva ukončené či už zo zákona alebo z praxe v priemere do jedného mesiaca. V siedmich krajinách toto konanie trvá viac než jeden mesiac a v 4 krajinách trvá tri mesiace alebo dlhšie.

INÉ PUBLIKÁCIE


Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Euroasylum: Politická prax v oblasti migrácie,  (Migration Policy Practice: Vol. VI, Number 4)

IOM: Medzinárodná migrácia roč. 55, č. 1 (International Migration Vol. 55, no.1)

Rakúska republika: Federálne ministersvo vnútra: Atlas Stredného východu a Severnej Afriky, (Republic of Austria, Federal Ministry of Interior: Atlas of Middle East and North Africa

Platforma pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti nedokumentovaných migantov/Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM): Príručka pre vývoj efektívneho mechanizmu sťažností v prípade pracovného vykorisťovania a zneužitia, (PICUM, Undocumented migrant workers: Guidelines for developing an effective complaints mechanism in cases of labour exploitation or abuse
 
Koser, Khalid; Kushminder, Katie: Výskumná práca - Porozumenie faktorom ovyplvňujúcim rozhodovanie neregulárnych migrantov pri tranzite, (Koser, Khalid; Kushminder, Katie - Research Paper: Understanding irregular migrants’ decision making factors in transit)

PRIPRAVUJEME


Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku si dovoľuje dať do pozornosti dátum pripravovaného vzdelávacieho seminára EMN, primárne určeného pre pracovníkov verejnej správy a neziskového sektora, ktorý sa uskutoční 3.-5. júla 2017 v Bratislave. O ďalších podrobnostiach Vás budeme informovať na stránke www.emn.sk, kde sú dostupné aj informácie z predchádzajúcich ročníkov tohto podujatia.
Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne a porovnateľné informácie o migrácii a azyle štátnych príslušníkov tretích krajín na podporu tvorby politík EÚ a jej členských štátov. EMN koordinuje Európska komisia v spolupráci s národnými kontaktnými bodmi členských štátov EÚ a Nórska. Na Slovensku EMN koordinuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).
Páči sa vám toto číslo E-newslettra EMN? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Viac informácií o EMN sa dozviete tu:
Webová stránka EMN
IOM na facebooku
IOM na YouTube
Copyright © 2017 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) - Úrad v SR, All rights reserved.


Odhlásiť sa z odoberania E-newslettra EMN
Upraviť nastavenie odoberania


Email Marketing Powered by Mailchimp