Copy
View this email in your browser
Dragi clienți:

În prezentul newsletter vă aducem la cunoștință câteva noutăți, care vin ca o completare a modificărilor cuprinse în newsletter-ul anterior. Și anume:
I. OG 79/2017, cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2018, aduce următoarele modificări privind contractele de muncă cu timp parțial:

- Contribuţia de asigurări sociale (CAS) datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

- Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei de 10% asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Excepțiile rămân aceleași: nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.

 

 

II. Prin OUG 82/08.11.2017, publicată în M.O. la data de 16.11.2017, se aduc următoarele modificări la Legea dialogului social nr. 62/2011, astfel:

- iniţierea negocierii colective este obligatorie pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (inclusiv în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă - sub 21 de angajați);

- la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, vor participa:

  • reprezentanții angajatorului
  • reprezentanții salariaților
  • la invitația reprezentanților salariaților, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale sau al unei federații reprezentative, la sectorul de activitate

- prezentele modificări  se aplică în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017.

PROCEDURA DE NEGOCIERE COLECTIVĂ pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

1. Angajatorul va demara procedura de negociere colectivă, comunicând angajaților CONVOCAREA la negociere colectivă pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Convocatorul se va comunica salariaților prin semnatură de luare la cunoștință și data luării la cunoștință. La acest link veți găsi un: model de convocator la negociere.

În cazul în care angajatorul nu iniţiază negocierea, aceasta va începe la cererea scrisă a reprezentanţilor angajaţilor, în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la comunicarea solicitării. (art.129, alin. 4 Legea 62/2011 - privind dialogul social).
 

2.  Salariații, în intervalul specificat în convocator, se vor întruni pentru numirea (în cazul în care nu există reprezentanți) și mandatarea expresă a reprezentanților lor, pentru participarea la negociere.

Se va încheia un proces-verbal de alegere a reprezentantului/reprezentanților și de mandatare a acestora pentru participarea la negociere. La acest link veți găsi un: model de proces verbal de numire reprezentant și mandat expres.
 

3. Negocierea colectivă propriu-zisă: se poate realiza în una sau mai multe ședințe de negociere.

La prima sedință, angajatorul va pune la dispoziția reprezentanților salariaților informaţiile care vor cuprinde cel puţin date referitoare la: situaţia economico-financiară la zi și situaţia ocupării forţei de muncă. Angajatorul va face mențiunea dacă aceste date sunt confidențiale, reprezentanții salariaților fiind obligați să respecte confidențialitatea acestor date.
 

În procesul-verbal al primei ședințe se vor consemna următoarele:

- componenţa nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;

-  nominalizarea persoanelor mandatate să semneze negocierea;

-  durata maximă a negocierilor convenită de părţi;

-  locul şi calendarul reuniunilor;

-  dovada reprezentativităţii părţilor participante la negocieri;

-  dovada convocării tuturor părţilor îndreptăţite să participe la negociere;

-  alte detalii privind negocierea.
 

La fiecare şedinţă de negociere se vor încheia procese-verbale, semnate de reprezentanţii mandataţi ai părţilor, în care se va consemna conţinutul negocierilor.

În urma finalizării negocierilor, se va încheia un proces-verbal de negociere, care va cuprinde principiile de bază care au fost negociate de parți, ținând cont de modificările aduse codului fiscal. Aici puteți găsi un: model de proces verbal de negociere.
 

4. În unitățile unde există contract colectiv de muncă, în urma finalizării negocierii, se va semna act adițional la contractul colectiv de muncă - actele adiționale la contractele colective de muncă se aplică de la data înregistrării lor la autoritatea competentă (ITM) sau de la o dată ulterioară, potrivit convenţiei părţilor. La acest link puteți accesa un: model de act adițional la contractul colectiv de muncă.
 

5. La nivel de unitate se vor încheia acte adiționale la contractele individuale de muncă, care vor ține cont de condițiile negociate (orice modificare a prevederilor contractului individual de muncă se va înscrie în actul adițional). Aici găsiți un: model de act adițional la CIM.
 

Observații:

  • La negociere, părţile sunt egale şi libere.
  • Clauzele negociate pot stabili drepturi şi obligaţii numai în limitele şi în condiţiile prevăzute de lege.
  • Negocierile nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel superior.
  • Contractele individuale de muncă nu pot conţine clauze care să stabilească drepturi la niveluri inferioare celor stabilite prin contractele colective de muncă aplicabile.


Toate documentele vor avea numere de înregistrare (intrare/ieșire) la nivel de unitate.

Pentru informații utile în timp real, vă invităm să ne urmăriți pe rețelele sociale.
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Google Plus
Google Plus
YouTube
YouTube
SoundCloud
SoundCloud
Copyright © 2017 A&I Consulting 
Dezabonare 
Email Marketing Powered by Mailchimp