Copy
Overpopulation Awareness is de site van de Club van Tien Miljoen
Bekijk de nieuwsbrief op internet
Nummer 2 van 2018 (doorsturen)

Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2018. Wij hopen dat de inhoud u inspireert en aan het denken zet. Ook vragen wij u nogmaals om een jaarlijks donatie om onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen. Mocht u deze nog niet hebben overgemaakt, dan kunt u dat hier op een eenvoudige wijze doen. Onze hartelijk dank!

De meest succesvolle aap

Ziet u hem staan? De derde van links, een evolutionair wereldsucces!
Iedere diersoort streeft naar uitbreiding van het aantal. Dat is de beste manier om de soort in stand te houden. In de regel loopt zo’n soort dan tegen grenzen aan die zijn expansie beperken. Dit kunnen andere soorten zijn die jacht op hem maken, of een gebrek aan levensruimte en voedsel dan wel een besmettelijke ziekte. Zo krijgt geen enkele soort de overhand en herstelt zich telkens een natuurlijk evenwicht.

De meest succesvolle aap kent echter geen grenzen. Er zijn praktisch geen roofdieren meer die hem belagen. Hij kan goed omgaan met weinig levensruimte in gestapelde woningen. Voor de meeste van hen is er genoeg te eten. Besmettelijke ziektes als Aids of Ebola treffen hooguit een kleine minderheid van de populatie en lijken daarna weer redelijk onder controle te zijn.

Wel raakt regelmatig de ene groep meest succesvolle apen met een andere groep in oorlog, maar zo lang daarbij geen kernwapens worden gebruikt, blijft het aantal slachtoffers beperkt. In feite staat niets zijn verdere expansie in de weg.

Evolutionaire voordelen
De meest succesvolle aap heeft een belangrijk evolutionair voordeel weten te behalen. In een periode van tienduizend jaar is hij erin geslaagd om het oorspronkelijke aantal wilde dieren – waarvan hij alleen maar last had – vrijwel geheel te vervangen door gedomesticeerde dieren die hem zuivel, vlees en eieren leveren. Zie onderstaande plaatjes.

Het grootste evolutionaire voordeel
De afgelopen eeuw heeft de meest succesvolle aap nóg een gigantisch evolutionair voordeel geboekt. Hij heeft een techniek ontwikkeld om seks te hebben zonder voortplanting, en verschilt daarin van alle andere diersoorten. Dit evolutionaire voordeel stelt hem in staat om zijn aantal tijdig af te stemmen op de beschikbare hoeveelheid voedsel.

Maar dat moet hij dan wel gaan doen, want over een jaar of tien komt de wereldbevolking als geheel 218 biljoen (een 1 met 12 nullen) calorieën tekort. Omgerekend zijn dat 374 miljard Big Macs.

De meest succesvolle aap zal dan moeten kiezen tussen geboortebeperking of hongersnood.

Proposal for a UN framework Convention on Population Growth

Rob Harding, beleidsmedewerker van NumbersUSA, een organisatie die immigratie naar de Verenigde Staten wil beperken, heeft een voorstel voor de Verenigde Naties geschreven om een speciale bijeenkomst over bevolkingsgroei te beleggen. Het zou daarbij moeten gaan om drie thema’s: 1) betere voorlichting over overbevolking op scholen; 2) het aanmoedigen van kleine gezinnen en 3) het stellen van een norm voor gezinsgrootte. Dwangmiddelen om tot geboortebeperking te komen worden op voorhand uitgesloten. Zijn voorstel is hier te vinden.

Is er nog wel verschil tussen groente en junk food?

‘Het vermogen van de mens tot bevolkingsgroei is onbegrensd veel groter dan het vermogen van de aarde om voor de mens een bestaan te produceren,’ schreef Malthus reeds in 1798.

Tot dusver heeft de voedselproductie de bevolkingsgroei aardig kunnen bijbenen. Tijdens de zogenaamde Groene revolutie in de vorige eeuw is men erin geslaagd om de rijstopbrengst te verdrievoudigen. Op dit moment doen Nederlandse zaadbedrijven uitstekende zaken in Afrika door het verkopen van groentezaden die veel meer opbrengen. Aan de andere kant kunnen de oogsten wereldwijd met 10% tot 15% afnemen als gevolg van klimaatverandering.

Verarmd voedsel
Nu is er een extra complicatie opgetreden. Onze hoge CO2-uitstoot is niet alleen verantwoordelijk voor klimaatverandering, maar heeft ook gezorgd voor een verminderde voedingswaarde van onze gewassen.  Planten nemen CO2 op en zetten dit om in suiker. We krijgen daardoor steeds meer suiker binnen, terwijl het gehalte aan proteïne en mineralen afneemt. Dit leidt bij miljoenen mensen tot ondervoeding. Ook de bijensterfte wordt hiermee in verband gebracht.

We hebben altijd geleerd dat je beter groente kunt eten dan junk food, dat weinig voedingswaarde heeft, maar wel veel zout, suiker en ongezonde vetten bevat. De verschillen worden echter kleiner.

Let op uw zaad!

Eind vorig jaar viel in het medische tijdschrift Human Reproduction Update te lezen dat de afgelopen 40 jaar het gemiddelde aantal zaadcellen dat een man produceert met liefst 60 procent gedaald is. De cijfers slaan op de Westerse wereld, maar ook op China en Japan. Elk jaar gaan de mannen er met 1,6 procent op achteruit. Liefst 30 à 40 procent van hen zou vandaag moeite hebben om een kind te verwekken. Vanaf 40 miljoen zaadcellen per milliliter zaad zijn er geen problemen voor een bevruchting, maar alles wat daaronder zit impliceert een risico op mislukking.

Over de oorzaken van de achteruitgang tast men in duister. Als mogelijkheden worden genoemd: strakke kleding, waardoor de teeltballen voortdurend tegen het lichaam worden gedrukt en niet meer kunnen koelen, overmatig alcoholgebruik, cannabis, pesticiden op groente en fruit en stress en slapeloosheid.

Het is ook niet uit te sluiten dat de enorme druk die de mens op zijn leefomgeving legt een verminderde vruchtbaarheid als neveneffect heeft. Misschien moeten we dit verschijnsel beschouwen als een soort kanarie in de kolenmijn: een signaal dat er een probleem is. Misschien signaleert afnemende vruchtbaarheid dat de menselijke natuur reageert op de explosieve bevolkingsaanwas vanaf het midden van de vorige eeuw.

Na nepnieuws nu ook neponderzoek

Het is natuurlijk overduidelijk dat een groeiende bevolking de leefomgeving steeds meer belast. Toch ging een groep onderzoekers na ‘of gezinsplanning goed is voor een duurzaam leefmilieu’ en vlooiden ze bijna duizend artikelen door waarvan ze dachten dat die antwoord konden geven op die vraag.

Ze komen erachter dat de auteurs van die artikelen die vraag niet gesteld hebben en concluderen dat er dus geen direct bewijs is dat gezinsplanning goed is voor een duurzaam leefmilieu.

Ze verantwoorden de representativiteit van de onderzochte artikelen door mee te delen dat van de 495 auteurs er ten minste 133 vrouw waren en dat een soortgelijke verdeling gold voor Westerse en niet-Westerse auteurs.

Ze zeggen hun onderzoek te hebben verricht vanuit de overtuiging dat bevolkingspolitiek gebaseerd moet zijn op het recht van vrouwen om te bepalen of en wanneer ze kinderen krijgen en merken op dat in enkele artikelen weliswaar de termen ‘overbevolking’ of ‘bevolkingsplanning’ voorkomen, maar dat die gelet op de uitgesproken overtuiging geen gewicht in de schaal kunnen leggen.

Met zulke wetenschappers heb je geen overbevolkingsontkenners meer nodig.

Robert Engelman et al., Family Planning and Environmental Sustainability:
Assessing the Science (Washington, DC: Worldwatch Institute, 2016).

Tegeltjeswijsheid

Deze ‘tegeltjeswijsheid’ zegt ons dat we de aarde niet van onze ouders hebben gekregen, maar dat we haar van onze kinderen hebben geleend. Met andere woorden: de aarde is niet ons bezit waarmee we kunnen doen wat we willen, het is een goed dat we in bruikleen hebben gekregen en waarmee we zorgvuldig om moeten gaan.

Mensenrechten
Deze visie is ook terug te vinden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Artikel 16 houdt in dat mannen en vrouwen het recht hebben om te trouwen en een gezin te stichten en dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is. Maar artikel 29 zegt dat iedereen plichten heeft tegenover de samenleving en dat rechten en vrijheden aan beperkingen onderhevig zijn, om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen en te zorgen voor een algemeen welzijn.

Dus het recht op een gezin kan worden beperkt als de rechten en vrijheden van anderen in het gedrang komen, bijvoorbeeld het recht op een levensstandaard die hoog genoeg is voor hun gezondheid en welzijn (Artikel 25). Dit kan het geval zijn als het beschikbare voedsel niet toereikend is voor het aantal mensen.

Tijdens de Internationale Conferentie over Mensenrechten in Teheran in 1968 werd resolutie 18 aangenomen: ‘Ouders hebben het grondrecht om vrijelijk en op verantwoordelijke wijze het aantal van hun kinderen te bepalen en hun geboortes te plannen en hebben recht op adequate voorlichting en informatie hierover.’ Op verantwoordelijke wijze is ingevoegd, omdat men zich zorgen maakte over de snelle bevolkingsgroei.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geeft niemand het recht om zich voort te planten als hij/zij daarmee het recht op een bepaalde levensstandaard voor anderen en het algemene welzijn in gevaar brengt.

Terrorisme en overbevolking

Mario Coccia toont in een wetenschappelijk artikel aan dat terrorisme ontstaat in landen met een sterke bevolkingsgroei, zoals in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Religie speelt daarbij een rol, maar is zeker niet de oorzaak van terrorisme.

Coccia legt het causale verband tussen overbevolking en terrorisme als volgt uit: in landen met een extreme bevolkingsgroei is er een overaanbod aan jonge mensen voor wie er geen middelen van bestaan zijn. In een situatie van armoede, gebrek aan democratie en politieke instabiliteit kunnen groeperingen ontstaan bij wie de frustratie leidt tot terrorisme: geweld tegen burgers vanuit een behoefte aan macht, het willen uitdragen van een boodschap en vooral provoceren.

Een aantal van die kansloze jongeren emigreert naar rijke landen waar ze in een enclave van lotgenoten terecht komen en waar de vreemde omgeving als vijandig wordt gezien. Vanuit zo’n enclave kunnen de terroristische activiteiten vervolgens worden voortgezet, bijvoorbeeld in de wijk Molenbeek in Brussel. Deze dreiging zal nog vele jaren blijven bestaan.

We kunnen concluderen dat een van de voornaamste oorzaken van terrorisme en de verdere ontwikkeling daarvan bestaat uit een sterke bevolkingstoename in het Midden-Oosten, gekoppeld aan armoede, politieke instabiliteit en groepsidentiteit,’ stelt de auteur van het artikel vast.

Opmerkelijke uitspraak

Onze voorouders reïncarneren in baby’s. Geboorteregeling betekent dat we voorouders aan de vergetelheid prijsgeven.’ - Makinwa-Adebusoye
Als mensen dat geloven, valt er nog heel wat missiewerk te verrichten om ze aan de pil te krijgen!

Uw donatie

Hebt u uw donatie voor 2018 nog niet kunnen overmaken? Klik dan op de button. iDeal button.

Facebook

Volg ons op Facebook. Regelmatig plaatsen we hier nieuwe berichten. Like ons!
Facebook
Facebook
Email
Email
Website
Website
Stichting De Club van Tien Miljoen

ABN-AMRO
IBAN: NL62 ABNA 0619 1264 85
BIC: ABNANL2A

ING NL
IBAN: NL07 INGB 0000 3450 20
BIC: INGBNL2A

KvK Eindhoven
410.93.269

ANBI
8071.34.478
 
Copyright © 2018 Stichting Club van Tien Miljoen, Alle rechten voorbehouden.


Voorkeuren bijwerken
Uitschrijven van de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp