Copy
Overpopulation Awareness is de site van de Club van Tien Miljoen
Bekijk de nieuwsbrief op internet
Nummer 1 van 2015     (doorsturen)

Donatie 2015

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar vraagt het bestuur u om een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die de stichting de Club Van Tien Miljoen maakt. Klik op de iDeal button om uw donatie over te maken. U ontvangt geen papieren acceptgiro meer. Hartelijk dank!

Nieuwe website Club van Tien Miljoen

Neemt u een kijkje op onze nieuwe website.

Facebook

Sinds een paar maanden zijn wij ook actief op Facebook! Zo goed als elke avond worden hierop weetjes, tips, actuele berichten of acties geplaatst. Wij hebben op dit moment meer dan 700 likes, maar we hopen dit aantal de komende tijd te laten groeien. Like ons nu ook!

Like https://www.facebook.com/OverpopulationAwareness on Facebook

Nieuwe app over overbevolking

Een bestuurslid van de CVTM heeft een smartphone- en tablet-app ontwikkeld die de overbevolking van de aarde in beeld brengt. Op een wereldkaart is te zien hoe de draagkracht van de verschillende landen op dit moment wordt overschreden en hoe de situatie zich ontwikkelt bij uiteenlopende toekomstscenario’s.
Het doel van de app is mensen op basis van recente wetenschappelijke data te informeren over het gevaar van overbevolking. Duidelijk wordt hoeveel mensen er in de diverse landen duurzaam kunnen leven zonder op andere landen te teren. Deze aantallen zijn berekend door de ratio te gebruiken van de ecologische voetafdruk en de beschikbare biocapaciteit van een land.
Op dit moment is de app alleen nog beschikbaar op iOS, maar een website en een Android versie staan ook op de planning. De app kan hier gedownload worden: https://appsto.re/nl/L_S_3.i.

Tijden veranderen niet

In 1961 deed ik als scholiertje mee aan een openlucht-tekenwedstrijd, georganiseerd door het "Anti-honger-comité". De collecte daar leverde het comité 43.000 gulden op en mij de eerste prijs: een fotocamera en een vliegtochtje.
Die honger is er nog steeds. Ons Westerse consumptiepatroon ook.
(Jan van Weeren)


Honderd kinderen tekenden
voor "Anti-honger-comité"
(Haagse Courant, 18 november 1961)

Wat is uw maximale houdbaarheidsdatum?

Alle organisaties die zich bezighouden met overbevolking bemoeien zich met het menselijk reproductierecht. Zij vinden dat het aantal kinderen dat wij met zijn allen in de wereld zetten moet worden beperkt.
Bevolkingsdruk wordt echter ook veroorzaakt door de tijd die individuele mensen op de wereld rondlopen, en deze tijd is in welvaartslanden sterk toegenomen.
Uitputting van de aarde wordt veroorzaakt door een Westerse manier van leven, gekoppeld aan een groot aantal consumenten. Overbevolking in arme landen leidt weliswaar tot allerlei plaatselijke ellende, maar de mensen in die landen hebben een minimale ecologische voetafdruk. Zij buiten de wereld niet uit.
Hoever reikt het recht van rijke landen op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde, gegeven deze onbillijke verdeling van welvaart? Hoe lang mogen individuen in welvaartslanden beslag leggen op die natuurlijke hulpbronnen, die ze zich al eeuwenlang in zeer onevenredige mate hebben toegeëigend?
Een samenleving die allereerst levensverlenging nastreeft en daarna pas kwaliteit van leven mag bovenstaande vragen best plaatsen tegen de achtergrond van een duurzame wereld en een eerlijker verdeling van welvaart.

Hondenkoekjes

Nog even terug in de tijd, naar Soylent Green, een toekomstfilm uit 1973. In het ernstig overbevolkte en verloederde New York van 2022 worden uitgehongerde massa's gevoed met een soort hondenkoekjes die van vrachtwagens worden afgeworpen. Op vrijwillige euthanasie staat een beloning: de autoriteiten gunnen je een terugblik op de wereld zoals hij vroeger was. We zien de oude acteur Edward G. Robinson in een smetteloos bed gelukzalig genieten van een natuurfilm met grazende hertjes, terwijl hij ligt te wachten op de uitwerking van een dodelijk preparaat. Ondertussen luistert hij naar het begin van Beethovens Pastorale.
De clou van de film is dat de koekjes genaamd "Soylent green" niet worden gemaakt van soy (soja) en lentil (linzen), maar van ingezamelde lijken. Het gegeven van de film is nog steeds visionair en actueel: overbevolking zal op termijn niet alleen in de Derde Wereld tot ernstige voedselschaarste leiden.

Definitieve oplossing van het probleem overbevolking?

Halverwege deze eeuw hebben we volgens de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, 60% meer voedsel nodig dan nu om de groeiende wereldbevolking te voeden. De aarde kan slechts drie miljard mensen duurzaam van voedsel voorzien. We hebben echter te maken met zeven miljard mensen, en dit aantal groeit snel. Opkomende landen als China, India en Brazilië stellen hogere eisen aan voedselkwaliteit. De vraag naar eiwitrijk voedsel, naar vlees en zuivel, neemt daar sterk toe.
Zeven miljard mensen kunnen we voeden dank zij niet-duurzame en zeer milieubelastende ingrepen als gebruik van kunstmest. Met genetische modificatie kunnen we de voedselopbrengst nog wat verhogen. Maar de opbrengst per hectare groeit minder snel dan de wereldbevolking. Rond 2030 zullen de prijzen voor voedsel op wereldmarkt daarom stijgen met 70 tot 90 procent, volgens een raming van Oxfam Novib.
Voor u of uw nakomelingen betekent dat wellicht enig geklaag over het ontbreken van bepaalde producten op de schappen van de supermarkt en gelamenteer over de dagelijkse boodschappen die steeds maar duurder worden. Voor heel veel andere wereldburgers betekent dat hongersnood.
Denkt u dat we het probleem overbevolking op die manier moeten oplossen?

Overbevolking in de landelijke pers

Bij hoge uitzondering kwam het taboewoord "overbevolking" afgelopen oktober op de pagina’s van de Volkskrant terecht. De journalist Martin Sommer gaf een voorzet, waarop anderen van binnen de krant (waaronder schrijver/columnist Arnon Grunberg) en van buiten (waaronder onze begunstiger Albert Wessendorp) met hun commentaar afsprongen. Sommer schreef over overbevolking in Afrika. De bevolkingsdruk daar is de oorzaak van chronische armoede, burgeroorlogen en vluchtelingenstromen. Wie zijn echter debet aan die overbevolking? Lang hielden geboorte- en sterftecijfers in Afrika elkaar in evenwicht, totdat Westerse ontwikkelingswerkers aantraden met vaccinatieprogramma’s en verbeterde gezondheidszorg. De bevolking vervijfvoudigde binnen een halve eeuw. Een groot aantal jonge mensen zorgt voor een bevolkingsexplosie. Er komen steeds meer hongerige monden bij. De industrie in het rijke Westen (en Oosten) profiteert daarvan. Afrikaanse landen moeten hun mineralen, landbouwgrond en arbeid voor een habbekrats verpatsen om op de wereldmarkt genoeg voedsel te kunnen kopen voor hun noodlijdende onderdanen. Alleen Westerse economieën en plaatselijke elites varen daar wel bij.
Volgens columniste Asha ten Broeke veegt Martin de Afrikaanse landen teveel op een hoop en valt het allemaal wel mee met de overbevolking en de emigratiedrift. Feit is echter dat in tal van regio’s van het Afrikaanse continent een bevolkingsexplosie gaande is die gepaard gaat met een ernstig gebrek aan elementaire middelen van bestaan en talrijke etnische conflicten. Dit gevaar dreigt op termijn ook in de Arabische landen, die voor een belangrijk deel moeten teren op de eindige oliewinning. Asha roept het spookbeeld op van gedwongen sterilisaties in oude legertrucks op instigatie van het Westen en citeert daarbij Mara Hvistendahl. Deze schrijfster keerde zich echter niet tegen sterilisatiedwang, maar tegen selectieve abortus, een praktijk in culturen waar het krijgen van zonen een zegen is en het krijgen van dochters een vloek. Met de verwijzing naar het boek Unnatural selection, ondertitel: Choosing Boys Over Girls and the Consequences of a World Full of Men legt Asha wellicht onbedoeld de vinger op de zere plek: in samenlevingen waar vrouwen als minderwaardige wezens worden beschouwd, geen zelfstandig bestaan kunnen opbouwen en onderworpen blijven aan de seksuele wil van de man, zal de bevolking explosief blijven groeien.

Uitverkoop in de Derde Wereld

Hierboven is het al geconstateerd: de economie in rijke landen is voor een belangrijk deel gebaseerd op goedkope grondstoffen uit de Derde Wereld. De grondstoffen en ook de arbeid zijn daar zo goedkoop, omdat die landen hun natuurlijke hulpbronnen moeten verkwanselen voor voedsel. Westerse en Oosterse multinationals hebben er geen belang bij om dit te veranderen en spelen graag onder één hoedje met de lokale elites.
Een van onze begunstigers, Arie Kamphorst, is het niet met deze zienswijze eens. Hij spreekt van een uiterst neoliberaal en neokoloniaal standpunt. "Het verkwanselen van grondstoffen, arbeid en producten (waaronder voedingsmiddelen) is namelijk niet het noodzakelijk gevolg van de armoede in de ontwikkelingslanden," schrijft hij, "maar juist de oorzaak ervan. Alleen de rijke landen kunnen aan die verkwanseling een einde maken, door hun multinationale ondernemingen te verbieden onder één hoedje te spelen met de corrupte regeringen in de arme landen. Daarvoor moet echter het heersende neoliberale karakter van de wereldeconomie worden afgebouwd. Zolang dat niet plaatsvindt, zullen de neokoloniale verhoudingen, waarvan wij in de rijke landen zo uitbundig profiteren, blijven bestaan."
We geven Arie Kamphorst groot gelijk. Door vrijhandel en winstmaximalisatie houden rijke landen de armoede in de Derde Wereld in stand.
Zolang de wereldeconomie echter niet verandert, blijft de enige ontsnapping uit de armoedeval in Afrika vermindering van de bevolkingsdruk en daarmee van de afhankelijkheid van de voedselwereldmarkt.

De achterkant van de klimaatverandering

In een bijzondere uitzending van De achterkant van het gelijk vergelijkt Marcel van Dam de klimaatverandering met een meteoriet die op de aarde afstormt en over twee jaar zal inslaan. Iedereen raakt in paniek en het menselijk vernuft maakt overuren om de botsing te voorkomen dan wel de uitwerkingen daarvan te verkleinen. Klimaatverandering door CO2-uitstoot is daarentegen geen "clear and present danger", maar een sluipmoordenaar die de leefbaarheid van de aarde ernstig in gevaar brengt – tenzij de mensheid erin slaagt tijdig tegenmaatregelen te treffen.
Sedert de toepassing van de stoommachine in fabrieken en schepen pompt het geïndustrialiseerde Westen CO2 de lucht in. CO2 hoopt zich op: wat we uitstoten, blijft een paar eeuwen in de atmosfeer en voor een deel misschien wel langer dan een millennium. In de tweede helft van de vorige eeuw kwamen we erachter dat dit niet zo door kon gaan. Niettemin is de uitstoot ten opzichte van 1990 met 45% gestegen (UN Environment Programme, vijfde Emissions Gap Report). Ontwikkelde landen, die slechts 20% van de wereldbevolking bevatten, zijn verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot en hebben daardoor als het ware een "klimaatschuld" tegenover de rest van de wereld opgebouwd. Het rijke Westen profiteert van een samenleving die het neoliberalisme heeft geschapen, ook al hebben we er soms kritiek op. Het doet me denken aan een "maatschappijkrities" vriendje dat in de jaren zeventig voortdurend met zijn vader in de clinch lag over de ongelijke verdeling van rijkdom. Steevast kreeg hij te horen: "Jongen, je vreet ervan."
Onze huidige economie is gebaseerd op "extractivisme", op de exploitatie van eindige delfstoffen als gas, olie en metalen. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dat nog wel een tijdje door. Landen in ontwikkeling willen meer welvaart door industriële groei en gebruiken daarvoor fossiele energie. Door de "klimaatschuld" van het Westen menen zij nog een tegoedbon voor CO2-uitstoot te hebben. In China wordt intussen het principe "laten we eerst rijk worden en daarna pas de rotzooi opruimen" gesmoord in smog.
Tijdens de klimaattopconferenties probeert een aantal rookverslaafden elkaar over te halen ieder jaar een paar sigaretjes minder te roken. Maar door te minderen met roken kom je niet van je verslaving af. Door je CO2-uitstoot stapsgewijs te verminderen, voorkom je geen klimaatverandering.
In haar laatste boek This Changes Everything wijdt journaliste en activiste Naomi Klein meer dan 500 pagina’s aan de opwarming van de aarde en de noodzakelijke maatregelen om de klimaatverandering te stoppen. Ze heeft het over "de ondragelijke realiteit van een stervende wereld die we met z’n allen om zeep helpen door gewone dingen als het zetten van thee, een ritje naar de supermarkt en nou ja, vooruit: het krijgen van kinderen."
Maar over het krijgen van kinderen zwijgt ze verder, behalve dan over haar eigen problematische zwangerschappen. Ze constateert dat de half miljard meest welvarende mensen op aarde verantwoordelijk zijn voor de helft van alle CO2-uitstoot en stelt in een voetnoot dat geboortebeperking daarom geen oplossing kan zijn. Het gaat immers niet om "het voortplantingsgedrag van de armen, maar om het consumptiegedrag van de rijken." Gelijk heeft ze. Het consumptiegedrag van mensen met geld is ronduit walgelijk tegen de achtergrond van klimaatverandering – waarvan de allerarmsten de meeste hinder ondervinden - , de uitputting van de aarde en de door de rijken geheel en al verbruikte absorptiecapaciteit voor broeikasgassen.
Geboortebeperking in arme landen is nodig om daar ter plekke de honger en armoede te bestrijden. Een drastische bevolkingspolitiek in rijke landen is echter dringend noodzakelijk om het aantal superconsumenten - en daarmee hun CO2-uitstoot te reduceren.

Uw donatie

Klik voor het overmaken van uw donatie op de iDeal button.

Al onze nieuwsberichten van het afgelopen jaar

12-12-2014
Leve de gewezen Rijksbouwmeester!

12-12-2014
Eerst de centen, dan het milieu

12-12-2014
Een deurtje in je eileiders

12-12-2014
Waarvoor gaan mensenmassa's op de loop?

12-12-2014
Help bedreigde dieren, verminder de bevolkingsdruk

03-11-2014
Wil je de aarde redden? Stop dan met het krijgen van kinderen

29-10-2014
Verantwoord hamburgers eten?

15-10-2014
India ligt dwars bij wereldhandelsakkoord

12-10-2014
Diagnose gemist

10-10-2014
Oorzaak en gevolg

06-10-2014
Weg met de plukrobot

10-09-2014
Tweede druk van "Na ons de zondvloed"

01-09-2014
Bevolkingsbom Afrika

20-08-2014
Elanden zijn net mensen

10-08-2014
Van 50% naar 45% hongerlijders

01-08-2014
Met hoeveel man (M/V) zijn we straks?
23-07-2014
Overbevolking wederom centraal thema in Amerikaanse thriller

11-07-2014
Voor het verkeerde karretje gespannen

26-06-2014
Popper

12-06-2014
Landjepik

02-06-2014
Doodgebloed of afgeleefd en uitgemergeld

19-05-2014
Bevolkingskrimp en duurzaamheid

23-04-2014
Ongelijkheid

23-04-2014
Machetes

03-04-2014
Immigranten

29-03-2014
Houdt u van in boter gebakken biefstuk?

29-03-2014
De doorgeschoven rekening

19-03-2014
Een kind is net zo duur als een Ferrari

07-02-2014
Valse en echte duurzaamheid

04-02-2014
The party is over

20-01-2014
Mensenrechten
Facebook
Facebook
E-mail
E-mail
Website
Website
Stichting De Club van Tien Miljoen

ABN-AMRO
IBAN: NL62 ABNA 0619 1264 85
BIC: ABNANL2A

ING NL
IBAN: NL07 INGB 0000 3450 20
BIC: INGBNL2A

ING BE
IBAN: BE64 3350 5192 4752
BIC: BBRUBEBB

KvK Eindhoven
410.93.269

ANBI
8071.34.478
 
Copyright © 2015 Stichting Club van Tien Miljoen, Alle rechten voorbehouden.


Voorkeuren bijwerken
Uitschrijven van de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp