Copy
Overpopulation Awareness is de site van de Club van Tien Miljoen
Bekijk de nieuwsbrief op internet
Nummer 1 van 2016     (doorsturen)
DONATIE 2016
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar vraagt het bestuur u om een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die de stichting de Club van Tien Miljoen maakt. Klik op de iDeal button om uw donatie over te maken.
Hartelijk dank!

Vergrijzing en immigratie

Er zijn wellicht mensen die bij de door het CBS gemeten groei van de Nederlandse bevolking opgelucht adem hebben gehaald. 110 duizend zielen erbij, een stad zo groot als Leeuwarden.  En het einde is nog lang niet in zicht. De stroom immigranten houdt aan. ‘Goedkope arbeidskrachten,’ gniffelt de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. ‘Extra consumenten,’ denkt de plaatselijke middenstand. ‘Nieuwe woningen,’ kraait bouwend Nederland. Maar het grootste heil wordt verwacht voor de vergrijzing: nieuwe jonge mensen zijn immers nodig om de groeiende groep ouderen te onderhouden?

Een hardnekkige mythe
Al in de vorige eeuw, in een studie over 1997 heeft de Club van Tien Miljoen deze mythe ontzenuwd. Net als nu stond toen een groot aantal mensen buiten het arbeidsproces; hen inschakelen zou in de behoefte aan nieuwe arbeidskrachten kunnen voorzien. Verder zou door ‘technologische ontwikkelingen’ de productiviteit per werknemer toenemen. Tenslotte zou vergrijzing niet alleen maar leiden tot een stijging van de uitgaven van het Rijk (AOW, zorgkosten), maar ook tot een vermindering (kinderbijslag, onderwijs).
In 2010 werd vergrijzing nog een keer als onnodig spookbeeld aan de kaak gesteld. Van de totale middengroep van 20-64 jaar hadden in 1997 slechts 40 van de 62 mensen een betaalde baan. Dat is een arbeidsdeelname van slechts 65%. Daar komt bij dat de Nederlanders kampioen deeltijdwerken zijn. Kortom, er is genoeg arbeidspotentieel voorhanden om opengevallen plaatsen in te vullen.

Automatisering en robotisering
Intussen zijn we een aantal jaren verder en hebben we allemaal kennis kunnen maken met die ‘technologische ontwikkelingen’. Automatisering en robotisering hebben een groot aantal arbeidsplaatsen overbodig gemaakt, niet alleen bij banken en winkelketens. In de vorige nieuwsbrief is professor Yuval Noah Harari geciteerd: Het grote politieke en economische vraagstuk van de 21ste eeuw zal luiden: “waarvoor hebben we mensen nodig?” of op zijn minst: “waarvoor hebben we zoveel mensen nodig?”  Hans Wansink maakte in de Volkskrant van 7 februari 2015 de balans op, na zes internationale economen te hebben geïnterviewd: zes op de zeven mensen zullen in de toekomst moeten sappelen. Voor hen zijn er geen vaste contracten of redelijk betaalde banen meer beschikbaar. Dus het aantal werkzoekenden zal het aantal beschikbare arbeidsplaatsen ruimschoots overtreffen; daarvoor hebben we geen nieuwe mensen nodig.

Constante verhouding werkenden / niet-werkenden
De laatste ontkrachting van het probleem vergrijzing komt uit een recent demografisch onderzoek in het gerenommeerde tijdschrift PNAS. De onderzoekers berekenden de verhouding tussen het aantal ‘afhankelijken’ in de mondiale samenleving – dat wil zeggen mensen jonger dan 15 en ouder dan 65 – en de groep daartussenin (die voor de ‘afhankelijken’ moeten zorgen). Zij gingen uit van verschillende scenario’s: één waarbij de wereldbevolking vanaf heden tot het eind van de eeuw zich ontwikkelt zoals dat nu gaat, met zo’n 10 miljard mensen als uitkomst, en één scenario waarin de groei daalt naar gemiddeld één kind per vrouw in 2100 en waarbij de gemiddelde levensverwachting stijgt. Opmerkelijk was dat in beide scenario’s de verhouding tussen de ‘afhankelijken’ en de rest van de bevolking nauwelijks veranderde. Simpel gezegd: de verhouding tussen het aantal ‘productieven’ en het aantal ‘afhankelijken’ (kinderen en ouderen samen) ligt in die periode altijd tussen de 2 en 1,5 werkenden per kind of oudere.

Voetafdruk Nederlanders vier keer te groot
Hoe je het ook wendt of keert, vergrijzing is niet een probleem dat je met de instroom van jonge arbeidskrachten moet oplossen. Immigratie veroorzaakt daarentegen wel een ander probleem, namelijk overbevolking. De ecologische voetafdruk van Nederland  is ten tijde van de crisis weliswaar gekrompen, maar nog steeds vier keer groter dan ons grondgebied aankan.
De gemiddelde inwoner van de Europese Unie eist 4,1 wereldhectare voor zich op, maar heeft slechts de beschikking over 2,3 hectare.
Grote boosdoener is de overschrijding van de absorptiecapaciteit voor CO2. Zolang we de uitstoot per hoofd van de bevolking niet tot nul hebben gereduceerd, moet we ervoor zorgen dat de bevolking krimpt door een laag geboortecijfer, maar vooral door een immigratiestop.

 

Vergrijzing in Japan

Het succes van een steeds betere gezondheidszorg vertaalt zich in een gestaag groeiende groep bejaarden in tal van landen.
Japan is koploper met 30% inwoners van boven de zestig. In 2050 zal dat voor meer landen gelden, waaronder Chili, China, Iran en Thailand.
Het aantal mensen met dementie zal daardoor sterk toenemen. Van de 128 miljoen Japanners hebben 4,6 miljoen te maken met deze aandoening; dit aantal zal in 2025 zijn gegroeid tot 7 miljoen.

Leven met dementie
Tijdens een conferentie gewijd aan vergrijzing zei Hideyuki Okano, decaan van de medische faculteit van de universiteit van Keio: ‘Superoud worden is ons levenslot. Het is het gevolg van de menselijke evolutie.’ Hij voegde eraan toe dat de gemiddelde levensverwachting voor Japanse vrouwen rond 2060 meer dan negentig jaar zal bedragen.
‘Veel mensen beschouwen dementie als een geestesziekte,’ aldus Kohei Komamura, hoogleraar sociologie aan de universiteit van Keio. ‘Dat etiket zorgt ervoor dat veel mensen de diagnose dementie maar moeilijk kunnen accepteren.’
Wie we niet of nauwelijks horen over dementie zijn de patiënten zelf. De journaliste Ritsuko Inokuma heeft samen met collega’s meer dan twintig mensen met dementie geïnterviewd. ‘Dementie raakt iedereen, niet alleen de ouderen,’ zei ze. ‘Het is niet louter een medisch vraagstuk. We denken teveel in stereotypen. We dachten dat dementen niet konden communiceren, maar dat klopt niet. Ook in een gevorderd stadium betekent dementie niet dat ze niets meer weten of voelen. Ze zijn echter allemaal onzeker over hun herinneringen.’
Volgens John Beard van de Wereldgezondheidsorganisatie moeten we dementerenden in de samenleving incorporeren en ons niet al te druk maken over de kosten voor medische zorg en verpleging. ‘Ze vormen geen kostenpost, maar leveren de maatschappij juist iets op door hun vermogen om te consumeren en deel te nemen aan het arbeidsproces. Ze hebben het imago dat ze een last vormen, maar dat is niet zo.’
Bron: The Lancet,
 

Groen Rechts

In een ingezonden brief in de Volkskrant van 23 oktober 2015 uit Dirk Prop de wens dat een landelijke politieke partij opstaat met een groene visie op de overbevolking in ons land. Hij denkt dat zo’n partij – Groen Rechts lijkt hem een toepasselijke naam – in deze tijd verrassend aan zal spreken.
Jan Wennink stelt hem de volgende dag meteen gerust: ‘Zo’n partij is er al,’ schrijft hij, ‘de Partij voor de Dieren. Mede omdat Groen Links inderdaad tekortschiet.’

Partij voor de Dieren?
De Partij voor de Dieren is ongetwijfeld een sympathieke en milieubewuste partij. Je zou verwachten dat Marianne en Esther vinden dat de menselijke populatie moet inkrimpen en meer ruimte gunnen aan andere levende wezens. Maar zover gaat de PvdD niet. Tijdens de presentatie van een boek over overbevolking  zei Marianne Thieme: ‘We hebben de mensen hun biefstukje afgepakt, we kunnen ze niet ook nog hun kinderen afpakken. We zijn weliswaar vóór de dieren, maar willen daarom nog niet tégen de mensen zijn.’
Helaas Jan Wennink, voor de aanpak van overbevolking moet je niet bij de Partij voor de Dieren zijn. De hartenwens van Dirk Prop staat nog steeds recht overeind en de Club van Tien Miljoen schaart zich graag achter hem. Wellicht dat de nieuwe partij Nederland Duurzaam een lichtpuntje biedt.
 

Ethiopië, een lichtend voorbeeld

Ethiopië is een land met een explosief groeiende bevolking. Had het in 1983 33,5 miljoen inwoners, in 2011 waren het al 91 miljoen, en het Censusbureau van de Verenigde Staten verwacht dat het er in 2050 278 miljoen zullen zijn, dat is meer dan een halve Europese Unie aan mensen.
Maar er is een kentering ingetreden. Kreeg een Ethiopische vrouw in de jaren negentig gemiddeld zeven kinderen, nu zijn het er 4,6. Nog een veel te hoog aantal, gegeven de natuurlijke draagkracht van het land, maar wel een aanmerkelijke afname. Hoe is dit te verklaren?

Hogere levensstandaard en voorbehoedsmiddelen
Op de eerste plaats is de economie de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit heeft voor veel mensen geleid tot een verbeterde levensstandaard. Meisjes volgen langer onderwijs en gezinsplanning wordt steeds populairder.
Vooral de beschikbaarheid van anticonceptiva heeft voor een daling van het geboortecijfer gezorgd. Dat neemt niet weg dat een kwart van de Ethiopische vrouwen het zonder moet stellen.
Ethiopië is een van de Afrikaanse landen waar het geboortecijfer is gedaald. Andere landen zijn Ghana, Kenia, Madagaskar, Rwanda, Senegal, Tanzania, Togo en Oeganda. Zorgwekkend is dat in veel Afrikaanse landen met dalende geboortecijfers deze daling is gestopt. Een echt probleemland is Niger, met het hoogste geboortecijfer van de wereld: gemiddeld 7,6 kinderen per vrouw. Als dat zo blijft, verviervoudigt de bevolking tussen nu en 2050; van 17 miljoen worden het er 66 miljoen, en dat in een dor en droog land dat nu al zijn bevolking niet kan voeden.

Wanneer neemt het geboortecijfer af?
Er is maar één werkend mechanisme om bevolkingsgroei af te remmen. Eerst moet de levensstandaard stijgen. Dan beseffen ouders dat hun kinderen het beter kunnen hebben dan zij, als ze maar langer naar school gaan. Dat lukt alleen met minder kinderen: onderwijs kost geld, en een kind dat leert, kun je niet voor iets anders inzetten. Als dan er ook nog voldoende middelen en wegen zijn om zwangerschappen te voorkomen, daalt het geboortecijfer.
Iets anders werkt niet.
 

Een andere vorm van overbevolking

Als we het over overbevolking hebben denken we aan mensen. Er is echter nog een andere categorie die voor overbevolking zorgt, namelijk vee. Het aantal mensen neemt per jaar met ca. 1,2% toe, terwijl de veestapel jaarlijks met ongeveer 2,4% groeit. In 2050 zal de wereld ongeveer 120 miljoen ton meer mensen moeten dragen en voeden dan nu, tegenover 400 miljoen ton extra stuks vee.  Driekwart van alle landbouwgrond op de wereld wordt gebruikt voor de veehouderij. Een derde van alle graangewassen gaat nu al op aan veevoer. Omstreeks 2050 zal de helft daarvan in runder-, varkens- en kippenmagen verdwijnen.  Voor sojaplantages zijn vele hectares regenwoud gekapt.

Minder vleesconsumptie
Als de mens soja in plaats van vlees zou eten, dan zou er 94% minder natuurgebied nodig zijn geweest om te voorzien in dezelfde hoeveelheid proteïne. Als we daarentegen onze proteïne halen uit kippenvlees, is drie keer zoveel land nodig als bij directe sojaconsumptie. Bij varkensvlees negen keer zoveel en bij rundvlees zelfs 32 keer zo veel.
Daar komt bij dat 14% van alle broeikasgassen afkomstig is uit de veehouderij. Dat is meer dan alle auto’s, vrachtwagens, bussen, treinen, schepen en vliegtuigen samen produceren.
Waarom laat de overheid ons wel onze gloeilampen vervangen en moet iedere huizenbezitter bij verkoop met een energielabel de isolatiewaarde van zijn pand aantonen, maar bemoeit zij zich niet met vleesconsumptie? Benzine wordt fors belast, maar vlees en zuivel niet. We consumeren jaarlijks gemiddeld meer dan ons eigen gewicht aan vlees.
De vraag naar vlees zal alleen maar toenemen naarmate het aantal mensen groeit en de behoefte aan eiwitrijk voedsel in opkomende landen stijgt. Opmerkelijk is dat geen enkel land het tijdens de klimaattop in Parijs over vleesconsumptie heeft gehad. Er is grote winst te behalen bij het promoten van plantaardige voeding. Het is gezonder, veel rendabeler en vooral veel minder vervuilend.
Bron: George Monbiot in The Guardian
 

Onze nieuwsberichten sedert de vorige nieuwsbrief

Misschien heeft u er een paar gemist. Hieronder vindt u ze:

Bevolkingsreductie in de 21ste eeuw
Ongewenste zwangerschappen en CO2-uitstoot

Film ‘Overbevolking in Nederland – Leven op een vulkaan’
De desastreuze gevolgen van overbevolking raken iedereen op aarde, zowel in arme als rijke landen. Wat die gevolgen voor een dichtbevolkt land als Nederland zijn en wat er volgens de Club van Tien Miljoen moet gebeuren, kunt zien en horen in deze documentaire  (19 minuten).

Afzonderlijke clips
U kunt de documentaire ook in vijf losse onderdelen bekijken, die elk over een specifiek aspect van overbevolking gaan:
overbevolking | overconsumptie
Mensen in rijke landen consumeren te veel en vervuilen de atmosfeer. Voor een duurzaam bestaan  moeten zij niet alleen hun consumptie, maar ook hun aantal flink terugdringen.
overbevolking | overlast
De huidige opeenhoping van mensen in grote steden leidt tot ergernis, stress en woningnood. Schone lucht, stilte en vrije natuur worden steeds schaarser.
overbevolking | overleving
Hoe komen mensen in dichtbevolkte steden aan voedsel als de aanvoer stagneert? Zonder gevulde schappen in de supermarkt kunnen zij niet overleven. We hebben al eens eerder leergeld betaald.
overbevolking | overstroming
De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Heel veel Nederlanders wonen nu al onder het zeeniveau. Waar kunnen die miljoenen mensen fatsoenlijk leven als ons land overstroomt?
overbevolking | overheid
Wat moet de overheid doen om toekomstige problemen te voorkomen? Duurzame groei bestaat niet. De Nederlandse bevolking moet drastisch in aantal terug en heel snel zelfvoorzienend worden.

Europese versie van de documentaire
Er is ook een Engelstalige versie van de documentaire gemaakt gericht op de situatie in Europa: Overpopulation in Europe: Can we survive? (10 minuten)
De gesproken tekst van de film vindt u hier.

 

Uw donatie

Hebt u uw donatie voor 2016 nog niet kunnen overmaken? Klik dan op de button.

Facebook
Facebook
E-mail
E-mail
Website
Website
Stichting De Club van Tien Miljoen

ABN-AMRO
IBAN: NL62 ABNA 0619 1264 85
BIC: ABNANL2A

ING NL
IBAN: NL07 INGB 0000 3450 20
BIC: INGBNL2A

ING BE
IBAN: BE64 3350 5192 4752
BIC: BBRUBEBB

KvK Eindhoven
410.93.269

ANBI
8071.34.478
 
Copyright © 2016 Stichting Club van Tien Miljoen, Alle rechten voorbehouden.


Voorkeuren bijwerken
Uitschrijven van de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp