Copy
Overpopulation Awareness is de site van de Club van Tien Miljoen
Bekijk de nieuwsbrief op internet
Nummer 1 van 2021     (doorsturen)
Voor optimale weergave en navigatie kunt u deze nieuwsbrief het beste openen in een browser.

Donatie 2021

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar vraagt onze stichting u om een bijdrage in de kosten die wij maken om Nederland en de wereld ervan te overtuigen dat overbevolking de hoofdoorzaak is van talloos veel problemen waarmee wij te maken hebben. In de jaarverslagen en financiële verslagen op onze website kunt u lezen waaraan wij het geld besteden.
Helaas kunt u deze digitale nieuwsbrief niet als een acceptgiro op de schoorsteenmantel zetten. Omdat die herinnering ontbreekt, kan uw donatie in het vergeetboek raken. Daarom ons verzoek: klik nu of direct na lezing van deze nieuwsbrief op de button om uw donatie over te maken. Alvast hartelijk dank!

Wat te verwachten van het nieuwe jaar?

‘Hoe om te gaan met de beperkte ruimte als er jaarlijks honderdduizend inwoners bijkomen,’ vraagt ons bestuurslid Wanda Nikkels zich in Trouw af. ‘Hoe en waar moeten al die mensen wonen? Hoe verplaatsen ze zich op een nu al overbelast wegen- en ov-net?’

We kunnen het Nederlandse grondoppervlak niet blijven volbouwen en asfalteren. Er moet natuur- en landbouwgrond overblijven. Voor onze eigen consumptie voeren we nu al de opbrengst van anderhalf keer ons eigen landbouwareaal in. Natuurlijk zijn we groot in export van zuivel, vlees en tuinbouwproducten. Maar die export berust weer op import van grondstoffen als soja, kunstmest en heel veel fossiele energie. En als we daarvan af willen, waar moeten dan al die windmolens en zonneparken terecht komen? Voor alle ruimtelijke plannen komen we nu al 10 procent van ons oppervlak te kort.

De politiek heeft momenteel wel wat anders aan het hoofd dan het indammen van de niet aflatende bevolkingsgroei. Toch zijn er hier en daar wel signalen dat men deze wil aanpakken. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) merkt op dat de toestroom van goedkope arbeidskrachten zowel van binnen als buiten de EU kan worden verminderd door de flexibele arbeid terug te dringen. Ook het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer komt met aanbevelingen die er niet alleen toe leiden dat de arbeidsomstandigheden van buitenlandse werknemers worden verbeterd, maar ook dat ronselen daarvan onaantrekkelijker wordt. En wist u dat er jaarlijks rond de 100.000 buitenlandse studenten in Nederland verblijven, terwijl er maar 17.000 Nederlanders in het buitenland studeren? Deze toeloop vergroot de kamernood. De PvdA keert zich in haar verkiezingsprogramma tegen het rendementsdenken in het hoger onderwijs en het ‘streven om zoveel mogelijk internationale studenten in de collegebanken te proppen.’ Het strekt natuurlijk tot eer als internationale bedrijven en organisaties hun kantoren en employés in Nederland vestigen. Dit leger aan ‘expats’ leidt echter wel tot een toenemende druk op de woningmarkt. Het afgelopen jaar zijn de huizenprijzen wederom met 10 procent gestegen. Bij de toch al sterk geslonken voorraad sociale huurwoningen worden de wachtlijsten langer door de instroom van nieuwkomers. Is daarop het enige antwoord: bijbouwen? Moet Nederland veranderen in een steenwoestenij?
Wij hopen dat er dit jaar een regering aantreedt die meer oog heeft voor leefbaarheid. Een team dat niet alleen maar denkt in termen van ‘end of pipe’-solutions, maar de oorzaak van de problemen aanpakt: ongebreidelde bevolkingsgroei. Krimp is beter voor het milieu. Minder broeikasgassen, minder stikstofoxiden en fijnstof.
 
Het doet ons genoegen u een versterkt en verjongd bestuur van Stichting de Club van Tien Miljoen voor te kunnen stellen dat het komend jaar en de jaren daarna niet zal aflaten de publieke opinie en de politiek te doordringen van de échte oorzaak van veel problemen: overbevolking. Het verheugt ons ook dat veel leerlingen en studenten zich tot ons wenden voor een werkstuk over dit thema. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Onze beste wensen voor 2021

Sjoerd Wadman, organisatieadviseur, voorzitter
Jan van Weeren, toetsdeskundige, secretaris
Marcel Portegies, historicus, penningmeester
Wanda Nikkels, tekstschrijver
Jos Riechelmann, ict-deskundige
Carlo van der Heijden, bedrijfskundige
Peter Blok, sociaal geograaf en demograaf
Maurice van der Ven, registeraccountant

Een club van twee miljoen?


In 1994 hebben wij ons De Club van Tien Miljoen genoemd, omdat we van mening waren dat Nederland maximaal tien miljoen mensen op een aanvaardbare wijze zou kunnen huisvesten. Volgens de laatste berekeningen van het Global Footprint Network zouden er ruim drie aardbollen nodig zijn als iedereen op aarde net zo zou leven als de Nederlanders. Het gaat daarbij om grondstoffenverbruik en de absorptie van uitgestoten broeikasgassen. Voor een eerlijk aandeel aan de natuurlijke hulpbronnen zou de Nederlandse bevolking bij haar huidige levensstijl uit een kleine drie miljoen mensen mogen bestaan – we ‘benutten’ momenteel meer als zes keer ons landoppervlak.

Als alle fossiele energiebronnen zijn uitgeput of niet meer gebruikt worden, stoten we veel minder CO2 uit en wordt onze voetafdruk kleiner. Maar het is dan ook voorbij met de intensieve landbouw en veeteelt in Nederland en er is dan nauwelijks nog aanvoer van buiten. In die situatie wordt het maximale aantal inwoners dat hier duurzaam kan leven geschat op twee miljoen [Hans Meek, Ecologica, p.149)]

Het is duidelijk dat de Nederlanders flink in aantal terug moeten. Op dit moment groeit de bevolking echter ieder jaar met een stad als Leeuwarden of Alkmaar, puur door immigratie. Door corona nam deze groei vorig jaar wat af en kwam er ‘slechts’ een stad als Gouda bij. Het is duidelijk dat deze jaarlijkse instroom onverenigbaar is met de absoluut noodzakelijke bevolkingskrimp.

Immigratie lost de vergrijzing niet op

Maar is bevolkingskrimp niet nadelig? De Nederlandse bevolking vergrijst en er zijn toch arbeidskrachten nodig? Wie betalen straks de pensioenen? Wie verzorgt mij als ik straks oud en hulpbehoevend ben? Het is echter duidelijk dat dit soort problemen niet wordt opgelost door immigratie, want al die immigranten gaan ook een keer met pensioen en worden oud, waardoor het probleem alleen maar groter wordt.

De vergrijzing wordt deels veroorzaakt door een stijging van de levensverwachting, maar verreweg de belangrijkste oorzaak zijn de hoge geboorteaantallen tot 1970 en de veel lagere aantallen daarna. Het stijgend aantal ouderen is daarmee een probleem van voorbijgaande aard. Meer instroom van arbeidsmigranten om het werkzame deel van de bevolking te vergroten en daarmee een tegenwicht te bieden aan de tijdelijke vergrijzing verergert het probleem. De relatief jonge immigranten worden na verloop van tijd ook oud, en zo ontstaat er een nieuwe vergrijzingsgolf die wederom door nieuwe immigranten zou moeten worden gecompenseerd. Er ontstaat een piramidespel dat een tijdelijke vergrijzing niet oplost, maar wel zorgt voor enorme bevolkingsgroei.

Zeven bevolkingsscenario’s

Het Nederlands interdisciplinair demografisch instituut (Nidi) heeft samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeven scenario's geschetst voor de omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking in 2050. Er zijn nogal wat factoren die deze omvang bepalen. Krimp is zeker niet uitgesloten en kan het gevolg zijn van een verlaging van het migratiesaldo, een daling van het gemiddeld kindertal per vrouw en een levensverwachting die wat minder stijgt, aldus het Nidi en het CBS.

Het verschil tussen een gemiddeld kindertal van 1,5 of 1,8 kinderen per vrouw leidt tot een verschil in bevolkingsomvang in 2050 van een miljoen mensen. Momenteel ligt dit bij 1,6. Het effect van onzekerheid over de levensverwachting (83 of 86 jaar) is vrijwel even groot en leidt ook tot een verschil van een miljoen. Een gemiddeld migratiesaldo van 28 duizend per jaar leidt tot een bevolking van 18,2 miljoen inwoners in 2050, terwijl een jaarlijks migratiesaldo van 93 duizend resulteert in een groei van de bevolking tot 20,6 miljoen inwoners in 2050. Deze marge in het migratiesaldo kan dus tot een verschil van bijna 2,5 miljoen inwoners in 2050 leiden.

Een dubbele club van tien miljoen

Met zes groeiscenario’s tegen één krimpscenario in het bovengenoemde rapport ligt het voor de hand dat het CBS een voortgaande bevolkingsgroei voor de komende 50 jaar in Nederland verwacht. In 2070 leven hier naar schatting ruim 20 miljoen mensen, een dubbele club van tien miljoen, zij het met ruime onzekerheidsmarges. De verwachting is dat de immigratie weer aantrekt na de coronadip. In 2019 kwamen er nog 126.000 mensen bij, in 2020 maar 63.000. Voor 2022 wordt weer een netto toestroom van 100.000 mensen verwacht.

Koffiedikkijken

De schattingen van het CBS zijn gebaseerd op veronderstellingen over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. Je hebt daarbij altijd te maken met onzekerheden. Hoe ontwikkelt de immigratie zich? Met hoeveel jaren stijgt de levensverwachting? Willen gezinnen nog steeds het liefst twee kinderen? En: wat is de nasleep van corona? Het CBS stelt daarom zijn prognose jaarlijks bij. Zo komt de voorspelling voor 2060 uit op 279.000 mensen méér dan de voorspelling van 2019. Waarschijnlijk komen we ergens tussen de 17,2 miljoen en 22 miljoen inwoners in 2070 uit. Dat is maar liefst een verschil van bijna vijf miljoen!

Een ding is echter zeker: zonder effectieve bevolkingspolitiek blijven bevolkingsprognoses een geleerde vorm van koffiedikkijken.

Uw donatie

Wilt u uw donatie voor 2021 overmaken? Graag! Klik dan op de button.

Facebook

Volg ons op Facebook. Regelmatig plaatsen we hier nieuwe berichten. Like ons!

Facebook
Facebook
E-mail
E-mail
Website
Website
Stichting De Club van Tien Miljoen

ABN-AMRO
IBAN: NL62 ABNA 0619 1264 85
BIC: ABNANL2A

ING NL
IBAN: NL07 INGB 0000 3450 20
BIC: INGBNL2A

KvK Eindhoven
410.93.269

ANBI
8071.34.478
 
Copyright © 2021 Stichting Club van Tien Miljoen, Alle rechten voorbehouden.