Copy
Overpopulation Awareness is de site van de Club van Tien Miljoen
Bekijk de nieuwsbrief op internet
Nummer 2 van 2015     (doorsturen)
Hierbij de tweede nieuwsbrief van 2015. Wij hopen dat de inhoud u inspireert en aan het denken zet. Ook vragen wij u nogmaals om een jaarlijks donatie om onze activiteiten te kunnen blijven bekostigen. Mocht u deze nog niet hebben overgemaakt, dan kunt u dat hier op een eenvoudige wijze doen. Onze hartelijk dank!

Kopje onder door bevolkingsgroei

Over een kwart eeuw zal de energievoorziening in de wereld afkomstig zijn uit vier bronnen die elk ongeveer een gelijk aandeel leveren: olie, gas, kolen en groene energie. In China zullen meer gas en kolen worden gebruikt dan nu, en in India stijgt het kolenverbruik. De CO2-uitstoot neemt met 20% toe en de opwarming van de aarde zal wereldwijd hittegolven, misoogsten en wateroverlast tot gevolg hebben. Het is de vraag hoe veilig wij ons kunnen voelen, als deltabewoners achter de duinenrij.
Hoofdzaak voor de stijgende CO2-uitstoot is de groei van de wereldbevolking in die periode, van zeven miljard naar negen miljard zielen, en de toenemende welvaart in veel landen.
Naarmate er meer mensen komen die net als wij willen leven, neemt de kans toe dat Holland kopje onder gaat, ook al zetten we het land vol met windturbines en leggen we zonnepanelen op al onze daken.

De Gangesdelta in Bangladesh overstroomt ieder jaar.

Zeespiegelstijging bedreigt ook onze rivierendelta

Ona Radtke de ziener

Oprichter en voorzitter van de Stichting De Club Van Tien Miljoen, Paul Gerbrands, ontvluchtte in de jaren zeventig de drukte en de hectiek van de Randstad en zocht de stilte in Oost-Brabant. Ona Radtke (afbeelding) verliet Duitsland en week uit naar een uithoek van Guatemala. Hier is hij te zien in zijn zelfverkozen leefomgeving. In het interview geeft hij aan geen tegenstander van menselijke voortplanting te zijn, maar wél van de groei die onze populatie doormaakt. Momenteel het leven schenken aan een kind is volgens hem een "Zumutung": de ouders zadelen iemand met het leven op in een wereld die zij zelf en anderen door het verwekken van kinderen onleefbaar maken.
In 2012 verscheen Radtkes boek Wir sind auf einem großen Klärungskurs. Het is nu ook in het Engels vertaald als We are on a Major Course of Clarification. Een Spaanse vertaling is in voorbereiding. De ondertitel luidt: Overbevolking als wereldprobleem voor de mensheid.
Ona Radtke heeft zijn manuscript helaas niet kunnen voltooien. In 2009 kwam er een eind aan zijn leven en moest zijn boek door anderen worden uitgegeven.
De mensheid breidt zich uit in een moordend tempo van 200.000 exemplaren per dag, aldus Radtke. Na uitschakeling van zijn dierlijke vijanden heeft de mens uiteindelijk maar één vijand overgehouden: de mens zelf. Gebrek aan voldoende middelen van bestaan voor de talrijke nieuwkomers heeft geleid tot het aanboren van externe bronnen: het veroveren van andermans gebieden en het uitbuiten van kolonies. Onderlinge concurrentie heeft hevige oorlogen om levensruimte en om natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen tot gevolg gehad. De mensheid ging denken in termen van "zij" en "wij". Wat "zij" hadden, mochten "wij" ons toe-eigenen. We hoeven daarbij niet eens te wijzen op voorbije verschijnselen als de volksverhuizingen, kolonialisme of de verovering van Amerika. Voortbordurend op de observaties van Radtke zien we dat lopende conflicten in Arabische landen en in Midden-Afrika ook gaan om levensruimte en middelen van bestaan, ook al worden ze overgoten met een religieus "wij"- en "zij"-sausje. Oorlog en roof zijn de excessen van overbevolking.
Zodra een mensengemeenschap een bepaalde dichtheid overschrijdt, gaat de sociale homogeniteit verloren. Er ontstaan verschillen in hiërarchie en macht, en daarmee verrijst een kastenstelsel of een feodaal systeem. In een moderne samenleving hebben we te maken met loonslavernij en een voortdurende strijd tegen neerwaartse mobiliteit: iedereen wil zich omhoog werken.
Recente visies bevestigen Radtkes standpunt. Uit een serie interviews in de Volkskrant, waarbij zes internationale economen zich uitspraken over de crisis in het Westen, kwam naar voren dat wij momenteel leven in een "hypermeritocratie". Wie talent heeft en zijn stinkende best doet, krijgt een goede baan; 85% van de bevolking zal echter moeten sappelen. De ratrace naar de top tekent zich steeds duidelijker af. Zorg dat je niet in het vmbo terechtkomt, steek je in de schulden voor een academische graad, poets je cv op, sla aan het netwerken en volg sollicitatietrainingen.
De sociale verdeling in rangen en standen, die in het verleden is ontstaan door schaalvergroting van de menselijke samenleving, is overgegaan in een maatschappijvorm waar intelligentie en investeren in jezelf macht, inkomen en aanzien bepalen. Natuurlijk een verbetering ten opzicht van de oude standenmaatschappij, waarbij afkomst en geboorte allesbepalend waren. Maar uiteindelijk toch een onbedoelde complicatie van een samenleving die door haar omvang niet meer iedereen een gelijkwaardige plaats kan bieden.
In een nawoord bij het boek merkt Wolfgang Lucht, hoogleraar verduurzaming van de Humboldt Universiteit in Berlijn op dat mensen vaak blind zijn voor de grote problemen die op hen afkomen, ook al hebben ze vaak wel een goed oog voor detailkwesties. Eén van die grote problemen is de gigantische toename van de wereldbevolking. Maar wie daarvoor waarschuwt, lijkt op de zieneres Kassandra. Zij voorspelde onheil als de Trojanen het houten paard de stad in zouden slepen, maar werd door niemand geloofd. De Griekse krijgers in de buik van het paard veroorzaakten de val en verwoesting van Troje. Overbevolking is ons paard van Troje. Maar de mensheid gaat uit van voortdurende groei en wil maar niet geloven dat de middelen van bestaan die de aarde ons biedt opgebruikt raken en niet meer in voldoende mate kunnen worden aangevuld. Men blijft blindelings geloven in nieuwe technologieën die problemen als klimaatverandering, voedselschaarste en grondstoffentekorten moeten oplossen. Hoe dan ook, men koestert de illusie dat een duurzaam bestaan op aarde zonder al te ingrijpende maatregelen kan worden gerealiseerd. Professor Lucht wijst erop dat geluk niet direct afhankelijk is van welstand, een ervaring die Ona Radtke ook heeft opgedaan toen hij in de rimboe ging wonen. Er zijn meer manieren van gelukkig leven mogelijk dan we ons als verwende welvaartskinderen kunnen of willen voorstellen. In ieder geval is een grote omslag in ons denken en handelen nodig als we het grote probleem van overbevolking gaan inzien.

Wat hebben Ierland, Syrië en Jemen met elkaar gemeen?

Een land of regio is overbevolkt als de inwoners er niet duurzaam kunnen leven. Als zij meer nodig hebben dan het grondoppervlak kan bieden, ontstaan tekorten. Als dan ook nog de schaarse middelen van bestaan ongelijk verdeeld zijn, ontstaan conflicten.
In het midden van de negentiende eeuw had Ierland 8 miljoen inwoners, 3 miljoen meer dan nu. Twee derde van de bevolking was afhankelijk van landbouw. Die bevolking zou voldoende grond hebben gehad om van te leven, als de grootgrondbezitters niet een groot gedeelte daarvan hadden opgeëist voor met name de veeteelt. Op het overgebleven land verbouwden de Ieren aardappels. Dit was het enige gewas dat bij een gering grondoppervlak genoeg voedingsstoffen oplevert.
Toen het land door aardappelziekte getroffen werd, mislukte de ene oogst na de andere en ontstond er een gebrek aan pootaardappelen. Tenminste een half miljoen Ieren kwam om door ziektes als gevolg van ondervoeding. Anderen zochten hun heil in het buitenland. In tien jaar tijd liep de bevolking terug van 8 naar 6,5 miljoen. De zogenaamde "Grote Hongersnood" maakte eens te meer duidelijk dat Ierland werd beschouwd als wingewest, uitgebuit door Britse landeigenaren. Tot in de vorige eeuw hebben de Ieren hun rechten moeten bevechten.
Op dit moment zijn we getuige van de gevolgen van de burgeroorlog in Syrië. Tienduizenden vluchtelingen zoeken hun heil in Nederland en zetten onze sociale voorzieningen en volkshuisvesting onder druk. De bevolking van Syrië is tussen 1950 en 2011 meer dan vervijfvoudigd: van 4 miljoen naar 23 miljoen. In veel streken in het Midden-Oosten is het de afgelopen driekwart eeuw steeds minder gaan regenen en is de temperatuur van het landoppervlak gestegen. Door droogte mislukte de ene oogst na de andere en leverde het land niet meer genoeg op voor de talrijke boeren. Tussen 2007 en 2010 werd Syrië getroffen door de ergste droogte ooit. Werkloos geworden boeren trokken massaal naar de steden, waar de bevolkingsdruk al gigantisch was door de vele vluchtelingen uit Irak. Armoede, werkloosheid, corruptie en misdaad zorgden voor een explosief mengsel, dat in de lente van 2011 tot uitbarsting kwam. Assads heersende Ba'ath-partij zorgde vooral goed voor zichzelf en verzuimde passende maatregelen te treffen. Wat begon als verzet tegen de regering, is uitgegroeid tot een algehele burgeroorlog die al honderdduizenden slachtoffers heeft geëist en miljoenen Syriërs uit het land heeft verdreven.
Nog zo'n eigentijdse brandhaard. Jemen heeft een snel groeiende bevolking. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw ligt daar op zes. Het aantal inwoners zal naar verwachting stijgen naar 60 miljoen. Momenteel heeft het land 25 miljoen inwoners, maar kan het slechts aan 15 miljoen mensen een duurzaam bestaan bieden. 40% leeft onder de armoedegrens van 1,25 dollar besteedbaar inkomen per dag. Wat de media "Houthi-rebellen" noemen, zijn in feite arme boeren die in opstand zijn gekomen door onvoldoende middelen van bestaan en de grote ongelijkheid in het land. Als de olievoorraad van Jemen over vijf jaar uitgeput raakt, stort de economie in en dreigt een humanitaire ramp. In negentiende-eeuws Ierland en het Syrië en Jemen van nu heeft alle ellende één hoofdoorzaak: teveel mensen voor te weinig grond.

Overbevolking zet voedselveiligheid onder druk

De voedingsindustrie raakt oververhit. De snel groeiende wereldbevolking zweept de productie op. De efficiency moet op alle fronten omhoog, in megastallen en kippenflats waar antibiotica de dieren oppeppen, en in fabrieken waar het voedsel wordt verwerkt en met e-nummers houdbaar gemaakt.
In die productieketens gaan vaak dingen fout. In Oss werd besmet paardenvlees als rundvlees verkocht en moet de verantwoordelijke fabrikant tweeëneenhalf jaar brommen. In China werd aan babymelk het giftige melamine toegevoegd om te verhullen dat de melk was verdund. Tienduizenden baby's belandden in het ziekenhuis, enkele overleden of liepen een blijvende nierbeschadiging op. Als Chinese moeders dan alleen nog maar Nederlandse importmelk aan hun kroost willen voeren, wordt er gesjoemeld met de houdbaarheidsdatum en zitten er wormen in het blik.
Driekwart van de voedselbedrijven krijgt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ieder jaar te maken met terugroepacties. De ketens in de voedselverwerkende industrie worden steeds complexer en daardoor is het steeds moelijker te bepalen wie wat levert en wie verantwoordelijk is voor bepaalde toevoegingen. De georganiseerde misdaad verdient aan voedselfraude bedragen die de inkomsten uit de drugscriminaliteit evenaren. Afgelopen maand februari onderschepten de politiediensten Interpol en Europol 2.500 ton illegaal of schadelijk voedsel, van wodka met antivries tot in chemicaliën gemarineerde zeevruchten.
Door de snel stijgende wereldbevolking zal in 2050 70 procent meer voedsel nodig zijn dan nu. En nu al vallen er wereldwijd jaarlijks 2,2 miljoen doden door fout voedsel.

Emigratie

Na de Tweede Wereldoorlog promootte de Nederlandse regering in sterke mate de emigratie. Men was bang dat Nederland te vol zou worden. De tien miljoenste inwoner van Nederland kwam in zicht, en dat vond men een angstwekkend hoog aantal. Emigranten met weinig geld kregen de overtocht betaald, plus enkele honderden guldens "landingsgeld". De enige voorwaarde was dat je van tevoren een verblijfplaats regelde.
Toen hadden we een wijze regering.

Citaat

"Onze steden exploderen door de immigratieproblematiek, onze samenlevingen barsten uiteen door een teveel aan diversiteit."

Thierry Baudet in Le Figaro/de Volkskrant, 22/23 april 2015. Hij geeft vier oplossingen voor het immigrantenvraagstuk: (1) tegenhouden van vaartuigen direct voor de Afrikaanse kust, (2) onmiddellijk terugsturen, (3) betalen voor opvang in buurlanden, en (4) interneren tot de situatie in het thuisland is gewijzigd. Lees meer

De spijker op zijn kop

Bij al het hypocriete geneuzel over de opvang van bootvluchtelingen is de ingezonden brief van meneer Visser uit Amsterdam (de Volkskrant van 2/3 mei) een verademing. Het valt hem op dat er geen aandacht wordt besteed aan de kernoorzaak van de massale migratiestromen, te weten de niet aflatende bevolkingsexplosie. Visser constateert dat gedurende zijn leven de wereldbevolking is verdrievoudigd. Het merendeel van de bevolkingsexplosie komt op dit moment voor rekening van Afrika en het Midden-Oosten, precies de gebieden waar de migranten vandaan komen. Opvallend vindt hij ook dat de verantwoordelijke regeringen, politici en internationale organisaties het niet of nauwelijks hebben over de gigantische bevolkingsdruk en de consequenties daarvan. Hij herinnert ons aan het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome uit 1972. Meer dan veertig jaar is praktisch niets ondernomen om de bevolkingsbom in de genoemde streken te ontmantelen. Lees meer

Bericht uit Zwitserland

Uw donatie

Hebt u uw donatie voor 2015 nog niet kunnen overmaken? Klik dan op de button.

Site Club van Tien Miljoen

Neemt u een kijkje op onze vernieuwde website.

Facebook

Al ruim een half jaar zijn wij actief op Facebook. Zo goed als elke avond worden hierop weetjes, tips, actuele berichten of acties geplaatst. Like ons!

Like https://www.facebook.com/OverpopulationAwareness on Facebook

App over overbevolking

Een speciale app voor smartphone en tablet brengt de overbevolking van de aarde in beeld. Op een wereldkaart is te zien hoe de draagkracht van de verschillende landen op dit moment wordt overschreden en hoe de situatie zich ontwikkelt bij uiteenlopende toekomstscenario's. Ook worden de effecten van tegenmaatregelen getoond.

Op dit moment is de app alleen nog beschikbaar op iOS, maar een website en een Android versie staan ook op de planning. De app kan hier gedownload worden: https://appsto.re/nl/L_S_3.i.

Onze nieuwsberichten sedert de vorige nieuwsbrief

Misschien heeft u er een paar gemist. Hieronder vindt u ze:
26-05-2015
Bedreigde voedselzekerheid

18-04-2015
Leve de krimp en de vergrijzing

11-04-2015
Afrika als wingewest

06-04-2015
Levensverlenging

30-03-2015
Gesluierd moederschap
18-03-2015
Zeespiegelstijging en bevolkingsdruk

08-03-2015
Overbevolking in Syrië

02-03-2015
Overbevolking thema in nieuwe roman

23-02-2015
Te weinig voedsel?

16-02-2015
De val van het Romeinse Rijk
Facebook
Facebook
E-mail
E-mail
Website
Website
Stichting De Club van Tien Miljoen

ABN-AMRO
IBAN: NL62 ABNA 0619 1264 85
BIC: ABNANL2A

ING NL
IBAN: NL07 INGB 0000 3450 20
BIC: INGBNL2A

ING BE
IBAN: BE64 3350 5192 4752
BIC: BBRUBEBB

KvK Eindhoven
410.93.269

ANBI
8071.34.478
 
Copyright © 2015 Stichting Club van Tien Miljoen, Alle rechten voorbehouden.


Voorkeuren bijwerken
Uitschrijven van de nieuwsbrief

Email Marketing Powered by Mailchimp