Copy
Nieuwsbrief Jaargang 20 Nr. 1

 

Nieuwsbrief van de stichting de club van tien miljoen


Nummer 1 van 2014

*******************************************************************************
DONATIE 2014
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar vraagt het bestuur u om een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die de stichting de Club Van Tien Miljoen maakt. U vindt de bankgegevens van de Stichting op de site onder het kopje ADRES. Onder het kopje OVER ONS en UW DONATIE vindt u extra informatie.
*******************************************************************************
Geachte donateur/belangstellende,

De afgelopen periode heb ik mij beziggehouden met de vertaling van een Nederlands artikel voor onze Duitstalige volgers. Fred Schra bracht eerder onder de titel Bevolkingsexplosie heeft wereldwijd gevolgen www.overpopulationawareness.org/netherlands/nl/artikelen/34471-bevolkingsexplosie-heeft-wereldwijd-gevolgen.html een aantal feiten bijeen die er niet om liegen. Hij laat zien hoe de bevolking van Europa de draagkracht van de verschillende landen overschrijdt.
De onderstaande grafiek geeft aan, hoeveel mensen in een bepaald land van de opbrengsten van dat gebied kunnen leven, gegeven hun huidige behoefte aan schoon water,  aan landbouw-, veeteelt- en visserijproducten en andere natuurlijke hulpbronnen. In de grafiek laat Fred de behoefte aan bossen voor de neutralisatie van broeikasgassen buiten beschouwing, evenals de import van fossiele brandstoffen. Het gaat simpelweg om de vraag, hoeveel mensen er op hun grondgebied kunnen leven, als ze geen gebruik maken van externe bronnen en geen CO2 uitstoten. Hoeveel mensen zijn er dan teveel? De paarse balk geeft hun overschot aan, gegeven het beschikbare landoppervlak:

NB_2014_1.png

Alleen Oostenrijk en Frankrijk kunnen extra mensen huisvesten; deze landen hebben een kleine overcapaciteit. Met Zwitserland, Spanje , Italië en vooral Nederland en België is het droevig gesteld. De laatste twee landen hebben ruim drie keer zoveel inwoners als ze met hun aardoppervlak kunnen onderhouden. Natuurlijk, Nederland en België zijn dichtbevolkte Europese uithoeken, maar Europa als geheel heeft sowieso 74 miljoen inwoners teveel. Als we de emissie van broeikasgassen meenemen, bedraagt de overbevolking zelfs 243 miljoen mensen. Ik heb de cijfers uit het artikel van Fred Schra vergeleken met getallen die vijf jaar later door het Global Footprint Network zijn verzameld en ze blijken stabiel. Er zijn wellicht kanttekeningen te plaatsen bij de berekeningen, maar 243 miljoen mensen of ‘slechts’ 74 miljoen mensen zijn onmogelijk weg te poetsen. Als we een duurzame samenleving willen, kan er echt niemand meer bij. Zeker in Nederland en België moet het geboortecijfer omlaag en draagt iedere immigrant bij aan het bevolkingsoverschot.
(Jan van Weeren)


Al na driekwart jaar is de aarde verbruikt
Wat kan de aarde in een jaar aan levensmiddelen en grondstoffen produceren en hoeveel afvalstoffen kan zij verwerken? Hoeveel vis wordt er per jaar gevangen, hoeveel hout wordt er gekapt en hoeveel ton CO2 wordt er in dat zelfde jaar uitgestoten?
Het zou mooi zijn als de productie- en verwerkingscapaciteit van de aarde en het beroep dat de mensen daarop doen jaarlijks in evenwicht waren. Dat is helaas niet zo. Er wordt meer geconsumeerd en vervuild dan de aarde in een jaar aankan.
De datum waarop we het jaarlijkse regeneratievermogen van de aarde overschrijden, komt steeds vroeger te liggen, in 2013 bijvoorbeeld op 20 augustus, twee dagen eerder dan in 2012. Deze dag heet Earth Overshoot Day. Elk jaar berekent het Global Footprint Network dit tijdstip.
Vroeger was de natuur steeds in staat zich te herstellen en de menselijke consumptie te compenseren. In het begin van de jaren '70 werd echter een kritische drempel overschreden. Vanaf dat moment overschrijdt de menselijke consumptie de natuurlijke draagkracht van de aarde.

Bevolkingsbom Oeganda
Charles Zirarema, directeur van het Oegandese Bevolkingsbureau in Kampala, wendde zich tot De Club Van Tien Miljoen met een verzoek om ondersteuning bij voorlichtingsactiviteiten om wijd verbreide misvattingen in Oeganda op het gebied van gezinsomvang en gezinsplanning recht te zetten. De gangbare opvatting daar is dat veel nakomelingen voor de ouders noodzakelijk zijn als oudedagsvoorziening en dat een vrouw een man altijd ter wille hoort te zijn, los van de gevolgen (ongewenste zwangerschappen, tienermoeders, sterfte in het kraambed door gebrek aan medische zorg en HIV).
De Oegandese statistieken stemmen niet tot vreugde:

  • 2 op de 5 zwangerschappen zijn ongewenst
  • 1 op de 4 tienermeisjes heeft  een baby
  • Een Oegandese vrouw heeft gemiddeld 6 kinderen
  • Slechts een kwart van hen maakt gebruik van anticonceptiva
  • Eén op de twintig jongeren heeft aids.

Een regelrechte ramp tekent zich af als we de volgende cijfers bekijken:

  • Oeganda heeft 34 miljoen inwoners, elk jaar komen er 1 miljoen bij
  • Ruim de helft van de Oegandezen is jonger dan 18 jaar
  • De gemiddelde kinderwens ligt bij mannen op 5,8, bij vrouwen op 4,7.

Het is overduidelijk dat Oeganda met deze gegevens op een bevolkingsexplosie afstevent. Er moet van alles gebeuren naast voorlichting: verspreiding van voorbehoedmiddelen, sterilisatieprogramma’s en beveiligde blijf van mijn lijf-gebieden voor vrouwen die zich aan seksuele onderdrukking willen onttrekken. We hebben Charles Zirarema meegedeeld dat je niet met wat voordrachten in het dorpshuis kunt volstaan.

Voedselvoorziening van grote steden
De staat Texas zou de hele wereldbevolking kunnen opnemen, als die staat net zo dichtbebouwd zou zijn als New York City. Steden vormen een efficiënte manier om mensen te huisvesten. Je kunt ze stapelen in woontorens die relatief weinig bodemoppervlak vragen. Hierdoor blijft er meer landbouwgrond en natuurgebied over. Goederen en diensten kunnen in één keer bij heel veel mensen worden afgeleverd. Riolering en vuilnisafvoer zijn goed te beheren. Hetzelfde aantal mensen in een stad is minder belastend voor het milieu dan hetzelfde aantal op het platteland.
Verstedelijking is een vluchtweg voor overbevolking. Als het platteland geen bestaan meer kan bieden, trekken mensen naar de stad. In 1950 woonde 30 % van de wereldbevolking in steden, destijds bijna 1 miljard mensen. In 2050 zal meer dan 60 % in steden leven, meer dan 6 miljard. In 1950 waren er op de wereld  58 ‘megasteden’ met over de 10 miljoen inwoners. In 2006 is dit aantal al opgelopen tot 408. Steden als Mexico City (20 miljoen inwoners), New York, Istanbul, Caïro, Mumbai en Tokyo.
Een belangrijke vraag is: hoe komen die steden aan voedsel voor hun talrijke inwoners? En: hoe solide en betrouwbaar is die bevoorrading?  Enkele universiteiten hebben dit onder leiding van de Universiteit van Kopenhagen onderzocht. Ze hebben daartoe drie welvarende grote steden onder de loep genomen. De Australische hoofdstad Canberra haalt de meest gebruikelijke voedingsmiddelen uit het eigen achterland. Megastad Tokyo importeert vrijwel alles. De voedselproductie in het achterland van Kopenhagen voorziet voor minder dan de helft in de behoefte van de Deense hoofdstad.
In Canberra en Tokyo heeft de explosieve groei van de bevolking in de laatste 40 jaar gezorgd voor een achteruitgang in het zelfvoorzienend vermogen van beide steden, ondanks een groei in opbrengst van de landbouw. Het zelfvoorzienend vermogen van Kopenhagen is in deze periode enigszins gestegen, omdat het bevolkingsaantal in deze stad relatief constant is gebleven.
Inzicht in de voedselleverantie is van levensbelang voor grote steden. De autoriteiten moeten de aanvoer zeker kunnen stellen in tijden van schaarste door mislukte oogsten, bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering, of in tijden van politieke instabiliteit. Niet alleen een megastad als Tokyo, die voor zijn levensmiddelen vrijwel geheel afhankelijk is van import, maar ook een stad als Kopenhagen moet tekorten kunnen opvangen. Steden in armere landen met een explosief groeiende bevolking lopen het grootste gevaar van ernstige voedseltekorten.
‘Als de lokale voedselvoorziening van een stad terugloopt, wordt die stad meer en meer afhankelijk van de wereldmarkt. Japan importeerde in 2005 de graanopbrengst van 600.000 hectare landbouwgrond uit het buitenland, enkel en alleen voor de regio Tokyo. Deze  afhankelijkheid impliceert dat grote steden nu moeten gaan investeren in stadslandbouw, zeker wanneer de klimaatverandering in de toekomst grote gevolgen zal hebben voor de voedselproductie en andere onderdelen van de voedselketen,’ aldus onderzoeksleider John Roy Porter.
Zie voor meer informatie http://sustainability.ku.dk/iarucongress2014/.

Jongeren kiezen overbevolking als studieobject
Steeds meer leerlingen en studenten, zowel in binnen- als buitenland, kiezen overbevolking als afstudeerproject of scriptie-onderwerp. Onze site www.overpopulationawareness.org biedt een schat aan informatie. Ook zorgt de stichting voor een informatiepakket dat belangstellenden wordt toegezonden. Daarnaast komt het regelmatig voor dat scholieren en studenten zich na bestudering van het materiaal tot ons wenden met vragen die vaak de kern van het probleem raken. Zo vroeg bijvoorbeeld Ilse naar het draagvlak van de stichting, de oorzaken van overbevolking en mogelijke oplossingen van het probleem zowel in de wereld als in Nederland. We willen u haar vragen en onze antwoorden daarop niet onthouden, omdat ze een goed beeld geven van zowel de huidige bevolkingsproblematiek als van de oplossingen die ons voor ogen staan.

1. Wat is het draagvlak van de stichting?
De Stichting heeft tussen de 1500 en 2000 begunstigers die ons financieel steunen en een aantal keren per jaar een nieuwsbrief ontvangen. In de beginperiode van haar bestaan was er kritiek van mensen die ons onder meer van xenofobie beschuldigden. Dit soort geluiden is momenteel wat verstomd, omdat mensen gaan beseffen dat overbevolking, al dan niet in combinatie met overconsumptie, een van de oorzaken is van bijvoorbeeld de klimaatcrisis en vluchtelingenstromen. Het probleem is dat de politiek lijkt uit te gaan van het principe van doorlopende economische groei en van de opvatting dat daarvoor veel mensen nodig zijn: zowel als arbeidskrachten en consumenten als om de vergrijzing op te vangen. Op dit moment hoeven we als stichting bij geen enkele politicus aan te kloppen. Zelfs Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren zegt: ‘We hebben de mensen hun biefstukje afgepakt, we kunnen ze niet ook nog eens hun kinderen afpakken.’ Niet alleen alle rechtse partijen gaan voor economische vooruitgang, maar ook de linkse en zelfs de groene gaan voor ‘verantwoorde’ groei. Onder de huidige omstandigheden is echter geen enkele groei verantwoord.

2. Wat is volgens jullie de oorzaak van overbevolking in Nederland?
Dat er in Nederland zoveel mensen kunnen wonen komt door het feit dat we door inkomsten uit verkoop van onder andere aardgas, industrieproducten, kaas, bloemen en door de opbrengsten uit de overslag en het transport van goederen in staat zijn om alles wat we nodig hebben op de wereldmarkt te kopen. Door de vestiging van veel mensen in steden kunnen eindproducten en diensten efficiënt worden gedistribueerd. Dit systeem stelt Nederland in staat om een groot aantal mensen te onderhouden. Als we dit met de voedselopbrengsten van eigen bodem zouden moeten doen, zouden op ons grondgebied slechts 5 miljoen mensen in redelijke welvaart kunnen leven.

3. Hoe ver terug gaan deze oorzaken?
Onze handelsnatie is ontstaan in de Gouden Eeuw. Handel in producten uit de koloniën en van de overzeese plantages hebben de basis gelegd voor onze rijkdom. Een prettige bijkomstigheid was de vondst van aardgas in de vorige eeuw (waarvan we nu pas in Groningen de nadelen ondervinden). Als we onze agrarische bodem benutten, is dat voor een belangrijk deel voor de export (bloemen, tuinbouw- en zuivelproducten). Wat we nodig hebben voor ons levensonderhoud en de industriële productie, kunnen we simpelweg kopen.

4. In hoeverre is overbevolking op te lossen in Nederland en in de wereld?
Dit is de beste vraag die je kunt stellen. Op wereldniveau moet ontwikkelingshulp gericht zijn op vrouwenemancipatie; meisjes die naar school gaan en later als vrouw een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen, krijgen minder kinderen. Voorwaarde daarbij is wel dat zij zich van de dominantie zo niet dictatuur van de mannen in hun omgeving (echtgenoten, vaders, broers, ooms) kunnen bevrijden. Ten tweede moeten er sterilisatie- of liever nog vasectomieprogramma’s worden uitgevoerd, gewoon door de betrokkenen financieel te belonen.
In Nederland en West-Europa moet het consumptiegedrag veranderen in de richting van het gebruik van duurzame producten. Landbouw en veeteelt, maar bijvoorbeeld ook stadslandbouw moeten lokale producten voor eigen consumptie gaan leveren. Overheidsfinanciering bij het krijgen van kinderen moet stoppen (kinderbijslag, kinderopvang, vruchtbaarheidsbehandelingen). Als het aantal mensen moet worden teruggedrongen, kunnen er geen immigranten meer worden toegelaten.
Het gaat bij overbevolking niet alleen om geboorte- en immigratiecijfers, maar ook om de tijd dat iemand van de natuurlijke hulpbronnen van een land gebruik maakt. We worden steeds ouder en worden daarbij gedwongen om door te leven, zelfs als we ons bestaan als voltooid beschouwen en wanneer ontluistering optreedt. De regels voor euthanasie moeten worden versoepeld.

5. Wat zou er kunnen gebeuren in de wereld als er niets aan overbevolking wordt gedaan?
Sterke migratiestromen van zuid naar noord zullen het gevolg zijn van een te grote bevolkingsdruk in landen waar mensen onvoldoende middelen van bestaan hebben. Wat op en bij Lampedusa gebeurt, is hierbij vergeleken kinderspel. Veel islamitische landen drijven op de verkoop van olie; daarnaast is er vrijwel geen economische bedrijvigheid en zijn de inwoneraantallen te groot. Als de olieopbrengsten stoppen, kunnen we ook daar grote onlusten verwachten. Conflicten als in Libië, Egypte en Syrië worden gevoed door ongelijke verdeling van welvaart en macht. Ze vormen een voorbode van de burgeroorlogen die zullen uitbreken als goederen werkelijk schaars worden. Etnische conflicten als in Soedan zullen in Afrika alleen maar toenemen en escaleren tot oorlogen om land en water. In alle gevallen zullen grote vluchtelingenstromen op gang komen, waarbij de volksverhuizingen uit de 4e eeuw in het niet vallen. Opkomende landen als China, India, Rusland en Brazilië zullen meer grondstoffen voor de eigen bevolking nodig hebben en deze dan niet meer uitvoeren of ontbrekende grondstoffen opkopen op de wereldmarkt. Westerse landen die voor hun economie en levensonderhoud van importgoederen afhankelijk zijn, kunnen daardoor met ernstige schaarste geconfronteerd worden. Werkloosheid, sociale onrust, armoede, en zelfs voedseltekorten kunnen het gevolg zijn. Grondstoffenoorlogen kunnen wereldwijd uitbreken.

6. Wat zijn volgens u de belangrijkste maatregelen die als eerste moeten worden genomen om overbevolking tegen te gaan?
Deze vraag is in essentie al in het bovenstaande beantwoord: vrouwenemancipatie, meisjesonderwijs, tegengaan van overheersing door de man, sterilisatie- en vasectomieprogramma’s tegen beloning en uiteraard een optimale verkrijgbaarheid van anticonceptiva.

7. In hoeverre is overbevolking op te lossen in Nederland?
Ook deze vraag is in essentie al beantwoord: gaan voor economische krimp, geen subsidie meer op het krijgen en grootbrengen van kinderen, geen enkele immigrant meer toelaten (in Nederland is iedere burger boven de 5 miljoen er in principe één teveel: slechts een bevolking van 5 miljoen mensen kan in dit land duurzaam leven); verder landbouw en veeteelt richten op de lokale markt, geen voedselproducten meer in- of uitvoeren, groei naar autarkische regio’s, streven naar onafhankelijkheid van de wereldmarkt en verruiming van de beperkingen op euthanasie.

8. Wat is de toekomst van De Stichting?
De stichting bestaat al bijna twintig jaar en bloeit nog steeds. We krijgen steeds meer aandacht, ook internationaal. Onze doelstelling is het attenderen van mensen in binnen- en buitenland op het probleem van overbevolking door het verstrekken van informatie. Doel is het overdragen en ontwikkelen van een visie op de wereld waarbij de nadelige gevolgen van overbevolking worden onderkend en bespreekbaar gemaakt. Zoals het er nu naar uitziet, moeten we dat nog wel een tijdje blijven doen! Als slimme scholieren hiervan studie maken, klinkt ons dat als muziek in de oren. Zij moeten verder met de imperfecte wereld die hun grootouders en ouders hebben overgedragen.

Artikelen - De club van tien miljoen

Video's - Overbevolking

Hans Rosling: Global population growth, box by box Are humans smarter than yeast Generatie Babyboom Tower of Power - Only so much oil in the ground

CVTM Artikelen Nieuws Video's Foto's Over ons Uw donatie Aanmelden Adres
(doorsturen)