Copy
Nieuwsbrief Jaargang 19 Nr. 1

 

Nieuwsbrief van de stichting de club van tien miljoen

Nummer 1 van 2013

Geachte donateur/belangstellende,

Afgelopen zomer werd de Rio+20 conferentie gehouden. Deze VN-duurzaamheidstop heeft helaas niet geleid tot ingrijpende en concrete afspraken. Het accent lag meer op ontwikkeling, lees: economische ‘groene’ groei, dan op duurzaamheid. Daarom werd besloten de oorspronkelijke millenniumdoelstellingen te vervangen door nieuwe doelstellingen voor echt duurzame ontwikkeling.
De Club van Tien Miljoen heeft met een aantal Europese zusterorganisaties de handen ineen geslagen en als European Population Alliance (EPA) meegewerkt aan een inventarisatie van wenselijke duurzaamheidsdoelstellingen, uitgevoerd door de Europese Unie. De EPA heeft gekozen voor de volgende top drie van aandachtsgebieden:

  1. Stabilisatie van bevolkingsaantallen, geen verdere groei
  2. Gezinsplanning en emancipatie: scholing en zelfstandigheid van vrouwen als noodzakelijke voorwaarde voor geboortebeperking
  3. Afstemming van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op hun beschikbaarheid: de aarde beweegt zich momenteel voort als een passagiersvliegtuig zonder brandstofmeter.

De volledige tekst staat op onze Engelse pagina’s.

Wij hopen dat u deze nieuwe Nieuwsbrief met belangstelling zult lezen en zien uw reacties, vragen of opmerkingen graag tegemoet. 

*******************************************************************************

DONATIE 2013
Aan het begin van dit kalenderjaar vraagt het bestuur u om een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten die de stichting de Club Van Tien Miljoen maakt. U vindt de bankgegevens van de Stichting op de site onder het kopje ADRES. Onder het kopje OVER ONS en UW DONATIE vindt u extra informatie.

*******************************************************************************

Opmerkelijk artikel uit onverwachte hoek

In The Wall Street Journal stond een voor die krant opmerkelijk artikel: ‘Myth of Perpetual Growth is killing America.’ Alle economen, ondernemers en politici verkeren in de ban van de mythe van aanhoudende groei, aldus het artikel. Daardoor blijven ze geloven in een toenemende globalisering en in een stijging van het Bruto Nationaal Product. Economen zeggen ons wat er moet gebeuren en doen voorspellingen, maar zitten er vaak mijlenver naast. Bij traditionele economen overheerst het kortetermijndenken. Ze staan in dienst van instituties die het vooral gaat om kwartaalcijfers, jaarlijkse bonussen en verkiezingstermijnen. De mythe van de aanhoudende groei wordt aangewakkerd door een explosief groeiende wereldbevolking. Ondertussen raken de natuurlijke hulpbronnen van de aarde uitgeput.
Studies in opdracht van de Verenigde Naties en het Pentagon voorspellen vanaf 2020 een onverzadigbare vraag naar natuurlijke hulpbronnen in een periode dat de wereldbevolking van zeven naar tien miljard mensen omhoogschiet.
Dat moet een keer spaak lopen. We zullen onze dwaling te laat inzien. We weten dat we ons met de mythe van de aanhoudende groei zand in de ogen strooien. We beseffen ook dat onze leiders, zowel de grootindustriëlen, economen als politici, zich vast moeten klampen aan die dwaze mythe om hun geloof in de toekomst te rechtvaardigen, een geloof in vooruitgang en welvaartsgroei, kortom: in een beter leven.
Lees hier de tekst van het volledige artikel 

Kindersterfte

Een deel van een berichtje in een krant in september 2012: ‘Steeds minder kinderen overlijden voor hun vijfde verjaardag. De kindersterfte is sinds 1990 bijna gehalveerd. Dat blijkt uit cijfers van VN-kinderorganisatie Unicef. In 1990 stierven wereldwijd ongeveer 12 miljoen jonge kinderen. Vorig jaar was dat gedaald naar 6,9 miljoen. Dat betekent dat elke dag 14.000 kinderen minder sterven dan in 1990.’
Een goed bericht? Het betekent wel een bevolkingsaanwas van ruim 5 miljoen kinderen per jaar. Unicef of Unisuf? 

Burgemeester Brussel over geboortebeperking

Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen in België heeft de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans in een debat bepleit dat geboortebeperking bespreekbaar moet zijn in de strijd tegen overbevolking.
‘Zoveel mogelijk kinderen hebben, is onverantwoord’, zo citeren de kranten de uitspraak van Thielemans van de Parti Socialiste. Zijn woordvoerder gaf aan dat de uitspraak geen plan of programmapunt is. ‘Maar het is een feit: we hebben in Brussel veel gezinnen met zeven, acht kinderen. Die vragen een sociaal appartement, maar zulke appartementen bestaan gewoon niet.’
Thielemans benadrukt dat hij geen specifieke bevolkingsgroepen of religies op het oog heeft. ‘Het probleem vind je zowel bij islamitische als joodse gezinnen, zelfs bij de christenen.’ Het geboortecijfer stijgt in België het sterkst in het Brussels Gewest. In 2011 telde het meer dan 1,1 miljoen inwoners. Tegen 2060 zullen dat er 1,5 miljoen zijn. 

Druppels op een gloeiende plaat

Van 25 november tot 2 december was de themaweek Why Poverty?/Hoezo armoede? van de samenwerkende Europese publieke omroepen. In alle omroepbladen zat een brochure met artikelen rond het thema. Ans van Strien geeft ‘tips voor een druppeloffensief tegen de gloeiende plaat van de armoede.’ Zij vindt dat we onze schaarse goederen eerlijker moeten verdelen. Terecht stelt ze dat voor elke wereldburger 1,7 hectare aardoppervlak beschikbaar is (een mondiaal gemiddelde aan biologisch actieve oppervlakte), terwijl de Nederlander op grote ecologische voet leeft en gemiddeld 4,7 hectare gebruikt. Dus is ‘consuminderen’ de boodschap. Zet de verwarming een graadje lager. Gebruik een waterbesparende douchekop. Koop groenten van het seizoen en kies voor producten die niet ingevlogen zijn. Zet eens iets anders op tafel dan vlees. Vraag je af of je echt iets nodig hebt voor je iets nieuws koopt. Doe alle sjouwbare inkopen op de fiets. Laat de auto eens staan. Door strenge milieuregels wordt het voor rijke landen lucratief om biobrandstoffen te produceren. Daarvoor hebben ze palmolie en suikerriet (en soja en maïs) uit de Derde Wereld nodig. Dus worden lokale boeren van hun land gejaagd en stijgen de voedselprijzen. Terecht protesteert OxfamNovib tegen de Europese richtlijn om biobrandstof aan benzine en diesel toe te voegen. Inderdaad helpen alle beetjes, maar zonder drastische vermindering van de bevolkingsdruk blijven het druppels op een gloeiende plaat. Alleen een forse reductie van onze ‘aardebelasting’ zet zoden aan de dijk. We zijn in Nederland met te veel mensen; voor een duurzaam bestaan moet het aantal terug van 17 naar 3 à 4 miljoen. We ontkomen niet aan geboortebeperking, immigratiestop en emigratie. 

Meisjeshuwelijken

Een ander artikel in de brochure bevat een lovenswaardig initiatief om de mondiale overbevolking af te remmen. De komende halve eeuw zal de groei van de wereldbevolking van zeven naar tien miljard vooral voor rekening komen van onderontwikkelde landen, waar meisjes en vrouwen voor hun bestaan geheel en al afhankelijk zijn van de man. De organisatie Plan komt op voor meisjes die op zeer jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. Ze moeten van school af, worden tot seks gedwongen met een wildvreemde, vaak veel oudere man en krijgen kinderen op een leeftijd dat hun lichaam er nog niet aan toe is. Omdat ze zo jong zijn, blijven ze nog heel lang in de vruchtbare leeftijd en dragen ze excessief bij aan de groei van de wereldbevolking. Plan vecht wereldwijd voor een schoolopleiding van minimaal negen jaar voor alle kinderen. Opgeleide meisjes staan sterker in hun schoenen, weten beter wat hun rechten zijn, hebben meer kansen en kunnen later beter voorzien in hun levensonderhoud. Als meisjes en vrouwen de gelegenheid krijgen een eigen inkomen te verwerven, zijn ze beter in staat zelf het moment en de frequentie van hun moederschap te bepalen en neemt het aantal kinderen sterk af, zo leert de ervaring. 

Grote gezinnen?

De Club van Tien Miljoen werd opgeschrikt door een artikel in De Volkskrant van 12 november. Steffart Buijs, vader van vijf kinderen, stelt dat een groot gezin ons allen een grote dienst bewijst. ‘In het licht van de vergrijzing en om toekomstige productiviteit te waarborgen zijn kinderen nodig. Zo eenvoudig is het,’ aldus Buijs. Maar zo eenvoudig is het niet. Grote gezinnen zijn niet de motor van de economie. Een gestaag groeiende economie is nodig om al die nieuwe kinderen aan werk en inkomen te helpen. Met minder mensen gaat de druk van de ketel en worden we minder afhankelijk van de wereldmarkt en van mondiale crises. Er zijn niet méér mensen nodig voor economische groei, economische groei is nodig als er steeds meer mensen komen! Buijs draait oorzaak en gevolg om. Hij is het zoveelste slachtoffer van de mythe van aanhoudende groei.  Zie Opmerkelijk artikel uit onverwachte hoek hierboven. 

‘Winner Take All’

Dit is de komische titel van een geweldig boek van Dambisa Moyo. De ondertitel luidt: China’s race for resources and what it means for us. Nergens groeit het ‘consumentisme’ sterker dan in China. Er zijn bijna 1,5 miljard Chinezen van wie een miljard nog in armoede leeft. Maar nergens groeit de middenklasse harder en daarmee de behoefte aan consumptiegoederen. China stroopt de wereld af naar grondstoffen en landbouwgrond. De van oorsprong Zambiaanse econome Moyo ziet de bui hangen: als straks miljard Chinezen willen leven als mensen in het rijke westen, is de grondstoffenkoek snel op. China is op de komende schaarste beter voorbereid dan andere landen: in Latijns Amerika en Afrika worden in hoog tempo grondstoffen en landbouwgronden opgekocht. Daar komt bij dat China zelf over veel waardevolle mineralen beschikt zoals zeldzame metalen, die het land kan monopoliseren. Nieuwe crises door stijgende grondstoffen- en voedselprijzen liggen in het verschiet. Laten we dus vooral minder afhankelijk worden van de wereldmarkt. 

Hamburgers in het paradijs

Professor Louise Fresco, universiteitshoogleraar (eretitel) van de Universiteit van Amsterdam, breekt in haar boek een lans voor intensivering van landbouw en veeteelt op wereldschaal, vooral om aan de toekomstige vraag naar vlees (bijvoorbeeld in China) te kunnen voldoen. Het is echter duidelijk dat hierdoor de milieudruk toeneemt. Intensivering leidt tot hogere CO2-uitstoot en afname van de biodiversiteit. In De Volkskrant van 6 oktober stelt ze dat ‘kippen en varkens in grote delen van de wereld nog op lage productieniveaus zitten.’ Ook zegt ze: ‘Als je vlees wilt eten worden dieren gebruiksvoorwerpen. Dat is de realiteit.’ Laat Marianne Thieme het maar niet horen! Volgens Fresco is zowel inperking van de bevolkingsgroei als van de behoefte aan vlees onmogelijk.
In ons land bewijzen welvarende singles en kleine gezinnen die weinig of geen vlees eten het tegendeel.

Met dank aan Marc Davidson, milieu-ethicus van de UvA 

Condooms onbespreekbaar

Natalie Righton, correspondente in Afghanistan, wordt door haar tolk Hamza gevraagd of zij niet voor zijn vrouw de anticonceptiepil uit Nederland kan meenemen. Hamza’s vrouw is negentien en net moeder van een tweede kind. Als dat zo doorgaat, worden het er twaalf, en voor zoveel kinderen kan Hamza geen opleiding bekostigen.
Als westerling heeft Nathalie toegang tot de beste medicijnen. Ze gaat samen met Hamza in Kabul op zoek naar een geschikte pil. Probleem is dat zijn vrouw borstvoeding geeft en niet iedere pil mag nemen. De suggestie dat Hamza dan maar condooms moet gebruiken is voor hem absoluut onbespreekbaar. Oei!
In een aantal apotheken vraagt Natalie om de pil voor eigen gebruik. De apothekers snappen zogenaamd niet waarom het gaat. Eén legt een zwangerschapstest op de toonbank. De vijfde apotheker stuurt haar door naar de winkel van Mahmood. Er zijn drie mannelijke klanten in de zaak. Mahmood zegt eerst: ‘Dat verkopen wij niet,’ maar stopt haar als de anderen even niet kijken een doosje met dertig morning-afterpillen toe. Hij kan voor honderdtachtig stuks zorgen, goed voor een half jaar. Hij meent dat je de pillen best iedere dag kunt slikken.
Uiteindelijk vindt Natalie in Nederland een arts bereid om Hamza’s vrouw de pil voor te schrijven zonder dat hij haar heeft gezien.
Een Afghaanse vrouw die anno 2012 wil zorgen dat ze geen twaalf kinderen krijgt, staat nog steeds voor een bijna onmogelijke taak.

Bron: Nathalie Righton, Column Bericht uit Afghanistan

Artikelen:

Video's - Overbevolking

Generatie babyboom Brigitte Kaandorp Babyboomer Tower of Power - Only so much oil in the ground Deel 3 in een reeks filmpjes over levensverlenging

 


CVTM Artikelen Nieuws Video's Foto's Over ons Uw donatie Aanmelden Adres
(doorsturen)