Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser


TRAFIKKFORUM 

Nyhetsbrev NR 2 - 2015
      TF-Nytt

 

Delt MC-prøve - Men begge prøvene kan tas samme dag

Til tross for massiv motstand blir det delt MC-prøve. Det blir imidlertid anledning til å avlegge ferdighetsprøve og trafikal prøve samme dag.

Det er en samlet bransje som har gått imot forslaget om innføring av delt førerprøve i klassene A1, A2 og A i 2015. Trafikkforums holdning har vært at progresjonen i opplæringen og sikring av tilstrekkelige tekniske ferdigheter er godt ivaretatt i læreplan og forskrift slik det står i dag.  

Når det nå er klart at ferdighetsprøven kan avlegges helt frem til samme dag som den trafikale prøven skal avlegges, ser vi det som et tegn på at høringsuttalelsene fra bransjen til en viss grad er tatt til følge. Det at prøvene kan avlegges samme dag, bidrar til å redusere de praktiske ulempene delt prøve kan medføre. I tillegg vil det føre til at en større del av de pedagogiske rammefaktorene overlates til den enkelte lærerens faglige vurdering. 

Vegdirektoratet sier i høringsoppsummeringen:

"Vår intensjon, og forskriftens utforming, er at ferdighetsprøven kan gjennomføres i opplæringsforløpet, der den for den enkelte kandidat gir best utbytte. Dette for å bidra til å støtte den ønskede progresjon. I dagens modell for opplæring og praktisk prøve inklusive ferdighetsprøven, er prøven definert i slutten av opplæringsforløpet. Ved å innføre delt praktisk prøve, vil endringen være at ferdighetsprøven kan avlegges på et tidligere tidspunkt i opplæringsforløpet. Hensikten er å gi trafikklæreren en mulighet til individuelt tilpasse når kandidaten meldes opp til ferdighetsprøve, fra trinn to er innmeldt og frem til samme dag som trafikal prøve avlegges. Et godt læringsutbytte er avhengig av en god individualisering, som bidrar til en god motivasjon for læring. (...)  Dette gjør at trafikklæreren med innføring av delt prøve kan påta seg ansvaret for å finne riktig tidspunkt for prøvingen av ferdighetene som ligger i kjøregårdsprøven. "

Trafikkforum forutsetter dermed at muligheten til å avlegge ferdighetsprøve og praktisk prøve samme dag er en ordning som videreføres, slik at dette blir en reell mulighet både nå og i fremtiden.

Innføring av delt praktisk prøve må da nødvendigvis føre til forsterking av samtlige førerprøvesteder for MC, slik at alle elever i hele landet er sikret et likeverdig tilbud. Muligheten for å gjennomføre ferdighetsprøve og trafikal prøve samme dag må være et reelt tilbud for alle. Når lærer og elev sammen skal ta stilling til hvordan prøvene skal gjennomføres må det være lærerens pedagogiske tilråding som legges til grunn. Valget som blir gjort må ikke være et resultat av strukturelle og materielle forhold som tilgang på førerprøvesteder. For at denne prøveformen skal ha legitimitet er det dermed viktigere enn noen gang at ingen førerprøvesteder blir lagt ned, og at det i fremtiden blir mulig å avlegge både ferdighetsprøve og praktisk prøve på samtlige førerprøvesteder.

Ferdighetsprøven kan avlegges tidligst 6 måneder før oppnådd minstealder for førerkortklassen, men det blir stilt krav om at obligatorisk opplæring trinn 1 og 2 er innmeldt før oppmelding til ferdighetsprøven. Ved utvidelse blir det ikke stilt krav om gjennomføring av obligatorisk opplæring før ferdighetsprøven. 

 

Les mer på trafikkforum.no

NAF Senior Trafikkurs

NAF starter opp kurs for seniorførere i samarbeid med Trafikkforum

Etter at det populære kurset 65+ har hatt en liten nedgangsperiode ønsker nå NAF, etter å ha registrert stor etterspørsel blant sine medlemmer, å sette i gang med et nytt kurs for seniorførere. 

Mange av oppgavene i kurset er hentet fra Trafikkforums oppgavebok klasse B. Alle kursdeltagerne får utlevert Trafikkforums lærebok for seniorførere "Den erfarne sjåfør". 

Trafikkforum skal også bistå NAF med å finne frem til egnede trafikklærere til kurset, men det er den enkelte lokalavdelingen i NAF som inngår avtale med den enkelte trafikkskole. 

Les mer på trafikkforum.no

Avklaring på krav til traktor og henger

Etter innføring av klasse T141/T148 har det hersket en del usikkerhet rundt hvilke krav som ville bli stilt til lærevogn. Dette er nå avklart.

På bakgrunn av forslagene fra Trafikkforum, ATL og Region sør justerer vegdirektoratet sitt forslag til totalvekt, last og aktuell vekt på tilhengeren slik at det blir krav om at vekten av lasten skal utgjøre minst 50 % av tillatt nyttelast inntil aktuell totalvekt er 7000 kg, likevel alltid minst 2000 kg. 

Vegdirektoratet har videre på bakgrunn av høringsuttalelser bl.a. fra Trafikkforum kommet til at det ikke er riktig å stille krav om at det skal være mulig å velge gir manuelt. Det vil imidlertid fortsatt være krav om koblingspedal.

Les mer på trafikkforum.no
trafikkforum.no
trafikkforum.no
facebook.com/trafikkforum
facebook.com/trafikkforum
tfbutikken.no
tfbutikken.no
Trafikkforum | Trafikkforum servicesenter as
Vestvollveien 30 - Postboks 83 - 2021 Skedsmokorset
Telefon 
 +47 63 87 15 25 Telefaks +47 63 87 33 33
883 371 852 | 965 662 863 Foretaksregisteret
Copyright © 2015 Trafikkforum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp