Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleserNyhetsbrev sommer 2022


8. juli 2022
 
 

Ulykkesåret 2022 - har opplæringen blitt dårligere?

 
Ulykkesåret 2022. Bare halve året er tilbakelagt, men etter flere års jevn nedgang i antall drepte på norske veier er det allerede sannsynlig at 2022 vil være et år der antall drepte går opp istedet for ned. Hva er årsaken til dette? Kynisk sett kan vi ta tak i hva som er nettopp sannsynlig, og fastslå at flere år med en klar tendens sannsynligvis vil gi en annen tendens før eller siden. Dersom dette gjelder ett enkeltstående år, kan det være snakk om et standardavvik.  Men dette er selvfølgelig til liten trøst for de som har mistet noen i trafikken, og det skal ihvertfall ikke være noen sovepute for oss som arbeider med trafikksikkerhet og trafikkpedagogikk til vanlig.
 

Risikovilje og frihetstrang

Kan det være at to år med pandemi har gjort noe med folk? Kan det være at frihetstrangen etter å ha sittet hjemme i to år overskygger den sedvanlige risikobevisstheten vi i Skandinavia har tilegnet oss over tid? For hvis vi ser på holdning til risiko i et overordnet perspektiv så er viljen til risiko lavere i Skandinavia enn i resten av verden, og dette gjenspeiler seg ikke bare i trafikk, men også i resten av samfunnet, både i skoler, barnehager og i HMS på arbeidsplassen. Men det kan tenkes at viljen til å ta sjanser øker dersom man føler at man har hatt en innskrenkning i sin personlige frihet over tid.
 

Oppgangstider og nedgangstider

En annen teori er at viljen til å ta sjanser øker i oppgangstider, men hvis vi skal legge den teorien til grunn, burde vi snart se en endring til det bedre. Med økte priser på alt fra elektrisitet og fossilt drivstoff til bygningsartikler og matvarer, etter to år med pandemi og med pågående krig i Ukraina, er det lite som minner om oppgangstider.
 

Føreropplæringen

Men hva med føreropplæringen? Er det føreropplæringen som har skylden? Hver gang vi har oppnådd en reduksjon i antall drepte på norske veier har flere av oss i føreropplæringsbransjen både slått oss på brystet over hva vi har fått til og kanskje til og med  vært bittelitt fornærmet over at vi ikke har fått nok cred for vår innsats. Alt for lite har vært sagt om føreropplæring, og virkningen av den eksisterende føreropplæringsmodellen som ble innført med trafikalt grunnkurs i 2003 og med helt nye læreplaner for alle førerkortklasser i 2005, revidert og forbedret i 2016.
 

Bedre veier og sikrere biler

Bedre veier, sikrere biler og mer kontrollvirksomhet har det gjerne blitt fokusert på. Flere fotobokser. Prikkbelastning. Men har veiene blitt dårligere i 2022? Har bilene blitt mindre sikre? Har det vært mindre kontrollvirksomhet? Neida. Alt er ved det gamle. Selv om regjeringen planlegger å redusere kravene til nye veier for å redusere utgiftene på samferdsel i fremtiden, så har ikke dette tilbakevirkende kraft. Vi har de samme veiene som i fjor, og stort sett de samme bilene (selv om det selvsagt også er kommet en del nye biler på veiene også i år).
 

Har opplæringen blitt dårligere?

Så da er det kanskje på tide å gå litt i oss selv og se om det er opplæringen som er blitt dårligere? Det er nærliggende å si at det eneste som har blitt dårligere i løpet av pandemien er kapasiteten på førerprøver. Men selv om førerprøven faktisk har en reell innvirkning på opplæringsløpet for øvrig, så må vi se nærmere på de ulykkene som faktisk har skjedd i 2022 for å si noe om hvilken opplæring de omkomne faktisk har hatt, og i hvilken grad dette dermed kan være relevant.
 

Alder og trafikantgrupper

Av 63 omkomne ved månedsskiftet juni/juli var 40 personer over 45 år; dvs at de ihvertfall ikke har hatt trafikalt grunnkurs, og mest sannsynlig har de gjennomført opplæring og ervervet førerett før 2003, ihvertfall førerett i klasse B. Da legger vi til grunn at mange erverver førerett i A-klassene i voksen alder, men de fleste erverver førerett for klasse B før de er fylt 25. Det kan legges til at av de 14 omkomne MC-førerne er halvparten over 59 år.
 
I aldersgruppen 25 - 44 er det 9 personer. I denne gruppen vil det være noen som har føreropplæring fra før 2003, og noen som har føreropplæring etter 2003. Vi har pr i dag ikke tilgang til nøyaktige tall på dette.
 
I aldersgruppen under 25 år er det totalt 11 personer. De personene under 25 år som har førerett har gjennomført trafikalt grunnkurs, og har gjennomført føreropplæring etter den eksisterende føreropplæringsmodellen som ble iverksatt i 2003.
 
Vi kan sannsynligvis legge til grunn at de tre førerne av lett motorsykkel som finnes i denne statistikken befinner seg i denne aldersgruppen (under 25). Det er videre sannsynlig at de to førerne av mellomtung motorsykkel også er i denne aldersgruppen.
 
Vi vet også at det er to fotgjengere og fire syklister inne i disse tallene, og i de tilfellene må vi se bort fra evt føreropplæring, selv om trafikantadferd selvsagt er særdeles relevant i det offentlige skoleverket.
 
Ut fra de tallene vi har tilgang til må vi ta høyde for at noen av de to fotgjengerne og de fire syklistene kan være over 45 år, men det er pr i dag ukjent for oss.  Det vi kan si er at et sted mellom 5 og 20 personer har gjennomført hele eller deler av føreropplæringen etter den eksisterende føreropplæringsmodellen. Av disse er det sannsynligvis minst fem motorsyklister (men siden 7 av MC-ulykkene involverer førere over 59 år er det også maksimalt 7 motorsyklister i denne gruppen).
 

Ulykkestyper

Av 63 dødsulykker i første halvår var det 26 møteulykker, 15 utforkjøringsulykker, 8 påkjøring bakfra, 2 kryssulykker, 2 fotgjengerulykker og 10 «andre». Så vet vi at det av disse 10 «andre» blant annet var fire sykkelulykker (to med elsparkesykkel).
 

Opplæringen og føreransvaret

Totalt sett viser tallene at vi må tilbake til 2016 før vi finner et så stort antall drepte i trafikken i Norge som i første halvår 2022. Samtidig kan det hende at pandemien har hjulpet oss å oppnå så lave tall som i 2020 og 2021. Men hvilken rolle har føreropplæringen i dette? Om noe, så viser fordelingen av antall drepte at det vi gjør er riktig, men at det er viktig at vi fortsetter med det gode arbeidet som utføres hver dag ved norske trafikkskoler. Vi får stadig bedre veier og sikrere biler, men til syvende og sist er det alltid trafikanten og trafikantens adferd som er den viktigste faktoren. Og selv om vi dessverre opplever et kraftig tilbakeslag i trafikksikkerhetsarbeidet i post-covid-året 2022, så viser tallene over tid likevel at de som har gjennomført norsk føreropplæring i samsvar med den eksisterende føreropplæringsmodellen, - altså etter 2003, - har lavere risiko enn alle andre.

Og hvis vi skjeler litt til typen ulykker, så er det nærliggende å bruke et sekund eller to på å reflektere over at førere av autonome kjøretøy med avanserte førerstøttesystemer kanskje kan ha en tendens til å overlate i overkant mye av førerens oppgaver til kjøretøyet, i stedet for å ha full oppmerksomhet på sin egen oppgave som fører. Og der ligger mye av utfordringene i fremtiden; å sikre at førerne fortsatt har tilstrekkelig førerkompetanse til å føre kjøretøyene selv, - også i en fremtid med stadig økende grad av autonomi.

Lenge å vente på oppkjøring? Slik sikrer du deg mot stryk!

Mange som skal kjøre opp opplever at de må vente lenge på førerprøve. Da er det ekstra surt å stryke på førerprøven og stille seg bakerst i køen igjen. Trafikkforum har på bakgrunn av dette sendt ut en pressemelding der vi oppfordrer til å bruke ventetiden til øvelseskjøring.

–Både Statens vegvesen og trafikkskoleforbundene oppfordrer til privat øvelseskjøring i tillegg til kjøretimer på trafikkskolen. Mange er flinke til å øvelseskjøre mye i begynnelsen av opplæringen, men dessverre er det mange som øvelseskjører mindre på slutten, mens man venter på oppkjøring. Det er egentlig litt rart, for det er den øvingen som skjer på slutten som har størst betydning for resultatet, sier Stig Anders Ohrvik som er rådgiver i Trafikkforum.

–Både med hensyn til å bestå førerprøven og å bli trygg i trafikken etterpå, er det øving på slutten av opplæringen som har mest effekt. Slik er det jo i skolen også. Hjemmelekser skal helst være øving på noe elevene allerede har lært, for å bli enda bedre. Nyinnlæring skal skje på skolen. Og i trafikken er det om å gjøre å skaffe seg erfaring i å ta beslutninger med lav risiko. Da er det viktig å øve på å kjøre selvstendig. Og nå som det er så lang ventetid på oppkjøring er det jo lurt å bruke ventetiden til å skaffe seg mest mulig erfaring.

Kine Osan er daglig leder i Trafikkforum, og har dessuten bakgrunn fra NAF og Trygg Trafikk. Hun er også enig i at det er lurt å bruke ventetiden på mye øving:

–Det tar tid før kunnskap og ferdigheter «setter seg». Det handler om å automatisere mest mulig av de rutinepregede handlingene, slik at man kan frigjøre kapasitet til de oppgavene som er mer komplekse og kompliserte. Da blir man tryggere på seg selv, og blir tryggere både i prøvesituasjonen og på veien.

Hvis noen av vår medlemsskoler ønsker det kan de selvfølgelig gjerne videreformidle dette i lokale media.

 
Se hele pressemeldingen påTrafikkforums nyhetsrom hos NTB

Nye regler for elsparkesykkel innført fra 15. juni

 
Nye regler for elsparkesykler er verdt å få med seg for de fleste som bruker elsparkesykkel, men ikke minst kan det være god grunn til å nevne dette på trafikalt grunnkurs. I den forbindelse er det også verdt å merke seg at det i vegtrafikkloven er en kobling mellom tap av førerett og sperrefrist for de som ikke har førerett.
De nye reglene er som følger:
  • Promillegrense på 0,2
  • Aldersgrense på 12 år
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år
  • Omklassifisering til motorvogn
Tap av førerrett ved promillekjøring
Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.
Det blir også krav om ansvarsforsikring fra 1.september for utleiesykler og fra 1. januar 2023 for private kjøretøy. 
Les mer om de nye reglene her

Medlemsfordel - Circle K

 
Trafikkforum har inngått et samarbeid med Circle K som kommer våre medlemmer tilgode. Det er gode medlemsfordeler når det kommer til drivstoff, elbil lading og vask av bilen.
 
 

CIRCLE K ELBILLADING - ENKEL LADING DER DU ER

I Circle K ønsker vi å gi de beste ladeopplevelsene for deg med elbil.
Du og dine sjåfører kan bruke Circle K firmakortet med lading til å betale for elbillading både på jobben, hjemme og langs veien. I tillegg til vårt nettverk med hurtigladere tilbyr vi ladebokser til arbeidsplassen og hjemme hos dine ansatte. Du får alle kostandene samlet på én faktura og enkel administrasjon i vår selvbetjente kundeportal.
 

Enkel og smart hjemmelading

Har din bedrift elektriske firmabiler kan det være en god idé å installere våre hjemmeladere med kostnadsrefusjon hos dine ansatte. Vår refusjonsløsning gjør det enkelt å refundere dine ansattes strømkostnader knyttet til lading av firmabilen, og samtidig kun dekke ladekostnadene for lading av firmabilen. Med denne løsningen kan ansatte med firmabil starte dagen med fulladet bil, både hjemme og på hytta.
 

Lading på arbeidsplassen

Circle K tilbyr smarte arbeisplassladere. Ansatte med firmabil kan lade gratis og man kan velge forskjellige løsninger andre ansatte og ev kunder.
 

Lading langs veien

Vårt landsdekkende nettverk av hurtigladere gjør det enket å være elbilist. Circle K tilbyr lading langs veien på våre egne hurtigladere og ladere fra vårt partnernettverk. Du kan enkelt finne din nærmeste ladestasjon i vårt ladekart. Du betaler for lading med Firmakort med lading, Circle K Charge ladeapp eller RFID-brikke.
Obs. For å få rabatt må du bruke Firmakort med lading

 
Se ladekart her
Les mer om avtalen med Circle K på trafikkforum.no

Medlemsfordel - Tacsystem

 
Tacsystem.no er en nettbutikk som tilbyr et stort og variert utvalg av bilpleieprodukter. Nettbutikken startet opp i 2020 og driftes av selskapet Autochem AS. Nettbutikken tilbyr merkevarer som TACSYSTEM, IK Sprayers, NERTA og FENIX. Nettbutikken har store ambisjoner og er i stadig vekst med nye produkter og spennede merkevarer. Autochem AS er lokalisert sentralt i Moss og sender varer over hele landet.
 
Det er gode rabatterte priser ved kjøp av deres bilpleie produkter
 
Se mer på Tacsystem.no
Kontakt Tacsystem her

Medlemsfordel - Klesprofil

 
Trafikkforum har inngått en avtale med Klesprofil der du som medlem får gode rabatter ved kjøp av klær med trykk av logo.
Klesprofil er en totalleverandør av firmaklær med trykk.
 
–Klesprofil ønsker å tilby alle typer bedrifter mulighet til å motta bekledning til deres ansatte tilpasset deres bransje, og kan tilby et meget bredt spekter av klær & tilbehør til din bedrift, og har som mål å dekke alle kundebehov – både når det gjelder kvalitet på plagg, men også kvalitet på trykk.
 
Les mer om Kesprofil på trafikkforum.no

Medlemsfordel - Hurtigruta Carglass

 
Trafikkforum har inngått en avtale med Hurtigruta Carglass® der du som medlem får gode fordeler dersom du får en glasskade på din bil.
Hurtigruta Carglass® leverer kun godkjent glass, tilfredsstiller alle HMS krav og jobber etter ISO 9001-2000/Ecovadis, de er godkjent fra Statens Vegvesen og har avtale med alle forsikringsselskap i Norge.
Hurtigruta Carglass® har ekspertisen og teknologien til å skifte og reparere bilglass på alle bilmerker og modeller. I tillegg kalibrerer de sikkerhetssystemene i bilen etter ruteskift, der hvor dette er påkrevet.
 
Les mer om Hurtigruta Carglass på trafikkforum.no
Flere nyhetsbev fra Trafikkforum
Flere nyheter på Trafikkforum.no

 
 
RAUS - ENGASJERT - ANSVARLIG
-Trafikkforum er Norges nest største trafikkskoleforbund. Hver tredje trafikkskole i Norge er medlem i Trafikkforum.
Nettside
Nettside
Facebook
Facebook
E-post
E-post
© 2022 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by Mailchimp