Copy
Ressurshefte om trafikksikkerhet og trafikkopplæring


TRAFIKKFORUM


ENGASJERT OG ANSVARLIG


 
På verdensbasis er trafikkulykker blant de 10 mest vanlige dødsårsakene. I aldersgruppen 15 - 29 år er trafikkulykker den vanligste dødsårsaken. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør 1,25 millioner mennesker hvert år i trafikkulykker. 

 

Men å ferdes i trafikken er et nødvendig onde.

Stadig flere arbeidsgivere forventer at arbeidssøkere har førerkort.

Det blir rett og slett sett på som en grunnleggende kompetanse som det blir forventet at man skal ha. 
I 2015 var Norge det landet i verden som hadde færrest drepte og hardt skadde i trafikken. 

Antall drepte på norske veier er redusert fra 560 i 1970 til 117 i 2015. 

Hvordan har vi oppnådd det?
Bedre veier. Sikrere biler. Mer kontroll. Transportøkonomisk Institutt har forsket mye på hva som kan bidra til å redusere risikoen i trafikken, og det som er enklest å påvise, er materielle tiltak, og tiltak som lett kan måles.

Men Transportøkonomisk Institutt klarer bare å påvise årsaken til ca 30 % av ulykkesreduksjonen på denne måten.
Mange land har både bedre veier og sikrere biler enn i Norge. Likevel er Norge helt i verdenstoppen på trafikksikkerhet. Så hva er det som skiller oss fra andre land når det gjelder trafikksikkerhet?

Kompetanse

Allerede i 1970 ble Statens trafikklærerskole etablert, og det ble satt nasjonale krav til utdanning og kompetanse for trafikklærere. Senere ble trafikklærerutdanningen en toårig høyskoleutdanning.

I dag er det Nord universitet på Stjørdal og Høgskolen i Oslo og Akershus på Kjeller som utdanner trafikklærere i Norge.

I tillegg til det grunnleggende kandidatstudiet er det også mulig å oppnå bachelorgrad i trafikkpedagogikk, i tillegg til en lang rekke spesialutdanninger av ulik varighet.

Samtidig som det har blitt stilt stadig høyere krav til trafikklærerne, har det også blitt stilt stadig høyere krav til førerkortrettet trafikkopplæring. Å ferdes i trafikken handler ikke bare om å beherske grunnleggende ferdigheter og å kjenne til grunnleggende regler.

Å ferdes trygt i trafikken handler om å ta selvstendige beslutninger med lav risiko i kompliserte situasjoner. Derfor er det viktig at alle som skal ha førerkort får god veiledning under realistiske forhold i krevende trafikk. 


Trafikklæreren skal blant annet legge til rette for læring, og veilede eleven i å utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, slik at eleven blir i stand til å reflektere over egne vurderings- og handlingstendenser. 
For å sikre at trafikkskolene følger opp intensjonene i læreplanverket for føreropplæringen og dermed bidrar til å opprettholde og forsterke den positive ulykkesutviklingen som har vært de siste årene, og da særlig hos ungdom, er det av avgjørende betydning at trafikkopplæring finner sted til tider og på steder med trafikkmengde som samsvarer med målene i læreplanverket.

For at læring skal foregå er det videre en forutsetning at den som skal lære er uthvilt og motivert, og at forholdene for øvrig ligger til rette.

 
Det er trafikkskolens ansvar å sørge for at eleven når de målene som er fastsatt i læreplanen, og at skolens undervisningsplan gjenspeiler dette. 

Derfor må mye av undervisningen skje på dagtid på hverdager.
 

Det er derfor ikke riktig å sidestille trafikkopplæring med skulk. 
God trafikkopplæring er av vesentlig betydning for samfunnet, både som ulykkesforebyggende tiltak og som en naturlig del av allmennutdannelsen. 

Den relativt omfattende føreropplæringen bidrar åpenbart til lavere risiko i trafikken, men samtidig som det oppstår en del utfordringer i skjæringspunktet mellom betryggende føreropplæring og skjerpede fraværskrav i videregående skole, blir førerrett altså også i tiltagende grad ansett som en del av allmennutdannelsen.

Innføring av trafikk valgfag i ungdomskolen bekrefter  at trafikk- og føreropplæring er å anse som en type grunnleggende kompetanse, og at trafikkopplæring har en naturlig plass innenfor det offentlige skoleverket.

Så lenge trafikkopplæring ikke blir ansett som gyldig fravær, er det viktigere enn noen gang å komme tidlig i gang tidlig med trafikkopplæring, slik at nødvendig fravær blir fordelt over flere skoleår
Det er mye å tjene på god mengdetrening, både med tanke på kostnader og med tanke på resultatet.

Men da er det viktig å oppsøke trafikkskolen tidlig, slik at trafikkskolen er med i hele opplæringsforløpet.

God og effektiv øving tar utgangspunkt i å lære først og å øve etterpå. Lære på skolen, øve hjemme. Akkurat som med lekser.

TRAFIKKFORUM


ENGASJERT OG ANSVARLIG

trafikkforum.no
Ressurser og henvisninger:

https://trafikkforum.no/category/trafikksikkerhet/
Trafikkforum er en landsomfattende organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Trafikkforums viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og veiledning, å påvirke rammefaktorene i bransjen og å utvikle, distribuere eller fremforhandle gode avtaler på læremidler, undervisningsverktøy og andre varer og tjenester som er relevante for bransjen. Mer enn 25 % av trafikkskolene i Norge er organisert i Trafikkforum.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trafikkforum · Vestvollveien 30 · 2019, Norway Skedsmokorset · Norway

Email Marketing Powered by MailChimp