Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 
Nyhetsbrev nr 7 - 2016
 
 
Ferrari 250 LT

Krav om ledsagerregistrering

Trafikkforum har en rekke ganger tatt til orde for å innføre krav om registrering av ledsagere som tiltak mot piratvirksomhet i bransjen. Nå åpner vegdirektoratet for muligheten.    

I et høringsnotat datert 3. juli foreslår vegdirektoratet en rekke endringer i vegtrafikkloven.

Det forslaget som får mest oppmerksomhet i bransjen, er uten tvil forslaget om å åpne for krav om registrering av ledsager ved privat øvelseskjøring. Vegdirektoratet skriver i høringsnotatet at krav til ledsager kan bremse virksomheten til de såkalte «piratskolene». 

Trafikkforum er selvfølgelig svært glad for at vegdirektoratet åpner for dette tiltaket, som vi har løftet frem ved en rekke anledninger. Se f.eks. disse sakene:

Les mer her!
Ferrari 250 LT
Bildet er tatt på samlingen Fra bane til vei i Kristiansand i april 2016

Etterutdanning og regodkjenning

Parallelt med arbeidet med læreplanene har det vært gjennomført en en evaluering av trafikklærerkompetansen, og en arbeidsgruppe har sett på hvilke krav som skal stilles til bransjen i fremtiden. 

Trafikkforum har også tatt aktivt del i arbeidet i kompetansegruppen, som har kommet frem til at det ikke er aktuelt å stille krav om treårig bachelorutdanning for å få godkjenning som trafikklærer. Derimot er det aktuelt å se på hvordan vi kan sikre at kompetansen til trafikklærerne blir opprettholdt og videreutviklet etter at grunnutdanningen er gjennomført, og det blir derfor åpnet for krav om etterutdanning og resertifisering i fremtiden. Tanken er da at en trafikklærer klasse B i løpet av en femårsperiode må gjennomføre etterutdanning på 5 dager. Tilsvarende er det også naturlig at det blir krav om etterutdanning og resertifisering for å opprettholde godkjenning på andre førerkortklasser og godkjenning som faglig leder.

Økt kompetansekrav til faglig leder

Har faglig leder kompetanse til å følge opp og veilede lærerne ved trafikkskolen iht faglig leders plikter?

En av de momentene som kompetansegruppen har diskutert, er at det er viktig at trafikklærerne har noenlunde sammenfallende kompetanse. Krav om etterutdanning er en måte å møte denne problemstillingen på, slik at trafikklærere som har vært i yrket en stund blir oppdatert på nyere læringsteorier og læringsstiler som nyutdannede lærere har kompetanse på. En annen problemstilling er om trafikklærere med utdanning fra andre land blir godt nok fulgt opp. En av de viktigste begrunnelsene for at trafikklærere fra utlandet skal bli møtt med kompenserende tiltak for å få varig norsk godkjenning, er at den toårige høyskoleutdanningen i Norge inneholder tema som trafikklærere med annen utdanning ikke nødvendigvis har kompetanse i, som f.eks. veiledningspedagogikk, problembasert læring/problemorientert undervisning og GDE-matrisen. Men hvordan kan faglig leder veilede sine lærere i emner som faglig leder selv ikke har kompetanse i? Vegdirektoratet åpner nå for at det blir stilt krav om høyere kompetanse når faglig leder skal ha veiledningsansvar overfor trafikklærerstudenter og trafikklærere med utenlandsk utdanning uten varig godkjenning i Norge. 

Krav om vandel og habilitet

Andre endringer som omtales i endringsforslaget er krav om at trafikklærer må dokumentere vandel med barneomsorgsattest, og at det blir stilt habilitetskrav til faglig leder for å sikre at ikke utenforstående hensyn påvirker gjennomføringen av den opplæringen som gis.

Krav om barneomsorgsattest begrunnes med at trafikklærere ofte oppholder seg alene sammen med svært unge mennesker. 

Flere endringsforslag:

  • Innføre tilsynsreaksjonen tvangsmulkt for å få en effektiv reaksjon som ikke er mer belastende enn nødvendig.
  • Innføre godkjennings- og tilsynsgebyr.
  • Krav om at øvingskjøring ikke kan være farlig for eleven
  • Tilsvarende endringer foreslås dessuten for utdanningen av utrykningsførere og yrkessjåførutdanningen så langt det passer.
Se hele høringsnotatet her
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
© 2016 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by MailChimp