Copy
Se nyhetsbrevet i din nettleser
TRAFIKKFORUM
 
 
Nyhetsbrev nr 5 - 2016
 
 
Ferrari 250 LT

Dekkmann og Trafikkforums elevfolder er klar

Trafikkforums avtale med Dekkmann har nå resultert i at Dekkmann har trykket opp et antall foldere med vesentlig informasjon om dekk og hjul, som kan deles ut til elevene og brukes i undervisningen.

Dekkmann er etter eget utsagn klar til å brette opp ermene for å vise at de er en god samarbeidspartner for oss. 

Dekkmann ønsker ikke å være en tradisjonell leverandør, men en samarbeidspartner. Dekkmanns avdelinger vil gjerne tilføre trafikkskolene kunnskap innenfor sitt fagområde.
Dekkmann ønsker derfor i samarbeid med Continental og Trafikkforum å gi elevene en enkel folder med nyttig og viktig informasjon om dekk.

Distribusjon av folderne går gjennom Dekkmanns forhandlernett. Forhandlerne vil derfor ta kontakt med Trafikkforums medlemmer i løpet av kort tid. 

Ferrari 250 LT

Medlemsfordeler

Benytter du alle fordeler av medlemskapet i Trafikkforum? Sjekk ut medlemsfordelene, og se om noen av de fremforhandlede avtalene kan gi bedre uttelling enn dine eksisterende avtaler.


 
Se alle medlemsfordelene her!

Tiltak mot juks på førerprøven

Trafikkforum var sammen med ATL, NLF, Trygg Trafikk, Yrkestransportforbundet og NHO Transport invitert til møte i vegdirektoratet 19. mai for å diskutere utfordringer og mulige løsninger på problemene med juks på førerprøven.

Trafikkforum la i møtet vekt på at det er rimelig å anta at det er sammenfall mellom det kriminelle nettverket som organiserer juks på førerprøven og det kriminelle nettverket som driver ulovlig trafikkopplæring mot vederlag, og foreslo derfor å ramme de kriminelle nettverkene som står bak ved å innføre strengere rammer for øvelseskjøring. Trafikkforums forslag går ut på at det må bli krav til registrering av ledsagere for å få tillatelse til å drive med privat øvelseskjøring, og at hver ledsager bare får tillatelse til å øvelseskjøre med et begrenset antall navngitte elever. 

Vi viste også til at det i dagens forskrift er åpnet for at opplæringsinstitusjoner kan avvise elever fra obligatorisk opplæring dersom det oppstår tvil om en elev har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte.

En enda tydeligere presisering, hvor det heter at opplæringsinstitusjonen skal avvise elever som ikke har tilstrekkelig kompetanse til å få et meningsfullt utbytte av undervisningen, kan være ønskelig.

En slik formulering forutsetter ikke bare at eleven har tilstrekkelige kjøreferdigheter, men også at eleven har tilstrekkelig utbytte når undervisningen legger vekt på selvinnsikt og refleksjon.

For at eleven skal få utbytte av vesentlige deler av de obligatoriske delene er det viktig å sikre at eleven har nødvendige forutsetninger for å kunne kommunisere med lærer og medelever. En slik tydeliggjøring kan være med på å sikre at kommunikasjonen mellom lærer og elev fungerer tilfredsstillende. 

Les mer her!

Fraværsgrenser i videregående skole

Opposisjonspartiene åpner for mulig endring i 2017

Trafikkforum rettet i oktober 2015 en henvendelse til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet hvor vi argumenterte for at førerkortrettet trafikkundervisning i likhet med bl.a. arbeid som tillitsvalgt og politisk arbeid bør være unntatt fra Forskrift til opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf § 3-47.

Trafikkforum tar altså ikke stilling til fraværsgrensen i seg selv, men mener at førerrettighet utgjør en så viktig del av den kompetansen som det blir forventet å ha i dag, at vi mener at førerrettet trafikkundervisning bør være en del av de aksepterte unntakene som ikke går inn under 10 %-regelen, og dermed ikke får innvirkning på karaktergrunnlaget.

Vi mener at det å ta del i førerrettet trafikkundervisning er en ansvarlig handling både med tanke på å øke egen kompetanse og i å bidra til økt trafikksikkerhet, og at begge deler er i samfunnets interesse. Vi mener dermed at trafikkopplæring ikke er, og heller ikke bør anses som skulk. 

På nyåret tok vi kontakt med alle medlemmene i utdanningskomiteen på stortinget, i tillegg til at vi sendte en henvendelse til samtlige politiske parti. 
Tilbakemeldingen vi fikk fra det politiske miljøet viser at opposisjonspartiene enten er imot hele fraværsregelen, eller er positiv til å gi unntak fra fraværsregelen ved trafikkopplæring. 

Det ene av regjeringens støttepartier, Kristelig folkeparti, har også svart at de vil se på dette i programarbeidet frem mot stortingsvalget 2017.

Det er nok helt usannsynlig at det skal bli en endring nå, så kommende skoleår må vi nok leve med det, men vi kommer til å fortsette å holde fokus på saken. 

Undervisning i tunnel og tunnelsikkerhet

Kurs på Skedsmokorset 1. juni

Fra første januar 2016 ble som kjent tunnelkjøring tema i teoriprøven og oppkjøringen for alle klasser.

Hvilken betydning får dette for trafikkopplæringen? Har du og din trafikkskole tatt hensyn til dette gjennom trafikkskolens undervisningsplan og daglig praksis?

Trafikkforum inviterer til kurs i tunnel og tunnelsikkerhet på Skedsmokorset 1. juni fra kl 17 - 21. Kurset tar sikte på å klargjøre for hva som er hensikten, og hva som er kravet til innhold og praksis. 

Statens vegvesen stiller med en foredragsholder som bidrar med fakta om tunnel og tunnelsikkerhet og ønsket adferd. 

Les mer her!

Høringen er ute - si din mening!

Det har vært en lang prosess, men endringsforslaget på trafikkopplæringsforskriften og læreplanverket er nå ute på høring. Har du meninger om dette, er tiden nå inne til å si fra.

Trafikkforum har som kjent deltatt i prosessen med evaluering av føreropplæringsmodellen som har ledet frem til høringsforslaget som nå foreligger. Høringsfristen er satt til 3. august 2016. Trafikkforum vil selvsagt levere sitt høringssvar innen fristen. Det er en åpen høring, så det er anledning til å inngi høringssvar for den som måtte ønske det. Medlemmer i Trafikkforum kan selvfølgelig også melde inn meninger om høringen til oss.

Se hele høringen her
Oversikt over sommerstengning ved NAF øvingsbaner
Trafikkforum
Trafikkforum
Facebook
Facebook
E-post
E-post
Trafikkforum er den rause bransjeorganisasjonen for ansvarlige trafikkskoler og engasjerte trafikklærere.
© 2016 Trafikkforum, Kopiering kun etter samtykke.


Trykk her hvis du ikke ønsker å motta nyhetsbrev og informasjon om medlemsfordeler fra Trafikkforum    

Trykk her for å endre abonemmentsinnstillinger 

Email Marketing Powered by MailChimp