Copy
Debatthefte om trafikkopplæring og fraværsgrenser


TRAFIKKFORUM


ENGASJERT OG ANSVARLIG


 
Hvorfor er trafikkopplæring så viktig?
 
På verdensbasis er trafikkulykker blant de 10 mest vanlige dødsårsakene. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) blir 1,25 millioner mennesker hvert år drept i trafikkulykker. I aldersgruppen 15 - 29 år er trafikkulykker den vanligste dødsårsaken.


Det er derfor viktig å sørge for at alle som ferdes i trafikken har gode forutsetninger for å unngå å bli drept eller hardt skadd, og for å unngå å skade andre.
 
Hvor mange blir drept i trafikken hvert år i Norge?
 

Norge var i 2015 det landet i verden med færrest drepte og hardt skadde i trafikken. I Norge har vi klart å redusere antall drepte i trafikken fra 560 i 1970 til 117 i 2015. For å finne lavere tall må vi helt tilbake til 1947.
Hvordan har Norge klart å redusere antall drepte samtidig som trafikkmengden og antall biler på veiene har økt?
 
Det har blitt stilt stadig høyere krav til førerkortrettet trafikkopplæring. Å ferdes i trafikken handler ikke bare om å beherske grunnleggende ferdigheter og å kjenne til enkle regler. Å ferdes trygt i trafikken handler om å ta selvstendige beslutninger med lav risiko i kompliserte situasjoner. Derfor er det viktig at alle som skal ha førerkort får god veiledning under realistiske forhold i krevende trafikk.
Er det ikke egentlig bedre veier og sikrere biler som er årsaken til at det har blitt færre drepte i trafikken?
 

Mange land har både bedre veier og sikrere biler enn i Norge. Likevel er Norge helt i verdenstoppen på trafikksikkerhet.
 
Transportøkonomisk Institutt har forsket mye på hva som kan bidra til å redusere risikoen i trafikken, og det som er enklest å påvise, er materielle tiltak, og tiltak som lett kan måles, slik som bedre veier og sikrere biler. Men Transportøkonomisk Institutt klarer bare å påvise årsaken til ca 30 % av ulykkesreduksjonen på denne måten.
Hva er forskjellen på Norge og andre land?
 
Det som skiller Norge fra andre land er først og fremst trafikkopplæringen og kompetansen til trafikklærerne.
Hva slags kompetanse har egentlig en trafikklærer?
 
Allerede i 1970 ble Statens trafikklærerskole etablert, og det ble satt nasjonale krav til utdanning og kompetanse for trafikklærere. Senere ble trafikklærerutdanningen en toårig høyskoleutdanning. I dag er det også mulig å oppnå bachelorgrad i trafikkpedagogikk.
Hva er forskjellen på trafikkopplæring i Norge og resten av verden?
 
Det som er spesielt med den norske trafikkopplæringen er at vi ikke bare fokuserer på grunnleggende ferdigheter og faktakunnskap.
 
I Norge legger vi vekt på at det å være en trygg trafikant ikke bare handler om evne, men også om vilje til å ta riktige valg. Det er viktig at alle får opplevelser og erfaring som de kan bruke til å videreutvikle sin kompetanse.
Å ferdes i trafikken handler altså ikke bare om å beherske grunnleggende ferdigheter og å kjenne til grunnleggende regler.

Å ferdes trygt i trafikken handler om å ta selvstendige beslutninger med lav risiko i kompliserte situasjoner. Derfor er det viktig at alle som skal ha førerkort får god veiledning under realistiske forhold i krevende trafikk. 


Trafikklæreren skal blant annet legge til rette for læring, og veilede eleven i å utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, slik at eleven blir i stand til å reflektere over egne vurderings- og handlingstendenser. 
Hvorfor kan ikke trafikklærerne jobbe på ettermiddag og kveld?
 
Trafikklærerne kan jobbe på ettermiddag og kveld, og det gjør de også svært ofte. De fleste kurs går på ettermiddag og kveld, blant annet trafikalt grunnkurs. Mørkedemonstrasjon er også på kveld, og tar svært mye tid i hele vinterhalvåret.
Men de er vel flere lærere? Kan de ikke jobbe på skift?
 
De fleste trafikkskoler er små enheter med få ansatte, så når en trafikklærer jobber på kveld er det ikke i stedet for, men i tillegg til å jobbe på dagtid.

De fleste trafikkskoler har ikke noe ledig kapasitet de kan sette inn for å ha flere kjøretimer på kveld i stedet for på dagtid.
Men hvis jeg betaler for det må da trafikkskolen tilpasse seg markedet?
 
Det er selvfølgelig helt naturlig at undervisning utenfor ordinær arbeidstid koster mye mer enn undervisning i ordinær arbeidstid, slik det vil være i alle yrker.
 
Men den viktigste årsaken til at det er viktig å ha de fleste kjøretimene på dagtid på hverdager, er at de som skal lære å kjøre må ha erfaring, opplevelser, øving og veiledning i å kjøre i normal trafikk.
Det er trafikkskolens ansvar å sørge for at eleven når de målene som er fastsatt i læreplanen, og at skolens undervisningsplan gjenspeiler dette. 
Det er av avgjørende betydning at trafikkopplæring finner sted til tider og på steder med trafikkmengde som samsvarer med målene i læreplanverket.

For at læring skal foregå er det også en forutsetning at den som skal lære er uthvilt og motivert. 
Derfor må kjøretimer vanligvis være på dagtid på hverdager.
Hvordan er det mulig å unngå fravær på skolen da?

Så lenge trafikkopplæring ikke blir ansett som gyldig fravær er det viktigere enn noen gang å komme tidlig i gang tidlig med trafikkopplæring, slik at nødvendig fravær blir fordelt over flere skoleår
Må egentlig alle ha førerkort?
 
Nei, alle må selvfølgelig ikke ha førerkort. På steder med godt utbygd kollektivtransport er det en fordel både for miljøet, for trafikksikkerheten og for fremkommeligheten for nyttetransporten at færre bruker privatbil og flere bruker kollektivtransport.
 
 Likevel er det mange arbeidsgivere som forventer at arbeidstakere, arbeidssøkere og lærlinger har førerkort. Å ha førerkort blir derfor langt på vei sett på som en del av allmennutdannelsen, en grunnleggende kompetanse som det blir forventet at alle har.
Trafikkopplæring er av vesentlig betydning for samfunnet, både som ulykkesforebyggende tiltak og som en naturlig del av allmennutdannelsen.

TRAFIKKFORUM


ENGASJERT OG ANSVARLIG

trafikkforum.no
Ressurser og henvisninger:

https://trafikkforum.no/category/trafikksikkerhet/
Trafikkforum er en landsomfattende organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Trafikkforums viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og veiledning, å påvirke rammefaktorene i bransjen og å utvikle, distribuere eller fremforhandle gode avtaler på læremidler, undervisningsverktøy og andre varer og tjenester som er relevante for bransjen. Mer enn 25 % av trafikkskolene i Norge er organisert i Trafikkforum.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trafikkforum · Vestvollveien 30 · 2019, Norway Skedsmokorset · Norway

Email Marketing Powered by MailChimp