Copy
Pressemelding fra Trafikkforum
Åpne i nettleser

Trafikklærerdemonstrasjon - føreropplæring er samfunnsnyttig!-Fredag 21. oktober vil trafikkskoler og trafikklærere over hele landet demonstrere for at trafikkopplæring skal gi gyldig fravær i videregående skole. 


Initiativet til demonstrasjonene er tatt av frittstående engasjerte trafikklærere, men Trafikkforum har som en av landets største organisasjoner for trafikkopplæringsbransjen takket ja til å delta og å holde en appell foran stortinget fredag 21. oktober.

Utgangspunktet for demonstrasjonen er at innskjerpingen i fraværsreglene som fant sted fra skoleåret 2016/2017 fører til at det er vanskelig å oppnå målene i læreplanverket for føreropplæringen.

Kunnskapsministeren har ved flere anledninger uttalt at trafikkskolene må tilpasse seg de nye fraværsreglene ved å tilby kjøretimer på kveldstid.

Men den norske føreropplæringen handler ikke bare om å pugge trafikkregler og å lære å beherske grunnleggende ferdigheter. Opplæringen legger vekt på å utvikle risikoforståelse, selvinnsikt og evne til vurdering av egen adferd.

For å oppnå 0-visjonen, målet om null drepte og hardt skadde i trafikken, er det vesentlig at store deler av føreropplæringen, som handler om samhandling med annen trafikk, foregår i normal trafikk, altså på dagtid på hverdager.

Dette er vanskelig å oppnå nå som fraværsgrensene er innskjerpet, og det ikke lenger er adgang til å bruke lokalt skjønn på den enkelte skole. 

Vi er ikke i tvil om at samferdselsdepartementet har helt rett når de skriver i sin stortingsmelding om trafikksikkerhet at «satsingen på en føreropplæring med bedre struktur og kvalitet er et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet og for nullvisjonen».

Å vente med føreropplæring til etter videregående er heller ingen god løsning. 

Den norske føreropplæringsmodellen forutsetter at eleven har god tid til både innlæring på trafikkskolen og mengdetrening hjemme etterpå. God læring tar tid. Og vi vet at den beste muligheten til å bruke tid på føreropplæringen er når eleven begynner med timer på trafikkskolen allerede som 16-åring. Jo lenger man venter, jo kortere tid er man innstilt på å bruke på trafikkopplæringen.

Trafikkforum sendte derfor i sommer ut en pressemelding hvor vi oppfordrer ungdom til å oppsøke trafikkskolene tidligere, for å unngå mye fravær på kort tid. Dette er i tråd med den norske føreropplæringsmodellen, med 0-visjonen og med stortingsmelding om trafikksikkerhet som nylig ble lagt frem. 

Stortingsmeldingen om trafikksikkerhet peker på at potensialet i opplæringsmodellen fortsatt ikke blir fullt utnyttet. Dette gjelder spesielt forhold knyttet til fordeling av opplæring over tid, bedre tilrettelegging for øvingskjøring og tydeliggjøring av intensjonen i læreplaner og forskriftsverk.

Det er viktig at ungdom går på skole. Men i det samfunnet vi lever i i dag, er det faktisk også forventet at unge arbeidssøkere og lærlinger har førerkort.

God trafikkopplæring er altså av vesentlig betydning for samfunnet, både som ulykkesforebyggende tiltak og som grunnleggende kompetanse.

Det er derfor viktig for trafikksikkerheten at føreropplæring kan foregå parallelt med, og i samsvar med opplæring i videregående skole

Trafikkforum støtter elevorganisasjonene i at fraværsgrensen er for rigid. Vi mener at føreropplæring er en del av allmenndannelsen i Norge, og at trafikkopplæring ikke er til hinder for å oppnå målene i Kunnskapsløftet, men tvert imot er et viktig supplement til den opplæringen som finner sted i videregående skole. Den formelle trafikkopplæringen ved godkjente trafikkskoler ivaretar læreplanverket i videregående skole på en måte som både utfyller og i mange tilfeller overgår de opplevelsene og den erfaringen som det er mulig å presentere elevene for i videregående skole.

Vi mener på bakgrunn av dette at det er feil at føreropplæring skal anses om skulk, mens arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, hjelpearbeid og representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå ikke blir ansett som skulk.

Vi mener føreropplæring er like viktig. ###

Se også tidligere pressemeldinger fra Trafikkforum om samme emne:

Strengere fraværsgrenser kan gi dårligere trafikkopplæring
Vil ha flere 16-åringer til trafikkskolene
Trafikkforum vil gjerne bidra til at de politiske partiene generelt, og ungdomsorganisasjonene spesielt, har tilgang til korrekte opplysninger som kan danne grunnlag for videre behandling av denne saken. 

Vi har derfor utarbeidet et ressurshefte om trafikksikkerhet og trafikkopplæring og et debatthefte om trafikkopplæring og fraværsgrenser som kan brukes til å belyse problemstillingen.
Ressurshefte om trafikksikkerhet og trafikkopplæring
Debatthefte om trafikkopplæring og fraværsgrenser
TRAFIKKFORUM

ENGASJERT OG ANSVARLIG
Trafikkforum er en landsomfattende organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Trafikkforums viktigste oppgaver er å bidra til faglig utvikling og veiledning, å påvirke rammefaktorene i bransjen og å utvikle, distribuere eller fremforhandle gode avtaler på læremidler, undervisningsverktøy og andre varer og tjenester som er relevante for bransjen. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.
KONTAKTPERSONER
Stig Anders Ohrvik er utdannet trafikklærer og faglig leder ved Statens trafikklærerskole. Han har også utdanning i historie fra Universitetet i Nordland og sosiologi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har vært ansatt både ved private trafikkskoler og i det offentlige skoleverket, og har også drevet egen trafikkskole. Begynte som trafikklærer i 1996, og har vært ansatt som daglig leder i Trafikkforum siden 2014.

stig@trafikkforum.no
+47 417 64 826
Tore Johannessen er utdannet trafikklærer og faglig leder ved Statens trafikklærerskole, og har i tillegg veiledningspedagogikk fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har drevet egen trafikkskole i en årrekke, han har vært veileder for trafikklærere med trafikklærerutdannelse fra utlandet, og han har vært veileder og øvingslærer for trafikklærerstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tore Johannessen er fagkonsulent i Trafikkforum.

tore@trafikkforum.no
+47 913 16 737
Copyright © 2016 Trafikkforum, All rights reserved.


Er pressemeldingen sendt til feil e-postadresse?
Endre e-postadresse her 

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Trafikkforum · Vestvollveien 30 B · 2019, Skedsmokorset · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp