Copy
Verwijsmodel maatschappelijke zorg; Erkenning van Krachtwerk; Eindrapportage Coda-G4; Meer Veerkracht, Langer Thuis; Monitoring trajectuitkomsten; Stimuleringsprogramma Housing First; Inventarisatie forensische zorg;  Posterprijs Referentiekader maatschappelijke zorg; Samenwerking met Coalitie Erbij; Succesvolle conferentie implementeren interventies; Publicaties Impuls.
View this email in your browser
Impuls wenst u fijne feestdagen en een mooi 2016!
Handvat voor bepaling passende zorg: het verwijsmodel
Hoe zorg je er als gemeente voor dat burgers de zorg krijgen die zij nodig hebben? Deze vraag houdt veel gemeenten bezig: door de transities en transformaties in het sociale domein staat de ‘integrale toegang’ in het brandpunt van de belangstelling, en in het verlengde ervan het schakelen tussen verschillende zorgniveaus. In de Academische werkplaats OGGZ is daarom het initiatief genomen tot de uitwerking van een verwijsmodel voor mensen in multiprobleemsituaties. Hiermee wordt voortgeborduurd op het  referentiekader maatschappelijke zorg (Wolf, 2015). Voor meer informatie over het verwijsmodel klikt u hier.
 
Erkenning van Krachtwerk!
Krachtwerk, de krachtgerichte basismethodiek, heeft recent van de Erkenningscommissie Effectieve Sociale interventies van Movisie de erkenning gekregen van Goed Onderbouwd. Dit betekent dat Krachtwerk wordt opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie. Lees hier meer over Krachtwerk.
 


 
Eindrapportage cohortonderzoek daklozen 
Impuls volgde samen met Onderzoeksinstituut IVO in opdracht van het ministerie van VWS de afgelopen tweeënhalf jaar ruim 500 dakloze jongeren en volwassenen die zich in 2011 aanmeldden bij de maatschappelijke opvang in de vier grote steden. Uniek aan dit onderzoek is de tijdspanne van het onderzoek en het feit dat de deelnemers hun eigen situatie beoordeelden en aanbevelingen deden. Begin juli is door staatssecretaris van Rijn de eindrapportage van dit onderzoek aan de Tweede kamer voorgelegd. Lees hier verder.
Meer Veerkracht, Langer Thuis
Goed en gezond oud worden is voor iedereen een uitdaging, en zeker voor alleenstaande kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen. De risico’s op een slechte gezondheid en lage kwaliteit van leven zijn bij deze groep zo groot, dat zij speciale aandacht nodig hebben. Fonds NutsOhra investeert daarom de komende jaren met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis in de ontwikkeling van projecten die ouderen stimuleren om meer te bewegen en vaker mee te doen aan sociale activiteiten (klik hier voor meer informatie). Impuls voert in opdracht van Fonds NutsOhra de evaluatie van dit programma uit. 
Pilot monitoren van trajectuitkomsten: MONTRA 
In 2014 heeft Impuls een model ontwikkeld voor het monitoren van trajectenuitkomsten (MONTRA) in de begeleiding van cliënten. De drie belangrijkste doelen van MONTRA zijn:
1. Evaluatie en bijstelling van individuele begeleidingstrajecten;
2. Leren van doelgroepkenmerken en trajectuitkomsten door teams en organisaties;
3. Verantwoorden naar bijvoorbeeld financiers. 
In dit model zijn de volgende uitkomstmaten (en meetinstrumenten) opgenomen: ervaringen met de begeleiding (CQ-index), mate van participatie (Tax-Su en/of ZRM) en de mate waarin eigen gekozen doelen van cliënten zijn bereikt. Ook wordt de in- door- en uitstroom van cliënten gevolgd. Het nieuwe jaar start met de voorbereidingen van de pilot van MONTRA bij vier organisaties. Klik hier voor meer informatie over MONTRA.
Stimuleringsprogramma Housing First
Het ministerie van VWS heeft Impuls opdracht gegeven om het stimuleringsprogramma Housing First uit te voeren, in nauwe samenwerking met de Academische werkplaats Opvang & Herstel. De twee doelen van het stimuleringsprogramma zijn:

1) Disseminatie, borging en aanscherping van Housing First, en;
2) Evaluatie van de werkzaamheid en kosten en baten van Housing First.

Inzet is om met dit programma voldoende kennis en draagvlak bij alle betrokken partijen te creëren voor een succesvolle implementatie en uitvoering van Housing First in Nederland.
Inventarisatie forensische zorg
De behoeften aan kennis en innovatie bij de forensische zorg in maatschappelijke opvanginstellingen worden momenteel bij Impuls geïnventariseerd. Opvanginstellingen, gemeenten, experts, begeleiders en ervaringsdeskundigen gaven al hun input over wat nodig is aan kennis en innovatie om de forensische zorg in de opvang te verbeteren. De opbrengst van deze verkenning is een geprioriteerde lijst van kennis- en innovatiebehoeften. Over de drie belangrijkste onderwerpen worden callteksten gemaakt voor vervolgonderzoek binnen Kwaliteit Forensische Zorg.Posterprijs Referentiekader maatschappelijke zorg
Het Referentiekader maatschappelijke zorg ontving op 27 november 2015 de posterprijs tijdens het congres van de Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid (KAMG). Geprezen werd de inhoudelijke kracht van het referentiekader en de hoge relevantie voor praktijk en beleid. Het referentiekader is bedoeld voor gemeenten en zorginstellingen voor de onderbouwing en (door)ontwikkeling van zowel de uitvoering als het beleid van de zorg voor personen en gezinnen in multiprobleemsituaties. Voor medewerkers die werken met personen en gezinnen met meervoudige problemen kan het referentiekader een hulpmiddel zijn bij het aanscherpen van hun taakstelling en het reflecteren op de kwaliteit van hun werk. Het referentiekader is een product van de Academische werkplaats OGGZ. 

Download hier het Referentiekader maatschappelijke zorg 'Niemand tussen wal en schip'

Download hier het Referentiekader in een notendop.

Samenwerking met Coalitie Erbij
Impuls is aangesloten bij Coalitie Erbij, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Met Coalitie Erbij zetten maatschappelijke organisaties zich samen in om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Lees meer over het werk van Coalitie Erbij. 


Succesvolle conferentie implementeren van interventies
Bijna 60 deelnemers vanuit verschillende organisaties namen in november j.l. in Amersfoort deel aan de werkconferentie over het implementeren van interventies. Gemeenten, instellingen maatschappelijke opvang, landelijk platform GGZ, WMO –adviesraad, woningbouwverenigingen, cliënten (COMO G4 ) en andere belangstellende organisaties waren aanwezig. De conferentie werd mogelijk gemaakt door subsidie van Zon MW ter afronding van het Kennisprogramma Opvang.

De Federatie Opvang organiseerde de conferentie in samenwerking met Impuls. Doel van de conferentie was de informatieoverdracht en bespreking van veelbelovende interventies in het sociale domein:
Krachtwerk, Critical Time Intervention en Housing First. Belangrijkste conclusie van deze dag was, dat juist in deze tijd van grote veranderingen in het sociale domein het noodzakelijk is om in de begeleiding van kwetsbare burgers gebruik te maken van goed onderbouwde, bij voorkeur bewezen effectieve interventies. Lees hier verder.
 

 
Nieuwe publicaties Impuls:

Holl, M., Van den Dries, L. & Wolf, J.R.L.M. (2015). Interventions to prevent tenant eviction: a systematic review. Health & Social Care in the Community.

Jonker, I.E., Sijbrandij, M., Van Luijtelaar, J.A., Cuijpers, P. & Wolf, J.R.L.M. (2015). The effectiveness of interventions during and after residence in women's shelters: a meta-analysis. European Journal of Public Health.

Coumans, A.M., Cruyff, P., Van der Laan, P.G.M., Wolf, J., & Schmeets, H. (2015). Estimating Homelessness in the Netherlands Using a Capture-Recapture Approach. Social Indicators Research, Springer. 

Krabbenborg, M.A.M., Boersma, S.N., Veld, van der, W., Hulst, van, B., Vollebergh, W.A.M., & Wolf, J.R.L.M. (2015). The effectiveness of Houvast: A strenghts-based intervention for homeless young adults. Research on Social Work Practice.

Van Straaten, B., Rodenburg, G., Van der Laan, J., Boersma, S.N., Wolf, J.R.L.M., & Van de Mheen, D. (2015). Substance use among Dutch homeless people, a follow-up study: Prevalence, pattern and housing status. European Journal of Public Health. 

Van Straaten, B., Rodenburg, G., Van der Laan, J., Boersma, S.N, Wolf, J.R.L.M., & Van de Mheen, D. (2015). Self-reported care needs of Dutch homeless people with and without a suspected intellectual disability: a 1.5-year follow-up study. Health & Social Care In the Community.

De Vet, R.,* Lako, D.A.M.,* Beijersbergen, M.D., Van den Dries, L., Conover, S., Van Hemert, A.M., Herman, D.B., & Wolf, J.R.L.M. (2015). Critical Time Intervention for People Leaving Shelters in the Netherlands: Assessing Fidelity and Exploring Facilitators and Barriers. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research
 
Meer over Impuls:
  • De presentatie van Judith Wolf over het Referentiekader maatschappelijke zorg staat online.
  • De resultaten van het Coda G4 onderzoek zijn aangehaald in Zembla over (dakloze) mensen met een licht verstandelijke beperking: bekijk hier de uitzending.
Twitter Impuls
Twitter Impuls
Website Impuls
Website Impuls
LinkedIn Impuls
LinkedIn Impuls
Copyright © |2015| |Impuls - Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg|, All rights reserved.

Ons e-mail adres is:
info@impuls-onderzoekscentrum.nl

afmelden voor deze nieuwsbrief