Copy
School's Cool Westland nieuwsbrief 
Bekijk de nieuwsbrief online

Veel nieuwe leerlingen

School’s cool Westland blijft gestaag groeien. Wij zijn dit nieuwe schooljaar – het vierde jaar in ons bestaan - begonnen met de begeleiding van 42 kinderen: 27 nieuwe brugklassers en 15 leerlingen in hun tweede jaar. Het gaat om kinderen die extra steun nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. Zij krijgen van ons een persoonlijke mentor, een vrijwilliger, die wekelijks thuis komt helpen met huiswerk en andere zaken die met school te maken hebben.
 
De 27 nieuwe brugklassers gaan naar het vmbo (12), mavo/havo (11), havo/vwo (3) en vwo (1). Ook 15 van de 21 leerlingen die wij vorig schooljaar in de brugklas hebben begeleid, krijgen die begeleiding nog het eerste half jaar in de tweede klas. Voor de overige 6 was de ondersteuning al aan het einde van de eerste klas beëindigd, onder meer omdat deze niet meer nodig was of omdat de begeleiding door anderen is overgenomen.
 

Aantal mentoren blijft toenemen

Met de toename van het aantal leerlingen is het ook belangrijk dat er nieuwe mentoren bijkomen. En dat is gelukkig het geval. We hebben nu ruim 40 mentoren, ongeveer evenveel vrouwen als mannen. De jongste mentor is 23 jaar, de oudste 76. Onze mentoren zijn goed opgeleid, in staat om het gedrag van de kinderen positief te beïnvloeden en ze te stimuleren hun best te doen op school. En wel zo belangrijk: ze hebben er plezier in om met kinderen van deze leeftijd om te gaan. De praktijk laat dan ook zien dat mentor en leerling maatjes worden en dat de mentor in veel gevallen een vertrouwenspersoon wordt voor het kind. 

In juni was er een introductiebijeenkomst met de ruim 10 nieuwe mentoren die zich de afgelopen maanden hadden aangemeld. Dit was een leuke en nuttige bijeenkomst. De mentoren maakten kennis met elkaar en discussieerden aan de hand van enkele casussen uit de praktijk over de ‘grenzen van het mentorschap’. Zo kregen zij al een indruk van de gevarieerde problematiek waarmee zij te maken zullen krijgen. Enkele mentoren die al langer ervaring hadden, vertelden over hun ervaringen en beantwoordden vragen. 

Interesse voor het mentorschap gewekt? We hebben steeds nieuwe mentoren nodig, dus meld u aan. Op onze website staat meer informatie over het mentorschap en hoe je je kunt aanmelden. 

Leerlingen en ouders tevreden over begeleiding

Afgelopen voorjaar hebben wij de begeleidingsresultaten gepubliceerd van het schooljaar 2012/2013 met een uitloop in 2013/2014. Hiervoor waren de leerlingen apart bevraagd, evenals hun ouders en de mentoren. Uit de evaluatie kwam naar voren dat alle 12 begeleide leerlingen zich hadden gehandhaafd op het niveau dat de basisschool geadviseerd had. Verder bleek dat ouders en leerlingen zeer tevreden waren over de begeleiding. Vrijwel alle ouders vermeldden dat de mentor voor henzelf en hun kind belangrijk was geweest. Dat gold ook voor de leerlingen zelf: dank zij de mentor hadden zij meer zelfvertrouwen gekregen, goed leren plannen en hun agenda gebruiken. De mentoren zelf vonden hun begeleiding zinvol door te fungeren als uitlaatklep voor de leerling en het stimuleren van een positief zelfbeeld. Het volledige evaluatieverslag met alle reacties van ouders, leerlingen en mentoren vindt u hier.
Meer informatie?
Deze Nieuwsbrief bevat maar een fractie van de informatie die wij voor u hebben. Wilt u alles weten? Kijk dan op onze website, die wij kortgeleden in een nieuw en fris jasje hebben gestoken.
Financiële steun gemeente Westland
Met ingang van dit jaar ontvangen wij belangrijke financiële steun van de gemeente Westland. Met een unaniem aangenomen motie had de gemeenteraad zich hiervoor uitgesproken. Tot en met 2017 mag School’s cool nu jaarlijks van de gemeente € 20.000 tegemoetzien. Door de groei van onze activiteiten is deze bijdrage erg welkom. We zijn ook blij dat de gemeente met deze beslissing laat zien dat zij het belang van ons werk voor kwetsbare leerlingen onderschrijft en erkent. 
Steun van Vitis Welzijn
Sinds enige tijd maken wij voor onze intervisies met de mentoren en andere bijeenkomsten gebruik van een fijne ruimte van Vitis Welzijn, namelijk sociaal-cultureel centrum De Noviteit in Monster. Deze accommodatie mogen wij gratis gebruiken. Tot dan toe vonden wij prima onderdak in het Westlands Orthopedagogisch Centrum De Toekomst in Naaldwijk, maar wegens sluiting hiervan moesten wij naar een ander onderkomen uitzien. En die was snel gevonden dank zij de soepele medewerking van Vitis Welzijn. 
Mentorcoördinator aangesteld
Sinds dit voorjaar hebben we een mentorcoördinator in onze gelederen, in de persoon van Irma Vijverberg uit Naaldwijk. Irma was al mentor bij ons. Als mentorcoördinator ondersteunt zij mentoren individueel waar nodig, leidt zij intervisies, heeft zij een aandeel in de selectie van leerlingen en onderhoudt zij contacten met scholen en leerkrachten. Door de toename van het aantal leerlingen en de groei van de organisatie is de inzet van Irma heel welkom. Irma is orthopedagoge en als leerkracht en intern begeleider werkzaam op een basisschool in Rotterdam.
Gift Rabobank
Het Coöperatie-fonds van Rabobank Westland heeft ons 7.500 euro geschonken.Een mooie bijdrage, waar we erg blij mee zijn. 
COLOFON REDACTIEADRES ARCHIEF NIEUWSBRIEVEN
Redactie:
Jan Delfgaauw
Vormgeving:
Renée Prins
 
School’s cool Westland,
Postbus 36
2670 AA Naaldwijk,
telefoon 06 546 00 367
info@schoolscoolwestland.nl 
www.schoolscoolwestland.nl


 
De door School's cool Westland  gepubliceerde nieuwsbrieven worden gearchiveerd op de website. Oude edities zijn hier te raadplegen.


 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website