Copy
For English version, please scroll down.
View this email in your browser
Nyhetsbrev nr 2 / juni 2015

Vår i ruinen
| Danspris instiftat | Nya produktioner
Vårsäsongen 2015 har bjudit på spännande utflykter i ruinen av Gamla Älvsborgs Fästning som ligger på höjden intill vår hemmascen 3:e Våningen i Carnegie Sockerbruk. Ruinen är från 1600-talet och platsens anor som befästning kan spåras tillbaka till 1300-talet. Föreställningen På ruinens brant framfördes en kall februarikväll i skymningstimmen, och en kväll i slutet av maj då solens strålar silade ner genom försommarens grönska. Åskådarna välkomnades att tillsammans med dansare och musiker uppleva ruinens speciella karaktär, i samtidens förtätade stadsrum.
En film från föreställningen kommer framöver att finnas på vår hemsida.

Dansens Dag den 29 april firade vi stort, då det av 3:e Våningen och Higab fastighetsbolag nyinstiftade Göteborgs Danspris offentliggjordes. Priset tilldelades Bronja Novak Lindblad och en del av motiveringen lydde "Med sitt unika kropps- och rörelsespråk laddar och omformar hon själva rummet". Gun Lund står bakom idén till utmärkelsen som ska stödja och uppmuntra konstnärskap inom dansen som förenar mognad med rumslig och arkitektonisk medvetenhet.
Under kvällens sceniska program framförde E=mc2 Danskonst, Bronja Novak Lindblad och skådespelaren Bo Swedberg verket Mr Smith in Rhodesia - en ljudkomposition av Åke Hodell från 1970, med stark kritik av apartheidsystemet, som Gun Lund iscensatte redan 1992. Tyvärr är tematiken än idag alltför aktuell på många platser i världen...

Efter sommaren är E=mc2 Danskonst tillbaka med flertalet nya produktioner. Däribland en utomhusinstallation vid Kalvfestivalen den 14-16 augusti.
Den 18 september blir det premiär på helaftonsföreställningen Linier på 3:e Våningens scen - ett samarbete med Gageego!, ensemble för nutida klassisk musik.
Mer information om de nya produktionerna kommer i början av augusti på hemsidan emc2dance.com , som för övrigt fått ett nytt visuellt uttryck.
 
Glad sommar och på återseende i augusti!
Gun Lund är koreograf, verksam inom det samtida dansområdet sedan drygt 30 år. Hon är konstnärlig ledare för ensemblen E=mc2 Danskonst och skapar dansverk för scen, liksom site specifics inomhus och utomhus. Tillsammans med Lars Persson och Olof Persson driver hon dans- och konstscenen 3:e Våningen i Göteborg. 

E=mc2 Danskonst verkar med stöd av Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden, Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.  
English version
View this email in your browser
Newsletter no 2 / June 2015

Spring in the ruin | Dance award established | New productions
Spring 2015 offered several thrilling visits to the castle ruins of Gamla Älvsborg, located just next to our home venue 3:e Våningen in Carnegie Sugar Refinery, Gothenburg. The ruins date back to the 17th century, while the oldest known fortification in the same place was built already in the 14th century. The movement installation On the brink of the ruin was performed at sunset one cold evening in February, and one May evening when the sun shone through the light spring greenery. Spectators, along with dancers and musicians, were invited to experience the special character of the ruins, in the midst of today's dense urban space.
A film from the performance will be available on our website before long.

International Dance Day April 29th was thouroughly celebrated when 3:e Våningen and Higab real estate company presented the first ever Göteborg Dance Award. It was bestowed on choreographer and dancer Bronja Novak Lindblad with the motivation: "With her unique body and movement language she charges and transforms the room itself." Gun Lund initiated this award aimed at supporting and encouraging dance artistry that combines maturity with spacial and architectural awareness. 
Within the performance programme on April 29th E=mc2 Dance, Bronja Novak Lindblad and actor Bo Swedberg performed Mr Smith in Rhodesia , a sound composition by Åke Hodell from 1970, strongly criticising the apartheid system. This staged version was created by Gun Lund already in 1992. Unfortunately the theme is still today all too relevant in many countries of the world...

By late summer E=mc2 Dance will be back with several new projects. For example an outdoors installation at Kalvfestivalen 14-16th August.
September 18th we will premiere a full evening production entitled Linier (Lines) at 3:e Våningen - a collaboration with Gageego!, ensemble for contemporary classical music. More information about the upcoming productions will be presented in August on our website emc2dance.com , which has of late a new design.

We wish you a wonderful summer and hope to see you again in August!
Choreographer Gun Lund has been working within the contemporary dance field for more than 30 years. She is artistic director of E=mc2 Dance and creates dance works for stage, as well as site specifics both outdoors and indoors. Together with Lars Persson and Olof Persson she runs the dance and art venue 3:e Våningen in Gothenburg, Sweden.

E=mc2 Dance receives funding from the Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee, Cultural Committee City of Göteborg and Cultural Affairs Region Västra Götaland.
Copyright © 2015 E=mc2 Dance, All rights reserved.

Photo: Hannes A Brandulv