Copy
Nieuwsbrief Januari: Meerjarenplan editie
Bekijk dit in uw browser

 


Waarde Leden,

De jaarwisseling is al even geleden, de eerste goede voornemens zijn al behaald of inmiddels over boord gegooid. De jaarwisseling was een mooi moment om terug te kijken en vooruit te blikken. Dat hebben wij gedaan rondom één thema; het Meerjarenplan. Dit meerjarenplan is een aantal jaar geleden van start gegaan en heeft al veel dingen veranderd binnen de vereniging. Ondanks dat we goed op weg zijn, is er nog een aantal doelen te behalen voordat het jaar 2017 aanbreekt.

In deze nieuwsbrief willen wij samen met u terugblikken op de stappen die zijn gezet en u op de hoogte brengen over hoe het nu met dit meerjarenplan staat. Indien u vragen heeft of wilt meedenken, kunt u altijd aankloppen bij het bestuur.
Klik niet te snel weg want naast het meerjarenplan zijn ook de vertrouwde rubrieken zoals 'Kennismaken met..' in deze nieuwsbrief te vinden.

Namens het 134e bestuur der U.S.R. “Triton”, teken ik,

Met donkerblauwe groet,
 
L.A. (Lisa) Rot
h.t. ab Actis
U.S.R. “Triton”
 
De Totstandkoming
Het is een aantal jaar geleden dat het huidige meerjarenplan gevormd is. Dit werkt beter dan de eenjarige cyclus van een bestuursjaar en ieder bestuur dat zijn eigen plan maakt. Immers duurt het invoeren van verbeteringen vaak langer dan één jaar. Triton is goed in het nadenken over hoe het beter kan en hier vervolgens plannen voor maken. Dat gebeurde ook, echter waar het vaak op stukliep was het daadwerkelijke uitvoeren van deze plannen. Deze constatering is een aantal keer gemaakt. Steeds werden er meerjarenplannen voor vijf jaar geschreven. Na vijf jaar werd er teruggekeken en vrijwel altijd kon geconcludeerd worden dat het plan niet gelukt was.
Dit moest anders. In 2011 is daarom gestart met een nieuwe aanpak. In 2012 liep het oude meerjarenplan uit 2008 af en is het e.t. Bestuur 2011-2012 begonnen met het ontwikkelen van een nieuwe meerjarenstrategie. Het Meerjarenplan 2012-2017 moet dit keer wel uitgevoerd worden. Om dit te bereiken is het meerjarenplan pragma-tisch opgesteld. De plannen voor verandering zijn opgebroken in kleine stukjes en verspreid over verschillende be-stuursjaren. Zo weten beginnende besturen wat er van hen verwacht wordt in hun jaar. Bij het kiezen van de juiste strategie is de visie gehanteerd dat continuïteit en structuur over de jaren heen gewaarborgd moet zijn en dat er altijd maar een beperkt aantal plannen/initiatieven tegelijkertijd uitgevoerd wordt om de kwaliteit van de uitvoering te ga-randeren. Om dit te waarborgen en structuur te bieden aan bestuurderen zijn er meerdere adviescommissies gevormd.
Meerjarenplan 2012-2017 in het kort
Het meerjarenplan 2012-2017 heeft een aantal speerpunten. Deze zullen hieronder kort uitgelegd worden.
Bij het opstellen van dit meerjarenplan hebben alle leden van Triton de kans gehad om hun visie te geven in meerdere inspraakavonden (>100 leden) en een websurvey (329 leden) te geven. Dit werd massaal gedaan, het was duidelijk dat Triton toe was aan verandering. De voornaamste bevindingen uit de ledenraadpleging waren dat Tritonleden vonden dat:
• Triton niet haar volledige roeipotentieel benutte,
• Roeiprestaties het belangrijkste moeten zijn.
Tritonleden gaven aan veel waarde te hechten aan roeien, gezelligheid en ontplooiing.

De missie
Naar aanleiding van de ledenraadpleging is de volgende missie gedefinieerd:
“Triton is een ambitieuze roeivereniging waar roeiprestaties voorop staan. Er heerst een sterk verenigingsgevoel en alle leden leveren hun bijdrage”

Het doel
Het voornaamste doel voor de vereniging wat hieruit voort komt is:
“Triton behoort structureel tot de top-5 roeiverenigingen van Nederland in zowel het wedstrijd- als het competitieroeien. Triton is een hechte vereniging waarbij alle leden zich samen Triton voelen”
foto: Anish Bhatoe
Terugblik

Roeien
Drie jaar na de start van het meerjarenplan kunnen we concluderen dat er een verandering heeft plaatsgevonden binnen Triton. Mede dankzij de aanstelling van een profcoach, Coen Eggenkamp, heeft het roeien bij Triton een groei doorgemaakt. Sinds dit verenigingsjaar hebben we ook een profcoach in opleiding, Erik Mus. Hij zal zich focussen op de eerstejaars wedstrijdploegen zodat Coen Eggenkamp meer aandacht kan besteden aan de ouderejaars wedstrijdploegen. Ook op competitieniveau ligt de focus op hard roeien. Met het invoeren van de Top C-vieren, een competitiehoofdcoach en meer ouderejaarsroeiers dan ooit gaat ook hier het niveau omhoog.
Communicatie, uitstraling & Sponsoring
Niet alleen op roeigebied wordt gewerkt aan verbetering. Triton maakt een professionalisering door in interne en externe communicatie. Leden worden via de mail en sociale media op de hoogte gehouden van gebeurtenissen. Sinds 2014 is de nieuwe site online gegaan waarop actuele informatie te vinden is. Ook de uitstraling van Triton is veranderd, er is een huisstijl. Deze huisstijl is simpel en strak maar laat duidelijk zien dat wij samen Triton zijn. ‘Samen zullen wij Triton zijn, zichtbaar voor de rest van (roeiend) Nederland!’ Dit ziet er naar externe partijen professioneel uit, waar positief op gereageerd wordt.
Deze uitstraling helpt ook bij het aantrekken van sponsoring. Vorig jaar is Roeibaan.com online gegaan. Wanneer jouw CV hierin staat en up to date is heb je kans uitgenodigd te worden door grote bedrijven voor stages of kennissessies. Triton maakt een goede indruk. Hard roeien en zelf ontplooiing is in trek. Dat wordt bevestigd door de volgende cijfers:
Belangrijkste initiatieven van 2014-2015
Op basis van de belangrijkste bevindingen uit de ledenraadpleging en in lijn met de genomen visie is er gekozen om prioriteit te geven aan de uitvoering van de volgende initiatieven in verenigingsjaar 2014-2015:

Aantrekken nieuwe sponsoren
Sponsoring wordt gebruikt om de vereniging verder te helpen, de leden beter te kunnen faciliteren en meer mogelijk-heden te kunnen bieden. Sinds het wegvallen van onze vroegere hoofdsponsor Steppin’ Out is Triton hard op zoek naar een nieuwe sponsor om het gat op te vullen en te kunnen blijven doen waar we mee bezig zijn. Zoals in de afgelopen AV gemeld is dit doel behaald. We hebben een nieuwe hoofdsponsor: Lammers Bouwmaterieel zal onze nieuwe hoofdsponsor zijn.
Voor u betekent dit onder andere dat de profcoaching kan worden doorgezet. Uiteindelijk gedijd de hele vereniging bij meer kennis over het roeien. Ook zal het logo van Lammers Bouwmaterieel uw wedstrijdkleding sieren.

Ontwikkeling verbouwplannen
De laatste jaren zijn er veel nieuwbouwplannen ontwikkeld. Helaas zijn alle plannen tot dusver niet haalbaar gebleken. Nu nieuwbouw niet haalbaar lijkt is besloten dat verbetering aan de huidige locatie noodzakelijk is om als vereniging verder vooruit te gaan. Samen met de buurverenigingen en stichting de Driewerf, de eigenaar van de Driewerf, wordt er gekeken naar eventuele verbouwingen. Om dit te realiseren wordt er op het moment een werkgroep opgezet, waar (oud-)leden van de drie verenigingen in plaatsnemen. Zij zullen dit project meerdere jaren trekken, om ook in dit proces de continuïteit te waarborgen. Op de korte termijn kunt u helaas nog geen grote verbouwingen verwachten, de ontwikkeling zal nog enkele jaren duren.

Vergroten aantal Oud-Tritonleden
Triton is een relatief grote vereniging met relatief weinig oud-leden. Een oud-ledenvereniging kan van grote waarde zijn. Zo heeft het ervaren professionals en kan het immateriële waarde (in de vorm van concrete activiteiten, mobiliseren van een netwerk, of advies) toevoegen en is het een waardevolle toevoeging voor Triton in de vorm van financiële ondersteuning. Het is daarom leuk om lid te worden van Oud-Triton en van belang dat Oud-Triton haar leden poten-tieel benut. Dit komt uiteindelijk ten goede aan Triton. Daarom wordt iedereen die vanaf 2014 lid wordt bij Triton au-tomatisch vanaf zijn/haar derde jaar Oud-Tritonlid.
Voor u betekent dit een waardevol netwerk van professionals dat voor u klaar staat. Daarnaast zorgen meer Oud-Tritonleden voor meer kennis en financiële ondersteuning voor Triton, wat de Tritonleden ten goede zal komen.

Creëren perspectief ouderejaars
In de eerste jaren van het meerjarenplan lag de focus op eerstejaars leden. Wat goed is, want hier wordt de basis voor de rest van iemands ‘Tritoncarrière’ gelegd. Nu het goed gaat bij de eerstejaars wordt het tijd om meer perspectief te bieden voor ouderejaars. Triton is er namelijk voor alle leden. Met de komst van Erik Mus is er meer perspectief voor ouderejaars wedstrijdroeiers doordat Coen meer tijd aan mid-dengroepen kan besteden. Voor competitieroeiers is er sinds dit jaar de Tritonbokaal en we onderzoeken momenteel een alternatief voor de coxboxen, omdat dat een heikel punt is voor ouderejaars in de 4+. Ook vragen wij aan de ouderejaars leden zelf initiatief te nemen en op te vullen wat ze missen op de vereniging.

Daarnaast zijn er en aantal andere initiatieven ontplooid in lijn met het meerjarenplan. We zien graag dat de betrokkenheid van leden en initiatief vanuit de vereniging vergroot wordt. Dit zit deels al verkapt in het bieden van perspectief voor ouderejaars leden. Ook stimuleren wij dit met ‘het beste idee van Triton’ waarin geld vrijgemaakt is voor een initiatief vanuit de vereniging. Ook willen wij dat leden zich dermate op hun gemak voelen binnen de vereniging dat ze zaken die in hun ogen missen of anders aan kunnen kaarten.
Nawoord
Het gaat goed met Triton. Veel van de doelen uit het meerjarenplan 2012-2017 zijn gerealiseerd of er wordt hard gewerkt aan de realisatie hiervan. Ondanks dat het de goede kant op gaat blijven er altijd verbeterpunten. Het is belangrijk het meerjarenplan in het oog te houden en hier kritisch naar te blijven kijken. Dit kan het bestuur niet alleen, leden zijn hierin het meest belangrijk.
Mocht u na het lezen van deze nieuwsbrief ideeën of opbouwende kritiek hebben dan horen wij dat graag. Ook zullen er inspraakavonden zijn waarop u uw mening kunt geven, maar u kunt ons natuurlijk ook altijd aanspreken. Uw inbreng is belangrijk voor de vooruitgang van Triton!

Wilt u het gehele meerjarenplan lezen? Deze is te vinden op de site. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur.
Kennismaken met...

Ik ben Robbe van der Mieden, “Arjen”, Lichte pik, de eeuwige Jongste van Roeierspaleis de Houtman. 20 jaar oud. International Communication and Media student. Toen ik in 2012 lid werd bij de U.S.R. wist ik meteen dat ik wilde gaan wedstrijdroeien, wat ik nu nog steeds doe. Dat ik geen kracht en conditie had en alleen van verhalen wist dat roeien een mooie studentensport is, maakte mij niks uit. Er lopen ook gezellige mensen achteraan bij de outdoor! In mijn eerste jaar zat ik niet in de 8+ toen zij blikten, toch wist ik samen met Koen Helwegen en twee Lagaaiers anderhalf blik binnen te slepen aan het eind van dat jaar. Afgelopen twee jaar heb ik ook als INTRO van de Commissaris UIT de UIT gecheft. In de afroeiperiode van 2012 heb ik nog heel even bij de KlusCie gezeten maar door de selectie voor Eerstejaars Licht ’13 zat ik vaker in de boot dan ik er aan kon klussen dus besloot ik na een paar keer geklust te hebben weer te stoppen. Op dit moment ben ik “commissaris Drukwerk & Fotografie” van de PR-Commissie en President van de FotoCommissie.
Het leukste wat ik heb meegemaakt in mijn Triton Carrière? Pfoe, was het de 700km die ik afgelopen UIT in Utrecht rond heb gereden met een vrachtbus, het Houtman kerstdiner, mijn eerste of tweede wedstrijdseizoen? Ik denk dat het wedstrijdroeien overal bovenuit piekt. Als ik er nog tijd voor had zou ik het zo nog een jaar doen. Wacht… dat heb ik! Episch.

 
Foto: Sep Tolboom
Afmelden?
Wilt u zich voor volgend jaar uitschrijven bij onze mooie donkerblauwe vereniging, stuur van vóór 1 september 2015 een e-mail of brief naar uw ab Actis. 


Adreswijziging?
Bent u net verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan door aan uw ab Actis. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle gegevens van iedereen kloppend zijn en informatie naar de juiste adressen verzonden wordt. Stuur een mailtje met de wijzigingen naar abactis@usrtriton.nl. 

 
Copyright © 2015 Utrechtsche Studentenroeivereeniging Triton, Alle rechten voorbehouden.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp