Copy
Een werknemer schorsen of op non-actief stellen: wat is het verschil en welke stappen moet je als werkgever nemen?
 
Het verschil
In de wet is niets geregeld over de sancties schorsing en non-actiefstelling. In de praktijk wordt meestal de volgende lijn gevolgd: een schorsing kan worden opgelegd als disciplinaire maatregel (een soort straf) en een non-actiefstelling als ordemaatregel (bijvoorbeeld boventalligheid door reorganisatie).
 
Waar moet je op letten?
Als je een werknemer wilt schorsen of op non-actief wilt stellen is het belangrijk om eerst na te gaan of er iets in de arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement of de cao is opgenomen over dit onderwerp. Daarnaast is het belangrijk om de feiten kritisch te onderzoeken. Een schorsing is namelijk een zware maatregel voor de werknemer.

Vervolgens adviseren wij om een gesprek met de werknemer aan te gaan om de reden van schorsing te bespreken waarbij de werknemer in de gelegenheid wordt gesteld om zijn mening te geven. Naar aanleiding van dit gesprek kun je het definitieve besluit nemen om de maatregel wel of niet door te zetten. Het is ook belangrijk om te bekijken of geen andere maatregel mogelijk is.

Bij het doorzetten van de maatregel is het verstandig om de schorsing schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken. In dit schrijven neem je de reden van schorsing op en hoe lang de schorsing gaat duren. Het is belangrijk dat je achteraf kunt aantonen dat de brief door de werknemer is ontvangen (handtekening of aangetekend verzenden indien bewijs van ontvangst) of dat de werknemer akkoord is gegaan (handtekening of schriftelijke bevestiging).
In de meeste gevallen is in het bedrijfsreglement of in de cao wel iets opgenomen over schorsing. Hier staat dan onder andere in welke gevallen een werknemer geschorst mag worden en hoe lang deze schorsing kan duren. Ook is vermeld welke procedure gevolgd moet worden. Als er niets over schorsing is vermeld, wordt een schorsing door de rechter alleen geaccepteerd als de werkgever voor de schorsing zwaarwegende redenen heeft. Deze redenen zijn afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, het is dus verstandig hiervoor een deskundige in te schakelen.

Moet het loon worden doorbetaald?
Je denkt misschien, dat je de werknemer niet hoeft door te betalen in de periode dat je hem geschorst hebt. Het is immers niet, zoals bijvoorbeeld bij ziekte, dat de schorsing niet de schuld van de werknemer is. Toch oordeelt de rechter, dat een schorsing in de risicosfeer van de werkgever ligt en dat het loon in principe doorbetaald moet worden.  Zelfs wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar gedrag van de kant van de werknemer.
De enige manier waarop je loondoorbetaling bij schorsing uit kunt sluiten, is wanneer die mogelijkheid wordt geboden door de arbeidsovereenkomst of de cao.

Let op: een schorsing zonder loondoorbetaling is een nog zwaardere maatregel dan een schorsing met loondoorbetaling en mag daarom alleen opgelegd worden in geval van zwaarwegende omstandigheden. Leg je deze maatregel te lichtvaardig op, dan bestaat de kans dat je het loon over de periode terug moet betalen en daarbovenop nog een schadevergoeding moet betalen.
Om ervoor te zorgen, dat jij als werkgever de juiste stappen kunt nemen in geval van een schorsing of non-actiefstelling adviseren wij dus de juiste bepalingen op te nemen in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement wanneer er geen cao van toepassing is of de cao hier geen bepalingen over bevat.

Wil je dit graag goed regelen? Of heb je vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact op met de helpdesk via 0493-326688 of helpdesk@rechtdirect.nl.
Goorts + Coppens en DLV Advies lanceren Boer & Wet!
Agrarische bedrijven worden steeds complexer. Meerdere locaties, meer personeel, complexere wet- en regelgeving zorgen er voor dat de bedrijfsrisico’s toenemen. Met verstrekkende gevolgen als er bijvoorbeeld bij een controle blijkt dat er iets niet klopt, of een afnemer zijn afspraken niet nakomt.

Onafhankelijk adviesbedrijf DLV Advies en Goorts + Coppens Advocaten en Adviseurs merken dat agrariërs in steeds grotere mate inzicht willen hebben in deze risico’s en bewust willen kiezen welke risico’s ze willen nemen en welke ze tot een minimum willen beperken. Op 14 maart wordt daarom Boer & Wet gelanceerd op de LIV in Venray.

Meer weten over hoe zij dit aanpakken? Klik hier  voor meer informatie.
Recht Direct BV
Heuvelstraat 14  |  5751 HN Deurne  |   0493- 326688   |   info@rechtdirect.nl
www.rechtdirect.nl     KvK 17170742   |   BTW NL813757484B01
Copyright © 2017 Recht Direct, All rights reserved.