Copy

Wetswijzigingen 2016 die je moet weten!
 
Het nieuwe jaar is begonnen en ook dit jaar zijn er weer verschillende wetswijzigingen. Hieronder nemen wij de belangrijkste kort met jullie door.  
1 januari 2016:
Nieuwe veranderingen wet aanpak schijnconstructies
Op 1 juli 2015 is het eerste deel van de Wet aanpak schijnconstructies al ingevoerd.  Vanaf 1 januari 2016 zijn er twee belangrijke veranderingen doorgevoerd:
  • salaris mag niet meer volledig contant worden betaald, er moet een verplichte girale betaling van tenminste het wettelijk minimumloon plaatsvinden;
  • het is verplicht om een specificatie van onkostenvergoeding(en) op de loonstrook te vermelden.
Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd
Het in dienst  nemen van een AOW’er is makkelijker en aantrekkelijker geworden:
  • loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte wordt beperkt tot een duur van maximaal 13 weken;
  • opzegverbod bij ziekte wordt beperkt tot een duur van 13 weken;
  • opzegtermijn voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft behaald wordt beperkt tot één maand;
  • het wettelijk minimumloon is van toepassing;
  • voor arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd geldt een andere toepassing van de ketenregeling. Normaliter houdt deze regeling in dat maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden gesloten in maximaal twee jaar. Bij AOW’ers geldt dat maximaal zes arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten in maximaal 4 jaar.
Wet flexibel werken
Deze wet geeft werknemers het recht om een keer per jaar een verzoek te doen voor wijziging van de werkplek of werktijden. Het recht om een verzoek te doen betekent niet dat een werkgever verplicht is daaraan gehoor te geven. Als werkgever moet je schriftelijk beslissen op het verzoek en moet, in geval van afwijzing, het besluit ook schriftelijk worden gemotiveerd. De werkgever moet minimaal één maand voor de gewenste ingangsdatum een beslissing nemen over het ingediende verzoek. Pas hiermee op want wanneer je te laat een beslissing neemt, staat het verzoek tot aanpassing vast en gaat deze wijziging gelden. Lees hier meer over deze veranderingen.

Werkloosheidswet
De derde tranche van de Wet Werk en Zekerheid treedt in januari 2016 in werking, dit betreft de Werkloosheidswet. De maximale duur van de WW-uitkering wordt verlaagd van 38 maanden naar - uiteindelijk- 24 maanden. De opbouw van de WW-uitkering blijft na 1 januari 2016 afhankelijk van het arbeidsverleden.

Wet meldplicht datalekken
De meldplicht houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer er een ernstig datalek ontstaat. Het doel van de nieuwe wet is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen. Het melden van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via het meldloket datalekken. Je hoeft alleen een melding te doen als er daadwerkelijk een datalek heeft plaatsgevonden en gegevens verloren zijn gegaan. Wanneer de meldplicht wordt overtreden kan er een bestuurlijke boete worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees hier meer over deze verandering.

Ontvangen premiekorting  voor in dienst nemen van uitkeringsgerechtigde eenvoudiger
Wanneer je werkloze jongeren, ouderen en/of arbeidsgehandicapten in dienst neemt is het eenvoudiger geworden om voor dit personeel premiekorting te krijgen. Als werkgever ben je zelf verantwoordelijk voor het berekenen en verrekenen van de premiekorting via de loonaangifte. Op basis van de loonaangiftes van het voorgaande jaar wordt het hele bedrag in één keer door de Belastingdienst uitgekeerd na afloop van het jaar. De Belastingdienst kijkt naar de totale loonbelasting die wordt afgedragen, waardoor je ook als klein bedrijf voortaan eerder recht hebt op de volledige premiekorting.

Verbod op gratis plastic tas
Winkeliers en handelaren mogen geen gratis plastic tassen meer geven aan hun klanten. Het verbod geldt niet als de tas dunner is dan 15 micron. Wanneer je toch een tas wilt meegeven, moet er een vergoeding voor de tas gevraagd worden. De hoogte van deze vergoeding mag je zelf bepalen. De richtprijs zoals die in het verbod is opgenomen ligt op € 0,25.

 

1 april 2016:
Einde VAR-verklaring

Naast de wetswijzigingen van 1 januari 2016 willen wij je er ook op wijzen dat de VAR-verklaring straks echt verleden tijd is. De VAR gaat per 1 april 2016 verdwijnen, hiervoor in de plaats komen modelovereenkomsten. Deze overeenkomsten worden ook wel ‘vooraf beoordeelde overeenkomsten’ (VBO) genoemd. Tot 1 januari 2017 geldt er een overgangsregeling. Op onze website zijn de modelovereenkomsten te vinden, aangepast aan de eisen die tot nu toe bekend zijn bij de Belastingdienst. Deze overeenkomsten liggen nog ter beoordeling bij de Belastingdienst, wij zullen jullie op de hoogte houden van eventuele aanpassingen. Lees hier meer over deze verandering.
Nieuwe documenten online!
De volgende documenten zijn nieuw in de inlogportal te vinden of aangepast:
  • (model + handleiding) overeenkomst van opdracht (vanuit opdrachtgever);
  • (model + handleiding) overeenkomst van opdracht (vanuit opdrachtnemer).