Copy
Visas detta inte korrekt?
Visa i din browser!
Aquabiota
Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera | Unsubscribe | Website

Förvaltning av undervattensbuller 

Hur kan undervattensbuller förvaltas i Östersjön med avseende på Havsmiljödirektivet? Resultaten från EU LIFE+ projektet BIAS presenterades för förvaltare, forskare och andra intressenter under två intensiva dagar. AquaBiota har ansvarat för att ta fram den regionala implementationsplanen och ett GIS-baserat planeringsverktyg. Läs mer...

Överblick av befintliga data

- över Sveriges marina bottenlevande växter och djur. 
På uppdrag av HaV har AquaBiota sammanställt 
data för att identifiera kunskapsluckor och kompletteringsbehov inför fortsatt kartläggning av Sveriges havsområden. Utöver data som redan fanns hos nationella databasvärdar har data samlats från länsstyrelser, universitet, kustkommuner m.fl. Läs mer...

Nya publikationer från WATERS

Förhållandet mellan mänsklig påverkan och föreslagna indikatorer för vegetation inom EU:s vattendirektiv samt hur detta bäst skall provtas finns nu beskrivet i två nya vetenskapliga rapporter från WATERS. Forskningsprogrammet i sin helhet finns också sammanfattat i en minirapport som beskriver de viktigaste resultaten. Läs mer...

AquaBiota Water Research Löjtnantsgatan 25 115 50 Stockholm
08-522 302 40
info@aquabiota.se

Vill du inte längre ha nyhetsbrev från AquaBiota? Avregistrera dig här.
Uppdatera din e-postadress

Email Marketing Powered by MailChimp