Copy

nieuwsbrief van de SP Gouda eo 

Oktober 2020

Van de voorzitter

Eind september verscheen ons concept verkiezingsprogramma en de concept kandidatenlijst voor de tweede kamer verkiezingen van maart 2021. De SP is zolang ze bestaat consequent geweest in haar maatschappij kritiek. Werden onze voorstellen jarenlang weggezet als onhaalbaar. Vandaag de dag omarmen steeds meer partijen onze inzichten en standpunten. Dat is goed nieuws in een tijd waarin mensen onzeker zijn over de toekomst. Juist nu is het zaak om dit succes te vertalen naar voldoende zetels om meer invloed te kunnen uitoefenen.
 
Tot het congres op 12 december gaan we binnen de SP met elkaar in gesprek over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. In Gouda deden we dat voor het eerst tijdens onze Algemene Leden Vergadering op 29 september en met de regio op 24 oktober. Op 19 november houden we onze 2e ALV over het verkiezingsprogramma. Je bent van harte uitgenodigd om mee te praten. Houdt hiervoor deze nieuwsbrief in de gaten.

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

SP in Actie! Geef ouderen in Gouda en Reeuwijk de buurtbus terug


In het SP 2de Kamer verkiezingsprogramma staat “Buiten de steden is op veel plaatsen het openbaar vervoer verschraald of helemaal verdwenen’’. “Bij gunning van het regionaal busvervoer moet voldoende openbaar vervoer zijn in ALLE kernen in het gungebied.”

Dit programmapunt betreft ook Gouda e.o. Want bij het busvervoer tussen Gouda en Reeuwijk veroorzaakt de marktwerking ook grote schade. Bij gebrek aan rendabiliteit reed er tussen Gouda en Reeuwijk al geen gewone streekbus maar een buurtbus, bemenst door vrijwilligers. Dit onder beheer van Arriva, een bedrijf dat binnenkort naar de beurs gaat.

Echter; sinds maart jl. rijdt ook deze buurtbus niet meer, omdat de, veelal oudere, vrijwilligers i.v.m. corona niet durven te rijden. Men zou verwachten dat er bij zo een noodzakelijke, toch al minimale, voorziening wel gezorgd wordt voor vervangende, wellicht jongere chauffeurs en enkele aanpassingen in de bus. Niets is minder waar!! Nu al 7 maanden kunnen mensen gewoon niet met het openbaar vervoer reizen, bijvoorbeeld naar het Goudse Ziekenhuis of het NS Station,.

Wij, SP Gouda, zijn verbijsterd. Navraag bij Arriva en de Gemeente leerde ons dat  er niet gewerkt wordt aan en oplossing. De Gemeente zou “in overleg” zijn met Arriva. Nu al 7 maanden! Wij brengen dan ook deze schandalige toestand onder de aandacht van de Gouwenaren. Op woensdag 30 september stonden we bij de buurtbus halte op het Stationsplein met een bakfiets met daarop een oudere passagier en met een spandoek met de tekst ; sinds maart geen buurtbus Gouda/Reeuwijk;  PASSAGIERS IN DE BAKFIETS,  ARRIVA EN GOUDA DOEN NIETS. 
 

Heidag SP Gouda


Op zaterdag 31 oktober zullen het bestuur, de fractie en de kerngroep terugblikken op de gemaakte afspraken uit zomer 2019 en een nieuw jaarplan voor het komende jaar maken. Wat ging goed het afgelopen jaar, wat moet zo blijven en waar kunnen we verbeteren? En natuurlijk gaan we ook aan de slag met de 3 thema’s uit de verkiezingscampagne: Zorg, Wonen en Lonen. Lieke van Rossum zal ons begeleiden die dag. Vanwege de coronamaatregelen zullen we niet gezamenlijk dineren na de heidag, maar sluiten we af met een borrel bij Le Patapouf. 

 

Fractienieuws


In oktober staat o.a. Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (KBB) op de agenda van de raad. Gouda is natuurlijk op veen gebouwd en we hebben al jaren te maken met bodemdaling, maar in het kader van Klimaatadaptatie (hoe vangen we de enorme hoosbuien op?) is nu gekeken naar een plan voor peilverlaging van het grondwater in de binnenstad voor de komende 30 jaar. Gouda heeft het waterpeil in de binnenstad sinds 1970 niet verlaagd. Maar nu niets meer doen, is geen optie. 
 Het college kiest voor plan 2c, een peilverlaging op een beperkt deel van de binnenstad (Zeugstraat en Turfmarkt). Het college wil vanaf 2025 elk jaar het peil 5 cm verlagen in dat deel van de binnenstad, tot 2030. Dus in totaal 25 cm verlagen. De Turfmarkt wordt afgedamde.
Een flink aantal bewoners van de Turfmarkt zien dit helemaal niet zitten en kiezen liever voor variant 2a: peilverlaging van de hele stadsboezem van 10 cm in totaal. 
Het probleem zit bij 40% van de ca. 1400 gebouwen in het probleemgebied. Uit onderzoek blijkt het om 60 woningen te gaan, met houten fundering (palen), die schade zullen oplopen. De gemeente gaat echter niet een hele nieuwe fundering betalen. 
Bij het voorstel van het college (2c) wordt het peil bijvoorbeeld niet verlaagd aan de singel bij het Regentesseplantsoen. Daar staan echter ook veel woningen op houten palen. Wat het effect van het voorstel van het college is voor bijvoorbeeld de woningen aan het Regentesseplantsoen, is onduidelijk. Bewoners maken zich zorgen om hun houten funderingen.
Variant 2a leidt volgens o.a. bewoners Turfmarkt tot minder schade aan woningen, is beter voor beschermd stadsgezicht en is goedkoper. 
De SP neigt naar variant 2a, maar laat zich de komende weken goed informeren over de voor- en nadelen van deze variant door o.a. De Wateralliantie en het Watergilde.

Agenda
 
Volg nieuws van de SP Gouda
Facebook
Twitter
Website
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp