Copy

Nieuwsbrief SP Gouda

Op 23 november waren Dirk van Duppen en Johan van Hoebeke te gast op de partijraad. Deze Belgische auteurs hebben een zeer interessant boek geschreven “de Super Samenwerker”. Op overtuigende wijze tonen ze aan dat de mens van nature een samenwerker is. Laten ze zien dat empathie een diepe natuurlijke reflex is van de mens. Solidariteit is als het ware aangeboren.

Er wordt een interessante inkijk gegeven in de theorie van Charles Darwin: survival of the fittest. Voor velen is Darwin met deze uitspraak de aartsvader van de gedachte dat mensen van nature met elkaar concurreren. Een handige legitimering van het kapitalisme als ideologie waarin iedereen als elkaars concurrent beschouwd. Niks is minder waar aldus de auteurs; Darwin betoogde juist dat samenwerking de overlevingskansen sterk vergroot.

We leven nu in een wereld die wordt gedomineerd door concurrentie-denken. Zero Sum. Jouw winst is mijn verlies. De menselijke natuur met de natuurlijke neiging tot samenwerking is continue in conflict met de onmenselijke structuur van het economisch systeem. Dit leidt tot onder andere tot vervreemding. We schreven het al in ons beginselprogramma: “We hebben elkaar voortdurend nodig, we zijn ook sociale wezens. Onze ontwikkeling is bovenal het product van de samenwerking van mensen met andere mensen.” Nog even actueel en urgent!

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Verslag van de algemene ledenvergadering op 19-11


Op 19-11 hielden we onze Algemene Ledenvergadering ter bespreking van het tweede concept congresstuk Samen Verder en ter verkiezing van de leden van het partijbestuur. Hoewel de opkomst weer matig was verliep de vergadering levendig en in een goede sfeer.

Door een gekozen stembureau werden de stemmen voor de kandidaat bestuursleden geteld. Met overgrote meerderheid werd gekozen voor Jannie Visscher als voorzitter en Arnout Hoekstra als algemeen secretaris.

Het tweede concept congresstuk werd in het algemeen als positief en ambitieus beoordeeld. Een wijzigingsvoorstel werd opgesteld, gericht op de verbetering van de afdelingswebsites en de websites van de provinciale fracties.

Verder werden 4 congresafgevaardigden gekozen zijnde Annemieke, Said, David en Christoph. Met goede moed gaan we het XXIV Partijcongres op 14 december  tegemoet.

Fractienieuws


Afgelopen periode hebben we een motie ingediend om Gouda te verplichten zich uit te spreken en hard te maken bij de tweede en eerste kamer om het CETA verdrag tegen te houden.

Ook hebben we geprobeerd de gemeente openheid te laten geven over de stijgende kosten bij de afvalverwerking en deze kosten uit de reserves te laten betalen. Dit omdat gemeente de Gouwenaars heeft voorgehouden dat afval scheiden loont. Nu blijkt dat dit helemaal niet het geval is.
Alle voorstellen die wij afgelopen periode hebben ingediend zijn verworpen.

Tijdens de besluitvormende raad van 6 november is Lenny Roelofs opgestaan en weggelopen uit de raadsvergadering omdat de raad had besloten dat het afscheidsfeestje van de burgermeester belangrijker was dan het behandelen van de afvalverwerking. Ze vond dat als de raad haar rol als controlerend orgaan niet serieus nam zij zich ook niet serieus genomen voelde.

Komende maand komen onder andere klimaatadaptatie, belastingverordening en jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning aan bod.

Agenda 
Volg nieuws van de SP Gouda
Copyright © 2019 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp