Copy

nieuwsbrief van de SP Gouda eo 

juni 2020

Van de voorzitter

Woensdag 3 juni diende de SP een motie in waarin de gemeenteraad werd gevraagd om stelling te nemen tegen de asociale huurverhogingen van soms meer dan 5% die huurders in Gouda voor hun kiezen krijgen. Onze motie kreeg steun van Groenlinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren. Helaas was het niet genoeg om de motie aangenomen te krijgen. Een teleurstelling voor huurders en een gemiste kans om eensgezind vanuit Gouda een luid signaal naar de minister over te brengen: 0% is genoeg. Stop de huurverhoging!
 
Meer dan 360 huurders uit Gouda ondertekenden nu al de petitie van de SP tegen de huurverhoging. Blijkbaar hebben de tegenstemmers (Christen Unie, CDA, Gouda 50+, VVD, Gouda Positief, Gemeentebelangen Gouda, D66, SGP) totaal geen besef van de lastenverzwaring die veel huurders jaar na jaar voor hun kiezen krijgen. De helft van de huurders had vorig jaar al moeite had om de huur te betalen. Huurders betalen nog steeds voor de vorige crisis en van velen lopen nu de inkomsten terug.
 
Ondertussen gaat de actie tegen de huurverhoging onverminderd door. In Gouda en in tal van andere gemeenten in Nederland. In Gouda plannen huurders van Nationaal Grondbezit, Mozaïek Wonen en Ally Properties samen met de SP protestacties tegen huurverhogingen van vaak meer dan 5%. Landelijk eist de SP nog steeds dat de huurverhoging van tafel gaat en heeft de SP samen met de PvdA en Groenlinks een voorstel gedaan om 5 miljard te investeren in de bouw van betaalbare woningen.

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Bewoners Bosranklaan en Wilde Wingerdlaan in actie tegen huurverhoging van maximaal 5,1%
 

De laatste tijd heerst er grote onvrede onder de huurders van de flats aan de Bosranklaan en de Wilde Wingerdlaan. Hun verhuurder, Nationaal Grondbezit, heeft het gepresteerd om een huurverhoging aan te kondigen van maximaal 5.1 %. Dit terwijl veel huurders die het toch al niet breed hebben, financieel nog meer in de problemen raken door de gevolgen van het corona virus. Bovendien zijn de huren al relatief hoog, in verhouding tot de beperkte woonruimte in de flats en het achterstallig onderhoud van vooral de openbare ruimtes.

Enkele bewoners hebben de publiciteit gezocht, zoals het Hart van Nederland en het AD. Ook is er contact ontstaan met onze SP afdeling dat inmiddels geleid heeft tot de ondertekening van de SP petitie “ 0%  IS GENOEG, STOP DE HUURVERHOGING” door 55 huurders. Daarbij hebben 50 huurders aangegeven mee te zullen doen aan verdere actie. Dus, op naar Rotterdam om de directeur van Nationaal Grondbezit, A. van Herk, te nomineren voor de titel Huisjesmelker van de Maand!

 

Fractienieuws


In juni en juli vinden de voorbereidingen plaats over besluitvorming over de jaarrekening 2019, de gevolgen van corona in 2020 en verdere jaren en de Kaderbrief 2021. Centraal staan daarbij o.a. de tekorten in het Sociaal Domein. Op 10 juni heeft Lenny daar een werkbijeenkomst over.

De uitgaven voor jeugdhulp in 2019 zijn fors gestegen ten opzichte van 2018, te weten 4,1 miljoen euro. Dat komt met name door de toegenomen zorgzwaarte in de jeugdhulp. In de Wmo waren tot 2019 geen tekorten. In 2019 is het abonnementstarief ingevoerd – 17,50 euro per maand eigen bijdrage – en toen nam het aantal cliënten enorm toe. Het tekort op de Wmo zal in 2019 ca. 0,8 miljoen euro bedragen en in 2020 ca. 1 miljoen euro.

E.e.a. betekent dat de reserve Sociaal Domein rap leeg raakt. Iets waar de SP altijd tegen is geweest. Wij hebben altijd gewaarschuwd voor de komende tekorten op het Sociaal Domein. En zie daar… Nu wil het college bezuinigingsmaatregelen treffen om de tekorten bij te sturen. De SP heeft nu 2x gevraagd aan welke concrete maatregelen men denkt vanaf 2020. Daar is nog geen antwoord op gekomen. In juli 2020 moet de raad hier wel over besluiten, dus Lenny heeft nogmaals gevraagd welke maatregelen het college gaat treffen. Het moge duidelijk zijn dat wij geen bezuinigingen willen, maar juist investeringen! Daar zal Lenny zich op richten de komende weken. Want ook de coronacrisis zal tot grote tekorten in de begroting van 2020 en 2021 leiden. In de ogen van de fractie betekent dat: herprioriteren binnen het collegeakkoord, geen fancy projecten meer doen en alles op alles zetten om onze inwoners te redden c.q. voor een vangnet te zorgen voor onze inwoners.

Lenny moet ook besluiten over het nieuwe afvalbrengstation, het Ecopark. Als de raad instemt kost ook dat weer 3,6 miljoen euro. Geld dat we mogelijk beter kunnen besteden de komende tijd. Bovendien zou die investering weer een lastenverzwaring van onze inwoners betekenen. Iets waar we nu al helemaal niet op zitten te wachten.


 

Agenda
 
Volg nieuws van de SP Gouda
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp