Copy

Nieuwsbrief SP Gouda

Volgens de gemeente was de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Gouda in 2018 15,6 maanden. De SP vindt de huidige cijfers een onjuist beeld geven van de wachttijd van een gemiddelde woningzoekende op woningnet.

Wij ontdekten namelijk dat mensen met voorrang (urgentie en een directe toewijzing) worden meegenomen in de gemiddelde wachttijd. Daarmee is de wachttijd van de wachtenden zonder voorrang waarschijnlijk gemiddeld veel langer dan 15,6 maanden. 

Hoe kan een groot maatschappelijk probleem, het vinden van een betaalbaar huis,  nou opgelost worden als de cijfers niet kloppen? Een probleem oplossen begint ermee om het onder ogen te zien. Hoe lang moeten mensen nou echt wachten op een sociale huurwoning? We hebben de gemeente gevraagd om met betere cijfers te komen. Dat is belangrijk want dit jaar wordt de nieuwe woonvisie gemaakt. Hierin maakt de gemeente met alle partijen afspraken over wat er in de komende jaren bereikt moet worden op het gebied van wonen.

Wat we wel zeker weten is dat er in 2018 meer dan 5000 mensen actief op zoek waren naar 1 van de 485!! beschikbare sociale huurwoningen. Dus wat de SP betreft is het sociaal bouwen, sociaal bouwen en nog eens sociaal bouwen voor de toekomst. Zodat we echt afkomen van de enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen.

Boris Stil - voorzitter SP Gouda

Klimaat battle in de Chocoladefabriek


Samen met de Partij voor de Dieren, de PvdA en Groen links organiseerden we op donderdag 6 februari de klimaat battle. “Klimaat-gekkies” en “Klimaat ontkenners” gingen met elkaar en met, het in grote getale aanwezige, publiek in discussie over stellingen als “Gouda moet voorop lopen in de strijd tegen klimaatverandering”. De stadsdichter sloot de avond af met een passend dichtstuk. Een geslaagde avond wat de SP betreft.

Een overwinningsmonumentje in Korte Akkeren


Al enige tijd geleden zijn de renovatie werkzaamheden in de Schaepmanstraat e.o. afgerond; een project waarvoor wij, samen met veel bewoners, intensief actie hebben gevoerd.

Om de bewoners te feliciteren met hun succes en eraan te herinneren dat je met GEZAMENLIJKE STRIJD, veel kunt bereiken bieden wij als SP Gouda een cadeau aan. De bewoners zijn blij met een evenwichtsbalk voor hun kinderen in de speeltuin aan de Bakhuizen van den Brinkstraat. Dit overwinningsmonumentje wordt, in overleg met de gemeente, in het voorjaar door ons feestelijk aan de bewoners aangeboden.

Politiek cafe 5 maart over zorgbuurthuis
 

 Op 5 maart a.s. om 20 uur organiseert de SP Gouda een politiek cafe rond het thema: zorgbuurthuis. We willen onderzoeken of er animo is voor een zorgbuurthuis in Gouda en met elkaar informatie verzamelen wat daarvoor nodig is, mocht er voldoende belangstelling zijn in Gouda.

Een zorgbuurthuis is een alternatieve woonvorm voor ouderen, nu er geen plaats meer is in de verzorgings- en verpleeghuizen. Die zijn immers gesloten sinds 2012. Bedoeld voor ouderen die wel thuis willen blijven wonen, maar dat niet meer kunnen. Een zorgbuurthuis kan een kleinschalig alternatief vormen, in de buurt waar ouderen hun sociale contacten hebben etc.

Samen met de wethouder Zorg, ons Tweede Kamerlid Maarten Hijink en vertegenwoordigers van het Stadskwartier in Rijssen (soort zorgbuurthuis) gaan we in gesprek met elkaar.

Het politiek cafe is gratis toegankelijk en wordt gehouden op 5 maart in Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3 te Gouda vanaf 20 uur

Fractienieuws


In februari en maart staat de ontwerpnota “Iedereen kan meedoen” op de agenda van de raad. Door middel van thema-avonden gaat de raad met elkaar in gesprek over de nieuwe uitgangspunten voor het sociaal domein 2020 tot 2023. Het gaat om in totaal ca. 120 miljoen euro op jaarbasis in het sociaal domein.

Besluitvorming zal pas in juni/juli plaatsvinden. Op 11 december 2019 heeft de raad uitgangspunten vastgesteld. Het college heeft vervolgens e.e.a. verwerkt in de conceptnota. Het is de opvolger van de huidige nota “Iedereen doet mee”. Zie hier al het eerste verschil: in de huidige situatie moet iedereen meedoen (ook als je niet kunt) en in de nieuwe situatie kan iedereen meedoen.

Het college gaat voorwaarden scheppen om meedoen mogelijk te maken. Omdat een deel van onze inwoners niet op eigen kracht mee kan doen, zoals mensen zonder werk of inkomen, mensen met schulden, mensen die te maken hebben met huiselijk geweld of dakloosheid. Dit college wil meer oog hebben voor wat echt aansluit, zegt men. We gaan voort op de ingeslagen weg en we gaan meer investeren in o.a. Preventie.

Het huidige armoedebeleid blijft voorlopig van kracht. Dat is niet wat de SP wil. Wij willen een ander armoedebeleid, wat er dus niet in zit tot 2023. Een mooi verkiezingsthema lijkt ons. Want het gebruik van de Stadspas kan beter en er moet veel meer mogelijk worden via die pas voor mensen die moeten leven van 120% of minder van de bijstandsnorm. De aanpak van kinderarmoede is een hot item, dus daar moeten we als SP vol op inzetten en op aanhaken. Ook de begeleiding naar werk, van bijvoorbeeld langdurig werklozen, is een thema in het nieuwe beleid. Ook daar richt de werkgroep Armoede en schulden van de SP Gouda zich de komende 2 jaar op.

Daarnaast speelt de Woonvisie een belangrijke rol binnen het sociaal domein. Ook daar richt de fractie zich op. Stop de woningnood! Er moeten gewoon meer sociale huurwoningen en middenhuur woningen bij komen in Gouda. Daar zal de SP voor blijven strijden.

Kortom, de komende maanden is de fractie druk met deze nieuwe nota en zullen we waar mogelijk aanscherpingen indienen om het beleid socialer en menswaardiger te maken.

Agenda 
Volg nieuws van de SP Gouda
Copyright © 2020 SP Gouda, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp