Copy
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 18 december 2015
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 18 december 2015

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

WaterNatuurlijk stemt in met tuinherinrichting
Het historische hoofdgebouw van Delfland wordt verbouwd. Ook de tuin zal worden heringericht. WaterNatuurlijk zorgde ervoor dat de hoge herinrichtingkosten omlaag zijn gebracht. Het wordt mooi, maar de dijkgraaf moet op de centjes letten!
 
‘Wat doet Delfland met het Klimaatakkoord van Parijs?’
Samen met de fractie Natuurterreinen heeft WaterNatuurlijk vragen gesteld over hoe Delfland gaat bijdragen.
 
Historisch gemaal in de Delftse Hout gered!
Door jarenlange inzet van WaterNatuurlijk is het gemaal ‘Nootdorp’ aan de Tweemolentjesvaart eindelijk gered. In plaats van afbreken, kan dit meer dan 100 jaar oude gebouw nu een andere functie krijgen.
 
WaterNatuurlijk wil geld teruggeven aan belastingbetaler
Als er geld bespaard wordt bij het zuiveren van afvalwater, moet dat terug naar de belastingbetaler, tenzij er een goede onderbouwing is. Door WaterNatuurlijk zal er een betere verantwoording komen.
 
Onze partij deed tevens een eindejaarsoproep voor onbespoten bloemen om schoner water te stimuleren!

www.waternatuurlijk.nl
De verenigde vergadering heeft besloten om het taakstellend krediet voor de inrichting van de buitenruimte te accorderen. Gezien het belang om het buitenterrein gezamenlijk met de aanbesteding van de nieuwe huisvesting te doorlopen, is gekozen voor deze weg. Kritisch blijft de VV over de hoogte van het bedrag.
 
Enigszins geruisluis passeerden verschillende Gemeenschappelijke Regelingen de VV. Eens te meer rijst de vraag wat de voordelen zijn van deze GR's nu duidelijk wordt dat enorme kosten verbonden zijn aan het uittreden uit en het instant houden van deze GR's.
 
Een motie tot het bouwen van zandkastelen en het uitdelen van onbespoten bloemen werd helaas niet één op één overgenomen door het college. Zeker ten aanzien van onbespoten bloemen is dit teleurstellend aangezien dit bijdraagt aan de bewustwording van de invloed van bestrijdingsmiddelen in ons water en daardoor ook op onze leefomgeving, maar ook bijdraagt aan de doelstelling van 100% duurzame inkopen.
50PLUS is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van maximaal € 1 miljoen voor de totstandkoming van een versoberde buitentuin na de verbouwing van het Gemeenlandshuis.

Ook ging 50PLUS akkoord met het indienen van een zienswijze in de begrotingswijziging van de Aquon teneinde een structurele bezuiniging te bewerkstelligen.

Het was voorlopig de laatste vergadering in het Gemeenlandshuis dat binnenkort ingrijpend zal worden gerenoveerd. Voor een andere vergader- en werklocatie is gezorgd.

50PLUS wenst allen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2016 toe.
Voor de inrichting van het buitenterrein is een taakstellend budget van maximaal € 1 mln inclusief BTW beschikbaar gesteld. De VVD-fractie heeft het college meegegeven zoveel mogelijk onder dit bedrag uit te komen. Eerder was namelijk sprake van exorbitant hoge planvormingskosten. Het college heeft dit goed begrepen. Het is een maximumbedrag, het hoeft niet op.
 
Het college heeft onlangs vergunning verleend voor de grondwateronttrekking bij de A4. De VVD-fractie complimenteert het college met de afspraken over retourbemaling met het Rijk. Bodemdaling en verzilting worden op deze wijze aanzienlijk beperkt.
 
Delfland treedt per 1 januari 2016 uit de grondwateronttrekking Delft Noord omdat het waterhuishoudkundig belang deelname niet meer rechtvaardigt. De VV heeft ingestemd met de uittredevergoeding van € 7,6 mln, die in overeenstemming is met bestaande jurisprudentie.
 
Tenslotte wensen wij alle inwoners en bedrijven in Delfland fijne feestdagen.
Buitenterrein
Nu het historische pand van Delfland verbouwd wordt, pakt het college ook de buitenruimte aan. Dat kost 1 miljoen euro. “Dat is best wel veel geld", volgens Antoinette Jans, fractievoorzitter van de AWP Delfland: "Hoe leg ik dat mijn buurman uit?" De oorspronkelijke plannen zijn uitgekleed, het aantal vierkante meters is teruggebracht. Het college moet van de AWP regelmatig verantwoording afleggen aan de VV.

Zienswijze Aquon
De AWP Delfland is in het verleden altijd kritisch naar Aquon geweest en steunt dan ook nu het collegevoorstel en zienswijze. De AWP hecht grote waarde aan de uitkomst van de evaluatie strategische heroriëntatie van het accountantsonderzoek naar de uittredingskosten. 
 
Battle of the beach
Delfland doet komend jaar mee aan zandkastelenwedstrijd Battle of the Beach om het waterbewustzijn onder jongeren te vergroten.
 
Waterveiligheid
Schriftelijke vragen van AWP en PvdA hierover zijn doorgeleid voor bespreking in de commissie.
Gewijzigde watervergunning A4 
Het College heeft een gewijzigde watervergunning afgegeven aan Rijkswaterstaat voor de nieuwe A4 tussen Delft en Schiedam. Onder voorwaarden van aanvullende maatregelen mag er meer worden gepompt. Door retourbemaling wordt grondwater teruggepompt in de grond, waardoor de grondwaterstand niet daalt. Zo verdroogt de veengrond niet en klinkt niet extra in. Als dit onvoldoende blijkt, moet RWS aanvullende maatregelen nemen. Hoewel onze fractie zich kan vinden in een extra voorschrift, maakt het zich toch zorgen over de gevolgen voor de omliggende (agrarische) gronden en bedrijven/woningen. Na bekendmaking van het besluit is er een periode van 6 weken om beroep aan te tekenen.
 
Jaarwisseling
Met de jaarwisseling in zicht, kijken wij terug op een jaar waarin wij voor een aantal belangrijke beslissingen stonden binnen het waterschap. Het afgelopen jaar hebben wij ons weer ingezet voor de taakstelling van het waterschap (waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid) en deze (mede) benaderd vanuit agrarisch perspectief.
Na de verkiezingen zijn we met onze 3 fractieleden, 3 plaatsvervangers en steunfractieleden hard aan de slag gegaan voor een sociaal waterschap, midden in de samenleving.
 
De PvdA heeft gestreden voor het behoud van de kwijtschelding voor de mensen met de kleinste portemonnee. Helaas heeft het college gekozen voor een harde confrontatie met de gemeenten in plaats van samenwerking voor het armoedebeleid. 
Het waterschap kan de confrontatie beter zoeken voor de waterkwaliteit in ons gebied: nog al te vaak zijn er zwemverboden en veel te veel wordt het water vervuild met chemische middelen.
 
We willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen om Delfland bij de les te houden, en ervoor te zorgen dat rendementsdenken niet te ver doorschiet: de PvdA pleit voor een menselijke maat, en voor een gastvrij toegankelijk waterrijke woonomgeving.
 
De PvdA wenst u allen fijne feestdagen. 
 
Volg ons op Facebook: http://bit.ly/PvdAHHD.
Forward
Share
Tweet
+1
Share
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube