Copy
Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland
View this email in your browser

Nieuwsbrief Hoogheemraadschap van Delfland - 18 augustus 2015

Dit is de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland. Deze verschijnt elke twee weken na de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden.

Muskusratpopulatie onder controle

Muskus- en beverratten zijn een bedreiging voor onze dijken en waterveiligheid. Ze graven lange gangenstelsels en holen in oevers en dijken. De dieren planten zich snel voort en hebben nauwelijks natuurlijke vijanden.

Het vangen van muskus- en beverratten is daarom noodzakelijk. Uiteraard is het belangrijk dat het vangen zo diervriendelijk mogelijk gebeurt. Delfland doet er alles aan om onbedoelde vangst van andere dieren (zoals vogels en vissen) te voorkomen. In Delfland zijn in 2014 358 muskusratten gevangen, negen meer dan in 2013. De populatie blijft hiermee goed onder controle.

Op het gebied van bestrijding werkt Delfland samen met vijf andere waterschappen. We hebben het voornemen om dit de komende vier jaar te blijven doen. Waterschap Rivierenland verzorgt de uitvoering. Op www.muskusrattenbeheer.nl vindt u informatie over de dieren en de werkwijze van de vangers. Op deze website kunt u ook een melding doen, mocht u een muskusrat zien.

Hoe veilig is oude binnenstad?

In veel stadskernen loopt de slagader van ons watersysteem (boezemwater) door het centrum. Deze gracht of vaart is dus een belangrijke schakel voor het afvoeren van het overtollige water uit het gebied. Langs de gracht liggen kades die het centrum en de achterliggende polders beschermen tegen overstroming. Het is van belang dat deze hoog genoeg blijven om droge voeten te kunnen houden.
 
Twintig kilometer kade in de binnensteden van bijna alle gemeenten binnen Delfland voldoet niet meer aan de wettelijke norm en is te laag. De kades verzakken door bodemdaling. Het eenvoudig ophogen van de kades is vaak niet mogelijk omdat er weinig ruimte is tussen water en bebouwing. Ook houden we rekening met de belangen van bewoners en winkeliers, kabels en leidingen, het verkeer, en de inrichting en uitstraling van de straten.
 
Dit vraagt dus om een andere manier van werken. Samen met gemeenten en bewoners gaat Delfland op zoek naar passende oplossingen, zodat inwoners droge voeten houden en de binnenstad goed bereikbaar en leefbaar blijft.

Zorgvuldigheid troef bij zienswijze A4

Rijkswaterstaat (RWS) staat aan de lat om mensen die een zienswijze hebben ingediend op de aanleg van de A4 te beantwoorden. Maar als waterschap zijn we verantwoordelijk voor het geven van de vergunning om grondwater weg te pompen. Hierop zijn veel reacties van de omgeving. Daarom wil Delfland een zorgvuldig proces blijven lopen en hebben we op basis van de zienswijze RWS (als indiener van de vergunningaanvraag) een aantal nadere vragen gesteld en wachten we op de antwoorden. Die bepalen het moment van besluitvorming (die iets vertraagt) en of de vergunning moet worden aangepast. 
Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2015 Hoogheemraadschap van Delfland, All rights reserved.


Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen