Copy
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 7 april 2017
View this email in your browser
Nieuwsbrief verenigde vergadering - 7 april 2017

Dit is de nieuwsbrief die verschijnt na de vergadering van het algemeen bestuur van Delfland, de verenigde vergadering. De bijdragen worden aangeleverd door de fracties in onze VV.

50PLUS is akkoord gegaan met de overdracht van de Monstersche Sluis aan de gelijknamige stichting, onder bijbetaling van een bedrag aan toekomstig onderhoud. Hiermee is een einde gekomen aan een ruim 10 jaar slepende discussie.
Ook stemt 50PLUS in met het opnieuw vaststellen van de leggers Wateren, Polderkaden en Regionale waterkeringen. De inhoudelijke discussie met een tweetal belanghebbenden is weliswaar nog niet afgerond maar vervolggesprekken vinden plaats en zo nodig wordt de regeling aangepast. Om hun eventuele verdere rechtsgang niet te belemmeren zal hun worden geadviseerd een bezwaarschrift in te dienen.
Tenslotte heeft 50PLUS een door de PvdA ingediende motie Manifest Politieke Jongeren onderschreven om de duurzaamheid (nog meer) in het beleid van Delfland  te integreren. Deze motie is een aansluiting op het Manifest van 10 politieke jongeren organisaties aan de informateur.
Wijziging procesaanpak chemische waterkwaliteit
De VV heeft ingestemd met aanvullende maatregelen om samen met gebiedspartners, waaronder het bedrijfsleven, de stagnerende chemische waterkwaliteit te verbeteren.
 
Monstersche Sluis
De Verenigde Vergadering van Delfland heeft op 6 april ingestemd met de overdracht van de eigendom van de Monstersche Sluis aan de Stichting Monstersche Sluis. De Stichting zal deze historische sluis weer geschikt maken voor scheepvaartverkeer. De sluis zal dan onderdeel uit maken van het publieke vaarwegennetwerk van Midden-Delfland.
Delfland zal eisen stellen met betrekking tot de veiligheid van de waterkerende functie en het binnendringen van zout water.
Delfland verstrekt een eenmalige bijdrage van 200.000 euro, daarmee wordt het onderhoud voor Delfland in de toekomst afgekocht. VVD-hoogheemraad Marcel Houtzager heeft daaraan bijgedragen met budget uit het Programma Veiligheid. De andere helft van het bedrag komt uit het Programma watersysteem.
De VVD-fractie Delfland wenst de Stichting Monstersche Sluis veel succes!
Waterschapshistorie is de geschiedenis van het polderen, de identiteit van Nederland. Historische waterschapswerken, zoals bijv. de Monstersche sluis, blijven het best behouden als het functionele gebruik wordt verzekerd. AWP Delfland wil dat de geschiedenis van Delfland zichtbaar blijft. Bijvoorbeeld door historisch erfgoed over te dragen aan een speciale stichting, of door incidenteel bij te dragen aan de kosten van bijzonder onderhoud. Een voorstel met die strekking stond deze vergadering op de agenda. Daar zijn we uiteraard blij mee. Allen dank voor de inspanning om alle partijen op één lijn te krijgen. We wensen de stichting succes met het behalen van hun doelstellingen.

Op de agenda ook nog het voorstel de aanpak van de chemische waterkwaliteit te intensiveren. Iets wat volgens AWP Delfland hard nodig is. Vandaar onze steun voor dit voorstel.

https://www.facebook.com/AWPDelfland/ 
De waterkwaliteit is in het gebied van Delfland onvoldoende en de verbetering ervan stagneert. Vooral in glastuinbouwgebieden blijft de waterkwaliteit achter. Er is de afgelopen jaren al in gezamenlijkheid hard gewerkt aan verbeteringen maar dit werpt nog onvoldoende vruchten af. Een tandje erbij is noodzakelijk. Daarom heeft de categorie Bedrijven ingestemd met aanvullende maatregelen. Met een gezamenlijk aanpak werken de verschillende partijen (gemeenten, waterschappen en LTO Glaskracht) samen en bundelen de  krachten. Er wordt hierbij toegewerkt naar een emissieloze kas.
Commissie GSG
In de commissie Gezond, Schoon en Gezuiverd Water van 21 maart is de ganzenoverlast besproken, waar de fractie Ongebouwd schriftelijke vragen over heeft gesteld. Dit i.v.m. schade die ganzen toebrengen en het bulkkrediet dat in juli 2016 is verstrekt voor natte ecologische zones. In de beantwoording van de vragen en de brief 'aanpak ganzenoverlast door Delfland' wordt aangegeven dat Delfland participeert in de regiogroep, dat natuurvriendelijke oevers worden beschermd en dat er een brief is gestuurd naar de provincie. Tevens is toegezegd dat wij na de zomer nader worden geïnformeerd over de voortgang. Als fractie zullen wij dit kritisch blijven volgen.
 
Legger
De leggers Wateren, Polderkaden en Regionale Waterkeringen zijn vastgesteld. De fractie Ongebouwd heeft een stemverklaring afgelegd over één onderdeel. En wel het feit dat door een functiewijziging er onderhoudsplicht ontstaat en grondgebruik wordt beperkt. Dit wordt met de betrokkenen nader besproken en bezwaar is mogelijk. Ook hier zullen wij alert op blijven.
De PvdA feliciteert  de Stichting Monstersche Sluis met de openstelling van de sluis in Maassluis.

De PvdA heeft het initiatief genomen voor een motie over het Manifest van 10 politieke Jongerenorganisaties voor Duurzaamheid.  Alle partijen behalve de VVD hebben de motie mede ingediend, en uiteindelijk heeft het college deze overgenomen. Mooi dat we dit manifest  als waterschap omarmen, zonder cynisme! Lees meer op onze Facebookpagina. http://bit.ly/PvdAHHD

De PvdA heeft grote moeite met de subsidie die Nutricia van Delfland krijgt voor de afvalwaterzuivering, terwijl burgers meer dan het volle pond betalen.

Delfland moet middenin de samenleving staan.  De inspraak op nieuwe leggers is nu te formeel en kil afgewikkeld. Dit geeft ons zorgen, temeer omdat van dezelfde bedrijven vaak grote medewerking wordt gevraagd voor verbetering van de waterkwaliteit. De PvdA wil dat watervervuiling vanuit kassen beter doordacht wordt aangepakt.

Meer weten? Kijk op Facebook PvdA Hoogheemraadschap Delfland: 
http://bit.ly/PvdAHHD
 
CDA blij met overdracht Monstersche Sluis

De Monstersche Sluis in Maassluis komt in handen van de Stichting Monstersche Sluis. Hiermee komt de openstelling in zicht. Het CDA ondersteunt dit initiatief van harte. Dankzij bijdragen van de Stichting, het Hoogheemraadschap Delfland, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Maassluis kan dit cultuur historisch erfgoed nu worden opgeknapt. Als de kleikist eruit gaat, kunnen recreanten de sluis weer gebruiken en wordt erfgoed in ere hersteld.

Verder is het CDA positief over de samenwerking met LTO en tuinders aan het project emissieloze kas. Doel hiervan is de lozing op het oppervlaktewater nog meer terug te dringen. Overigens vindt het CDA wel dat ook naar andere lozingen zal moeten worden gekeken.
Een belangrijke stap voor schoner en natuurlijker water in Delfland:
De voltallige VV stemde in met het voorstel van hoogheemraad Ter Woorst om de samenwerking en de aanpak voor een betere waterkwaliteit te intensiveren. Eén van de speerpunten van Water Natuurlijk. En nu KEIHARD doorpakken om samen (tuinders, LTO, waterschap, gemeenten) daadwerkelijk resultaten te bereiken!
 
Monstersche Sluis overgedragen aan stichting
Een historisch besluit waar Water Natuurlijk zich al jaren voor heeft ingezet. De stichting Monstersche Sluis zorgt ervoor dat de sluis fraai blijft en zich verder kan ontwikkelen als recreatief historisch erfgoed. Delfland waarborgt de veiligheid en mede op verzoek van Water Natuurlijk is er nadrukkelijk aandacht voor vismigratie.
 
‘Motie Terlouw’ voor een duurzamer Delfland
Onder aanvoering van Water Natuurlijk-ambassadeur Jan Terlouw hebben politieke jongerenorganisaties in maart een manifest opgesteld voor een duurzamer Nederland. Water Natuurlijk steunt krachtig de PvdA-motie die oproept voor ook een duurzamer waterschap.
 
Meer informatie?  www.facebook.com/WaterNatuurlijkDelfland
De chemische waterkwaliteit blijft een belangrijk aandachtspunt voor de Partij voor de Dieren. Het voorstel "Wijziging Procesaanpak intensiveren chemische waterkwaliteit" bevat aanvullende maatregelen om samen met de gebiedspartners de stagnerende waterkwaliteit te verbeteren. Het voorstel is een noodzakelijke stap om de waterkwaliteit te verbeteren. Echter, er is nog een lange weg te gaan.
 
Vandaag heeft de VV besloten om samen met de gemeente Maassluis het eigendom van de Monstersche sluis over te dragen aan de Stichting Monstersche sluis. Hiermee wordt een deel van de rijke waterschapshistorie binnen Delfland in ere hersteld. Het voorstel is een mooi voorbeeld van hoe een burgerinitiatief binnen de randvoorwaarden van Delfland gestalte kan krijgen.
 
De door de Partij van de Arbeid ingebrachte motie Manifest Politieke Jongeren, mede ondertekend door de Partij voor de Dieren, werd breed gedragen door de VV. Deze inspirerende motie roept het College op om gehoor te geven aan de verdere verduurzaming van Delfland.
Forward
Share
Tweet
+1
Share
Afmelden nieuwsbrief    Gegevens wijzigen  
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
YouTube
YouTube