Copy

Nyhedsbrev april 2019

Kære FLIS-kontaktperson

FLIS-dagen er netop afholdt med deltagelse fra 62 kommuner heraf en ny kommune, nemlig Middelfart, som er FLIS-kommune nummer 90 - velkommen til.
FLIS-projektet takker for feedback og de mange gode input fra dagen. Generelt oplevede vi en opbakning til at fokusere på kvalitet og sikker drift med afsæt i den nye kontrakt på FLIS, og vi hørte også, at kommunerne meget stærkt efterspørger standardisering af data og nøgletal sammen med staten og Danmarks Statistik.
 
Når vi har samlet op på alle kommentarer og spørgsmål, så sender vi en samlet opsummering af debat og spørgsmål til alle deltagere i FLIS dagen og til alle FLIS kontaktpersoner. Dagens oplæg er tilgængelige her.
I dette nyhedsbrev kan du læse om:
Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at skrive til FLIS@kombit.dk

God læselyst!

Plan for personalevalidering


Den centrale datavalidering af Personale er i gang. Vi har været i dialog med fem kommuner, som tilmeldte sig som superbrugere for hhv. SilkeborgLØN og Opus Løn og Personale. Assens (Opus Løn og Personale) og Aalborg (SilkeborgLØN) er med i en mini-pilot. Vi har også været i dialog med de to kildeleverandører KMD og Silkeborg Data, hvor datavalideringsmetoden samt beskrivelserne af dataudtrækket herunder begrebsdefinitionerne blev drøftet.
 
Metoden for datavalidering af personale indebærer, at KOMBIT aftaler levering af et dataudtræk med kildeleverandørerne, som vi på forhånd har specificeret. Valideringen bliver foretaget af en datakonsulent, hvor afvigelserne mellem dataudtrækket og FLIS data identificeres. Der laves en opgørelse over afvigelserne, hvor der i forhold til den enkelte afvigelse afklares 1) hvor er afvigelsen, 2) hvad er grunden til afvigelsen findes, og 3) hvilke konkrete anbefalinger har datakonsulenten, hvor der beskrives, hvordan afvigelsen elimineres. Eventuelle afvigelser som skyldes registreringspraksis, vil vi henstille til, at kommunerne kigger på, og de afvigelser som skyldes fx FLIS fortolkninger vil vi arbejde på at rette til en FLIS release tidlig i 2020.

Planen for personalevalidering bliver dog påvirket af aktuelle kontraktuelle afklaringer med KMD i forbindelse med dataudtrækket fra kildesystemet Opus Løn og personale. Mini-piloten på OPUS Løn og personale skulle have fundet sted i marts, men må udskydes.

Afklaringerne med KMD vil få indflydelse på planen for den endelige opgavespecifikation til datakonsulenten for den centrale validering, som skulle på plads i april, samt levering af beskrivelsen af KMD kommunernes opgaver. Hvor meget dette forsinker den samlede personalevalidering er endnu uafklaret. Vi fortsætter mini-piloten med et udtræk af SilkeborgLøn data fra Aalborg Kommune sammen med datakonsulenten i begyndelsen af april. I næste nyhedsbrev melder vi status ud sammen med en opdateret plan for personalevalidering. 

FLIS efterlyser kommuner til forskellige faggrupper

 
 
Kvaliteten på FLIS starter med de rigtige krav og den rigtige forståelse af data, beregningsregler og nøgletal. FLIS etablerer derfor en række faggrupper, en arbejdsgruppe samt en juragruppe, hvor kommunerne kan sætte dagsordenen for indholdet af FLIS.
 
Grupperne kræver forberedelse og deltagelse i et antal Skype-møder og fysiske møder, dels i København og dels ude i landet. Antal møder og form afhænger af, hvordan behovet udvikler sig på områderne. Hvis din kommune ønsker at deltage, bedes du sende en mail til FLIS@kombit.dk senest 12. april, hvor det fremgår hvilke(n) gruppe(r) du vil deltage i samt kontaktoplysninger på deltagere. Vi sigter mod cirka syv kommunale repræsentanter i hver gruppe.

SØGES: Kommuner til skolegruppe, beskæftigelsesgruppe, sundhedsgruppe og dagtilbudsgruppe:
Med hjælp fra KL arbejder vi på at etablere faggrupper på skole (mhp. elevfravær mv.), beskæftigelse (DREAM/YR/DFDG), dagtilbud (mhp. dagtilbud primo 2020), og sundhed (mhp. flere data fra Sundhedsdatastyrelsen). Grupperne skal have deltagelse af KL, statslige styrelser samt Danmarks Statistik, således at FLIS data og nøgletal jf. FLIS nye projektmål så vidt muligt bliver standardiseret på tværs af kommunerne og staten. FLIS søger derfor kommunale repræsentanter til grupperne, hvor man i dialog med de statslige parter og KL skal bidrage til at definere indhold og udbrede anvendelse af data og nøgletal. Eventuelle spørgsmål kan rettes til it-konsulent Christine Halckendorff chr@kombit.dk

SØGES: Kommuner til juragruppe:
I sidste nyhedsbrev skrev vi ud om, at vi søger deltagere til juridisk faggruppe – det gør vi stadig, og vi håber, at der sidder nogle kommuner, der har lyst til at melde sig. Kort fortalt skal gruppen foretage tværgående afklaringer af de lovmæssige og juridiske rammer for FLIS og støtte afklaringer på fagområderne, fx aktuelt mht DREAM-data på beskæftigelsesområdet.
Foreløbig forventes gruppen at skulle medvirke til afklaring af følgende:
 
• Ny vejledning fra Datatilsynet, som er i høring p.t.
• Konsekvenser af persondataforordningen
• Revideret aftalesetup for DREAM-data fra STAR
• Brug af data til analyseformål vs myndighedsopgaver
• FLIS leverance af kildedata vs FLIS leverance af nøgletal
• Kobling af data imellem forskellige fagområder
• Sletning på FLIS dataområder
• Juridiske rammer for det kommende 8. dataområde Dagtilbud
• Aftaler med Sundhedsdatastyrelsen om eventuelle yderligere sundhedsdata til kommunerne
Gruppen må forventes at have en mødefrekvens (primært via Skype) i størrelsesordenen 5-10 møder om året, afhængigt af omfanget af opgaver. Vi sigter mod cirka syv kommunale repræsentanter.
Tilsagn om deltagelse og navn på kommunens repræsentant sendes til FLIS@kombit.dk Eventuelle spørgsmål kan rettes til FLIS-projektets jurist Henrik Højlund Kjær hhk@kombit.dk.
 
SØGES: Kommuner til arbejdsgruppe om metode for gennemsnitsberegninger:
Vi er ved at gennemgå vores regler for gennemsnitsberegninger i nøgletallene i FLIS for fx landsgennemsnit. I den forbindelse søger vi nogle kommuner, der vil bidrage til drøftelsen. Arbejdet vil indbefatte at give sparring på, hvorvidt de eksisterende forretningsregler skal justeres, og det vil minimum indbefatte ét skypemøde. 
Hvis du er interesseret i at deltage i gruppen, bedes du sende en mail til Søren Storm fra KL på ssto@kl.dk.

Eksempelbanken lanceret


FLIS eksempelbank blev lanceret under den netop afholdte FLIS-dag.
Formålet med eksempelbanken er inspiration og vejledning til, hvordan FLIS kan anvendes, skabe værdi og give kommunale FLIS-brugere overblik over og inspiration til, hvordan FLIS kan bringes mere i spil i den enkelte kommune.
Eksempelbanken udbygges løbende med eksempler, som lokale FLIS-brugere har sendt ind, og spænder bredt over konkrete produkter som analyser, udvikling af standardrapporter, anvendelse i budgetlægning og meget mere.

Release 5.3 udskydes to måneder


FLIS release 5.3, som er planlagt til at indeholde data på Ydelsesrefusion (YR) og Beskæftigelse er udskudt til at udkomme via kørslen, der afsluttes ultimo september 2017.
Det skyldes, at det vil kræve ekstra tid at tilpasse datasættene til det endelige format på data fra YR, at omlægge datasættene til kun at modtage ændringer fra YR så FLIS kan køre hurtigere, og endelig at teste YR/beskæftigelse i henhold til de nye krav til test i FLIS, som blev indført fra release 5.2. Selve YR fagsystemet forventes iht projektets reviderede plan at blive sat i drift efter sommerferien 2019.

Udover YR/DFDG var det planlagt, at releasen skulle indeholde en opdatering af skoleområdet, som er tilrettet efter kommunernes datavalidering og fejlfinding på området. Dele af disse rettelser, som vedrører indre forhold i FLIS, planlægges lagt i drift ifm en månedskørsel. Andre dele af de nødvendige rettelser på skole skal afklares med kommunerne og staten i den kommende faggruppe på skoleområdet sammen med Elevfravær, og de planlægges derfor at indgå i release 6.0 ultimo januar 2020..

Opsamling på drift i februar


Månedskørslen, der blev afviklet i februar, må desværre betegnes som alt andet end succesfuld. Månedskørslen startede den 15. Februar kl.15:09 og var afsluttet med de sidste leverancer af kuber den 28. Februar kl. 15:58. Datakvaliteten er ikke opfyldt, da der mangler datapakker, og ikke alle nøgletal er beregnet.  Konsekvensen er ikke alene sen og mangelfuld leverance af månedens data, men betyder også, at der er taget tid fra de vigtige genkørsler af data.
Dette er overfor leverandøren blevet påpeget som uacceptabelt på et ekstraordinært styregruppemøde.
Husk, at du kan læse og abonnere på driftmeddelelser fra eflis.dk her.

Meld fejl ind til FLIS!


Fejl er fejl, og fejl skal rettes. Det gælder uanset om fejl netop er opstået, eller om de handler om problemer i historiske datasæt, der ligger flere år tilbage. Kun de fejl, der bliver meldt ind, kan blive rettet.

Hvis din kommune har problemer med FLIS - enten teknisk eller pga. fejl i månedens datapakker, faglige spørgsmål til data mv. - så skal du oprette en sag via Netcompanys ServiceDesk på Administrationssiden på
eflis.dk

Bemærk, at kommunens LIS/BI-leverandører også er supportberettiget. De kan dog ikke bruge administrationssiden til at fejlmelde, men i stedet skal kontakte Netcompanys ServiceDesk på kommunens vegne via 
kombit.flis@netcompany.dk eller ringe på tlf: 33 11 40 47.

Får du ikke den forventede hjælp hos Netcompany kan du eskalere til KOMBIT via mail på
drift@kombit.dk.
Copyright © 2019 KOMBIT A/S


Du kan læse mere om FLIS, FælleskommunalLedelsesInformationsSystem, på KOMBITs hjemmeside.
Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet fra Ydelsesrefusion? Afmeld det her.