Copy
Læs seneste nyt fra KOMBITs projekt Social Pension
Se mailen i din browser

Nyhedsbrev Social Pension
Marts 2021
Kære Borgerservicechefer, Ydelseschefer (KY, KSD), Kommunale arbejdsgrupper x 2 (sagsbehandlere + økonomimedarbejdere), Kommunal styregruppe, KMD SPK-systemansvarlige, KOMBIT-programledere og Social Pension-kontaktpersoner

I dette omfattende nyhedsbrev kan I læse vigtig information om kommunernes forberedende opgaver i forbindelse med implementeringen af det nye pensionssystem Kommunernes Pensionssystem, KP Basis. I kan læse om: Hvis I har spørgsmål, er I som altid velkommen til at kontakte os på socialpension@kombit.dk

Med venlig hilsen,
KOMBITs Social Pension-projekt

Nu går vi i gang med at forberede implementeringen af KP Basis


Kommunerne skal så småt i gang med at forberede sig på at implementere det nye pensionssystem Kommunernes Pensionssystem, KP Basis. 

Det betyder, at alle kommuner skal
 • udpege en projektejer og projektleder,
 • deltage i webinar om KLIK-værktøjet,
 • løse KLIK-opgaver, som gør kommunen klar til at tage KP Basis i brug,
 • deltage i netværksmøder
 • deltage i undervisning af superbrugere, økonomimedarbejdere og systemadministratorer
 • træne i og afprøve KP Basis i et særligt træningsmiljø før kommunen tager systemet i brug
 • tage det nye pensionssystem i brug
Udpegning af projektejer og projektleder
For at jeres kommune kan blive klar til at implementere KP Basis, skal kommunen have en projektejer og en projektleder. Projektejeren sikrer, at rammerne for kommunens implementering og udrulning er på plads og sparrer med projektlederen om, hvordan kommunen bedst bliver klar til at tage KP Basis i brug. Projektlederen vil være kommunens omdrejningspunkt i de kommende måneder frem mod, at kommunerne tager KP Basis i brug i starten af 2022.

Projektlederen vil modtage kommunens opgaver via et opgave- og opfølgningsværktøj, der hedder KLIK, inddrage kolleger i at løse opgaverne, deltage i webinarer og netværksmøder, fortælle sine kolleger om det kommende system og være KOMBITs og leverandøren Netcompanys kontaktperson i kommunen. Projektlederen vil blive klædt på til opgaven af KOMBIT og Netcompany.

Netcompany vil allerede i uge 11 sende KLIK-opgaven ”Udpeg en projektejer og en projektleder” til alle 98 kommuners KOMBIT-programledere.

Hvornår skal kommunerne tage KP Basis i brug?


Forventningen er, at alle kommuner udfaser det nuværende pensionssystem KMD SPK og tager det nye pensionssystem KP Basis i brug inden udgangen af februar 2022.

Hvad er KP Basis?


KP Basis er kommunernes nye pensionssystem, som skal erstatte KMD SPK. Når Netcompany udruller Kommunernes Pensionssystem til kommunerne, vil systemet være en basisløsning, kaldet KP Basis. Formålet med at kommunerne modtager en basisløsning, er at gøre det muligt for kommunerne at udfase KMD SPK og dermed realisere en besparelse på 2,9 mio. kr. på landsplan i forhold til de kritiske forudsætningssystemer. Konsekvensen vil naturligvis være et system, som er en basisløsning, hvilket betyder, at systemet kun indeholder det absolut nødvendige i første version, som kommunerne forventeligt tager i brug i februar 2022.

Kommunernes nye pensionssystem vil se anderledes ud end det nuværende pensionssystem, og der vil være ændringer i kommunernes arbejdsgange. Kommunerne vil i udgangspunktet have adgang til de samme data, som de har i KMD SPK, så kommunerne kan løse deres arbejdsopgaver som i dag.

Når KP Basis er udrullet i kommunerne, skal systemet fortsat udvikles til et fuldt moderne og effektivt system. I en toårig periode frem mod 2024 vil der løbende blive tilføjet pakker med ny funktionalitet til systemet. Efter implementeringen af den sidste pakke med ny funktionalitet i 2024 hedder systemet KP.

I tiden efter 2024 vil der ske almindelig videreudvikling af systemet.
Tilbage til toppen af nyhedsbrevet

Hvad får kommunen adgang til at se i KP Basis?


Kommunerne får adgang til de data, der er nødvendige for, at kommunen kan løse sine opgaver.

Angående oplysninger om pensionssagen i UDK, så er delingen af disse oplysninger underlagt lovgivningen, hvilket også er årsagen til, at kommunen har adgang til færre oplysninger i KMD SPK end i KMD Social Pension. Der foregår fortsat en tolkning af lovgivningen i regi af UDK, KL og KOMBIT for at undersøge muligheden for at dele flere oplysninger, men i udgangspunktet vil kommunen kunne se de samme oplysninger fra UDK som i KMD SPK. Det drejer sig om sumbeløb, som både indeholder skattepligtige og skattefri beløb. Nettobeløb vil dog være synlige 18 måneder tilbage i stedet for de nuværende 3 måneder, og udbetalinger til kommunen i forbindelse med administration vil være synlige.

Hvordan bliver KP Basis klar til, at kommunerne kan tage systemet i brug i starten af 2022?


For at kommunerne får et velfungerende pensionssystem og gøre alle kommuner klar til at implementere systemet, har Social Pension-projektets kommunale styregruppe besluttet, at der skal være et trin 0, hvor kommunale brugere afprøver KP Basis og et trin 1, hvor alle kommuner udfaser KMD SPK og tager KP Basis i brug.

Hvad sker der med KP Basis, før brugerne skal afprøve systemet?
Leverandøren Netcompany er i øjeblikket i gang med at udvikle KP Basis, og systemet bliver testet af teknikere og af kommunale brugere. Når KP Basis er udviklet, vil KP Basis være klar til, at kommunale brugere fra et antal pilotkommuner arbejder i systemet. Forventningen er, at det sker i november 2021.

Hvad er pilotkommunernes rolle?
Pilotkommunerne afprøver KP Basis i trin 0, før andre kommuner får adgang til systemet.
Systemet vil modtage alle de samme oplysninger fra andre systemer, som det nuværende KMD SPK gør. Når pilotkommunerne skal afprøve KP Basis i trin 0, vil der dog kun være enkelte sager med historiske data fra KMD SPK samt nye pensionssager, som derfor ikke tidligere har været oprettet i KMD SPK. Pilotkommunerne kan derfor afprøve systemet, når de laver sagsbehandling på disse borgere og give leverandøren Netcompany tilbagemeldinger, hvis pilotkommunerne finder fejl eller uhensigtsmæssigheder.

Pilotkommunerne vil afprøve KP Basis fra november 2021 og vil derfor arbejde i KMD SPK og KP Basis frem mod februar 2022, hvor alle kommuner udfaser KMD SPK og tager KP Basis i brug.

KOMBIT er i gang med at tale med kommuner, der kunne have interesse i at være pilotkommuner. Vi forventer, at der vil være omkring 10 pilotkommuner, der skal afprøve KP Basis i trin 0.

Hvornår skal alle kommunernes systemopsætning være på plads?
Alle 98 kommuners systemadministratorer vil i løbet af trin 0 skulle løse en række opgaver, der gør, at kommunens opsætninger i KP Basis er på plads, før kommunen tager systemet i brug i trin 1. 

Hvad med flertallet af kommuner, som ikke er pilotkommuner?
Alle 98 kommuner får mulighed for at afprøve systemet og komme med feedback til KOMBIT og Netcompany. I løbet af oktober, november og december vil alle kommuners brugere få adgang til et træningsmiljø, som gør det muligt for kommunens brugere at afprøve systemet og indmelde fejl til leverandøren Netcompany (læs mere om dette længere nede i nyhedsbrevet).
Tilbage til toppen af nyhedsbrevet

Hvordan bliver kommunen klar til at implementere KP Basis?


KOMBIT og Netcompany har udarbejdet materialet og planlagt en række aktiviteter, som skal støtte kommunernes implementering, udrulning og ibrugtagning af KP Basis (læs mere om dette længere nede i nyhedsbrevet).
Derudover får alle kommuner adgang til træningsmiljøet i god tid, før kommunerne skal tage KP Basis i brug.

Hvad kan kommunen bruge træningsmiljøet til?
Alle kommuners brugere vil i løbet af trin 0 i oktober-december 2021 få adgang til træningsmiljøet, som er identisk med det nye pensionssystem KP Basis. Træningsmiljøet vil modtage alle de samme oplysninger fra andre systemer, som det nuværende KMD SPK og det kommende KP Basis gør, men kommunerne vil ikke kunne foretage udbetalinger, sende breve eller foretage andre handlinger fra systemet, som berører borgeren eller andre systemer.

Alle brugere har derfor mulighed for at træne i KP Basis og blive trygge i brugen af systemet med støtte fra onlinehjælp, brugervejledninger, navigationssedler, onlinevideoer og kommunens superbrugere i god tid, før al sagsbehandling skal ske i KP Basis.

KP Basis er som tidligere nævnt allerede blevet testet på dette tidspunkt, men kommunale brugeres anvendelse af systemet giver et mere realistisk billede af, hvordan systemet vil blive anvendt og hvilke udfordringer der kan opstå.

Der er derfor to formål med træningsmiljøet:
 • at kommunale sagsbehandlere, økonomimedarbejdere og systemadministratorer kan lære systemet at kende og træne i at arbejde i systemet, før kommunen overgår helt til det nye system.
   
 • at kommunale brugere kan identificere fejl og mangler i god tid, før kommunerne overgår til systemet, og indsende dem til leverandøren Netcompany, så leverandøren har mulighed for at rette de fundne fejl, inden alle kommuner udfaser KMD SPK og tager KP Basis i brug.

KOMBIT vil vende tilbage til kommunens projektleder med flere informationer, om hvordan I med fordel kan bruge træningsmiljøet samt informationer om en opgave, hvor brugerne skal afprøve nogle bestemte scenarier, der skal vise, at kommunen kan gennemføre deres vigtigste opgaver og dermed hjælper med at afdække fejl, der ikke er blevet opdaget i forbindelse med test, og som Netcompany skal løse, før alle kommuner forventeligt tager KP Basis i brug i februar 2022.

Hvordan kommer kommunerne godt i gang med at anvende træningsmiljøet?
Alle kommuner bliver inddelt i grupper. Hver gruppe består af cirka ti kommuner, som har en kontaktperson enten i KOMBIT eller i Netcompany. Kontaktpersonerne vil have et tæt samarbejde og sørge for, at kommunernes projektledere får informationer om hvornår og hvordan kommunen kan komme på træningsmiljøet, ligesom kontaktpersonen vil være til rådighed, hvis brugerne har spørgsmål til træningsmiljøet og implementeringen af KP Basis.

Kontaktpersonerne fra KOMBIT og Netcompany følger kommunerne tæt, fra kommunerne går i gang med at anvende træningsmiljøet, og til kommunerne er kommet godt igennem hypercare-perioden, som er ugerne umiddelbart efter, at kommunerne har taget systemet i brug i februar 2022.

KOMBIT og Netcompany sørger for at koordinere med relevante parter, så kommunen ikke oplever sammenfald mellem implementeringen af KY og KP Basis.

Hvordan bliver kommunen støttet i implementeringen og udrulningen af KP Basis?
På vegne af kommunen vil kommunens projektleder modtage brugervejledninger, navigationssedler og onlinevideoer, som skal hjælpe brugerne med at implementere og tage KP Basis i brug. Projektlederne vil derudover modtage invitationer til netværksmøder, KLIK-opgaver og præsentationsmateriale, der kan bruges i egen kommune til at fortælle om KP Basis.

Derudover vil et antal superbrugere modtage undervisning, så de kan støtte og vejlede kolleger i kommunen. Nogle af kommunens økonomimedarbejdere vil modtage undervisning i deres brug af KP Basis, og systemadministratorerne vil modtage hjælp og støtte til at løse deres opgaver med opsætning af det nye system. Kommunens tilknyttede kontaktperson hos enten KOMBIT eller Netcompany vil ligeledes bistå kommunen, hvis der opstår behov for yderligere støtte.

Hvad sker der, når kommunen har taget KP Basis i brug?


Når kommunen har taget KP Basis i brug og dermed udfaset KMD SPK i starten af 2022, vil KOMBIT og Netcompany gå i gang med at udvikle mere funktionalitet til systemet. Kommunen vil modtage den nye funktionalitet i pakker. KOMBIT vil i perioden august 2021-januar 2022 sammen med kommunale repræsentanter vurdere, hvilke ønsker om ny funktionalitet, vi skal prioritere først.

Udviklingen af mere funktionalitet starter i 2022 og slutter i 2024. Forventningen er, at den første pakke med ny funktionalitet tidligst kommer i Q3 2022. Når kommunerne har taget den nye funktionalitet i brug, er der ikke længere tale om KP Basis, men KP.

Kommunernes spørgsmål om funktionalitet i KP Basis og KP


Hvis I har spørgsmål til, hvad I vil kunne i jeres nye pensionssystem, og hvad I vil have adgang til i KP Basis, er I meget velkomne til at sende spørgsmålene til vores postkasse på socialpension@kombit.dk.

Vi vil besvare alle indkomne spørgsmål ved at opdatere vores nye FAQ om funktionalitet i systemet på vores hjemmeside. Den 1. i hver måned (med start d. 1. april 2021) vil I kunne finde svar på de spørgsmål, som vi har modtaget fra jer den forudgående måned. 
Tilbage til toppen af nyhedsbrevet
kombit.dk
Email
KOMBIT på LinkedIn
Copyright © *|2019|* *|KOMBIT|*, All rights reserved.


 unsubscribe from this list.