Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Hlavička únorového bulletinu

Milí přátelé a příznivci Centra paliativní péče,

s prodlužujícími se dny a novými začátky přichází i do paliativní péče snaha o redefinice a aktualizace v různých oblastech. Jsme rádi, že Vám přinášíme shrnutí toho nejdůležitějšího. Zároveň nás těší, že pro Vás máme nový podcast v sérii Řekni mi, a to s Terezou Matějčkovou na téma filosofie smrti. Přejeme Vám proto pěkné čtení i poslech.

Z dílny Centra paliativní péče:

Tereza Matějčková
Potřebujeme smrt, aby naše životy dávaly smysl? Jak se ke smrti a smrtelnosti staví filosofie? Nejen nad tím se zamýšlí Tereza Matějčková, která učí filosofii na Karlově Univerzitě v našem novém podcastu ze série Řekni mi. Kromě inspirativních odpovědí na složité otázky vás na konci podcastu čekají také tipy na zajímavé čtení!

Aktuality

Únor ve světě se nese v duchu úprav standardů a redefinic paliativní péče v nejrůznějších oblastech. Na začátku února vyšla v Palliative Medicine úprava standardů paliativní péče v Evropě, která reviduje vývoj paliativní péče od roku 2009. Úprava probíhala formou delphi study a ke stávajícím standardům, které vyhodnotila jako stále platné, přidává 13 nových standardů a norem zejména v oblasti neonatologie a perinatální paliativní péče, péče o pacienty s demencí a adolescenty. Úprava zdůrazňuje také nutnost rozšíření používání digitálních technologií v rámci sdíleného přístupu k informacím.
Mezinárodní standardy dětské paliativní péče právě vychází v časopise Journal of Pain and Symptom Management. Standardy reflektující vývoj dětské paliativní péče od roku 2007 vychází z dostupné literatury a na jejich definici se podílelo kolegium mezinárodních odborníků. Kromě zpřesnění potřeb a péče, která by na ně měla reagovat, pamatuje revize nejen na nejrůznější účastníky péče o nemocné dítě, včetně sourozenců a prarodičů, ale i na velmi variabilní podmínky péče, od těch, které považujeme za standardní, až po situace humanitární krize.
Ministerstvo zdravotnictví vydalo Standardy poskytování specializované paliativní péče ve formě konziliárního týmu paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče v ČR. Standardy byly vytvořeny v rámci projektu podpořeného Ministerstvem zdravotnictvípopisují službu poskytovanou konziliárním týmem v prostředí akutní a následné lůžkové péče a zahrnují i doporučení pro minimální personální zabezpečení týmu.
Začátek roku však přinesl novinky i v České republice. Paliativní péči obecně a dětské zvláště je věnováno únorové číslo odborného časopisu pro nelékařské zdravotnické profese Florence. Za pozornost dále rozhodně stojí článek MUDr. Zuzany Křemenové a jejího týmu v časopise Journal of Palliative Medicine. V rámci této studie autoři sledovali náklady na péči o 213 pacientů v paliativní péči s 213 pacienty s obdobnou diagnózou v péči standardní. Analýza ukázala, že pokud je do péče o tyto pacienty zapojen paliativní tým, jsou náklady téměř třikrát nižší, zejména díky zkrácení hospitalizace na jednotkách intenzivní péče. Článek snad přispěje důležitým argumentem k integraci paliativní péče do českých nemocnic.
Jak pacienti s pokročilou onkologickou diagnózou přemýšlí o otázkách spojených se závěrem života? Nad touto otázkou se zamýšlí kolektiv autorů nově vydané knihy Touha odejít. Autory publikace jsou psycholog PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D., lékař MUDr. Michal Kouba a onkologičtí pacienti Ivana Macková a  Stanislav Václavík se svou ženou. Kniha se snaží otevírat tíživá témata spojená s koncem života a nabízí náhledy z různých stran - pacientů i odborníků.

Výzkum pro praxi

Ovlivňuje kontinuální hluboká sedace délku přežití?

Na tuto otázku se zaměřila multicentrická prospektivní studie provedená v Japonsku. Studie se zúčastnilo 1625 pacientů s pokročilou onkologickou diagnózou z 23 oddělení paliativní péče a porovnávala délku dožití u pacientů kteří měli kontinuální hlubokou sedaci se skupinou pacientů, kteří sedaci nevyužili. V kohortě pacientů, kteří využili sedace bylo 156 respondentů. Délka dožití byla měřena ode dne, kdy pacient získal na Paliativní škále funkční zdatnosti méně než  20 % (PPS20). Nejčastějším důvodem pro zahájení hluboké sedace bylo agitované delirium (72,4 %) a dušnost (46,8 %). Méně častěji  únava a bolest (19,3 % a 17,3 %). Ve většině případech byl lékem první volby Midazolam (89,7 %). K hodnocení sedace a výskytu deliria byla použita modifikovaná verze Richmond Agitation Sedation Scale (RASS). Hluboké sedace (⩽ - 4) bylo dosaženo u  66 % pacientů během 24h od zahájení medikace. Při porovnání obou kohort bylo zjištěno, že medián přežití byl u obou sledovaných skupin totožný. U pacientů s kontinuální hlubokou sedací se jednalo o 80 hodin a u pacientů bez využití sedace o 81 hodin. Zvýšené riziko bylo sledováno u pacientů s agitovaným deliriem a rakovinou plic. Výsledky studie ukazují, že při opatrném nastavování medikace není kontinuální hluboká sedace spojená s kratší dobou přežití.

Poskytování péče v souladu s přáním a preferencemi pacienta z pohledu pozůstalých pečujících

Studie provedená na Dana-Faber Institutu v Bostonu zkoumá, jak vnímají pozůstalí rodinní pečující péči v závěru života o své blízké a její soulad s cíli a preferencemi pacienta. Kvalitativní studie se zúčastnilo 19 pozůstalých, z toho 14 byly ženy a nejčastěji se jednalo o děti nebo partnery pozůstalých. Dvě třetiny respondentů (12) se domnívaly, že péče byla poskytnuta v souladu s přáním a preferencemi pacienta. Nicméně respondenti také uvedli, že měli rozporuplnou zkušenost, kdy přání a preference jejich blízkého nebyly naplněny. Tyto situace zahrnovaly rozhodování lékařů bez konzultace s pacientem nebo s pečujícími a nechtěná rozhodnutí o péči. Většinou se jednalo o rozhodování o místě poskytování péče, o léčebných zákrocích a postupech a nastavování medikace. Jako důležité aspekty, které ovlivňovaly poskytování péče v souladu s přáním a preferencemi pacienta byly respondenty určeny dostatečná komunikace, vztah s lékařem, lidský přístup a kontinuita péče. Studie poukazuje na potřebu adekvátní komunikace mezi lékařem, pacientem a rodinou, poskytování dostatečného množství informací a potřebu lepší koordinace péče bez zbytečných změn.

Tipy pro Váš rozvoj 

Interprofessional team conflict - webinář se bude zabývat interdisciplinárním konfliktem v týmech hospicové a paliativní péče a strategiemi pro jejich zvládání.
10. 3. 2022, MJHS Institute for Innovation in Palliative Care, online
Komunikační ELNEC - kurz zaměřený na komunikační dovednosti v jednotlivých oblastech péče od komunikace o symptomech, přes duchovní či kulturní potřeby, až po komunikaci v závěru života. Vhodný pro všechny profese paliativních týmů.
14. - 15. 3. 2022, Centrum paliativní péče, Ostrava
Právo a paliativní péče - kurz určen zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům, kteří se ve své praxi setkávají s právními otázkami souvisejícími s poskytováním péče v závěru života.
21. - 22. 3. 2022, Cesta domů, Praha

Problematika smrti a provázení - kurz pro pomáhající profese zabývající se různými kontexty smrti včetně uvědomování si vlastních postojů ke smrti.
29. - 30. 3. 2022, REMEDIUM Praha, Praha

Plánování péče v závěru života - kurz připravuje na rozhovor s klientem o jeho přáních a preferencích v závěru života. Ukazuje také, jak zjištěné informace efektivním způsobem dokumentovat.
8. 4. 2022, Centrum paliativní péče, Praha
Espero_lektoři

ESPERO - unikátní kurz komunikačních dovedností pro lékaře, který připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.
20. - 22. 4. 2022, Centrum paliativní péče, Praha

ELNEC Core - oblíbený kurz intenzivní paliativní péče, který se nese v duchu “sestry sestrám”. Svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života.
26. - 28. 4. 2022, Centrum paliativní péče, Rajhrad

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci!

Přeji Vám mnoho světla a radosti.

Za tým Centra paliativní péče
Anna Tučková

Anna Tučková
Facebook
Instagram
Website
Email
Centrum paliativní péče zlepšuje péči o umírající v České republice, a to systematicky napříč systémem zdravotní a sociální péče.

Líbil by se bulletin někomu z vašich kolegů nebo přátel?
Přepošlete mu tento e-mail.
Předchozí čísla bulletinu si můžete prohlédnout tady.


Copyright © 2022 Centrum paliativní péče
-
Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 

Chci se odhlásit z odběru e-mailů.