Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Červencový bulletin Centra paliativní péče

Na podzim se připravuje řada důležitých konferencí, týkajících se paliativní péče. Na začátku října se uskuteční největší akce v naší zemi - výroční konference České společnosti paliativní medicíny. Paliativní bloky budou také součástí hematologického kongresu nebo setkání revizních lékařů. Chtěli bychom vás ale upozornit ještě na jednu výjimečnou akci – konferenci o spolupráci v paliativní péči.

Tuto jednodenní akci připravujeme ve spolupráci s MČ Praha 10 a jejím cílem je prohloubit spolupráci mezi poskytovateli zdravotních a sociálních služeb pro pacienty v závěru života, ať už hospici, domovy pro seniory, agenturami domácí péče, praktickými lékaři nebo nemocničními týmy. Na konferenci vystoupí dva čeští odborníci, působící dlouhodobě v zahraničí a jádrem programu nebudou přednášky, ale rozbor kazuistik a workshopy s cílem pojmenování možností a limitací současného systému. V Praze 10 se velmi daří spolupráce veřejné správy a poskytovatelů paliativní péče, bude to tedy také inspirace pro ty, kteří hledají cestu, jak navázat dobrý vztah s úředníky a politiky. Těšíme se na viděnou!

Aktuality z ČR i ze světa

EAPC/EAN sympozium paliativní péče

Součástí nedávného Kongresu Evropské neurologické akademie, který se odehrál v Lisabonu, se poprvé v jeho historii stalo i EAPC/EAN sympozium paliativní péče. Sympoziu mezi jinými předsedal i předseda profesor Phil Larkin, prezident EAPC. Hlavním tématem sympozia byl potenciál paliativní péče zlepšovat kontrolu symptomů a kvalitu života neurologických pacientů a diskuze nad potřebou spolupráce mezi neurology a paliatry. Spolupráce mezi EAPC a EAN má již nyní důležité výstupy, jako je například revidované memorandum o spolupráci, nebo chystané směrnice pro paliativní péči u pacientů s roztroušenou sklerózou.

Aplikace pro truchlící rodiče

S vítanou pomocí pro truchlící rodiče přišla kolumbijská univerzita. V obtížném období může rodičům pomoci aplikace, která jim nejen poskytne informace o tom, co právě prožívají a nabídne jim možnosti řešení, ale s pomocí interaktivních mechanismů jim dovolí také reflektovat jejich stav a jeho vývoj v čase a identiikovat tak například rozvoj komplikovaného truchlení. Aplikace v angličtině je zdarma ke stažení například zde.

Online kurz zaměřený na postupy a procedury v paliativní péči

Zlepšit vzdělávání v paliativní péči v Evropě si klade za cíl rumunský projekt MedLang podporovaný Evropskou komisí. V rámci tohoto projektu byl vytvořen online kurz zaměřený na konkrétní postupy a procedury v paliativní péči včetně příkladů komunikace, která by měla tyto činnosti doprovázet. Kurz obsahuje i řadu videí a je přeložen do 6 jazyků. Jeho cílem je přispět k transparentnosti a srovnatelnosti obsahu paliativní péče napříč Evropou.

Výuka o smrti už na základce

Zlepšit vzdělávání v souvislosti se smrtí a umíráním je cílem i australské Zdravotnické asociace v Queenslandu, podle které, by měla být výuka o smrti a umírání součástí osnov již na základní škole. Podle jejího předsedy, doktora Richarda Kidda, se lékaři čím dál častěji setkávají ve své praxi s příbuznými, na které je naložena rozhodovací odpovědnost za nemocné blízké ve velmi mladém věku, aniž by měli představu, co taková odpovědnost obnáší a aniž by kdy se svými blízkými vedli rozhovor o umírání a jejich přáních na konci života. Výuka o smrti by se mohla stát součástí biologie (kde podle nás měla už dávno být), ale i předmětů jako je australský ekvivalent občanské výchovy, kde by se děti učily o etických aspektech umírání, náležitostech potřebných k sepsání závěti a pod.

Výzkum pro praxi


Výběr zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. Význam subjektivního hodnocení obtíží u onkologicky nemocných 

Jedním z důležitých trendů současné medicíny je měření kvality péče pomocí různých hodnotících škál zaměřených na kvalitu života, symptomovou zátěž atd., které vyplňují sami pacienti nebo jejich blízcí (anglicky PRO - patient-reported outcomes). Tato data, která se dříve využívala pouze ve výzkumu, poskytují vedle výsledků klinických vyšetření významný zdroj informací o pacientovi, a umožňují lepší individualizaci poskytované péče. Přibývá studií, které potvrzují účinnost sběru těchto dat elektronicky pomocí webových aplikací a jejich pozitivní vliv na spokojenost pacientů s péčí. Čím více pacienti zažívají, že jimi dodané informace mají vliv na péči, kterou dostávají, tím více a přesněji data poskytují. V jedné studii vedlo zapojení těchto dat do léčebného procesu dokonce k prodloužení života onkologicky nemocných. Podle hypotézy autorů pravděpodobně proto, že toxické účinky chemoterapie mohly být dříve identifikovány a řešeny, a nemocní tak mohli život prodlužující léčbu dostávat déle. I když v současné době není tento zdroj informací v péči o onkologicky nemocné rutinně využíván, představuje velký potenciál a významný krok vpřed v rámci paradigmatu péče zaměřené na pacienta.

2. Umírání po odstranění umělé výživy - zkušenosti pečujících rodin

Výzkum sester Kitzingerových, který se dostal do červencového editorského výběru EAPC, se zaměřuje na zkušenosti rodin s umíráním, které je následkem odnětí umělé výživy a hydratace u pacientů ve vegetativním stavu nebo ve stavu minimálního vědomí. Profesorky Jenny a Cellia Kitzingerovy provedly hloubkové rozhovory s 65 rodinnými příslušníky a pečovateli, v nichž byla reflektována dlouhodobá péče a zejména rozhodnutí o odejmutí umělé výživy a následné prožívání smrti. Z výzkumu vyplývá, že odstranění umělé výživy, je-li již jednou zavedena, je velice problematické, protože příbuznými není vnímána jako lékařský zásah, ale jako základní péče. Respondenti také často zmiňovali obavy (často podporované i lékařským personálem), že následná smrt nebude “dobrá”. Tyto obavy se však zpravidla ukázaly jako neopodstatněné. Významným výstupem výzkumu je i inspirativní webová stránka určená zejména pečujícím rodinám, kde naleznete nejen výsledky analýzy, ale i videa s částmi rozhovorů, z nichž tyto analýzy vychází.

3. Podkožní podání furosemidu u srdečního selhání

Při pokročilém srdečním selhání (SS) dochází zejména v posledním roce života nemocného k opakovaným dekompenzacím, které jsou spojeny s progresí otoků a dechových obtíží a často vyžadují hospitalizaci s podání intravenózních diuretik, nejčastěji furosemidu. Běžně dostupná varianta tohoto léku má ale alkalické pH, což limituje jeho podání podkožní cestou, kdy může vést k iritaci kůže. V této randomizované studii vědci na 41 pacientech srovnávali efekt standardní léčby dekompenzace SS intravenózním furosemidem s efektem pH-neutrálního furosemidu podaného podkožně. Vliv na výdej moči, a tedy na zmírnění otoků, byl u obou skupin stejně významný. Pokud se výsledky potvrdí, mohlo by se jednat o metodu léčby akutní dekompenzace pokročilého srdečního selhání, které by mohla být aplikována i v domácím prostředí. Eliminoval by se tím počet hospitalizací, který u těchto pacientů výrazně snižuje kvalitu života a ekonomicky zatěžuje zdravotní systémy.

Pozvánky na vzdělávací akce

 • Úvod do dětské paliativní péče – třídenní kurz je určen lékařům, sestrám, sociálním pracovníků, psychologům a dalším zdravotnickým i zdravotnickým profesím pečujícím o rodiny s dětmi s život limitujícím onemocněním.
  13. – 15. 9. 2018, Praha, Česká společnost paliativní medicíny
   
 • Edukační blok o paliativní péči na I. Českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu – jaké jsou zkušenosti s paliativní péčí v hematoonkologii v zahraniční a v ČR? Můžete se těšit na Yvona Griffo, M.D. a Anjali Varma Desai, M.D z New Yorku, MUDr. MgA. Kateřinu Rusinovou, prim. MUDr. Irenu Závadovou a MUDr. Ondřeje Slámu, který bude bloku předsedat.
  17. 9. 2018, Praha, Česká společnost paliativní medicíny
   
 • Spolupráce v paliativní péči – unikátní konference pro organizace i jednotlivce poskytující sociální a zdravotní služby lidem s vážnou, život ohrožující nemocí a jejich rodinám (nejen) v Praze 10.
  19. 9. 2018, Praha, Městská část Praha 10, Centrum paliativní péče
   
 • Kurz Paliativní péče v domovech pro seniory  – kurz určen pro pracovníky, kteří hledají odpověď na otázku: Jak poskytovat paliativní péči domově pro seniory?
  26. 9. 2018, Praha – Centrum paliativní péče
   
 • X. celostátní konference paliativní medicíny – nenechte si ujít největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny.
  5. – 6. 10. 2018, Praha, Česká společnost paliativní medicíny

Burza práce


Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2018 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.