Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.
Květnový bulletin Centra paliativní péče

Milí přátelé Centra paliativní péče,

naše životy, ty osobní i pracovní, se pomalu vracejí k normálnímu fungování. Pro nás to znamenalo, že se celý náš tým mohl po dlouhých týdnech sejít zase osobně. Velkou radost máme také z toho, že jsme mohli otevřít registraci na červnové Espero, komunikační kurz pro lékaře, který jsme obohatili o nová doporučení. V tomto čísle bulletinu se ještě tématům spojeným s covid-19 nevyhneme, ale přinášíme tentokrát i jiná témata a pozvánky na vzdělávací akce. 

Z dílny Centra paliativní péče: Odborné články

Odborné články z dílny Centra paliativní péče
Výsledky naší Studie o adaptaci dotazníku IPOS do českého prostředí vyšly v prestižním časopise BMC Palliative Care. Dotazník i manuály najdete na našich stránkách.

V zápětí jsme se radovali z rozsáhlé literární rešerše "Faktory spojené s prognostickým uvědomováním u pacientů s rakovinou" uveřejněné v prestižním časopise Psycho-Oncology.

Přečetli jsme za vás: K tématu covid-19

RNDr. Šárka Daňková z Ústavu zdravotnických informací a statistiky publikovala velmi precizní materiál o problematice vykazování úmrtí v souvislosti s covid-19. Upozorňuje v něm na nejednotnost používaných metrik v různých zemích a také na to, že v tuto chvíli není možné říct, kolik lidí v ČR zemřelo přímo na tuto nemoc a kolik lidí nakažených novým koronavirem zemřelo z jiné příčiny. Dokument také odkazuje na pokyny pro správné vykazování mortality a souvislostí s covid-19 na listu o prohlídce zemřelého.

Hospice ve Velké Británii se aktivně podílejí na péči o pacienty s covid-19. Tato země má nejvíce úmrtí v Evropě a britská vláda vyčlenila stovky milionů liber na posílení hospicové péče, která pomáhá odstínit přetlak pacientů v nemocnicích.

V polovině května proběhlo valné shromáždění Světové zdravotnické organizace. Programu dominovalo téma covid-19 a valné shromáždění přijalo rezoluci, kde klade důraz nejen na testování a léčbu tohoto onemocnění, ale také na zajištění přístupu k paliativní péči pro pacienty s covid-19.

Mezinárodní průzkum: Role sociálních pracovníků v PP

Pracovní skupina Evropské asociace paliativní péče pro sociální práci publikovala mezinárodní průzkum zaměřený na roli a kompetence sociálních pracovníků v paliativní péči. Mezi nejčastější úkoly sociálních pracovníků patří podle jejich výsledků emocionální podpora pacientů a rodin. Autoři také poukazují na překryv jejich kompetencí s dalšími členy týmů.

Výzkum pro praxi

Nemocniční paliativní péče o pacienty s covid-19 v Londýně

Studie z King´s College Hospital v Londýně ukazuje na skupině 101 pacientů charakteristiky nemocných s covid-19 indikovaných k nemocniční paliativní péči. Průměrný věk pacientů byl 82 let, nejčastějšími komorbiditami byly hypertenze, diabetes a demence. Důvodem indikace k paliativní péči byla u 70 pacientů péče v závěru života, u 41 řešení symptomů a pouze u 4 plánování péče. Pacienti nejvíce trpěli dušností (n=67), neklidem (n=43) a bolestí (n=23). Kašel se objevoval výjimečně. K tišení těchto obtíží bylo u 57 pacientů zahájeno podání léků podkožní infuzí a efektu bylo dosaženo pomocí nízkých dávek medikace - morfin v dávce 5-30mg/24 hod, midazolam v dávce 5 - 30 mg/24hod. 75 pacientů ze souboru zemřelo, 13 bylo propuštěno z nemocnice a u 13 pokračovala péče v době ukončení studie.

Olanzapin v léčbě nevolnosti u pokročilého nádorového onemocnění

Olanzapin jako efektivní alternativu k léčbě nevolnosti u pokročilého nádorového onemocnění nesouvisející s chemo- či radioterapií ukazuje randomizovaná placebem kontrolovaná studie na 30 účastnících publikovaná v časopise JAMA Oncology. Olanzapin v dávce 5mg/den vedl k významné redukci pocitu nauzey. Pacienti ve skupině léčené olanzapinem dále uváděli menší frekvenci zvracení, lepší chuť k jídlu, méně únavy a větší celkovou pohodu. Výrazná sedace či jiný nežádoucí účinek olanzapinu nebyl zaznamenán. I když se nejedná o velkou studii, ukazuje, že olanzapin může být zajímavou alternativou k metoklopramidu či haloperidolu.  

Doporučujeme: Zajímavé knižní tipy

V nakladatelství Springer vyšla nová učebnice dětské paliativní péče, založená na kazuistikách. Kniha reflektuje mezinárodní vývoj dětské paliativní péče a obsahuje kapitoly čistě klinické, etické, ale také sekci o výzkumu a regionální i mezinárodní spolupráci.
Kniha: Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku
Nakladatelství Portál vydalo knihu Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku u lidí s mentálním postižením. Smrt v životě lidí s mentálním postižením představuje pro běžné poskytovatele zdravotních a sociálních služeb výzvu, ať už se jedná o změny spojené s úmrtím pečujícího rodiče nebo vážné onemocnění samotných klientů.

Váš rozvoj: Kam určitě vyrazit? 

Kroky k dobré komunikaci - jak komunikovat s pacienty se závažným onemocněním představí prakticky orientovaný kurz plný příkladů a kazuistik.
2. 6. 2020, Praha, CPPP, VFN
Videopozvánka na Espero
ESPERO - unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a související silné emoce.
17. - 19. 6. 2020, Praha, CPP
Videopozvánka na ELNEC

ELNEC - přihlašování na komplexní čtyřdenní kurz paliativní péče s mezinárodní licencí v prázdninovém termínu bude spuštěno 15. 6. 2020.
8. - 21. 8. 2020, Litoměřice, CPP
12. Celostátní konference paliativní medicíny - tradičně největší česká odborná akce v oblasti paliativní medicíny určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, kaplanům i všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.
9. - 10. 10. 2020, Plzeň, ČSPM, MZ
Holický paliativní den - kongres, jehož cílem je představení různých forem paliativní péče v pardubickém regionu především odborné veřejnosti, má změněný termín konání.
3. 12. 2020, Pardubice, Oblastní charita Pardubice

Pracovní burza: Pojďte dělat smysluplnou práci

Příjemné návraty a na viděnou na Esperu!

Za tým Centra paliativní péče
Adam Houska

Facebook
Twitter
Website
Email
Centrum paliativní péče usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

Předchozí čísla Bulletinu jsou vám pořád k dispozici.

01 - 02 - 03 - 04

Copyright © 2020 Centrum paliativní péče

Chci si upravit, co všechno mi posíláte. 
Chci se odhlásit z odběru e-mailů.