Copy
Povolte si zobrazení obrázků, případně otevřte tento e-mail v prohlížeči.

Listopadový bulletin Centra paliativní péče

Několik let trvající snaha o začlenění mobilní paliativní péče do systému českého zdravotnictví došla do klíčového bodu. Doposud byly mobilní hospice odkázány na štěstěnu v grantových řízeních a velkorysost dárců a sponzorů. Od 1. 1. 2018 budou ale moci kraje nově vypisovat výběrová řízení na tuto službu a ty organizace, které budou vybrány, mohou požádat o uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou na proplácení této péče ze zdravotního pojištění. Ta předchozí věta bohužel ještě nezní “Od Nového roku bude péče mobilních hospiců garantovaná, dostupná a zdarma, stejně jako je to třeba v Německu”, stále bude záležet na ochotě krajů a pojišťoven využít rámec, který se jim díky Ministerstvu zdravotnictví a pilotnímu projektu s VZP otevírá. Rozhodně je to ale nejvýznamnější moment na tomto poli za posledních mnoho let - v podstatě od doby, kdy mobilní hospice začaly vznikat. Podrobnosti najdete ve společném prohlášení ČSPM a Fóra mobilních hospiců.

Aktuality z ČR i ze světa

Pracovní sešit pro výcvik pečujících osob

V indickém městě Kalikat sídlí Institut paliativní medicíny, který je spolupracujícím centrem excellence Světové zdravotnické organizace pro zapojení komunity v paliativní péči. Tato instituce nedávno vydala pracovní sešit pro výcvik pečujících osob, ať už se jedná o příbuzné pacienta nebo dobrovolníky z komunity. Může sloužit jako podklad pro strukturovaný 16 hodinový kurz na toto téma, doporučujeme pozornosti všech, kteří s touto cílovou skupinou pracují.

Jak zefektivnit přípravu dříve vyslovených přání

Institut paliativní péče na California State University v USA publikoval krátký materiál, jehož cílem je zefektivnit přípravu dříve vyslovených přání. Jejich doporučený rámec obsahuje vedle sekce “co potřebuji” také sekci “kdo jsem”, protože samotné vyjádření nesouhlasu s určitým lékařským zákrokem mnohdy nestačí k pochopení pacientových priorit a v důsledku tak dříve vyslovená přání nefungují. Doplnění o shrnutí pacientových hodnot může tuto bariéru pomoci překonat.

Knížka pro vdovy od nakladatelství Cesta domů

V jedné australské nemocnici realizovali pilotní projekt za účelem zlepšení péče o intimitu a sexualitu pacientů v paliativní péči. Jejich práce ukázala, že pacienti jsou rádi, pokud rozhovor na toto téma zahájí sami zaměstnanci nemocnice a v programu s úspěchem pilotovali možnost “soukromého času” pro hospitalizované pacienty a jejich partnery. Klobouk dolů před odvahou řešit toto důležité a podceňované téma.

Nový projekt pro praktické lékaře

Role praktických lékařů je v zajištění paliativní péče klíčová, zejména v časné identifikaci pacientů, vhodných pro paliativní intervenci, v rozvaze o dlouhodobém plánování péče nebo při péči o pacienty v domácím prostředí. Centrum paliativní péče proto spouští novou kampaň zaměřenou právě na praktiky. Chystáme vzdělávací semináře, informační materiály i praktickou mapu „paliativních praktiků“.
Sledujte web paliativnipraktik.cz.
 

Webináře

25. 1. 2017, 16:00 
MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. – Koncepce paliativní péče pro kraj Vysočina

Webináře Centra paliativní péče se konají pravidelně jednou za měsíc, účast na nich je bezplatná, stačí se pouze včas přihlásit a mít připojení k internetu.

Výzkum pro praxi


Výběr tří zajímavých vědeckých studií, které nedávno vyšly v renomovaných časopich.

1. ASCO doporučuje kurzy komunikace pro všechny onkology

Americká společnost klinické onkologie (ASCO) vydala v září tohoto roku nová doporučení pro zlepšování komunikace mezi onkology a onkologicky nemocnými a jejich blízkými. Klíčové body tohoto doporučení jsou následující: Výcvik komunikačních dovedností by měl být součástí vzdělávání onkologů na všech úrovních a měl by zahrnovat také praktický nácvik. Onkologové by měli iniciovat rozhovor o preferencích v závěru života s nemocnými již v časných stádiích nevyléčitelné nemoci a k tomuto tématu se pravidelně vracet v závislosti na progresi onemocnění, symptomech a preferencích nemocného. Cílem těchto rozhovorů je stanovení reálných cílů péče na základě správného pochopení prognózy a léčebných možností na jedné straně a hodnot a priorit nemocného na straně druhé. Lékaři by měli vybízet nemocné, aby s nimi hovořili o svých obavách, a aby spolurozhodovali o tématech, o kterých chtějí při setkáních s lékařem hovořit. Nová doporučení vycházejí z dostupné evidence o tom, že efektivní na pacienta zaměřená komunikace zlepšuje kvalitu péče a kvalitu života nemocných, a také o tom, že komunikační schopnosti lékařů lze pomocí vzdělávacích programů úspěšně rozvíjet.

2. Kvalita umírání ve věku 79 - 107 let

Vědci v britském Cambridge srovnávali závěrečnou fázi života u velmi starých nemocných ve věku 79 – 107 let. Data 180 zemřelých v tomto věkovém rozmezí sestávala z hodnocení jejich kognitivních funkcí v závěru života, z úmrtních listů a rozhovorů z jejich blízkými či jejich pečujícími, které byly zaměřeny na celkovou pohodu před smrtí.
Nejčastější symptomy, které se  v závěru života objevovaly, byly bolest, stres a delirium či stavy zmatenosti, pouze 10% nemocných neprojevovalo žádné výrazné symptomy. S dostupných dat vyplynulo, že lidé, kteří umírali doma nebo v domově pro seniory, kde před tím dlouhodobě žili, měli celkovou pohodu v závěru života hodnocenu jako čtyřikrát vyšší než ti, kteří umírali v nemocnici,  bez ohledu na stupeň demence. Tyto výsledky podporují dřívější studie v tom, v této věkové kategorii mohou domovy pro seniory poskytnout péči na podobné úrovni jako hospice.

3. Metylfenidát na apatii u Alzheimerovy demence

Apatie je častým průvodním příznakem Alzheimerovy choroby, který často vede ke zhoršení celkového stavu, vyšší potřebě ošetřovatelské péče, častějším hospitalizacím a vyšší mortalitě. V této randomizované placebem kontrolované studii vědci z Arkansasu zkoumali vliv metylfenidátu na apatii u 77 mužů se středně pokročilou demencí. Užívání psychostimulancia metyfenidátu (léku, který se v paliativní péči užívá k léčbě deprese, únavy či opioidy indukované ospalosti) vedlo během 12 týdnů u těchto nemocných ve srovnání s kontrolní skupinou k významnému zlepšení nejen apatie, ale také kognitivních funkcí, funkčního stavu a deprese a ke snížení potřeb ošetřovatelské péče.

Pozvánky na vzdělávací akce

 

Burza práce


Pokud máte zájem uveřejnit nabídku své organizace, napište nám odkaz na inzerát na e-mail office@paliativnicentrum.cz

 
Copyright © 2017 Centrum paliativní péče

Upravit, co všechno mi posíláte.


Nechcete-li dostávat žádné další e-maily od Centra paliativní péče, můžete se odhlásit.

 
Centrum usiluje o systematické rozvíjení paliativní péče v České republice.

http://paliativnicentrum.cz

Sledujte nás na Facebooku nebo na Twitteru.