Copy
View this email in your browser

Det är viktigare att agera i dag än reagera imorgon

Var och en och Västra Götalands 1,7 miljoner invånare ska kunna känna sig fullt trygg med att veta att de får tillgång den sjukvård de behöver när de behöver den. Det är målet för den socialdemokratiska sjukvårdspolitiken, såväl nationellt som regionalt och kommunalt.
Detsamma gäller alla de trygghetssystem som är basen för den svenska välfärden: Den som inte förmår att stå på egna ska få den stöttning och den hjälp som behövs för att kunna resa sig. Någon behöver endast en hjälpande hand under en kort tid, andra behöver livslångt stöd. Men oavsett ska samhället finnas där som en trygghet. Att se till allas väl, inte några fås, är basen för all socialdemokratisk politik.

Framtidsbygget sker här och nu
Olof Palme sa en gång:
”Jag menar att den enda verkligt praktiska anknytningen till framtiden vi har det är barnen. För det är i dem man ser framtiden växa fram. Ur detta växer vårt gemensamma ansvar för barnen i samhället. Det är ju inte så att man ska hålla på med mina barn och dina barn, utan våra gemensamma barn – alla barn. Och därför ska barnen sättas i förgrunden.”
Det här citatet bär jag alltid med mig i livet och i mitt politiska liv.
Att våra barn och unga trivs, utvecklas och så småningom går ur skolan med godkända betyg och blir framtidens arbetstagare är en förutsättning för ett gott liv och jämlik hälsa, inte bara för dem utan för oss alla. Och det gäller såväl idag som för framtiden.  Men tyvärr ser vi att det finns stora brister.
Förra året lämnade över 3 000 niondeklassare i Västra Götaland grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Det motsvarar 17 stycken per 100 elever i avgångsklasserna. Skillnaderna mellan olika kommuner och skolor i regionen är dock stora, liksom skillnaderna mellan flickor och pojkar. I Gullspång blir 7 av tio godkända flickor, men bara lite drygt hälften av pojkarna. I topp, med nära på alla flickor godkända, finns Öckerö, Mellerud, Grästorp, Essunga, Bollebygd och Karlsborg, och Dals Ed och Karlsborg med runt 100 % godkända pojkar.

Det ”sociala arvet”
Det är tveklöst så att hemförhållandena och föräldrarnas bakgrund påverkar barnens förutsättningar. Nästan alla barn med svenska föräldrar i områden med hög social status klarar skolan, betydligt färre klarar sig i socioekonomiskt utsatta områden. Och allra svårast är det för de utlandsfödda barnen i dessa områden - bara runt vartannat klarar skolan med godkända betyg.
Ojämlikheten går också i ”arv”. Det finns ett tydligt samband mellan föräldrarnas studienivå och barnens resultat: Vart fjärde barn till föräldrar med enbart grund- eller gymnasieskola klarar inte att nå behörighet till gymnasiet, medan så gott som samtliga barn till högskoleutbildade gör det.
Och det gäller inte bara skolan. Vi ser tydligt att hälsan är sämre hos barn till fattiga föräldrar. Vi ser också hur många barn i utsatta områden förlorar framtidshoppet. Det här är tydliga tecken på ojämlika villkor som är oacceptabla för mig som socialdemokrat! Det är en utveckling som måste brytas. Det kan inte skolan göra själv, det krävs att alla verksamheter och krafter i samhället, på alla nivåer: Skola, sjukvård, social omsorg, näringsliv och fritids- och föreningsverksamheter. Här gör Västra Götalandsregionen en välkommen insats genom satsningen ”Kraftsamling fullföljda studier”. Det är ett samarbete mellan regionen och andra aktörer och det pågår en rad aktiviteter runt om i regionen. Från regionens sida har särskild tonvikt lagts på barns och ungas psykiska hälsa, barnhälsovården och levnadsvanor.

Satsa förebyggande!
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som håller ihop. Det finns de som ställer barn mot pensionärer, skola mot äldreomsorg och vård mot migration. Ett sådant agerande skapar ett ojämlikt samhälle med stora, djupa klyftor.
Vi vill satsa på barn och unga, och värna våra äldsta. Därför vill vi skapa fler familjecentraler samtidigt som vi vill se att alla som är 65 år och äldre får kostnadsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral. Regeringen satsar på ledig tid för föräldrar för att få livspusslet att gå ihop, parallellt med satsningar för att ge mer pengar i plånboken för pensionärer. Vi socialdemokrater vill att samhället ska byggas på ett ”vi” – inte ett ”vi mot dem”.
Det behövs breda insatser för att åter bygga upp den välfärd som raserades under 90-talskrisen och de åtta åren av alliansstyre i riket. För detta krävs inte minst ett omfattande förebyggande arbete. Vi ska inte bara se till att sjuka får vård, vi måste också arbeta för att färre ska bli sjuka. Vi ska inte bara ha ett trygghetsnät utan hål, vi måste också se till att färre behöver det. Då måste vi agera i dag, inte reagera imorgon.

Hälsningar
Helen Eliasson

 

Följ oss i sociala medier!

Facebook
Twitter

Kontakt S-kansliet

Gruppledare:
Helén Eliasson
helen.m.eliasson@vgregion.se 
0761-41 02 69
Kanslichef:

Dennis Jeryd
dennis.jeryd@vgregion.se

0727-42 79 98

Kommunikationsansvarig:

Agnetha Andersson
agnetha.andersson@vgregion.se
0723-61 52 51 

Copyright © 2019 Socialdemokraterna i Västsverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Socialdemokraterna i Västsverige · Regionstyrelsen, Residenset · Vänersborg 46280 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp