Copy
Nominera till styrelsen för Näs-Galterö Samfällighetsförening inför årsstämman 2018
View this email in your browser

Valberedningen ber om hjälp att tillsätta två poster i styrelsen

En styrelsesuppleant och en revisor måste fram innan stämman den 2018-03-18


Näs-Galterö Samfällighetsförening består av ca 190 fastigheter och ungefär lika många medlemmar. Att vara medlem i samfälligheten är inte frivilligt, det är en del i det ansvaret som vi boende delar för att hålla fungerande väg och dagvatten och är fastställt av staten (Lantmäteriet) genom en förrättning.

För att föreningen skall fungera behövs det en väl fungerande styrelse som kan tillse att föreningen sköts i enlighet med förrättningen, stadgarna och de beslut som tas på föreningens stämmor. Föreningen behöver ert aktiva stöd för att fungera.

Just nu har vi två vakanser till styrelsen och valberedningen behöver hjälp att hitta någon som vill ställa upp. Anmäl er till den roll som ni känner passar bäst.

Styrelsesuppleant - väljs på ett år i taget

Uppdrag: agera styrelseledamot på styrelsemöte om ordinarie ledamot inte kan närvara. Utöver det inget formellt ansvar. Vissa ledamöter väljer att ta ett sakansvar, till exempel för vägfrågor, dagvatten eller kanske informationsansvar. Detta går helt i linje med hur styrelsen sedan några år arbetar på. Mer fördelat på alla i styrelsen så att vars och ens styrkor och kompetenser utnyttjas bäst.

Revisor - väljs på ett år i taget

Uppdrag: Revisorns uppgift, tillsammans med en revisor-suppleant (förslag för 2018 finns klart),  är att granska hur styrelsen skött sitt uppdrag. Granskningen innebär exempelvis kontroll av bokföring, styrelseprotokoll och andra handlingar för att se att styrelsen har följt stämmobeslut och inte gjort något som strider mot stadgarna och lagen.

Snälla, ställ upp för vägföreningen och er själva. Det är vi som är föreningen och styrelsen tillsammans. Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

Anmäl er genom skicka ett mejl till mattias.wahlberg@gmail.com eller ring på 0729-757050.

Tack för hjälpen!

Mattias & Rebecca

Valberedning 2017/2018

Copyright © 2018 Näs-Galterö Samfällighetsförening, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp